Thursday, 18 July 2019
           
Home
L-EWWEL HADD TAL-AVVENT (2017) L-GHATX TAL-BNIEDEM GHAL ALLA PDF Print E-mail
Written by Frans Galea   
Saturday, 02 December 2017

Din hija il- Liturgija  ta' l-ewwel Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

9-disciples-chosen-and-sent-out.jpg

 

Il-Mulej qiegħed jagħtina Sena Liturġika ġdida, bi Grazzja; Grazzja akkwistata għalina mhux bil-merti tagħna iżda bil-merti ta’ Kristu Ibnu.  Huwa Hu u Hu biss li miet għalik u għalina lkoll.  Huwa Hu u Hu biss li f’isimna kiseb merti tal-għaġeb u li dawn il-merti qegħdin jgħajtu favur tagħna quddiem il-Missier, bħallikieku akkwistajnihom aħna!  Din hi l-Ġustizzja tal-Missier!

 

Il-Bidu ta’ sena ġdida fit-tfittxija alenija tagħna għal għarfien akbar tal-Misteru ta’ Kristu, jurina kemm kbir hu l-għatx li hemm fil-bniedem għal Alla.  Kull bniedem li twieled minn mara twieled b’dan l-għatx imħawwel ġo fih minn Alla nnifsu.  Din hi l-enerġija stupenda li timbotta l-bniedem fit-tħabbrik kollu tiegħu.  Kulma jagħmel il-bniedem huwa mbuttat minn dan il-għatx li jilħaq il-milja li hi “Alla”.  Imma din it-tfittxija biex jaqta’ dan l-għatx, ħafna drabi, lill-bniedem imbuttatu biex jaqbad toroq żbaljati għaliha.  Huwa l-għatx għal “Alla” li mbotta nies li saru qaddisin kbar, imma oħrajn ukoll li sar midinbin kbar.  Huwa l-għatx għal “Alla” li xprunat lill-bniedem biex wettaq ġid enormi, imma wkoll gwerer, inġustizzji u straġi terribbli.

 

Id-differenza hi sempliċi.  Jekk il-bniedem huwa umli u jistenna l-Glorja li hi biss għand Alla, mingħandu, allura jkun qabad it-triq it-tajba.  Imma jekk il-bniedem huwa supperv u jipprova jaħtaf din il-Glorja hu b’intenzjoni ħażina għax għalih Alla hu rival u mhux ħabib, allura hawn il-bniedem jitħawwad u jitwieled id-dnub.  U din il-Glorja ta’ Alla li l-bniedem għandu tant għatx għaliha hija l-Ħajja ta’ Dejjem, il-Ħajja għal dejjem, il-Ħajja dejjem li tibda minn hawn.  Għal Kristu hemm żewġ tipi ta’ bnedmin: dawk li huma “ħajjin” għax sabu lilU fl-umiltà, u dawk li huma “mejtin” għax fil-kburija tagħhom ifittxu li jimlew il-vojt etern li hemm fihom mhux b’Alla imma bihom infushom.

 

“Hieni l-bniedem li jibża’ mill-Mulej”  igħid l-ewwel Salm, għax jaf li hu l-Mulej biss li jista’ jagħtih l-eternità.  Meta l-Fidi tikber biżżejjed li aħna ma nibqgħux nibżgħu iktar mill-ġudizzju, imma li nixxenqu għal-laqgħa tagħna ma’ Dak li qalbna tkun ħabbet, allura l-mewt tkun intrebħet fina u għeb il-biża’ tagħha, u aħna nkunu “il-Ħajjin”, ikollna l-Ħajja Dejjem ġa minn hawn.

 

L-Ewwel Qari

 

L-ewwel Qari li niltaqgħu miegħu fis-Sena l-ġdida tal-Knisja jesprimi tajjeb dan l-għatx dejjiemi li hemm fil-bniedem għall-“etern”, għal Alla.  Kullimkien madwarna naraw is-sinjali tas-susa tal-mewt, imma min jiskopri lil Alla jaqbeż dan kollu għax diġa daħal fil-“Ħajja”.  Imma fit-tfittxija tiegħu, li hi esperjenza twila, il-bniedem jitniehed u jgħarrex biex jara meta se jisbaħ, meta se sseħħ il-Wegħda. 

