Saturday, 25 May 2019
           
Home
IT-TWELID TA’ SIDNA GESÙ KRISTU (2016) ALLA HUWA AHBAR TAJBA GHALL-BNIEDEM PDF Print E-mail
Written by Frans Galea   
Sunday, 25 December 2016

Din hija il- Liturgija  tat-Twelid ta' Sidna Gesu Kristu ( 2016 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

img_3801-1024.jpeg

 

It-twemmin f’Alla ħafna drabi jaqa’ vittma ta’ organizzazzjoni żejda min-naħħa tal-bniedem li tikkomplika kollox u tgeżwer il-Fidi f’ħafna veli li jċajpru dak li hu bażiku u mportanti.  It-twemmin f’Alla hu sempliċi: Alla hu Aħbar Tajba għalik.  Hi x’inhi il-qagħda tiegħek, is-sitwazzjoni li minnha tinsab għaddej jew għaddejja, intix f’xi kriżi jew inkwiet, jew inkella għaddej minn żmien ta’ barka, Alla huwa dejjem Aħbar Tajba għalik.  Hija Aħbar Tajba għall-bniedem li huwa mhuwiex waħda f’dan l-univers infinit, mitluf fis-solitudni tiegħu.  Hija Aħbar Tajba li kollox hu maħluq b’sens u kollox hu maħluq frott Imħabba liema bħalha.  Hija Aħbar Tajba li tgħidlu li min ħalqu hu Xi Ħadd b’qalb kbira mmens, ikbar mill-istess univers maħluq minnu, u li din il-qalb tħabbat bi Mħabba totali u tant kbira għalih li hu diffiċli biex tifhimha jew temminha.  Hi Aħbar Tajba għall-bniedem li l-Istorja li hu qiegħed jgħix hi ddominata, mmexxija, b’risq tiegħu, minn din l-Imħabba li ħalqitu.

 

Dan it-twmmin f’Alla/Mħabba hu l-ħin kollu ċċalinġjat, imħabbat u assedjat mit-tbatija li timmarka l-Ħajja fuq din il-pjaneta.  Għall-bniedem hu ferm diffiċli jirrikonċilja l-istraġi li jara madwaru, kemm fuq livell internazzjonali kif ukoll fuq livell personali tiegħu innifsu, ma’ din l-Aħbar li tgħidlu li hu maħbub, li hu għażiż u li, fi kliem qaddisa antika Ngliża, Ġuljana ta Norwich: “Kollox għad jispiċċa tajjeb u kollox għad jispiċċa tajjeb u kull ħaġa għad tispiċċa tajjeb. ‘All shall be well, and all shall be well, and all manner of things shall be well!” 

 

It-tbatija, li fil-lingwaġġ Nisrani tisssejjaħ “is-Salib”, hija t-territorju fejn tiġi miġġielda l-gwerra għall-Ħajja, għas-Salvażżjoni, għad-destin ta’ kull bniedem.  Ħafna, ħafna tilfu l-Fidi għax ġew skandaliżżati minn dik li tidher impotenza ta’ Alla quddiem l-inġustizzja, il-moħqrija esaġerata tal-ħażin kontra t-tajjeb, is-sikrana li ma tinqered qatt, il-mewt li qatt mhi solvuta.  Saħansitra n-natura, li tidher tant sabiħa u tal-għaġeb, tħobb tittradixxi u taħsad ’l-bniedem bil-mard tagħha, bl-epidemiji u t-traġedji kbar li jwebbsu qalb il-bniedem, jgħalquh f’inkubu ta’ egoiżmu u ‘survival instinct’ fejn l-aħħar ħaġa li taħbat ma’ moħħu hu li jinagħta għall-ieħor, iħobb lill-ieħor, jinsa lilu nnifsu u jissagrifika ruħu għall-ieħor.  Il-bniedem skandalizzat b’Alla u ddiżappuntat biH, ma jemminx li Alla hu Aħbar Tajba u jgħid f’qalbu li ma jistax ikun li Alla jippermetti dan il-ġenn kollu u jistkenn fil-ħsieb li Alla ma jeżistix.  Maż-żmien il-bniedem beda jitlef il-‘Memorja’ ta’ Alla, il-preżenza qawwija tiegħu f’Ħajtu, u beda jagħti qima lit-teknoloġija, ix-xjenza u l-mediċina, u qal f’qalbu: “Dawn huma l-allat li jsalvawni.”  Din hija t-taqbida vera għal ruħ il-bniedem, mhux kemm se jkollu paga jew pensjoni.

