Thursday, 15 April 2021
           
Home
IT-TIENI HADD TAL-GHID (2019) MHUX KEMM NAF JGHODD IMMA JEKK TWELIDX MILL-GDID PDF Print E-mail
Written by Frans Galea   
Sunday, 28 April 2019

Din hija il- Liturgija tat-Tieni Hadd tal-Ghid ( 2019 )    (2019) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

jesusthomasdoubt.jpg

 

Dan hu żmien liturġiku sabiħ għall-Knisja.  Hija terġa’ tgħix dawk il-mumenti sbieħ, xeni qawwija, tal-avvenimenti li seħħew wara l-Qawmien ta’ Kristu.  Xeni meraviljużi bħal meta n-nisa kienu l-ewwel li saru jafu bir-rebħa ta’ Kristu fuq l-ikbar għadu tal-bniedem: il-Mewt.  Il-laqgħa ta’ Kristu glorjuż mal-Madalena li għarfitu mill-mod kif għajtilha: “Marjam!”  id-dehriet ta’ Kristu lill-appostli maqfulin ġewwa ċ-Ċenaklu.  Il-mixja li l-Mulej għamel mad-dixxipli ta’ Għemmaws fejn saħnilhom qalbhom bil-mod kif fissrilhom l-Iskrittura u huma, fl-aħħar, għarfuh mill-qsim tal-ħobż, ġest Ewkaristiku qawwi.  Fuq ix-xtajta tal-Għadira wara lejl li fih ma qabdu xejn u Ġwanni għarfU u Pietru ntefa’ l-baħar biex jasal ħdejH malajr.  U l-laqgħa ma’ Tumas, li hu l-Vanġelu li l-Knisja tħabbrilna llum.

 

Huwa żmien, dan, li fih ngħixu l-freskezza tat-tħabbira tal-Aħbar it-Tajba.  Kristu qam mill-mewt!  Hu qam tassew, Halleluja!  B’dawn il-kelmiet, l-Insara tal-Lvant jagħtu l-paċi lil xulxin matul dan iż-żmien tal-Għid.  Żgur fuq li żgur li din kienet esperjenza tal-ġenn għall-ewwel dixxipli!  Huma rawH ħaj!  Hu wrihom il-pjagi tiegħU! Setgħu imissuH!  Rawh jiekol!  Ħares lejhom, tbissmilhom u fuq kollox tahom il-Paċi tiegħU, is-Sliem, ix-Shalom.  “Shalom alehem!” “Is-Sliem għalikom!”  Dawn kienu l-ewwel kelmiet li semgħu minn għandu.  Huma li kellhom kuxjenza mtaqqla bid-dnub tal-ħarba u l-abbandun tagħhom.  Kienu ħallewh waħdu.  Saru jafu biċ-ċaħda ta’ Pietru, imma ħadd ma ġġudikah għax kollha kienu qegħdin tajjeb!  Kollha kellhom id-dnub tagħhom f’idejhom.  Imma Hu serraħhom billi qalilhom: “Is-sliem għalikom!”  Kien għadu l-Ħabib, wara kollox!

 

Lil dawn in-nies aħna nistgħu nifhmuhom.  Aħna dgħajfin bħalhom.  Il-bniedem il-qadim li jgħammar fina jagħtina insigurtà enormi u biża’ minn kull sitwazzjoni li theddidna fil-Ħajja.  Anke aħna ma niġġudikawhomx għax nafu kemm-il darba ċħadna lil Ġesù għax bżajna għal wiċċna, stħajna minnU!!!  Jien stħajt minnU!  Stħajt insemmi l-Isem ta’ Ġesù! Għax forsi din il-ħaġa jistennewha minn xi qassis, imma minni, lajk...  Hu li tgħabba b’tant miżerja u umiljazzjoni għalija, kellu joqgħod iħares sieket għax jien stħajt insemmiH! 

 

Dan il-bniedem il-qadim li hu mejjet ma jistax jitkellem fuq il-Ħajja li ma jafx x’inhi.  Din hija n-natura ta’ Adam li għaddiet minnu għal uliedu, għal ulied uliedu sakemm laħqet lil missirijietna u ommijietna, u sibna morda biha aħna wkoll.  Hawn mhux qed nitkellmu fuq ħtija morali imma fuq jasar li jintiret.  Le, aħna ma nistgħux niġġudikaw lill-appostli u d-dixxipli għax l-istess natura tagħhom qegħda tikkundizzjona lilna.  Din in-natura qadima, li fuqha jitniehed San Pawl fl-Ittra lir-Rumani, qisha faxex imdawrin magħna li ma jħalluniex nagħmlu li rridu.  “Nixtieq nagħmel it-tajjeb, imma nsib ruħi nagħmel il-ħażin.”  (ara Rum. 7, 21). 