 

Sakemm il-bniedem għadu fil-biża tal-mewt, hu jibqa’ egoista, anke jekk għandu intenzjonijiet qaddisa.  Il-bniedem jibqa’ dgħajjef.  Għalhekk huwa jitniehed meta jara l-medjokrità tiegħu u jokrob u jgħid: “Għaliex, Mulej, iġġegħelna nwarrbu minn triqatek, u twebbsilna qalbna biex ma nibżgħux minnek?”  (63, 17).  Dan huwa l-bniedem tassew umli.  Il-bniedem li jaf li hu midneb u li għandu n-natura tiegħu miġbuda biex taqbad it-triq il-ħażina.  Dan il-bniedem ma jitlobx għal ħwejjeġ materjali, imma jixxennaq biex Alla jċarrat is-smewwiet u jinżel biex juriħ il-verità, biex jimlilu lil qalbu b’dik l-Imħabba li biha biss il-bniedem jista’ jirbaħ il-mewt.

 

Dan kollu jfisser li hu qiegħedjitlob li jiġi nvadut mill-Ispirtu qaddis ta’ Alla, “bħalma n-nar iqabbad il-ħatab, bħalma n-nar jgħalli l-ilma.”  (64, 1).  Il-bniedem li għaraf li kulma tista’ tagħtih id-dinja jintemm u ma jimliex, jixxennaq li qalbu ssir ħuġġieġa nar taqbad, ħuġġieġa ta’ Mħabba vera lejna Alla u lejn il-proxxmu.  Din hi l-vera “Ħajja”.  Din hi l-unika “Ħajja” li tixraq lill-bniedem.

 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija.  63, 16b-17.  19b;  64, 2-7

 

Int, Mulej, missierna,

ismek il-Feddej tagħna sa minn dejjem.

Għaliex, Mulej, iġġegħelna nwarrbu

minn triqatek,

u twebbsilna qalbna biex ma nibżgħux minnek?

 

Erġa' lura, minħabba l-qaddejja tiegħek,

it-tribujiet li huma wirtek.

 M'hux li kont iċċarrat is-smewwiet u tinżel

meta int tagħmel għeġubijiet

li ma konniex nistennew,

u sa mill-qedem qatt ma smajna bihom!

 

Widna qatt ma semgħet,

għajn qatt ma rat Alla bħalek,

Alla li jħabrek għal min jittama fih.

Int tilqa' lil min jagħmel is-sewwa bil-ferħ,

lil dawk li jiftakru fi triqatek.

 

Ara! Int kont mgħaddab għalina,

u aħna dnibna.

Domna fi dnubna,

u kontrik qomna għal ħafna żmien.  

 

Tniġġisna lkoll kemm aħna,

bħal ċarruta maħmuġa

l-aħjar għemejjel tagħna;

bħal werqa lkoll dbilna

u ħżunijietna bħal riħ ġarrewna.

 

Ħadd ma hawn li jsejjaħ ismek,

li jitħarrek biex iżomm miegħek.

Għax int ħbejt wiċċek minna,

u rħejtna f'idejn ħżunijietna.

 

Madankollu, Mulej, int missierna

aħna t-tafal, u inti l-fuħħari;

aħna lkoll għemil idejk.

 

 

Salm Responsorjali

 

Salm 80 jgħid lil Alla: “roddilna l-Ħajja u aħna nsejħu ismek.”  (v. 19).  Hawn mhux qiegħed jitkellem fuq ħajja li hi sempliċi eżistenza għax int tieħu n-nifs, tqum u torqod, taħdem, tiekol eċċ.  Mhux għal dik il-Ħajja huwa t-tħannin li hemm fil-bniedem.  Il-bniedem jixxennaq li jitela b’Ħajja li tfejjaqlu l-ġerħa ta’ qalbu u ma jkollux bżonn ikun egoista iktar u jaħseb dejjem għal rasu, għax issa jibda jafda fil-Missier.  Hu jafda jekk “jagħraf”.  Jekk il-Mulej iroddilna din il-“Ħajja”, allura aħna nsejħu ismU, jiġifieri aħna nfaħħruh u nixhdu għaliH quddiem kulħadd.