 

L-għaġeb kbir hu kif ħafna oħrajn iltaqgħu ma’ Alla u sabu l-Fidi appuntu fil-forġa tat-tbatija!  Għax hu faċli, anzi m’hemmx bżonn ta’ Fidi, biex taċċetta li Alla hu Mħabba meta kollox jiġik tajjeb u l-Ħajja hi biss kwistjoni ta’ ‘tagħfas buttuna’ u jseħħ dak li trid  int.  Imma ma tridx tkun xi ħassieb kbir biex tissuspetta li l-Ħajja tkun monotona u bla kulur, bla togħma li kieku fiha biss jiġri dak li jidher tajjeb u sabiħ għal għajnejna.  Anzi din tkun riċetta żgura għat-taħsir u l-korruzzjoni ta’ kollox.  Jekk noqogħdu naħsbu ftit, it-tbatija, is-Salib huwa l-melħ li jagħti togħma lill-Istorja, lill-Ħajja.  Hija t-tbatija li tħejjina biex nifirħu u niggustaw anke l-iktar affarijiet ċkejkna.  Li kieku mhemmx il-lejl min se japprezza s-sbuħija taż-żernieq filgħodu, u kif jista’ jkun hemm gost fil-bnazzi jekk ma jiġix qablu l-maltemp?  X’inhu t-tħajjir tal-ikel bnin mingħajr il-ġuħ li jiżvojta l-istonku, u kif jista’ jitnissel frott ir-raba’ mingħajr il-mewt tal-ħabba tal-qamħ taħt il-ħamrija? 

 

L-ideja li wieħed jemmen f’Alla għax dan Alla dejjem jaqlagħlu l-grazzji, hi ideja marida u egoista... anzi huwa twemmin korrott.  Mhux veru li Alla huwa l-qaddej u li kulma nitolbuhulu jagħtihulna.  B’dan il-mod insiru aħna allat flokU.  Biex il-bniedem jemmen tassew li Alla huwa Mħabba u li kollox huwa frott ta’ din l-Imħabba, dan il-bniedem irid ikun milqut minn Dawl li jaħbat miegħu minn barra minnu.  Il-Fidi hi Grazzja!  Hi rigal.  Santa Rosa ta’ Lima waslet biex qalet: “Li kieku l-bnedmin jindunaw kemm ġid joħroġ mit-tbatija u x’għana kbir jinħażen minn min jgħixha b’umilta`, kieku kulħadd jibda jitlob għat-tbatija u mhux biex titneħħa!”  Dan id-Dawl mhux ilkoll kemm aħna għandna minnu, imma l-Mulej ħerqan biex jgħinna ‘naraw’ u nemmnu, bħal San Tumas, li hemm fejn naħsbu li hemm prova li Alla nsiena, jew li ma jeżistix, hemm huwa l-post fejn Hu juri ruħu.

 

Dan qed ngħidu għax l-Aħbar it-Tajba tgħidilna li Alla ġie fid-dinja u ma neħħiex it-tbatija imma dawwalha; ma neħħiex l-uġigħ ta’ qalb imma xxotta d-dmugħ mill-uċuħ; ma neħħiex l-inġustizzji u d-dnubiet tal-bniedem imma ħafer u ħafer u ħafer.  Fuq kollox ma neħħiex il-mewt imma rebaħha, għelibha, neħħielha l-biża’ għal dawk li jemmnu fiH.  Mingħajr it-tbatija ma kienx ikollna għalfejn inkunu salvati u hija t-tbatija li laqqgħet lill-bniedem ma’ Kristu Salvatur.  Bil-mod il-mod nibdew nindunaw li kollox hu għall-ġid tagħna, li kollox hu Aħbar Tajba, li kollox se jispiċċa tajjeb.  Mhux li jkollna biżżejjed umilta` biex nammettu li qed ngħixu Ħajja li tissuperana, hi akbar minna, hi frott l-Għerf li ma nistgħu qatt nifhmuh jew nilħqu tarfu.  Il-bniedem ta’ dari kien iktar preparat għal dan, kien iktar ċkejken, umli, kien iktar faċli għalih jgħid: “Alla jaf; jien ma naf xejn.”