 

Imma quddiem dan il-jasar tal-bniedem, Alla ma baqax b’idejH marbuta imma ssagrifika ruħu għal kollox billi bagħat lil Ibnu biex jgħix il-Misteru Glorjuż tal-Għid: il-Passjoni, il-Mewt u l-Qawmien mill-Mewt tiegħU.  Mhux Kristu biss u waħdu għadda minn din l-eperjenza imma t-Trinità Mqaddsa... anke l-Missier... anke l-Ispirtu s-Santu.  Il-Missier, fl-Imħabba tiegħu għal Ibnu, li hi l-Ispirtu s-Santu, bata dak li bata Ibnu, għax Hu ma ħafirhilux imma tah u abbandunah f’idejn l-għedewwa b’risq dawn l-għedewwa. 

 

U meta qajmu mill-imwiet, Kristu sar l-ewwel bniedem (id-divinità kienet moħbija taħt l-umanità tiegħu) li rebaħ lill-Mewt.  Imma dan mhux biżżejjed.  X’jiswa għalija li Hu rebaħ il-Mewt jekk jien għadni marbut fil-kalkoli u l-beżgħat u t-tħassib tagħha?  Imma lil Ġesù, l-Missier għamlu Spirtu ta’ Ħajja ta’ Dejjem li jinagħta lil kull bniedem li jemmen tassew fiH. 

 

Din hi l-meravilja tal-Missjoni Messjanika ta’ Kristu.  Dak li rebaħ hu sar ir-rebħ tagħna.  Il-merti tiegħu saru l-merti tagħna.  L-ubbidjenza tiegħu saret l-ubbidjenza tagħna.  U iktar kemm nikbru f’dan it-twemmin iktar ninbidlu fiH u l-Mewt taħrab minn quddiemna bħalma ħarbet minn quddiemu.  Ħa jidfnu lil dan il-ġisem materjali u msejken, imma int u jien ninbidlu f’Ħajja Ġdida, u dan  nibdew inħossuh ġa minn hawn għax l-Ispirtu nnifsu jagħti xhieda li aħna nies ġodda.

 

Kif insiru nies ġodda?  Billi nitwieldu mill-ġdid, qal Kristu lil Nikodemu.  Kif nitwieldu mill-ġdid?  Mill-Magħmudija.  Imma int tgħidli li int tgħammidt meta kont żgħir u llum kbirt u xorta ma ġġeddidtx, xorta għadek maħkum mill-ġibdiet tad-dinja, xorta m’intix fidil lejn Kristu, xorta ma tafx eżatt għaliex miet Kristu fil-prattika, fejn tidħol int.

 

Dan hu punt importanti ħafna.  Inħarsu lejn il-Vanġelu tal-lum. Is-soltu niffokaw fuq Tumas li m’emminx u ried jara biex jemmen.  Imma sħabu ma kinux aħjar minnu. Huma lkoll kienu ċappa tafal fuq ir-rota tal-fuħħari li hu Alla.  Minn kull ċappa tafal, Alla ried jagħmel biċċa arti mill-isbaħ.  L-istess magħna.  Imma dan it-tafal kien kollu żrar u ried inaqqih imbagħad jibda jdawwar ir-rota biex jagħtih forma li jixtieq Hu.  Dan kollu huwa l-esperjenzi, il-ġrajjiet li ngħaddu minnhom imħalltin mal-Kelma ta’ Alla li nisimgħu u mas-Sagramenti li nirċievu.  Alla jinsab jifformana kif ifforma lill-appostli.  L-istess triq.  L-istess mod.  L-istess proċess.

 

Ma xtaqtx li nitkellmu wisq fuq Tumas għax hemm ħaġa oħra li tissorprendi: kif l-oħrajn li kien ġa ltaqgħu mal-Mulej ħaj u rebbieħ fuq il-Mewt, xorta baqgħu l-istess!  Huma ferħu tassew, b’ferħ tal-ġenn, imma baqgħu imdawrin bil-biża’ tal-mewt; baqgħu bl-istess natura tal-bniedem il-qadim li twieldu bih.  Il-Mewt u l-Qawmien ta’ Kristu ma affettwawhom xejn.  Baqgħu l-istess nies li kienu kapaċi jerġgħu jitradixxu lil Kristu darba oħra.

