Saturday, 18 September 2021
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 19 ta' Settembru 2021
Written by Frans Galea   
Saturday, 18 September 2021
 19_sett_21.jpg
 bullettin_19-09-2021.jpg
 
IL-HAMSA U GHOXRIN &ADD MATUL IS-SENA (2021) IL-MISTERU TAS-SALIB
Written by Frans Galea   
Saturday, 18 September 2021

Din hija il-Liturgija tal-Hamsa u Ghoxrin Hadd matul is-Sena (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

for-joyish1.jpg

 

Fil-Liturġija tal-Kelma tal-Ħadd li għadda smajna li Ġesù beda jgħallimhom fuq li kien meħtieġ li Bin il-bniedem ibati ħafna, ikun miċħud mix-xjuħ u mill-qassisin il-kbar u l-kittieba, joqtluh u wara tlitt ijiem jerġa’ jqum.  Fuq dan kellimhom ċar.  (Mk. 8, 31-32).  Dan l-għarfien ta’ min hu l-Messija u x’kienet il-missjoni tiegħu, Ġesù tennija liċ-ċirku tan-nies ta’ madwaru drabi oħra.  Anke din il-ġimgħa stress il-Knisja ċċelebrat Festa mportanti ħafna għaliha: l-Eżaltazzjoni tas-Salib, jiġifieri l-eżaltazzjoni, il-glorifikazzjoni tat-tbatijiet ta’ Kristu.  F’dan ix-xenarju kollu, il-bniedem jifhem biss il-lingwaġġ tat-tbatija u jibbies quddiemu.  Il-lingwaġġ tal-Qawmien, tal-Ħajja Ġdida, tal-Eternità, jiena u int u l-Appostli u l-bnedmin kollha nsibuh misterjuż.  Hija t-tbatija li hi konkreta u din twerwirna lkoll.  Tal-kliem “u wara tlitt ijiem jerġa’ jqum” l-Appostli ma tawx kasu għax kien kliem mitfi mid-dlam ta’ dak li ntqal qabel.

 

Fil-Liturġija tal-lum, insibu lil San Mark jerġa’ jikkwota lil Ġesù jgħid kważi l-istess kliem, imma f’kuntest differenti, u kapitlu biss wara l-istorja tal-ġimgħa l-oħra.  Iktar kemm bdiet toqrob is-siegħa tiegħu, Ġesù beda jħoss tagħfas fuqu l-urġenza li ma jħallix lix-xitan jidħaq b’dawk li kien iħobb.  L-unika triq lejn is-Salvazzjoni, lejn ir-rebħa fuq il-Mewt hija appuntu li wieħed jidħol fil-Mewt biex jiskopri li wara kollox il-Mewt ma toqtolx!  Din hija s-sejba meraviljuża tal-bniedem ta’ Alla.  Din l-esperjenza ngħaddu minnha aħna lkoll, ħafna drabi fuq livell ċkejken, imma xi drabi b’mod serju, sakemm fl-aħħar ngħaddu minn din l-esperjenza fuq livell qawwi ħafna meta ġisimna jidħol fil-Mewt fiżika tassew.  B’ħafna esperjenzi ta’ tbatija u mwiet żgħar il-Mulej ikun qed jgħallimna nemmnu li l-Mewt fil-fatt hija mirbuħa u min jemmen f’Ġesù jinduna li fiH u biH il-Mewt ma toqtlux.

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 12 ta' Settembru 2021
Written by Frans Galea   
Saturday, 11 September 2021
12_sett_21.jpg
 bullettin_12-09-2021.jpg
 
L-ERBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2021) IL-METODU LI BIH ALLA JIMXI MAGHNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 11 September 2021

Din hija il-Liturgija ta' l-Erbgha u Ghoxrin Hadd matul is-Sena (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 maxresdefault.jpg

 

