Friday, 05 June 2020
           
Home
IT-TLIETA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) ISMA’ U EMMEN! PDF Print E-mail
Written by Frans Galea   
Sunday, 09 September 2018

Din hija il- Liturgija tat-Tlieta u Ghoxrin il-Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 jesus-heals-deaf-man-2.jpg

IL-Fidi hi l-ikbar rigal li l-bniedem jista’ jirċievi mingħand Alla.  Min m’għandux Fidi, din ma jniżżilhiex.  Anke ħafna minn dawk li jaħsbu li għandhom Fidi, fil-fatt juru li vera Fidi m’għandhomx meta huma jixxennqu ferm aktar għal ħwejjeġ materjali.  Hu min esperjenzja dan ir-rigal li jista’ jitkellem fuq id-differenza.  Dan il-bniedem dejjem jixxennaq li jinagħta aktar Fidi, għax il-Fidi hi proċess, hi mixja lejn konverżjoni totali li biha l-bniedem isir xbiha ta’ Kristu.  L-ebda qaddis (Nisrani veru) qatt ma mmaġina li “wasal fejn kellu jasal” fejn tidħol il-Fidi.  Min iduq kemm hu tajjeb il-Mulej ikun irid dejjem aktar, mhux bħall-ikel li jimla l-istonku, li malli jxebbgħek ma tkunx trid tarah aktar.

 

Il-Fidi tiġi mis-smigħ tal-Kelma ta’ Alla, imma mbagħad tinbena fis-sod permezz ta’ tip ieħor ta’ Kelma ta’ Alla, li hi l-Istorja tal-individwu.  Kulma jiġrilna hi Kelma ta’ Alla għalina għax kollox, l-Istorja kollha, hija ndirizzata minn Alla għat-tnissil u tisħiħ tal-Fidi. Iżda waqt li l-bniedem huwa mdawwar b’dawn l-ilħna li jistednuh jidħol dejjem iktar f’Alla, madwaru għandu wkoll ħafna ilħna oħra li jsejħulu u jerġgħu isejħulu sabiex jerġa’ lura jekk ikun qabad it-Triq tal-Fidi.  Dan minn dejjem kien, imma jidher qawwi b’mod partikulari fi żmienna  Dawn huma l-ilħna tal-materjaliżmu li jippruvaw joħonqu s-sejħa ta’ Alla għall-Fidi. 

 

 

 

Il-Bniedem illum huwa ħafna aktar aljenat minn qatt qabel.  Dari, tassew li kważi kollox kien ikellmek fuq Alla u l-ħajja tan-nies kienet imsejsa madwar id-dar u l-familja, ix-xogħol, xi ftit ħin ħieles forsi ġo ħanut fejn wieħed jiltaqa’ mal-ħbieb, u fuq kollox il-Knisja.  Il-binja tal-Knisja kienet dejjem fiċ-ċentru tar-raħal u fiċ-ċentru tal-Ħajja.  Imma llum dan m’għadux hekk.  L-impenn għax-xogħol kiber għax kibret il-kilba għall-flus li bihom tixtri li trid.  Żmien il-konsum.  Dan sar “alla” ġdid: aħdem kemm tiflaħ biex ikollok x’tonfoq.  Imbagħad, il-bniedem tgħabba b’ħafna toqol li donnu qed jagħmel minn Ħajjitna żmien fewdali ġdid.  Biex tibni jew tixtri dar trid tiddejjen u taħdem biex tħallas id-dejn għomrok kollu.  Kemm stress u toqol fuq iż-żagħżagħ tagħna!  Fil-Medju Evu, il-bniedem komuni kien jaħdem l-art għomru kollu għal sidu li kien jagħtih x’jiekol, x’jilbes, fejn joqgħod u jiddefendih minn xi għadu.  Il-Ħajja tal-lum fiha ħafna iktar xejxi, imma fil-qalba tagħha, ftit hemm differenza.

 

Il-bniedem illum hu aljenat u min hu aljenat ma jismax lil Alla jkellmu. Hekk, mhux biss illum il-familja hi iktar dgħajfa minn qabel, imma fuq kollox, u l-kawża ta’ kollox, il-Fidi qegħda tnin.  Ċikku l-poplu qatt ma jobsor li n-nuqqas ta’ kuntentizza ġej mill-fatt li għandu bżonn jikber fil-Fidi fi Kristu li hu Aħbar Tajba għalih.  Dan jidher tqil għalih biex jaħsbu. Għal ħafna, l-Fidi Nisranija ġiet imċekkna għal li wieħed jisma’ quddiesa darba f’ġimgħa (ħafna m’għadhomx) u jiċċelebra l-Ġimgħa Mqaddsa, il-Milied u l-Festa tar-raħal.  Anke dawn huma minoranza, issa.  Ħafna ma jemmnux li f’Alla hemm is-soluzzjoni tal-problemi tal-Ħajja.  Jippreferi “allat” oħra li mad-daqqa t’għajn jimpressjonaw iktar... fuq kollox il-flus.  Ipprova għamel sejħa biex in-nies tagħti ftit ħin iktar għas-smigħ tal-Kelma u tara kemm jiġu.  Ħadd m’għandu iktar ċans jew moħħ.

