Thursday, 15 April 2021
           
Home
IT-TIELET HADD TAL-GHID (2019) IL-QAWWA TAL-IMHABBA LI HI L-ISPIRTU S-SANTU PDF Print E-mail
Written by Frans Galea   
Saturday, 04 May 2019

Din hija il- Liturgija tat-Tielet Hadd tal-Ghid ( 2019 )    (2019) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

jesus-and-peter.jpg

 

Għidna ħafna f’dawn il-ġimgħat fuq id-dgħufija tal-Appostli li Kristu għażel għal miegħU, li hi l-istess dgħufija tagħna.  Għidna li din id-dgħufija mhix dnub, għax hi natura li writtniha mingħand Adam u li baqgħet tintiret minn ġenerazzjoni għall-oħra.  Din in-natura hija “d-Dnub Oriġinali” li għalkemm jinħafer jibqa’ xorta jimmarkana, jipparaliżżana, jikkondizzjonana.  Hija n-natura li l-Bibbja ssejħilha “il-bniedem il-qadim” li hu essenzjali li jinqered, imut fl-ilmijiet tal-Magħmudija biex minfloku jitwieled u jissawwar “il-Bniedem il-Ġdid” b’natura totalment differenti, natura ta’ Alla nnifsu, xbiha ta’ Kristu.

 

Għalhekk, il-Magħmudija hi Miraklu enormi ta’ Alla f’kull bniedem li jħalli lil Alla jaħdem fih.  Hi l-Miraklu Morali; hi l-Għid tal-Mulej li jiġi ngastat fina u  jagħmilna nixbħuH; il-Magħmudija hi Mewt u Qawmien mill-Mewt.  Għidna li dan ma jsirx f’ħakka t’għajn waqt li jinagħta s-Sagrament, imma jinżera’ fina u jeħtieġ jitrawwem permezz tal-ħafna għajnuniet li Ommna l-Knisja tagħtina.  Wara kollox, din il-bidla hi mqabbla ħafna mal-qagħda tagħna fil-ġuf tal-Knisja.  Kull bniedem li jagħraf il-potenzjal enormi tal-Magħmudija tiegħu, il-“Big Bang” li hemm miżrugħa fih, jinsab fil-ġuf tal-Knisja, fejn jikber, bħalma kiber Ġesù fil-ġuf ta’ Marija, sabiex meta tasal il-milja taż-żmien ikun jista’ jagħti xhieda għall-Imħabba li l-Missier għandu għal kull bniedem.

 

 

Din l-Imħabba li hemm bżonn tikber fina għandha isem: l-Ispirtu s-Santu.  Kemm hi ħaġa ħelwa u sabiħa li wieħed jixxennaq li jikber l-Ispirtu s-Santu ġewwa fih!  Ikun qed jixxennaq li jsir Imħabba, Ħuġġieġa taqbad ta’ Mħabba.  X’hemm ħażin fl-Imħabba?  X’hemm li jdejqek?  X’hemm li jbeżżgħek?  Għall-kuntrarju, l-egoiżmu hu dlam, hu tensjoni, hu theddid, hu li tinagħlaq ġewwa fik bla relazzjoni vera ma’ ħadd, waqt li taħseb li l-affetti tiegħek, il-ġibdiet tiegħek huma Mħabba meta mhuma xejn minn dan ħlief emozzjonijiet.  L-egoiżmu jħobb biss lil min iħobbu, lil min jibnih, lil min ma jdejqux.  Din mhix Imħabba. Imma huwa lejn l-egoiżmu li n-natura qadima tagħna tinġibed min-natura tagħha stess.

 

L-Aħbar enormi tal-Qawmien mill-Mewt ta’ Kristu ma bidlittx lill-Appostli.  Imliethom tassew b’ferħ kbir, u b’għaġeb lejn din il-ġrajja li huma kienu qed jgħixu ma’ Kristu.  Imma dan l-istagħġib ma kienx biżżejjed biex ikeċċi ’l barra n-natura tal-bniedem il-qadim li kienu jġorru ġewwa fihom.  Il-marka ta’ din in-natura egoista hi l-biża’, u huma baqgħu imbeżżgħin anke wara li raw lil Kristu ħaj, għax xorta baqgħu imsakkrin ġewwa, jibżgħu jitħalltu man-nies minħabba l-konsegwenzi.  Baqgħu nies ikkundizzjonati mill-kalkoli, bħalna, bħalna, bħalna!