Biex wieħed jagħmel ir-Rieda ta’ Alla irid ikun armat b’doża qawwija ta’ umiltà.  Din hi l-virtu li mingħajrha ninfixlu u naqgħu wiċċna fl-art malli nibdew nimxu.  U jekk ma jkollna xejn minnha fil-bidu tar-relazzjoni tagħna ma’ Alla, malajr nibdew nikbru fiha għax it-Triq tal-konverżjoni ma tiħux ’il fuq mill-ewwel.  L-ewwel tibda nieżla ’l isfel... nagħrfu min aħna aħna qabel ma nibdew biex ngħarfu xi ftit min hu l-Mulej.  Ngħarfu li aħna midinbin ħafna iktar milli konna naħsbu, biex meta jasal il-waqt, il-Mulej jurina li Hu jħobbna anke bid-dnub tagħna f’idejna, u ssallab għalina appuntu għax aħna midinbin.  Huwa min hu konvint mid-dnub tiegħu biss li jista’ jifhem il-misteru ta’ Kristu msallab għalih.  L-Umiltà hija l-Verità u l-Verità tgħidllna li aħna lkoll midinbin u għandna bżonn urġenti ta’ Salvazzjoni li m’aħniex kapaċi nakkwistawha aħna iżda hija Grazzja li l-Missier jixtieq jagħtina.

 

L-Umiltà qaddisa tagħtina s-skiet quddiem il-metodu li juża Alla biex jimxi mal-bniedem lejn is-Salvazzjoni.  Dan, għaliex Alla ma jirraġunax bħalna u “daqs kemm huma ogħla s-smewwiet mill-art daqshekk ieħor huma triqati ’l fuq minn triqatkom, u l-fehmiet tiegħi mill-fehmiet tagħkom.”  (Is. 55, 9). Il-bniedem supperv jirvilla malli l-Istorja li jippreżentalu Alla ma tkunx dik li għandu f’moħħu hu, u huwa bħal dik iż-żerriegħa li taqa’ fejn hemm biss ftit ħamrija.  Tieħu mill-ewwel, ħafna entużjażmu fil-bidu, imma kollox jinxef u jmut malli titfaċċa ftit tbatija.  Jien u int għandna bżonn skiet u fiduċja u anke dawl biex naraw li l-mod kif jimxi magħna l-Missier uriehulna l-Iben; u dan il-mod huwa l-Misteru tal-Għid. 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 5 ta' Settembru 2021
Written by Frans Galea   
Saturday, 04 September 2021
 5_sett_21.jpg
 bullettin_05-09-2021.jpg
 
IT-TLIETA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2021) IS-SUGGETT JAHRAQ TAL-“FIDI”
Written by Frans Galea   
Saturday, 04 September 2021

Din hija il-Liturgija tat-Tlieta u Ghoxrin Hadd matul is-Sena (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

23gimgha.jpg

 

Dari l-Fidi Nisranija kienu jeħduha ‘for granted’ f’pajjiżna u fl-Ewropa kollha.  Il-Fidi ġiet mgħoddija minn ġenerazzjoni għall-oħra, anke fost qabda taqlib politiku u fil-Knisja stess.  Il-Knisja kienet  ir-rejaltà waħdanija li kienet soda u dejjem fil-qalba tal-poplu minn żmien għal żmien.  Imperi kienu jiġu u jmorru, dinastiji ta’ slaten kienu waħda taqla’ lill-oħra.  Sikwit pandemiji li kienu joħolqu kalamità sħiħa kienu jeqirdu eluf fuq eluf.  Imma l-Knisja dejjem kienet hemm, ir-refuġju għall-bniedem mgħattan taħt l-Istorja tiegħu, u wkoll il-post fejn kien jifraħ u jkanta u jrodd ħajr minn qalbu fi żmien ir-rebħa u s-sliem.  Il-post tal-funerali, imma wkoll tal-Magħmudijiet u ż-żwiġijiet. 

 

Il-Fidi fi Kristu u fil-Misteru tal-Għid tiegħu iċċivilizzat l-Ewropa u dejjem kienet l-ilma ġieri għaddej taħt l-art minn fejn kienu jixorbu l-għeruq ta’ ġustizzja soċjali u liġijiet ġusti u rispett lejn id-dgħajjef.  Kienet il-Knisja, għax kienet temmen li kull bniedem huwa nobbli minħabba d-demm li Alla nnifsu xerred għalih, li waqqfet orfanatrofji, istituti ta’ karità, djar għal min kien bla saqaf u l-ewwel universitajiet li għenu biex jiżviluppa l-bniedem.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 26 of 1442