 

Ritornell: Reġġagħna għal li konna o Alla tal-eżerċti; dawwal wiċċek u nkunu salvi.

 

Salm 80

 

 O Ragħaj ta' Iżrael, agħti widen,

int li tmexxi bħal merħla 'l Ġużeppi.

Int li qiegħed fuq il-kerubini,

iddi quddiem Efrajm, Benjamin u Manassi.

Qajjem il-qawwa tiegħek,

u ejja ħa ssalvana.

 

 Erġa' ejja, Alla ta' l-eżerċti;

ħares mis-sema, u ara,

u żur 'il din id-dielja.

Ħu ħsieb dak li ħawwlet lemintek,

ir-rimja li int kabbart għalik.

 

 Ħa tkun idek fuq il-bniedem ta' lemintek,

fuq il-bniedem li int saħħaħt għalik.

Aħna ma nitbegħdux minnek;

roddilna l-ħajja, u aħna nsejjħu ismek.

 

 

It-Tieni Qari

 

Din il-Ħajja li qegħdin nitkellmu fuqha, sabuha l-Insara, l-Insara veri, l-Insara li tassew immaturaw fil-Fidi, l-Insara li mhumiex Insara għax tgħammdru ta’ trabi, imma li ndunaw li t-Teżor tal-Ħajja hu Kristu u fittxewH u sabuH!  Pawlu jifraħ mal-Korintin, għax bid-dgħufijat kollha li kellhom, huma kienu fost dawn in-nies hienja.  Huwa jrodd ħajr lil Alla għall-Grazzja tiegħu li tahom, għax huma stagħnew, saru għonja, sinjuri għax għarfu x’għamel Kristu għalihom.  Dan hu l-għana veru!  Dan hu l-għana li ħadd ma jista’ jisraqulek. 

 

Minħabba dan l-għana, il-komunità ta’ Korintu kienet mimlija doni mill-Ispirtu s-Santu.  Fiha twieldu vokazzjonijiet diffferenti: presbiteri tal-Knisja, djakni li jieħdu ħsieb ir-romol, il-fqar u dawk li huma fil-bżonn, nies mogħtija għat-talb, oħrajn mogħtija għall-Evanġelizzazzjoni biex ixandru lil Kristu u jifformaw komunitajiet oħra, familji qaddisa fejn il-missier u l-omm kollhom ħeġġa jitrażmettu l-Fidi lil uliedhom...  Dawn kollha huma doni meraviljużi tal-Ispirtu s-Santu li nixxenqu għalihom fil-parroċċi tagħna.

 

Huwa Kristu li jsejħilna għal dan.  Huwa Hu li jgħajtilna u jmissilna qalbna biex naraw is-sbuħija tal-Knisja.  Tistagħġeb kif hemm min jiġġennen fuq din is-sbuħija u hemm min lanqas biss jilmaħha.  U jekk Alla sejħilna huwa se jżomm Kelmtu, jgħidilna l-Appostlu, u se jagħtina li nduqu it-tjieba u l-ġenerożità tiegħu.

 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin.  1, 3-9

 

Ħuti: grazzja u sliem mingħand Alla Missierna u l-Mulej Ġesù Kristu.

 

Jiena niżżi ħajr dejjem lil Alla tiegħi minħabba fikom għall-grazzja li Alla takom, lilkom fi Kristu Ġesù;  fih intom stagħnejtu f'kollox, f'kull kelma, f'kull għerf daqs kemm ix-xhieda ta' Kristu kienet imwettqa fikom.  

 

Għalhekk m'intom nieqsa minn ebda don, intom u tistennew id-dehra ta' Sidna Ġesù Kristu.  Huwa hu li jwettaqkom sa l-aħħar biex tkunu bla ħtija fil-jum ta' Sidna Ġesù Kristu.  Alla jżomm kelmtu, minnu kontu msejħin biex tidħlu fix-xirka ta' Ibnu Sidna Ġesù Kristu.