 

Fil-qalba ta’ dan kollu, il-Milied huwa l-Aħbar it-Tajba per eċċellenza.  Il- bniedem fettex lil Alla u ma setax isibu;  għalhekk niżel Alla jfittxu u tant iċċeken li l-bniedem ma lemħux.  San Ġwann l-Evanġelista jgħid: “Kien fid-dinja, u d-dinja saret bih, imma d-dinja ma għarfitux.”  (Ġw. 1, 10).  Wieħed jasal biex  jifhem li ma setax ikun mod ieħor.  Alla sar dudu tal-art u għammar fost id-dud tal-art u d-dinja ma lemħitux sal-ġurnata tal-lum.  Il-bnedmin jistagħġbu quddiem il-muntanji, imma Alla sar żrara u ħadd ma ta kasu.

 

Sid il-lukanda ma ndunax b’Alla għaddej minn quddiem biebu u ma krilux rokna mid-dar li Alla stess provdielu.  Ilkoll għexniha din l-esperjenza meta tbellaħna quddiem il-bnedmin li jmutu bħalna, u ġejna naqgħu u nqumu minn min għandu l-univers f’idejH għax ma lmaħniHx.  Bħalma jgħid il-profeta: “I-gendus jagħraf lil sidu, u l-ħmar il-maxtura ta’ sidu; imma Iżrael ma jagħrafx, il-poplu tiegħi ma jifhimx.”  (Is. 1, 3).

 

L-Ewwel Qari

 

Il-Profeti kollha ħabbru Aħbar Tajba anke jekk sikwit kienu jheddu biex iċaqilqu l-bniedem mir-raqda tiegħu u jidħol fil-festa tat-tieġ tad-dejjem.  Kull messaġġier li bagħat Alla ħabbar Aħbar Tajba għall-bniedem mitluf u mħawwad.  Isaija kien il-perċimes li farraġ il-poplu billi dejjem ra x-xemx tiżreġ minn wara s-sħab.  Din hi l-kariżma tal-profeta: li jara x-xemx waqt li l-kotra tara s-sħab.  Dan hu s-sens tas-salib u tat-tbatija.  Din hija l-kariżma wkoll tan-Nisrani li għandu l-fidi tiegħu adulta.  Il-poplu li ġie lura mill-eżilju ta’ Babel jasal quddiem Ġerusalemm u jara s-swar tagħha borġ laqx; daħlu fit-toroq tagħha u lemħu kull palazz tagħha mibdul f’gorboġ minn fejn kienu jittawlu annimali selvaġġi.  Imbagħad ħarsu ’l fuq u l-għolja tat-Tempju kienet għerja għax it-Tempju ma kienx iktar.  Inxteħtu fl-art iħabbtu fuq sidirhom u ma ridux jisimgħu b’faraġ.

 

Imma l-Profeta jgħajjat: “Ma rridx niskot minħabba Ġerusalemm!  Bħal dija għad tiddi u bħal torċa taqbad quddiem il-ġnus.  Kulħadd għad iħares lejha u jistagħġeb biha. Is-sebħ tagħha għad jitbellhu bih is-slaten.  Isem ġdid għad ikollha u jasal żmien meta ma jgħidulhiex aktar “il-miltuqa” jew “l-imħarbta” imma hi tkun l-Għarusa s-sabiħa tal-Mulej li għad jitgħaxxaq b’Għarustu!”  (ara Is. 62, 1-5).  Jgħajjat il-Profeta, u n-nies iħarsu lejh u jgħidu: “X’qed iħarref dan il-miġnun?”  Imma l-kelma tal-Profeta mhix tiegħu imma ta’ Alla u dak li jgħid Alla jseħħ.  Il-belt, li ma kienet xejn ħlief laqx imxerred ’l hawn u ’l hinn, issir iċ-ċentru tal-univers għax fiha jseħħ il-Misteru tal-Għid tal-Mulej li bih kull bniedem ikun salv.  Miljunu fuq miljuni ta’ nies iterrqu lejha għax jafu li hemm seħħ il-misteru li ġeddidhom u tahom Ħajja Ġdida. 

