Saturday, 10 April 2021
           
Home
IL-WIEHED U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2019) URGENTI LI NIKKONVERTU PDF Print E-mail
Written by Frans Galea   
Saturday, 02 November 2019

Din hija il- Liturgija tal-Wiehed uTletin Hadd matul is-sena ( 2019 )   bi hsibijiet  min Joe Rapa.

31hadd.jpg

 

F’dan iż-żmien li fih qegħdin noqorbu lejn it-tmiem ta’ Sena Liturġika oħra, il-Knisja, l-Omm u l-Imgħallma tagħna, trid tenfasiżżalna li l-konverżjoni tagħna hi dejjem urġenti.  Nikkonvertu llum!  Din hi l-għajta dejjiema tal-Knisja.  Il-Missierijiet kienu jgħidu li ġo fina hemm l-ilma ħelu u ġwejjed tal-Magħmudija li fis-safa tiegħu dejjem isejħilna u jgħidilna:  “Ikkonverti llum!”  Kull filgħodu, il-Knisja tibda t-Talb uffiċċjali tagħha, il-Brevjar, jew aħjar il-Liturġija tas-Siegħat, b’Salm 95 li jgħid: “Jekk illum tisimgħu leħnu la twebbsux il-qlub tagħkom!”  (ara S. 95, 7). 

 

“Iż-żmien”

 

Bl-għerf kollu tiegħu, il-bniedem hu kkundizzjonat miż-“żmien”.  Ħadd minnha ma jista’ jaħkem iż-“żmien”; ħadd minnha ma jaf kemm se ttul ħajtu, jew għada x’se jġib miegħu.  Wieħed biss hu ’l fuq miż-żmien, li jaħkem iż-żmien, u dan hu Alla.  Alla jgħammar ’il barra miż-żmien għax iż-żmien ijassar u jaħkem fuq dawk li huma fid-dell tal-Mewt.  Fejn m’hemmx Mewt m’hemmx żmien imma hemm l-eternità. Fejn hemm il-Mewt, iż-żmien jiqsar kuljum u l-ħajja tgħaddi malajr.

 

 

X’mhix il-konverżjoni

 

F’din il-qagħda ta’ solitudni li fiha l-bniedem iħossu mhedded fl-baħħ ta’ dan l-univers li hu “selvaġġ” fil-kobor immens tiegħu, is-sejħa għall-konverżjoni hi sejħa ta’ faraġ.  Alla daħal fiż-“żmien” tagħna, tgħabba bit-toqol ta’ ġisem bis-susa ta’ tmiem iż-żmien bħal tagħna, ġisem li n-nies ta’ żmienu sejħulu “Ġesù ta’ Nazaret”.  Hu ġie biex ineħħi l-gidba tal-Mewt minn moħħ il-bniedem u jurih l-eternità, il-Ħajja għal Dejjem.  Int forsi tistaqsi: “X’inhi l-Konverżjoni?  X’inhi l-Konverzjoni?” 

 

Jien ngħidlek x’mhix il-Konverżjoni.  Mhix li int tmur tqerr sikwit għax hekk ġejt imdorri tagħmel minn meta kont żgħir, qrar ta’ drawwa dejjem tredden fuq l-istess nuqqasijiet bla ma tinbidel qatt.  Il-Konverżjoni mhix li int tmur titnaddaf bil-qrar għax il-lejla għandek funeral jew quddiesa ta’ tieġ jew għax għada hu jum ta’ festa u kulħadd jitqarben.  Il-Konverżjoni mhix li tistqarr dnubietek lill-Knisja għax se ssifer u qed tibża’ mill-ajruplan u allura trid tassigura ruħek li ma tmurx tiġri xi ħaġa.  Lanqas mhi biss biża’ mill-infern, jekk għadu jeżisti l-biża mill-infern fi żmienna...