 

Kif nafuh dan?  Għax il-Vanġelu tal-lum jitkellem fuq l-istaneg.  Dawk l-imberkin staneg!  Il-Mulej tagħhom kien rebaħ il-Mewt, imma huma kienu mgeddsin ġewwa fejn ma jarahom ħadd, bil-bieb magħluq u msakkar sewwa bl-istaneg!  Għaliex?  Għax għandu mnejn li l-Lhud jiġu għalihom u joqtlu lilhom issa...  Ekku l-bniedem il-qadim li dejjem jibża’ mill-Mewt, biża’ li jagħmlu egoista, jaħseb fih innifsu l-ewwel.  Li kieku Kristu ma kellux il-qawwa li jgħaddi mill-ħitan u jegħleb l-istaneg, kieku kien isib il-bieb magħluq f’wiċċu.

 

X’kellhom bżonn l-appostli?  X’kellhom bżonn biex jinbdilu?  Kellhom bżonn bidla serja għax dawn il-qabda beżżiegħa ma kienu qatt se jaħarqu ħajjithom jiġru minn pajjiż għall-ieħor iqabbdu n-nar tal-Aħbar it-Tajba fost il-pagani!  Kellhom bżonn jitwieldu mill-ġdid mill-Ispirtu.  Meta nbidlu?  Fil-Pentekoste.  F’Għid il-Ħamsin, festa oħra enormi għall-Knisja.  Il-birthday tal-Knisja.  Lil Kristu ma rawhx iżjed fiżikament, imma huma ġew invaduti bil-Qawwa qaddisa tal-Ispirtu s-Santu, u kien dan li għamilhom nies ġodda li ma jikkalkulawx u li lkoll lagħbu ħajjithom għal Kristu.

 

Żmien il-Għid hu żmien il-Magħmudija.  Fejn tidħol hawn il-Magħmudija tagħna?  Anke l-Magħmudija tagħna hija Mewt għall-bniedem il-qadim u Qawmien għall-Bniedem il-Ġdid li jsir dejjem iktar jixbah lil Kristu.  imma l-Magħmudija hi proċess bħalma t-tqala ta’ Marija kienet proċess.  Hemm bżonn nitkarrbu quddiem il-Mulej biex jagħtina l-Grazzja l-Kbira, il-Grazzja li l-iktar jixtieq jagħtina, li jikbru l-effett u l-ħakma tal-Magħmudija tagħna fuqna, tant li, bil-mod il-mod, jiddgħajjef u jmut il-bniedem il-qadim mgħarraq fl-ilma, u mill-istess ilma jitwieled u jimmatura il-bniedem il-ġdid sakemm inkunu nistgħu nagħmlu l-opri li l-Missier ġa ħejja għalina.

 

Minn dan wieħed jista’ jibda jinduna x’meravilja ta’ Grazzja hija l-Magħmudija!  Fil-Pentekoste, taru l-istaneg, infetħu beraħ il-bibien, u dawk li qabel inħbew, issa sabu l-ikbar pjazza ta’ Ġerusalemm u hemm tkellmu b’awtorità u b’ħeġġa fuq dak kollu li kien ġara u li Alla kien qajjem lil Ġesu u għamlu Kyrios, Mulej ta’ kull ma jkidd lill-bniedem.

 

Dan kollu hu miġbur fil-Magħmudija tagħna!  Tasal il-milja taż-żmien meta anke l-Magħmudija tagħna tagħmel minna nies ġodda!  Jekk irridu; għax Alla ma jagħmel xejn bil-fors.  Il-Knisja għandha bżonn nies ġodda!  Nies mimlija żelu!  Għadda ż-żmien meta kulħadd kien fil-Knisja, kulħadd kellu xi ftit fidi.  Illum l-Insara huma f’minoranza f’pajjiżna, imma ftit melħ tajjeb kapaċi jagħti togħma lill-borma kollha.

 

Il-Liturġija tal-Kelma tat-Tieni Ħadd tal-Għid.

 

Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli.  5, 12-16.

 

Bis-saħħa ta' l-appostli kienu jsiru ħafna sinjali u mirakli fost il-poplu. U huma lkoll qalb waħda kienu jinġabru flimkien fil-portiku ta' Salamun,  u ħadd mill-oħrajn ma kien jissogra jissieħeb magħhom; imma kulħadd kien ifaħħarhom ħafna. 

 

L-għadd ta' dawk li kienu jemmnu fil-Mulej, kemm irġiel kemm nisa, kien dejjem jiżdied u joktor,  hekk li kienu wkoll iġorru l-morda tagħhom fuq sodod u mtieraħ u jqegħduhom fil-pjazez biex, xħin jgħaddi Pietru, jaqa' mqar id-dell tiegħu fuq xi ħadd minnhom.  

 

In-nies kienu jiġu mill-ibliet ta' madwar Ġerusalemm, iġorru l-morda u lil dawk li kienu maħkuma mill-ispirti mniġġsa; u lkoll kienu jitfejjqu.