 

“Il-poplu li kien miexi fid-dlam ra dawl kbir, in-nies li joqogħdu f’art id-dlam, dawk kbir idda fuqhom.” (v. 2).  Jekk għalik is-sema hi miksija bis-sħab u nsejt x’inhi x-xemx, emmen li l-Imħabba teżisti u dak kollu li tinsab għaddej minnu għandu sens u għad jinbidel f’għeġubijiet f’Ħajtek.  Min se jfaħħar lil Alla jekk mhux dak li jaf x’inhu l-lejl, x’inhu d-dlam, x’inhu l-bard, x’inhi l-qalb maqsuma?  Min hu dak li se jaqbeż bil-ferħ jekk mhux min kellu madmad itaqqlu u ħatar isawtu?  Din hi l-glorja tat-tbatija.  Hemm tmiem għal kull sfortuna; ir-riħ tal-Ispirtu jonfoħ u s-sħab jgħaġġel jitlaq u tiddi x-xemx u kbir ikun il-ferħ u r-radd ta’ ħajr.  “Għax tweldilna tifel” jgħid il-Profeta (Is. 9, 5).  Nifirħu għax “inagħtalna iben” (Is. 9, 5). 

 

Ġo għar f’Betlehem ta’ Ġuda instemgħet l-ewwel twerżieqa ta’ tarbija.  Min se joqgħod jaħseb fuq x’għad isir dan it-tifel?  Min se jemmen li propju f’dan il-post l-istorja tal-umanita` kollha daret  il-kantuniera u Alla niżel jgħammar mal-bnedmin?  Kemm iħobb, Alla, jkun anonimu.  Kif għidna fil-bidu, ħafna jaħsbu li l-ħin kollu qed jitlef it-taqtigħa mal-ħażin.  Imma r-rebħa hi tiegħu, Halleluja!

 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija.  9, 2-7

 

Il-poplu li kien miexi fid-dlam

ra dawl kbir;

in-nies li joqogħdu f'art id-dlam

dawl idda fuqhom.

 

Int kattart il-ġens,

kabbart l-hena;

huma ferħu quddiemek,

bħalma jifirħu fi żmien il-ħsad,

bħalma jifirħu fi qsim il-priża.

 

Għax il-madmad li kien itaqqlu,

u l-ħatar ta' fuq spallejh,

u l-bastun ta' l-argużin,

int kissirthom bħal f'jum Midjan.

 

Għax kull qorq li jħabbat fit-taqtigħa,

kull mantell mgħargħar fid-demm

jispiċċa għall-ħruq,

biex jieklu n-nar.

 

Għax tweldilna tifel,

ngħatalna iben;

is-setgħa tkun fuq spallejh, u jsemmuh:

"Kunsillier ta' l-għaġeb, Alla setgħan,

Missier għal dejjem, Prinċep tas-sliem."

 

Kbira tkun setegħtu,

u s-sliem bla qjies

fuq it-tron ta' David u s-saltna tiegħu.

Hu jwettaqha u jsaħħaħha

bil-ħaqq u s-sewwa,

minn issa u għal dejjem.

 

Il-ħeġġa tal-Mulej ta'  l-eżerċti tagħmel dan.

 

Salm Responsorjali

 

Ħafna jitmeżmżu meta ssirilhom stedina biex ifittxu l-Mulej.  Dejjem għandhom suspett li Alla se jeħdilhom xi ħaġa.  Fil-fond jaħsbu li Alla hu għajjur għall-ferħ tagħhom u għalhekk hu rival li jekk ma  jindaħalx f’ħajjithom ikun aħjar.  Jien ċert li l-Mulej hu l-iktar wieħed li fuqu n-nies hi mħawda.  Hemm min jemmen li Hu jridna nħobbu lil xulxin u  hemm min jemmen li Hu jridna noqtlu lil xulxin u bl-għajta ta’ « Alla hu l-akbar » jaqbdu trakk u jidħlu ġo folla nies għaliH !  Kemm ġenn fiha d-dinja !  Kemm miġnun hu l-bniedem !  