 

Il-Vanġelu tal-lum anke jenfasiżża l-qtigħ il-qalb u l-vojt li kellhom dawn in-nies li kienu qed jgħixu l-akbar ġrajja li qatt ġrat.  Pietru, l-ewwel wieħed, jiddeċiedi li jmur lura lejn il-ħajja ta’ qabel ma ltaqa’ ma’ Ġesù.  “Sejjer nistad.” qal lil sħabu, u huma marru miegħu għax bħalu ħassewhom waħedhom, imħawda, inkwetati fuq il-futur.  Kienu ħarbu minn Ġerusalemm u reġgħu lura l-Galilija, pajjiżhom, lura lejn il-ħajja ta’ qabel, lejn il-kwiet ta’ qabel li kienu tilfu meta telqu kollox biex marru wara Ġesù. Tliet snin ġiri.  Tliet snin li ntemmu fil-vojt.  Is-sajda ħawlija li kellhom matul il-lejl mudlam kienet xbiha tal-Ħajja bla sens li kienu qed jgħixu.

 

Kristu kien jaf minn xhiex kienu se jgħaddu u kien jaf x’kellhom bżonn dawn in-nies li hu kien ħabb b’qalbu kollha, nies li kienu ritratt preċiż tagħna lkoll, ta’ kull bniedem.  Qalilhom: “Imma intom ibqgħu il-belt, sa ma Alla jkun libbiskom bil-qawwa tiegħu.”  (Lq. 24, 49).  Kemm kellhom bżonn din il-Qawwa!  Kemm għandna bżonn aħna din il-Qawwa!  Xi Grazzja kbira hi din il-Qawwa!  Tafu li jekk nitolbuhielu lil Alla, din tkun l-unika Talba li għandha garanzija li tinstema żgur għax darba Ġesù qal: “Mela jekk intom, nies ħżiena bħalkom, tafu tagħtu lil uliedkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar il-Missier mis-smewwiet jagħti Spirtu Qaddis lil dawk li jitolbuhulu!”  (Lq. 11, 13). 

 

U din il-Qawwa hi l-Imħabba.  Liema Mħabba?  L-Imħabba li Alla għandu għalina.  L-Imħabba li Alla biss għandu imma li Hu jrid ixerridha fuq dawk kollha li jemmnu f’Ibnu.  Din l-Imħabba hi l-Ispirtu s-Santu.  Tiġi għandna bil-mod il-mod fil-qjies li l-Magħmudija tikber fina.  Jiddgħajjef il-bniedemil-qadim sa ma jmut u jitwieled il-Bniedem il-Ġdid immarkat minn din l-Imħabba li kapaċi tħobb saħansitra lill-għadu.  Mhux bis-saħħa tagħna jseħħ dan!  Ħafna għamlu mill-Imħabba kmandament. Le!  L-Imħabba qatt ma tista’ tkun ordnata, bil-fors, Liġi.  Dan ifisser tmur kontra n-natura tal-Imħabba għax l-Imħabba jew hi mill-qalb, ħielsa, jew mhi Mħabba xejn.  L-Imħabba tiġi minn Alla bħala Grazzja u hi l-frott tal-qerda tal-bniedem il-qadim u t-twelid tal-ġdid.  Dan hu li għandna bżonn aħna.

 

Dan hu li kellhom bżonn l-Appostli. Ġesù kien qalilhom: “Baqagħli ħafna ħwejjeġ x’ngħidilkom, imma għalissa ma tifilħux għalihom.  Meta jiġi Hu, l-Ispirtu tal-verità, iwassalkom għall-verità kollha.”  (Ġw. 16, 12-13).  Il-Verità hija din il-Grazzja li int tinagħta natura ġdida li tħobb bħal Kristu, mhux għax hekk suppost, għax hekk tgħid il-Liġi ta’ Alla, imma għax tħossok imbuttat minn Dak li għandek ġewwa fik.  U l-prova li tixhidlek li l-Ispirtu s-Santu sar matur fik hu li int ma tibqax tibża’ tħobb, tibża’ tirriskja, tibża’ tinagħta, tibża’ li ma tkunx aċċettat.  Meta jiġi l-Ispirtu ta’ Kristu, il-biża’ jaħrab.  “L-Imħabba ssir sħiħa fina, meta ħna nqawwu qalbna għal Jum il-ħaqq, għax saħansitra f’din id-dinja aħna sirna bħalu.  Fl-Imħabba ma hemmx biża’; l-Imħabba tkeċċi l-biża’ ’l barra, għax il-biża’ għandu x’jaqsam mal-kastig.  Min jibża’ għadu ma sabx il-milja tal-Imħabba.  Aħna nħobbu għax hu ħabbna l-ewwel.”  (1 Ġw. 4, 17-19).  Dan il-kliem meraviljuż, ispirat mill-Ispirtu s-Santu, Ġwanni l-Evanġelista kitbu fl-Ewwel Ittra tiegħu.