 

X’inhi l-konverżjoni

 

Il-Konverzjoni hi sinjura sabiħa li malli dduq il-kumpanija tagħha tkun trid tagħrafha dejjem iktar!  Hi ħruġ mill-biża’ tal-Mewt u d-dħul f’Ħajja għal dejjem li tibda minn hawn u tilħaq il-milja fil-ħajja li ġejja.  Alla jrid jikkonvertik billi jdaħħlek fiċ-ċertezza li Hu ħalqek għal dejjem, li int qed tgħix għal dejjem u din il-Ħajja għal dejjem rebaħħhielek Kristu bil-merti li kiseb għalik fil-Misteru tal-Għid, jiġifieri bil-Mewt u l-Qawmien tiegħu.

 

Kellu raġun il-Mulej jiddiskrivi l-bnedmin tad-dinja bħala jew dawk li huma ħajjin jew dawk li huma mejtin. (ara Lq. 9, 60). Il-mejtin huma dawk li huma fiż-“żmien”, li jgħoddu ż-żmien, li huma fl-inċertezza, li kulma jagħmlu hu kkundizzjonat mill-biża’ tal-Mewt li jgħammar f’sidirhom u li jagħmilhom, bla ma jridu, egoisti u kapaċi jħobbu biss lil dawk li jħobbuhom u jibnuhom.  Il-Missier ra li kien vallapena li jerħi lil Ibnu fi tbatijiet tant ħorox u li tibilgħu il-Mewt biex int u jien ikollna l-possibilta li nikkonvertu mill-biża’ għall-ferħ, mil-luttu għall-festa, mill-Mewt għall-Ħajja ċerta u bla tmiem.  Għax fejn hemm iz-“zmien”, il-ħakma tal-Mewt, hemmhekk issib il-biża’ li bħall-għasafar li jieklu l-mejtin dejjem iduru madwarna u jimlewlna lil moħħna bit-tħassib li jerdagħlna l-Ħajja.  “Fejn hemm il-ġisem mejjet, hemm l-isqra jinġabru.”  (Lq. 17, 37).

 

Trid tinbidel? Ħares lejk innifsek

 

Ħares lejk innifsek!  Hemm tibda l-Konverżjoni! Ħares lejk innifsek u għidli x’qed tara?  Inti Ħaj jew Mejjet?  Tkunx aljenat!  Tkunx iblah li taħseb li int Ħaj għax bħalissa għaddej minn żmien mhux ħażin.  Taljenax ruħek billi tilgħab bil-Ħajja.  Int Ħaj jew Mejjet?  Kun sinċier, għax “tiġi siegħa, anzi issa hi, meta l-mejtin jisimgħu l-leħen tal-Iben ta’ Alla, u dawk li jisimgħuh jgħixu.”  (Ġw. 5, 25).  Jekk qed tilgħab bil-Ħajja u int aljenat bil-friefet, tiġri wara r-riħ, int qatt, qatt u qatt m’int se tisma’ l-Kelma ta’ Dak li l-Missier bagħtu għalik.  Jekk tisimgħu, il-Kelma tiegħU għandha l-Qawwa u s-Setgħa li toħorġok minn ġol-qabar eżistenzjali tiegħek u int timla sidrek b’nifs ta’ stagħġib għal dak kollu li kont qed titlef bla ma taf!  “Li kieku kont taf id-don ta’ Alla, u min hu dak li qed jgħidlek, ‘Agħtini nixrob,’ kieku int kont titolbu, u hu kien jagħtik ilma ħaj.”  (Ġw. 4, 10).

 

Żakkew

 

Tassew, il-Konverżjoni li qed jippreżentalek il-Mulej hi mogħdija għal Ħajja ġdida u meraviljuża, għal avventura miegħU.  Hu ma jrid jeħodlok xejn, imma jagħtik, jagħtik, jagħtik!  Inti tħobb timla ruħek b’dak li joqtol għax mingħalik li bih tgħix.  X’ħasra!  Int Żakkew!  Jien Żakkew!  Aħna lkoll Żakkew. Bħalu nistgħu niltaqgħu ma’ Kristu fl-uġigħ tagħna, fil-vojt tagħna, fix-xejn tagħna.  Hu fettex il-ħajja fil-flus.  Min minna m’għamlux dan?  Kien xortih tajba għax fettex u ma sabx.  Tafu x’sab fil-flus?  Qalb iebsa, regħba, egoiżmu mmultiplikat għal mitt darba, ġib ’l hawn, ġib ’l hawn, ġib ’l hawn!  U fuq kollox sab l-istmerrija ta’ kulħadd, is-solitudni tal-firda minn kulħadd,  il-ġudizzju ta’ kulħadd.  Imħabba mkien, mkien...