 

Hieni l-bniedem li jiskopri tassew il-veru Alla.  Hu jinduna li Alla m’għandu bżonn xejn minn tiegħu imma lest li jagħti, jagħti u dejjem jagħti.  Fi Kristu, Alla ried iduq il-mewt, ried jinagħta għall-mewt għalija u għalik.  Ħa niftakru f’dan meta jitla’ s-sħab u l-Ħajja tiswied.  Hu tant iħobbni li niżel f’ġisem ta’ bniedem biex ikun jista’ jmut għalija !  Dan hu li Alla jridna nxandru dwaru : il-bqija hu kollu sekondarju.  Meta l-Aħbar li Alla għandu għalina titwemmen, imbagħad jagħmel sens is-Salm li se nisimgħu , Salm 96, li hu Salm ta’ eżultanza.  « Għannu ! », jħeġġiġna dan is-Salm ; « Ħabbru ! » ; « Xandru ! » ; « Ħa jifirħu s-smewwiet, ħa jħabbat il-baħar, ħa jifraħ ir-raba’, ħa jgħajtu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk ! » Donnu hawn, is-Salmista qed jimpika miegħu nnifsu u jipprova jivvinta kliem u jgħaqqad sentenzi biex jesprimi l-ferħ li qed iħoss f’Alla… u ma jirnexxilux.  Għax min jista’ jesprimi fi kliem l-eżultanza tal-qalb, il-ferħ veru ? U għaliex dan il-ferħ kollu ?  Għax ġej il-Mulej.  Ġej il-Qaddis biex jidħol f’Ħajtek u jagħtik id-Dawl tiegħU u int tkun tista’ tara kollox ġdid, kollox b’mod differenti.

 

Ritornell : Illum tweldilna Salvatur, li hu Kristu l-Mulej.

 

Salm 96

 

Għannu lill-Mulej għanja ġdida;

għannu lill-Mulej fl-art kollha!

Għannu lill-Mulej, bierku ismu!

Ħabbru minn jum għal ieħor is-salvazzjoni tiegħu.

 

Xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu,

fost il-popli kollha l-għeġubijiet tiegħu.

Ħa jifirħu s-smewwiet u tithenna l-art,

ħa jħabbat il-baħar u kull ma fih.

 

Ħa jifraħ ir-raba' u kull ma fih,

u jgħannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk

quddiem il-Mulej, għax ġej,

għax ġej biex jagħmel ħaqq mill-art.

 

Hu jagħmel ħaqq mid-dinja bil-ġustizzja,

u mill-popli bis-sewwa tiegħu.

 

It-Tieni Qari

 

Kristu hu rigal mogħti lilna, igħid San Pawl.  Kristu huwa Grazzja, jiġifieri rigal bla prezz li hu mogħti bla ma hu mistħoqq.  Xejn minn dak li nistgħu nagħtu lil Alla ma jista’ jlaħħaq mal-prezz ta’ Kristu, li b’xejn ma jista’ jinxtara.  Min jista’ jixtri l-Ħajja, il-Ħajja vera?  Min jista’ jixtri Ħajja għal Dejjem.  Anke San Pawl, li ħaraq Ħajtu fil-qadi ta’ Kristu, kien jaf li Kristu hu Grazzja għalih... ma kienx jistħoqqlu li jagħraf il-meravilja li hemm fi Kristu.  Li kieku Kristu inagħtalu għax ħadem ħafna għalih, għax stinka għalih għax fettxu b’qalbu kollha, allura Kristu ma kienx jibqa’ iktar Grazzja, rigal b’xejn, imma ħlas bħall-paga ta’ ħaddiem li jkun ħadem għaliha.  Il-ħaddiem qatt mhu se jqis il-paga tiegħu bħala rigal, imma bħala ħlas li hu kellu dritt għalih għax ħadem għalih. 

 

Mhux hekk Kristu.  Huwa twieled għalina fl-Għar ta’ Betlehem biex ikun jista’ jsir il-Ħaruf li jiġi meħud għall-qatla minfloki biex jien ma jkolli xejn xi nħallas quddiem il-Missier f’dak il-Jum Kbir tal-Ħaqq.  Meta bniedem ikkundannat jiġu għalih ma’ tlugħ ix-xemx biex jeħduh għall-forka, imma minflok jgħidulu li hu ħieles u jista’ jitlaq għax kien hemm ieħor li offra ruħu biex jieħu l-mewt minfloku... biex se jħallas, dan?  Biex se jpatti, dan?

