Monday, 18 October 2021
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 17 ta' Ottubru 2021
Written by Frans Galea   
Saturday, 16 October 2021
17_ott_21.jpg
 bullettin_17-10-2021.jpg
Last Updated ( Saturday, 16 October 2021 )
 
ID-DISGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2021) IL-KNISJA-OMM
Written by Frans Galea   
Saturday, 16 October 2021

Din hija il-Liturgija tad-Disa u Ghoxrin Hadd matul is-Sena (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

004-james-john.jpg

 

Martinu Luteru, li fis-seklu sittax beda x-xiżma protestanta fi ħdan il-Knisja, ma kienx bniedem ta’ intenzjoni ħażina, anke jekk qajla kien jaf jikkontrolla lilu nnifsu u fl-aħħar spiċċa biex qasam il-Kristjanità, ħaġa li oriġinarjament qatt ma ħolom li jagħmel.  Imbagħad kien hemm oħrajn, fi żmienu u warajh, li komplew iwessgħu il-firda bejn l-Insara.  Għal-Luterani u l-protestanti l-oħra, il-Knisja ma baqgħetx dak is-sinjal qawwi ta’ Omm li takkompanja l-mixja ta’ wliedha lejn il-pajjiż li qed jistennihom.  Huma għafsu aktar fuq ir-relazzjoni personali tal-bniedem ma’ Alla... int u Alla... il-bqija ma tantx hu mportanti.

 

Dan l-individwaliżmu li jeħodha kontra min irid jikkontrolla kien żball kbir li jmur kontra t-tradizzjoni Bibblika.  Alla sejjaħ bniedem wieħed, Abraham, imma mhux biex jibqa’ waħdu, jew ikollu esperjenza waħdu ta’ Alla, imma biex minnu joħroġ il-Poplu Magħżul.  U lanqas dan il-Poplu ta’ Alla ma kien fil-pjan qaddis li jibqa’ waħdu imma li kellu jasal iż-żmien meta minnu tixtered ma’ wiċċ l-art kollha il-leħen jirbombja tal-Kerigma, tal-Aħbar it-Tajba li l-Mewt intrebħet, Halleluja!  Poplu, Ġens, Knisja.  Illum dan il-leħen għadu jiġri sal-ibgħad irkejjen ixandar bil-ferħ li Alla hekk ħabb lill-bniedem li Hu bagħat lil Ibnu l-Waħdieni biex kull min jemmen fih ikollu l-Ħajja ta’ Dejjem.  (Ġw. 3, 16).   Din ir-rebħa hu akkwistaha bil-Misteru tal-Għid li għex b’risq ta’ kull wieħed u waħda minna. 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 10 ta' Ottubru 2021
Written by Frans Galea   
Saturday, 09 October 2021
10_ott_21.jpg
 bullettin_10-10-2021.jpg
 
IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2021) JEW L-GHANA TA’ KRISTU JEW L-GHANA TAD-DINJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 09 October 2021

Din hija il-Liturgija tat-Tnienja u Ghoxrin Hadd matul is-Sena (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

28gimgha.jpg

 

Hemm paġni fil-Vanġelu li meta naslu fihom tixgħel f’moħħna bozza ħamra li ġġagħalna nintefgħu fuq id-difiża; tibda ddoqq is-sirena li ma tħalliniex nisimgħu, u awtomatikament, bla ma nindunaw, ngħalqu l-bieb ta’ qalbna li ma jidħolx xi għadu u jeqirdilna l-kwiet u s-serenità tal-kuxjenza. Għax għalkemm f’xi wħud il-kuxjenza hi ddrogata waħda sew, f’oħrajn taf tkun prosekutur qawwi.  Il-Liturġija tal-Kelma f’dan il-Ħadd se twasslilna kif jaħsibha Alla dwar l-għana tad-dinja, l-għana li kkumulajna matul ħajjitna, li batejna, ħdimna u għaraqna l-għaraq għalih.  Għalhekk hawn il-Kelma tidħol f’territorju perikoluż ħafna!  Anke l-Omeliji ta’ dan il-Ħadd jafu jkunu l-itqal tas-sena għall-Presbiteri!