 

Tassew li jgħodd il-kliem tal-Iskrittura li jgħid li dawk li ġie offrut lilhom l-ikel tal-Anġli, ixxennqu minflok għall-ġandar tal-annimali. 

 

L-Ewwel Qari

 

L-ewwel qari li għandna hu qari ta’ nkoraġġiment kbir għal dawk li jaħdmu fl-għalqa tal-Mulej fost ħafna diżappunti u fallimenti. Għal dawn il-ħaddiema fqajr, hu ċar li hu mpossibbli tikkonvinċi lil xi ħadd bl-argumenti tiegħek.  Huwa l-Ispirtu s-Santu li jmexxi l-evanġelizzazzjoni u li jmiss il-qlub, anke l-iktar iebsa.  Huwa fl-evanġelizzazzjoni li fiż-żmien tal-lum nistgħu naraw b’għajnejna l-mirakli kbar li Alla kapaċi jwettaq.  Forsi qatt daqs illum ma kien hemm pronostiċi tant negattivi u drammatiċi fuq il-futur tal-Knisja.  Iżda, il-Kristjaneżmu għadda minn mumenti agħar minn tal-lum u dejjem sab fih innifsu l-qawwa li jirriforma u jirreaġixxi.

 

Imma dan il-kliem ta’ nkoraġġiment u faraġ huwa wkoll għal dawk kollha li qegħdin jippruvaw dak li tagħti d-dinja u  xorta jħossu l-baħħ tal-vojt.  Dawn huma nies li darba kienu aljenati imma m’għadhomx.  Iħarsu lejhom infushom u jistaqsu: “Imma jien x’qed nagħmel b’Ħajti?”  Dawn huma nies egħref u aktar ixxurtajti minn oħrajn li għadhom imbellhin bid-dinja u ma jridu jafu b’xejn aktar.

 

Lil dawk li qed ifittxu sens għal Ħajjithom, il-Kelma tgħidilhom: “Agħmlu l-ħila la tibżgħux!”  (v. 4).  Jekk dawn in-nies ma jafux fuqhiex  se jaqbdu jserrħu, il-Knisja, b’qalbha kollha tixxennaq li teħodhom għand Kristu, għand Dak li hu l-waħdieni li jħobbhom hekk kif inhuma, Dak li hu l-waħdieni li jaf min hu tassew l-għadu tagħhom, u li hu l-waħdieni li kapaċi jirbħu u jiksi bil-balzmu tiegħu il-ġrieħi ġewwinija li minn dejjem serqulhom il-Ħajja. 

 

Min jemmen fi Kristu jinfetħulu għajnejh u jibda jara r-rejaltà tal-Istorja b’mod differenti.  Min jemmen fi Kristu jitnissel ferħ fih li fettxu kullimkien u ma sabux.  Dawk li jiskopru tassew l-Imħabba ta’ Kristu jaqbżu u jiżfnu bħaċ-ċriev għax widnejhom infetħulhom u dak li qabel kienu semgħuh bla ma taw kasu, issa semgħuh b’mod ġdid u xegħel fihom Dawl li ma jintefiex.

 

Kemm nies għexu għal snin twal f’deżert, f’nixfa, donnha art bla nies għax kienu magħluqin fihom infushom, dejjem mehdijin fuq il-problemi tagħhom u fuq il-kumplessi tagħhom.  Imma Kristu kapaċi jbiddel dan id-deżert maħruq fi ġnien imsoqqi tajjeb kollu ħdura u kuluri bl-ilma jbaqbaq minn nixxiegħat li ma jinxfu qatt.  Int ikollok dik ix-xorti hienja li tinsa lilek innifsek u tgħaddi biex tgħin lil ħaddieħor għax ġejt imfejjaq minn ġewwa u ma tibqax iktar egoista u taħseb fik l-ewwel.  Kemm għandna bżonn li dan jiġri fina, jaħasra.

 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija.  35, 4-7a

 

Għidu lil dawk b'qalbhom imbeżżgħa:

"Agħmlu l-ħila, la tibżgħux!

Araw, Alla tagħkom ġej jitħallas;

il-ħlas ta' Alla wasal;

Hu stess ġej biex isalvakom.