 

 

Evanġelju

 

L-għorrief Griegi ta’ qabel Kristu, li kienu pagani, lemħu xi ftit, bl-intelliġenza tagħhom, din il-ħerqa tal-bniedem għal Alla.  Huma ndunaw, bħalma jgħid il-Vanġelu tal-lum, li l-bniedem mhux lakemm ifaqqa’ subgħajh biex jakkwista l-“Ħajja” li hi tassew “Ħajja” u mhux eżistenza bħalma jeżistu l-annimali.  Għal din il-“Ħajja”, il-bniedem irid jistenna, jixxennaq, jittama u jishar.  Jishar ifisser tgħasses.  Int u jien irridu ngħassu, nishru, għax ma nafux jekk il-Mulej hux ġej u se jieqaf quddiemna bir-rigal tal-“Ħajja” vera llum stess, jew sena oħra.  Ma nafux. 

 

Il-bniedem li tassew irid jiskopri lil Kristu, jitgħallem jistenna u jishar, bħalma Iżrael stenna l-Messija.  Il-Griegi li semmejna kienu jqabblu l-bniedem li qed jistenna lil Alla jgħaddi minn ħajtu, bħal wieħed attent maġenb għar.  Hu qed jistenna għax qalulu li ġo l-għar hemm xiħ b’rasu bla xagħar ħlief għal tliet beżbużiet.   F’daqqa waħda dan ix-xiħ kellu joħroġ jiġri kemm jiflah u l-bniedem li jkun tassew għassa jrid jipprova jaħkmu minn dawk it-tliet xagħriet ta’ rasu.  Jekk jirnexxilu, jkun sab xortih.  Lil dan ix-xiħ, il-Griegi kienu jsejħulu “il-Kajros”.  Għalihom dan kien ifisser li jekk int taħkem il-Kajros fil-waqt li jgħaddi minn quddiemek, int tkun sibt it-Teżor tal-għerf u tal-Ħajja.  Kulma trid tagħmel u li tistenna u tistenna. Ħafna mingħalihom qegħdin jistennew, imma huma aljenati bid-dinja.  Joħroġ il-Kajros u lanqas jindunaw bih għaddej minn quddiemhom.

 

Mhux ta’ b’xejn li Santu Wistin talab lil Alla biex ma jħalliħx “jorqod” li ma jmurx jgħaddi minn quddiemu bla ma jintebaħ.  Ma nafux il-Grazzja sabiħa tal-Mulej meta se tiġi offruta lilna.  Id-dinja tagħmel minn kollox biex ixxerdilna moħħna biċ-ċuċati tagħha li jmutu.  Gwaj għalina jekk jgħaddi Alla u ma nindunawx.

 

Ġesu se jgħidilna biex nishru u nkunu dejjem għajnejna miftuħa.  Ma jridniex reqdin!  Hu jgħid: “Dal li qiegħed ngħid lilkom, qiegħed ngħidu lil kulħadd: ishru!”  (13, 37).  Kliem iktar qawwi minn dan ma nistgħux insibu.

 

Versett: Hallelujah. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek agħtina.  Hallelujah.

 

Qari mill-Evanġelju ta’ San Mark.  18,  33-37

 

F’dak iż-żmien Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu : "Kunu għajnejkom miftuħa, ishru, għax ma tafux meta se jasal il-waqt.  Jiġri bħal meta bniedem ikun siefer u telaq mid-dar, iħalli kollox f'idejn il-qaddejja tiegħu, kull wieħed fuq xogħlu, u lil tal-bieb jordnalu biex jibqa' jishar. 

 

Mela ishru, għax ma tafux meta jiġi Sid id-dar, jekk hux fil-għaxija, jew f'nofs il-lejl, jew xħin jidden is-serduk, jew inkella mas-sebħ,  li ma jmurx jiġi għal għarrieda u jsibkom reqdin.  U dak li qiegħed ngħid lilkom, qiegħed ngħidu għal kulħadd: ishru!"

 

Last Updated ( Saturday, 02 December 2017 )
 
< Prev   Next >