 

Meta l-bniedem jagħraf dan li għamel Kristu għalih; meta din l-Aħbar tinżel fil-fond ta’ qalbu bis-saħħa tal-Ispirtu s-Santu, allura hu jsir l-aktar bniedem għani tad-dinja!  Meta jiskopri lil Kristu u l-Misteru tal-Għid tiegħu, hu jibda jġorr fih għana li ħadd ma jista’ jmissulu.  Jista’ dak il-ħabsi jinsa għal mument wieħed dak li xi ħadd għamel għalih?  Jista’ n-Nisrani, għal mument wieħed, jaljena ruħu mill-għotja ta’ Kristu għalih fuq is-Salib?  Il-kmandamenti huma tqal u qishom madmad għal min għadha ma messitux l-Aħbar ta’ Kristu b’dan il-mod.  Imma għal min qalbu ntmesset, isiru ħfief.  Issa hu għani biżżejjed biex jaffordja jarmi minnu dak li qabel kien għana għalih. 

 

San Pawl jitkellem fuq l-iskoperta tar-rigal enormi li hu Kristu, b’dan il-mod: “Imma dak kollu li għalija kien qligħ, jien għaddejtu bħala telf minħabba Kristu.  Jiena ngħodd kollox bħala telf ħdejn il-qligħ kbir li hemm filli nagħraf lil Kristu Ġesù Sidi; minħabba fih ridt li nitlef kollox, u ngħodd kollox bħala knis, biex nirbaħ lil Kristu, u nkun ninstab fih.”  (Fil. 3, 7-9).  Għal bniedem bħal dan, dak li jidher sagrifiċċju f’għajnejn in-nies, mhu xejn għalih.  L-Imħabba tirbaħ kollox.  Kristu sar dgħajjef għalina fl-Għar ġo maxtura biex jgħinna nindunaw b’dak li hu tant moħbi u mċajpar għal għajnejna.

 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lil Titu.  2, 11-14

 

Għażiż: Dehret il-grazzja ta' Alla, għas-salvazzjoni lill-bnedmin kollha; hi trawwimna nwarrbu l-ħażen u l-ġibdiet tad-dinja, biex ngħixu bir-rażna u l-ġustizzja u t-tjieba f'dan iż-żmien, u nistennew  it-tama hienja u d-dehra tal-glorja tal-kbir Alla u Salvatur tagħna, Ġesù Kristu. Hu li ta lilu nnifsu għalina biex jifdina minn kull ħażen u jnaddafna u jagħmel minna poplu magħżul għalih, poplu mħeġġeġ  għall-għemil it-tajjeb.

 

Evanġelju

 

Il-Kristjaneżmu mhux teorija, ħsieb sabiħ ħafna, xi mod ta’ kif wieħed jgħix, xi filosofija.  Lanqas huwa, biex ngħidu hekk, xi reliġjon tal-Ktieb bħalma huwa l-Islam li hu msejjes madwar il-Koran.  Il-Kristjaneżmu huwa fatt li ġara, fatt storiku, u dan hu mportanti ħafna; anżi ta’ mportanza kbira.  F’mument tal-Istorja tal-bniedem ġara fatt, ġrat xi ħaġa kbira.  Dan jisħaq fuqu Luqa.  Qabel ma jgħaddi biex jirrakkonta l-Inkarnazzjoni ta’ Alla li sar bniedem, hu jniżżel bir-reqqa s-sitwazzjoni politiku u storika ta’ dak il-mument, biex juri li hu se jitkellem fuq fatt storiku li seħħ f’data fissa.  Hu jgħid: “f’dak iż-żmien Ċesari Awgustu ħareġ digriet biex isir iċ-ċensiment tad-dinja kollha.  Dan iċ-ċensiment sar meta Kirinu kien gvernatur tas-Sirja.”  (v. 1). 

 