 

L-Appostli nbidlu għal kollox meta rċivew din in-natura ġdida, dan l-Ispirtu ta’ Qawwa li hi l-Imħabba vera, fil-Pentekoste, nhar l-Għid il-Ħamsin.  Pietru hu x-xbiha tal-Appostli l-oħra kollha.  Hu li beża’ minn tfajla u rama jidgħi u jisħet biex jiddefendi ruħu meta ċaħad lil Kristu, issa nsibuh l-ewwel wieħed minnhom fil-pjazza ta’ Ġerusalemm, jixli lin-nies li kellu quddiemu li huma kienu qatlu lill-Iben ta’ Alla.  U fis-Sinedriju, il-qorti l-kbira tal-Lhud, qalilhom li dak li missirijiethom kienu ilhom mijiet u mijiet ta’ snin jistennew, kien deher fil-ġenerazzjoni tagħhom u huma kien qatluh billi dendluh ma’ għuda u tawh mewt misħuta.  Fejn hu l-biża’ tiegħek, Piet?!  Hu jwieġeb: “Ta’ dan hawn aħna xhieda u l-Ispirtu s-Santu, li Alla ta lil dawk li jobduh.”  (Atti 5, 32).

 

Il-Liturġija tal-Kelma tat-Tielet Ħadd tal-Għid

 

Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli.  5, 27b-32,   40b-41.

 

F’dak iż-żmien: Il-qaddejja daħħluhom u ressquhom quddiem is-Sinedriju. U l-qassis il-kbir  qalilhom: "Aħna għednielkom fuq li għednielkom biex ma tgħallmux fuq dan l-isem. U araw, issa mlejtu 'l Ġerusalemm bit-tagħlim tagħkom, u tridu titfgħu fuqna l-ħtija ta' demm dan il-bniedem!"  Iżda Pietru, flimkien ma' l-appostli, wieġeb u qal: "Jeħtieġ nobdu aktar lil Alla milli l-bnedmin.  Alla ta' missirijietna qajjem lil Ġesù li intom qtiltuh billi dendiltuh ma' għuda. Alla għollieh bil-leminija tiegħu u għamlu kap u salvatur, biex jagħti lil Iżrael l-indiema u l-maħfra tad-dnubiet.  U ta' dan kollu hawn xhieda aħna flimkien ma' l-Ispirtu s-Santu li Alla ta lil dawk li jobduh."

 

Imbagħad sejħu lill-appostli quddiemhom, u ordnawlhom li ma jitkellmux fuq l-isem ta' Ġesù; mbagħad telquhom.  Iżda huma ħarġu minn quddiem is-Sinedriju ferħana talli ġew meqjusa bħala nies li jistħoqqilhom li jkunu mmaqdra minħabba l-isem ta' Ġesù. 

 

Salm Responsorjali: Salm 30.

 

Ritornell: Ħallelujah, Hallelujah, Hallelujah.

 

Ngħollik, Mulej, għax erfajtni,

u ma ferraħtx l-għedewwa tiegħi bija.

Mulej, Alla tiegħi, jien sejjaħtlek;

sejjaħtlek, u int fejjaqtni.

 

Mulej, tellajtli mill-mewt 'il ruħi,

ħlistni minn fost dawk li jinżlu fil-ħofra.

Għannu lill-Mulej, ħbieb tiegħu,

faħħru l-isem imqaddes tiegħu.

 

Għax ftit iddum is-saħna tiegħu,

iżda għomor sħiħ l-imħabba tiegħu.

Fil-għaxija jidħol il-biki,

fil-għodu jidwi l-għajat ta' ferħ.

 

Ismagħni, Mulej, u ħenn għalija;

kun, Mulej, l-għajnuna tiegħi.

 

Int bdilt fi żfin l-għali tiegħi,

neżżajtni min-niket, bil-ferħ ħażżimtni.

Għalhekk ruħi tgħannilek bla heda;

Mulej, Alla tiegħi, nfaħħrek għal dejjem!

 

Qari mill-Ktieb tal-Apokalissi ta’ San Ġwann Appostlu.  5, 11-14.

 

Jiena, Ġwann, ħarist, u minn madwar it-tron u l-Ħlejjaq Ħajjin u x-Xjuħ smajt leħen ta’  ħafna  anġli, li l-għadd tagħhom kien għaxriet ta' eluf, u eluf ta' eluf,  jgħidu b'leħen qawwi:

 

     "Jistħoqqlu l-Ħaruf li kien maqtul 

     li jirċievi l-qawwa u l-għana 

     u l-għerf u s-saħħa  u

     l-ġieħ u l-glorja u t-tifħir."