 

Huwa ċar li l-Vanġeli, speċjalment ta’ San Luqa, u anke l-Bibbja kollha, għandhom ħafna versi ddedikati lil dan is-suġġett u huwa suġġett jaħraq.  L-Iskrittura tasal biex tgħid li l-ikbar idolu tal-bniedem li jieħu post Alla mhux iż-żina jew xi tebgħa oħra fil-bniedem, iżda huwa l-kilba għall-għana.  Iżrael kien jibdel lil Alla kull meta kien jistagħna. Fi żmienna, u  anke fi żmien Kristu, l-idoli tar-reliġjonijiet pagani m’għadhomx iktar ikellmu lill-ispirtu tal-bniedem, imma satana xorta jibqa’ jippreżenta idolatrija lill-umanità, bħalma ppreżenta lil Kristu nifsu.  U l-eħfef triq għall-apostasija, għaċ-ċaħda ta’ Alla hija l-akkwist tal-għana li jagħmlek tiskopri b’ingann li “alla” mhux iktar l-Alla ta’ Ġesù Kristu, iżda int innifsek li jirnexxielek tasal biex, jekk trid, tagħmel kollox, għax kif kienu jgħidu missirijietna, bil-flus tagħmel triq fil-baħar.  Il-bniedem li jistagħna ma jibqax ifittex is-sigurtà tiegħu f’Alla imma f’dak li kapaċi jagħmel hu u billi l-flus jixtru ħafna setgħa f’din id-dinja, l-ingann huwa kbir.  Dan l-ingann jaħkem anke lill-fqir jew lil dawk tal-klassi tan-nofs li jħarsu lejn is-sinjuri u jixxennqu li anke huma jkunu bħalhom.  Dan hu l-Għoġol tad-Deheb li Iżrael ivvinta għalih taħt il-Muntanja Sinaj.

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 3 ta' Ottubru 2021
Written by Frans Galea   
Saturday, 02 October 2021
3_ott_21.jpg
 bullettin_03-10-2021.jpg
 
IS-SEBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2021) IZ-ZWIEG MISTERU KBIR: XBIHA TA’ ALLA NNIFSU
Written by Frans Galea   
Saturday, 02 October 2021

Din hija il-Liturgija tas-Seba' u Ghoxrin Hadd matul is-Sena (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 gesu_u_t_tfal.jpg

 

Iż-żwieġ huwa istituzzjoni kbira mmens li nsibuha f’kull kutura ta’ kull żmien.  Il-kelmiet “żwieġ” u “żewġ” huma ġejjin minn l-istess għerq għax iż-żwieġ għalina jfissser l-għaqda f’ġisem wieħed ta’ tnejn min-nies, anke jekk kien hemm kulturi, u għadhom jeżistu wkoll, fejn id-drawwa kienet dik tal-bigamija, żwieġ bejn aktar minn tnejn min-nies.  Bħal tant pilastri oħra tas-soċjeta, iż-żwieġ huwa assedjat mill-kultura dominanti ta’ żmienna li fil-fond qegħda tipproponi l-ideja individwalista li rat it-twelid tagħha ilu ħafna, ħames mitt sena ilu, fir-Riforma Protestanta.  Ma kienx jaf Luteru li meta ċekken l-ideja ta’ “Knisja”, ta’ “Ġemgħa” u qal li l-bniedem m’għandu bżonn ħadd biex jersaq lejn Alla, hu u Alla huma biżżejjed, kien qed jiżra’ sikrana li issa ħonqot l-għalqa kollha.  Issa wasalna biex wieħed mill-filosofi tal-punent jgħid: “L-ieħor hu l-infern!”  L-ieħor  jheddek, jaqlalek l-inkwiet, hu rival.  Evitah!  Aħarbu!  U fil-bliet tal-Ewropa u  l-Amerika, jekk taqa’ fl-art ħadd ma jiġbrok għax kulħadd għaddej għal rasu u ħadd ma jrid tħabbil il-moħħ.  Dan hu anti-Kristjaneżmu.

 

Iż-żwieġ waqa’ taħt il-mira ta’ dan kollu.  Luteru qal li mhux sagrament, u minn hemm in-niżla kienet ħaġa naturali.  Ħafna jersqu lejn iż-żwieġ waqt li jafu li hemm toqba minn fejn wieħed jista’ jaħrab.  F’temp ta’ ftit snin insterqet minn moħħ iż-żgħażagħ tagħna l-ideja romantika, u iktar minn hekk, qaddisa għax hi minn Alla, ta’ għaqda mal-oħra, mal-ieħor għal dejjem.  Xejn m’għadu għal dejjem.  Xejn ma għadu ċert.  Xejn ma joffri sigurtà.  Il-kultura moderna, li tant insibuha faċli nikkuppjaw għax nistħu nkunu “ta’ dari”, ħolqot soċjetá ġdida: bliet mimlija nies jgħixu għalihom waħedhom f’appartamenti gebubi.  Filgħaxija tara bl-eluf nisa jippassiġġaw bil-kelb, is-sieħeb tagħhom!  F’dan l-ambjent laqqtitha r-rata tat-twelid.  Anke fostna.  Min għadu jrid iktar minn żewġt itfal; anzi inqas?  Malta hi l-iktar pajjiż li għandu rata baxxa tat-twelid fl-Ewropa!  Ikkuppjajnihom u kif!  Il-ġens Malti qed jintilef bil-mod il-mod.  Dan tgħidu l-istatistika.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 26 of 1450