Jiġifieri, fi żmien li sar iċ-ċensiment ta’ Awgustu, l-ewwel wieħed, eżatt meta Kirinu kien gvernatur fis-Sirja, il-bniedem salva għax Alla nnifsu sar sieħbu.  Aħna salvi mhux għax nobdu xi ktieb, anke jekk f’dan il-kas l-Iskrittura hi ta’ għajnuna hekk enormi biex ngħarfu lil Kristu... mhux minħabba f’hekk, imma, aħna salvi.  Aħna salvi għax, fil-milja taż-żmien, li seħħ fi żmien Awgustu, l-ewwel imperatur ta’ Ruma, Alla wettaq ħaġa, fatt li bih il-bniedem ġie ġġustifikat quddiemu.  Din il-ħaġa, dan il-fatt storiku kien it-twelid, il-Ħajja, il-mewt u l-Qawmien mill-mewt ta’ Sidna Ġesù Kristu.  Dan il-fatt storiku jagħmilha awtomatika għall-bniedem li jsalva... imma b’kundizzjoni waħda: hu jrid jemmen f’dan il-fatt storiku li seħħ b’risq tiegħu.  Jekk tabib ikollu l-mediċina li tfejjaqlek il-marda qerrieda li għandek, u jgħidulek bih imma int ma temminx li jista’ jkun li teżisti mediċina bħal din għalik, u tibqa’ ma tersaqx lejh, ikun kollu għalxejn.  Jista’ jkun li saħansitra t-tabib jiġi jfittxek, għax ħbiebek qalulu bik, u jħajrek timmedika ruħek, imma jekk int tibqa’ taħseb li dan kollu hu ħmerija u mgħodija taż-żmien, ħadd ma jista’ jiftaħlek ħalqek bil-fors biex tibla’ l-mediċina.  Dan jiġri l-ħin kollu f’ħafna nies.  Id-dinja tfittex il-Ħajja għand l-allat foloz tagħha u tmut.  Tant nies imutu bla ma jiskopru lil Kristu!!

 

L-għaġeb tal-presepju, illum isejħulu l-Mistagħġeb għax qed jindunaw li aktarx li kien l-ewwel teologu Nisrani (!), kellu għalfejn jitbellah quddiem dik it-tarbija.  Tassew li mhux għaġeb kien imma Mistagħġeb.  Mistagħġeb kien San Pawl u kull min ‘ra’ bl-għajnejn tal-Ispirtu dak li l-Missier għamel għalih meta bagħat  lil Ibnu f’ġisem dgħajjef ta’ tarbija mhix milqugħa, mimduda qalb l-annimali.  Ħa tkun it-Talba ħerqana tagħna, it-Talba dejjiema tagħna, it-Talba ta’ kuljum tagħna, li aħna ninagħtaw lil Kristu, ninagħtaw li ngħarfu l-Grazzja li hemm fiH għalina, is-Salvazzjoni tiegħu, il-Misteru li l-Missier iridna ngħarfu.  Dan ikun Milied bomba għalina, kieku!  Il-Milied li fih Kristu Ġesù, l-Iben il-Waħdieni ta’ Alla, twieled ġo maxtura ġewwa qalbna.  Ħadd ma jista’ jixtiqilna u jawguralna ħaġa isbaħ minn din!  Inżommu dan m’moħħna: lil Kristu nsibuH fejn l-anqas li nistennew li nsibuH...

 

Versett:  Hallelujah.  Qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir: illum twildilna Salvatur, Kristu l-Mulej!  Hallelujah.

 

F'dik il-ħabta Ċesari Awgustu ħareġ digriet biex isir ċensiment fid-dinja kollha. Dan kien l-ewwel ċensiment li sar meta Kirinu kien gvernatur tas-Sirja. U kulħadd mar biex jinkiteb, kull wieħed fil-belt tiegħu.

 

Ġużeppi wkoll mar mill-Galilija, mill-belt ta' Nazaret, u tala' l-Lhudija, fil-belt ta' David jisimha Betlehem - għax hu kien mid-dar u l-familja ta' David - biex jinkiteb flimkien ma' Marija l-għarusa tiegħu, li kienet tqila. Ġara li, meta kienu hemm, Marija għalqilha ż-żmien biex teħles, u wildet l-ewwel iben tagħha, fisqietu u medditu f'maxtura, għax ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda.

 

F'dawk l-inħawi kien hemm xi rgħajja fir-raba', għassa mal-merħla tagħhom billejl. U dehrilhom anġlu tal-Mulej, il-glorja tal-Mulej iddiet madwarhom, u qabadhom biża' kbir. Iżda l-anġlu qalilhom: "Tibżgħux, għax araw, qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir, ferħ li se jkun għall-poplu kollu. Illum, fil-belt ta' David, twildilkom Salvatur, li hu l-Messija, il-Mulej. U bħala sinjal ikollkom dan; issibu tarbija mfisqija u mimduda f'maxtura." F'daqqa waħda ngħaqdu ma' l-anġlu għadd kbir ta' qtajja' tas-sema, ifaħħru lil Alla u jgħidu:

 

"Glorja lil Alla fl-ogħla tas-smewwiet,

 u sliem fl-art lill-bnedmin li jogħġbu lilu!"

 

 
< Prev   Next >