 

U fis-sema, fuq l-art, taħt l-art, u fil-baħar u l-ħlejjaq kollha li fihom, smajthom jgħidu:

 

     "Lil dak li qiegħed fuq it-tron u  lill-Ħaruf, 

     jingħata t-tifħir u l-ġieħ 

     u l-glorja u l-ħakma, 

     għal dejjem ta' dejjem."

 

L-erba' Ħlejjaq Ħajjin bdew iwieġbu: "Amen!" filwaqt li  x-Xjuħ inxteħtu jagħtu qima.

 

Versett tal-Evanġelju:  Hallelujah.  Nfu li Kristu qam tassew mil-imwiet.  Int, Sultan rebbieħ, ħenn għalina.  Hallelujah.

 

Qari mil-Evanġelju ta’ San Ġwann.  21, 1-19.

 

F’dak iż-żmien: Ġesù raġa' deher lid-dixxipli ħdejn il-baħar ta' Tiberija. Dehrilhom hekk:  Xmun Pietru, Tumas, li jgħidulu  t-Tewmi, Natanjel minn Kana tal-Galilija, ulied Żebedew u tnejn oħra mid-dixxipli tiegħu kienu flimkien,  u Xmun Pietru qalilhom: "Sejjer nistad." Qalulu: "Ħa niġu miegħek aħna wkoll." Marru, rikbu  d-dgħajsa, u dak il-lejl ma qabdu xejn.  

 

Fil-għodu mas-sebħ, Ġesù kien qiegħed ix-xatt, imma d-dixxipli ma kinux jafu li kien Ġesù.  Ġesù qalilhom: "Għandkom x'tieklu, ħbieb?" "Le," weġbuh.  Qalilhom: "Waddbu x-xibka n-naħa tal-lemin tad-dgħajsa u ssibu." Dawn waddbu x-xibka, u mbagħad ma felħux jiġbduha daqs kemm qabdu ħut!  

 

Id-dixxiplu li kien iħobb Ġesù qal lil Pietru: "Il-Mulej dan!" Għalhekk Xmun Pietru, kif sama' li kien il-Mulej, xeħet fuqu l-libsa ta' fuq, għax kien għoddu għeri, u ntafa' l-baħar.  Id-dixxipli l-oħra, billi ma kinux imbiegħda wisq  mill-art, imma xi mitejn driegħ biss, resqu bid-dgħajsa jkaxkru warajhom ix-xibka bil-ħut. Kif niżlu l-art, raw li kien hemm xi faħam jaqbad, bil-ħut fuqu, u xi ftit ħobż. 

 

Qalilhom Ġesù: "Newlu 'l hawn xi ħutiet minn dawk li għadkom kemm qbadtu."  Xmun Pietru tala' fid-dgħajsa u ġibed l-art ix-xibka mimlija b'mija u tlieta u ħamsin ħuta kbira; u minkejja daqshekk ħut, ix-xibka ma nqasmitx. Qalilhom Ġesù: "Ejjew, kulu." Imma ħadd mid-dixxipli ma ssogra jistaqsih, 'Int min int?', għax kienu jafu li kien il-Mulej.  Ġesù resaq, qabad il-ħobż u newwilhulhom; u hekk ukoll għamel bil-ħut. 

 

Din kienet ġa t-tielet darba li Ġesù deher lid-dixxipli wara l-qawmien tiegħu mill-imwiet.

 

Wara li kielu xi ħaġa, Ġesù qal lil Xmun Pietru: "Xmun bin Ġwanni, tħobbni int aktar minn dawn?" "Iva, Mulej," wieġbu, "int taf li nħobbok." Qallu: "Irgħa l-ħrief tiegħi."  Staqsieh għat-tieni darba: "Xmun bin Ġwanni, tħobbni int?" "Iva, Mulej," wieġbu, "int taf li nħobbok." Qallu: "Irgħa n-nagħaġ tiegħi."  Għat-tielet darba staqsieh: "Xmun bin Ġwanni, tħobbni?" Pietru ħass għafsa ta' qalb għax staqsieh għat-tielet darba, 'Tħobbni?' u qallu: "Mulej, int taf kollox, inti taf li nħobbok." Qallu Ġesù: "Irgħa n-nagħaġ tiegħi.  Tassew tassew ngħidlek, meta kont żagħżugħ, kont titħażżem waħdek u tmur fejn trid; imma meta tixjieħ, int tiftaħ idejk u ħaddieħor iħażżmek u jieħdok fejn ma tkunx trid!"   Dan qalu biex ifisser b'liema mewta kien sejjer jagħti glorja lil Alla. Mbagħad Ġesù ssokta jgħidlu: "Ejja warajja."

 

 
< Prev   Next >