 

Mbagħad jinfetħu għajnejn l-għomja,

jinfetħu widnejn it-torox.

Mbagħad iz-zopp jaqbeż bħal għażżiela

u lsien l-imbikkma jinħall  bil-ferħ.

Iva, igelgel l-ilma fid-deżert,

u l-widien fix-xagħri.

L-art maħruqa tinbidel f'għadira,

u l-art niexfa f'għejun ta' ilma ġieri.

 

Salm Responsorjali

 

Dan is-Salm jiddikjara li l-Mulej kapaċi jfejjaq lill-bniedem mill-mard kollu li jerdagħlu l-ħajja, speċjalment il-mard ġewwieni, il-mard spiritwali.  Jeżistu ħafna nies maħqura mix-xjaten psikoloġiċi tagħhom li ma jħalluhomx jaċċettaw lilhom infushom hekk kif inhuma.  Jeżistu ħafna nies li huma mġewħin għall-Imħabba għax irċevew tant weġgħat li huma jżommu moħbija f’qalbhom.  Jeżistu nies imjassra fil-vizzju… iridu jeħilsu imma m’għandhomx saħħa jagħmlu pass.  Huma ġġudikati għax l-oħrajn jaħsbu li tort tagħhom, li huma għażżenin.  Mur għidilhom lil dawn xi tbatija toħroġ mill-ħajja tal-vizzju ! 

 

Jeżistu nies li m’għadhomx għajnejn biex jaraw kemm tahom grazzji l-Mulej u kemm huma mdawrin bi ħwejjeġ meraviljużi, għax twebblu b’ħaġa, għamluha alla tagħhom u ma jistgħux jakkwistawha.  Dawn huma nies imfarrka, għomja. Jeżistu nies milwijin, paralitiċi.  Dak li għal ħaddieħor hu faċli u naturali, għalihom hu inkubu, muntanja li ma jistgħux jixxabtuha.  Huma bla saħħa.  Huma tallaba, jittalbu l-affetti mingħand in-nies.  Huma mwarrbin u mistmerra.  Huma tal-aħħar fis-soċjetà.

 

Dan is-Salm jgħid li l-Mulej kapaċi jfejjaq dan il-mard kollu.  Kristu rebaħ il-mewt u hekk għaffeġ taħt saqajh kull tip ta’ mewt li lilna toqtolna.  Hemm tant imwiet !  Tant imwiet li l-bnedmin jiltaqgħu magħhom ta’ kuljum. Jekk Alla qed iwegħdek xi ħaġa, kun af li Hu jżomm Kelmtu għal dejjem.

 

Ritornell : Faħħar, ruħ tiegħi, il-Mulej.

 

Salm 146

 

Il-Mulej iżomm kelmtu għal dejjem,

Hu jagħmel ħaqq lill-maħqurin,

u jagħti l-ħobż lill-imġewwħin.

Il-Mulej li jeħles lill-imjassrin;

 

Il-Mulej li jiftaħ għajnejn l-għomja;

il-Mulej li jerfa' lill-milwijin;

il-Mulej li jħobb lill-ġusti;

il-Mulej li jħares lill-barranin.

 

Hu li jżomm lill-iltim u lill-armla,

imma lill-ħżiena jħarbtilhom triqathom.

Il-Mulej isaltan għal dejjem;

Alla tiegħek, Sijon, minn nisel għal nisel.

 

It-Tieni Qari

 

San Ġakbu se jispiċċa din is-silta billi jgħid xi ħaġa sabiħa ħafna: “Mhux Alla kien li għażel lil dawk li huma l-foqra tad-dinja biex isiru għonja fit-twemmin u werrieta tas-Saltna li hu wiegħed lil dawk li jħobbuh?”  (v.5).

 

Tassew, Alla jogħxa juri l-għeġubijiet ma’ dawk li ma jiswew xejn, ma dawk li huma dgħajfa, biex ma tidhirx il-glorja tal-bnedmin imma l-glorja tiegħu.  U għalfejn hemm bżonn li tidher il-glorja tiegħu.  Wara kollox Hu m’għandux bżonn il-glorja tal-bnedmin.  Hemm bżonn li tidher il-qawwa ta’ Alla biex dawk li għandhom bżonn jaraw sinjal biex jemmnu,  ikollhom xhieda. Ilkoll għandna bżonn naraw Insara ta’ veru.  Min jara Nisrani jkun qed jara lil Kristu, u min jara lil Kristu jiġġennen biex jibqa’ miegħU u jmur joqgħod fejn jgħammar Kristu.

 

Ħafna nies, li għad-dinja jidhru li mhuma xejn, fqar f’kollox, għad jgħaġġbu lid-dinja bil-għana li Kristu nissel fihom.