 

Salm Responsorjali.  S. 118

 

Ritornell: Faħħru lill-Mulej, għaliex hu tajjeb!

 

Ħa jgħidu wlied Iżrael:

"Għal dejjem it-tjieba tiegħu."

Ħa tgħid dar Aron:

"Għal dejjem it-tjieba tiegħu."

Ħa jgħidu dawk li jibżgħu mill-Mulej:

"Għal dejjem it-tjieba tiegħu."

 

Il-ġebla li warrbu l-bennejja

saret il-ġebla tax-xewka.

Bis-saħħa tal-Mulej seħħ dan:

ħaġa ta' l-għaġeb f'għajnejna.

Dan hu l-jum li għamel il-Mulej;

ħa nifirħu u nithennew fih!

 

Ejja, nitolbuk, Mulej, salvana!

Ejja, nitolbuk, Mulej, agħtina r-riżq!

Mbierek minn ġej f'isem il-Mulej!

Nberkukom minn dar il-Mulej.

Jaħweh hu Alla; hu d-dawl tagħna.

 

Qari mill-Ktieb tal-Apokalissi ta’ San Ġwann Appostlu.  1, 9-11a, 12-13, 17-19.

 

Jiena, Ġwanni, ħukom u sieħeb tagħkom fit-taħbit u fis-saltna u fis-sabar ma' Ġesù, jien sibt ruħi fil-gżira jisimha Patmos minħabba l-Kelma ta' Alla u x-xhieda ta' Ġesù. 

 

Darba, f'jum il-Mulej, ħassejtni merfugħ fl-Ispirtu, u minn warajja smajt leħen qawwi, bħal ta' tromba,  jgħidli: "Kull ma tara niżżlu fi ktieb u ibagħtu lis-seba' knejjes,  U jiena dort biex nara min kien qiegħed ikellimni; u, kif dort, rajt seba' kandelabri tad-deheb,  u f'nofs il-kandelabri kien hemm wieħed qisu Iben ta' bniedem, liebes libsa twila sa wiċċ saqajh, b'sidru mħażżem bi ħżiem tad-deheb; Jien, kif rajtu, waqajt qisni mejjet f'riġlejh. Iżda hu ressaq idu l-leminija fuqi u qalli: "Tibżax; jien hu l-Ewwel u l-Aħħar,  jiena l-Ħaj; jien kont mejjet, u ara, jien issa ħaj għal dejjem ta' dejjem, u għandi jinsabu l-imfietaħ tal-Mewt u ta' Post il-Mejtin.  Ikteb kull ma tara, kemm il-ħwejjeġ li hawn issa u kemm dawk li se jiġru 'l quddiem.

 

Qari mill-Evanġelju ta’ San Ġwann.  20, 19-31.

 

Dak in-nhar fil-għaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżżgħa mil-Lhud, bil-bibien magħluqa, ġie Ġesù u qagħad f'nofshom; u qalilhom: "Is-sliem għalikom!"  Kif qal hekk, uriehom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lill-Mulej.   Mbagħad Ġesù tenna jgħidilhom: "Is-sliem għalikom!  Kif il-Missier bagħat lili, hekk jien nibgħat lilkom."  Kif qal hekk, nefaħ fuqhom u qalilhom: "Ħudu l-Ispirtu  s-Santu.  Dawk li taħfrulhom dnubiethom ikunu maħfura, u dawk li żżommuhomlhom ikunu miżmuma."

  

Tumas, wieħed mit-Tnax, jgħidulu t-Tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesù.  Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu: "Rajna l-Mulej." Iżda hu qalilhom: "Jekk ma narax f'idejh il-marka ta' l-imsiemer u ma nqigħedx sebgħi fuq il-marka ta' l-imsiemer u idi fuq ġenbu, jien ma nemminx." 

 

Tmint ijiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa, u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesù daħal, qagħad f'nofshom, u qalilhom: "Is-sliem għalikom!"  Mbagħad qal lil Tumas: "Ġib sebgħek hawn u ara idejja, u ressaq idek u qegħedha fuq ġenbi; tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen."  Wieġeb Tumas u qallu: "Mulej tiegħi u Alla tiegħi!"  Qallu Ġesù: "Emmint għax rajtni! Henjin dawk li ma rawx u emmnu."

  

Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesù għamel quddiem id-dixxipli tiegħu u li m'humiex imniżżla f'dan il-ktieb.  Iżda dawn inkitbu sabiex intom temmnu li Ġesù hu l-Messija l-Iben ta' Alla, u biex bit-twemmin tagħkom ikollkom il-ħajja f'ismu.

 
< Prev   Next >