 

Qari mill-Ittra ta’ San Ġakbu Appostlu.  2. 1-5

 

Ħuti, tħalltux il-fidi f'Ġesù Kristu, il-Mulej tagħna tal-glorja, mal-ħarsien lejn l-uċuħ.  Għax jekk fil-laqgħat tagħkom jidħol xi ħadd biċ-ċrieket tad-deheb f'subgħajh u bi lbies ilellex, mbagħad jidħol xi ħaddieħor fqir liebes imċerċer,  u intom idduru ma' dak bl-ilbies ilellex u tgħidulu: "Int oqgħod komdu bilqiegħda" waqt li lill-fqir tgħidulu: "Int oqgħod bil-wieqfa", jew "Oqgħod bilqiegħda fuq il-mirfes ta' riġlejja", ma jidhrilkomx li tkunu qegħdin tagħmlu għażla bejniethom, u hekk issiru mħallfin qarrieqa?

 

Isimgħu, ħuti għeżież: m'hux Alla kien li għażel lill-foqra għad-dinja biex jistagħnu  fil-fidi u jsiru werrieta tas-Saltna li hu wiegħed lil dawk li jħobbuh? 

 

Evanġelju

 

Fil-bidu għidna li l-Fidi tiġi mis-smigħ tal-Kelma ta’ Alla.  Ara li ma jkunx hawn min jaħseb li s-smigħ hu faċli.  Mhux kwistjoni li tisma’ b’widnejk, imma li l-Kelma tinżel f’qalbek, u dan hu xogħol l-Ispirtu s-Santu.  Kemm nies li semgħu elf priedka u qishom ma semgħu xejn!  Kemm nies li jorqdu meta xi ħadd iwasslilhom il-Kelma!  Tnejn min-nies bilqegħda ħdejn xulxin jisimgħu l-istess priedka: wieħed iċċassat għax dak li qed jisma’ qed jinfidlu qalbu, waqt li l-ieħor igerger kemm se jdum.  Le, is-smigħ mhux faċli; anzi s-smigħ tal-Kelma ta’ Alla hi Grazzja kbira. Esperjenza sabiħa li ma tinsa qatt.

 

Infatti fil-Magħmudija, parti mir-Rit huwa ddedikat lis-smigħ.  Ir-Rit tal-“Effata” ġej mil-miraklu li Kristu jagħmel fil-qari tal-lum.  Kristu jdaħħal subgħajH imċappas bil-bżieq f’widnejn wieħed trux u jitniehed waqt li jgħajjat: “Effata!”  “Infetaħ!” Il-bżieq ifisser il-Kelma ta’ Alla. L-istess jagħmel il-Presbiteru li jgħammed lit-tarbija biex din tinagħta l-Grazzja li tkun tista’ tisma’ bil-widnejn ta’ qalbha l-Kelma li tista’ ssalvaha.

 

Mal-ftuħ tal-widnejn, ħafna drabi, hemm ukoll l-ilsien li jinħall, bħal f’dan il-kas.  U tassew!  Min jisma’ l-Kelma bi Grazzja mingħand l-Ispirtu s-Santu, din ma jistax iżommha għalih, imma b’ferħ kbir jixxennaq biex jaqsamha ma’ ħaddieħor u hekk ixandar dak li Ġesù kien għamel miegħu.  Dejjem b’dan il-mod kibret il-Knisja ta’ Kristu fost il-ġnus.

 

Versett: Hallelujah! Urini, Mulej, it-triq tiegħek, mexxini minn mogħdija watja. Hallelujah!

 

Qari mill-Evanġelju ta’ San Mark.  7, 31-37

 

 F’dak iż-żmien : Ġesù  telaq mill-inħawi tal-belt ta' Tir, għadda minn Sidon lejn il-baħar tal-Galilija, fl-inħawi tad-Dekapoli.  U ġibulu wieħed, trux u mbikkem, u talbuh iqegħedlu idu fuqu.  Ġesù ħarġu għalih waħdu minn qalb in-nies, daħħal subgħajh f'widnejh u messlu lsienu bir-riq tiegħu.  Mbagħad refa' għajnejh lejn is-sema, tniehed tnehida, u qallu: "Effata," jiġifieri, "Infetaħ!" 

 

 U minnufih widnejh infetħulu, l-irbit ta' lsienu nħallu u qabad jitkellem sewwa.  Ġesù wissiehom biex ma jgħidu lil ħadd; iżda aktar ma wissiehom, aktar bdew ixandruh.   U mimlijin bil-għaġeb, bdew jgħidu: "Kollox għamel tajjeb: jagħti s-smigħ lit-torox u l-kliem  lill-imbikkmin."

 

 

 
< Prev   Next >