 

Imma sema’ b’Ġesù.  Li kien kuntent ma kienx jagħti kas.  Imma l-bniedem (b’xorti tajba!) f’xi mument ta’ ħajtu jmiss il-qiegħ, iż-“żero”.  Kien hemm min qal li Alla ma jistrieħx qabel ma jagħmilna żero, xejn, falliment komplet.  Kien midneb kbir, imma msajjar għall-Konverżjoni.  Liema Konverżjoni?  Il-Maħfra ta’ dnubietu kollha, kollha, naturalment, u l-bidu ta’ Ħajja Ġdida.  Tela’ ma’ siġra li hi l-Knisja li taqdi lill-imbiegħed biex tgħinu jara u jiltaqa’ ma’ Kristu.  U rah kieku, imma b’daqshekk... Ġesù rah ħafna iktar mill-bogħod, ħafna iktar mill-bogħod... bħal missier l-iben il-ħali. 

 

Kieku Żakkew kellu jiltaqa’ ma’ xi ħadd minna, hu li seraq lill-fqir, lill-armla, lil min ma setax jiqaflu, kieku kien jitlaq jiġri għax kien ixomm il-periklu tal-ġudizzju... aħna li qatt ma sraqna lil ħadd u qatt ma għamlna deni lil ħadd... Imma Ġesù onorah!  Mhux iġġudikah, jew ikkastigah, imma onorah billi qallu: Żakkew, isa, inżel minn hemm, għax illum jeħtieġli noqgħod għandek!”  (Lq. 19, 5). In-nies tat-tempju ma kinux jidħlu fid-djar tal-publikani, ta’ dawk li jiġbru t-taxxi, ilkoll kemm huma ħallelin, imma Ġesù ibellah lil Żakkew billi jurih li Hu ma jitqażżux u li xtaq jonoralu lil daru bil-preżenza tiegħu.  Kemm feraħ Żakkew!  Ħassu kompletament maħfur u aċċettat!  U kemm gemgmu n-nies “ġusti”.  Dejjem l-istess jiġri fir-reliġjonijiet kollha...

 

Il-Kristjaneżmu hu iktar minn “reliġjon”

 

Imma l-Kristjaneżmu hu iktar minn reliġjon, imur lil hemm minn reliġjon.  Jekk trid tgħidlu “reliġjon”, għidlu, imma tkun qed tagħmillu tikketta ċkejkna wisq!  Dan bħal wieħed li qatt ma ra baħar, u tela’ fuq ta’ Lourdes, ix-xatt, u qal: “Kemm hu kbir il-baħar!  X’waħda din kemm ilmijiet!” bla ma kien jaf li l-baħar hu ferm ikbar, oċeani mmensi li jħaddnu d-dinja kollha!  Il-Kristjaneżmu hu li int “tisma’” l-Aħbar it-Tajba ta’ Ġesù b’ “widnejn” differenti u tinduna li darba waħda, elfejn sena ilu, ġrat xi ħaġa b’risq tiegħek li għamlitek werriet ta’ Ħajja li ma tispiċċa qatt.  U int temmen, temmen b’qalbek kollha li din l-Aħbar hi minnha għax Alla mhux giddieb.  U int issir bniedem/bniedma ġdida! 

 

San Ġwannn l-Evanġelista jgħid fuq dan: “Nafu li għaddejna mill-mewt għall-ħajja; dan nafuh għax inħobbu lil ħutna.” (1 Ġw. 3, 14).  U Ġesù nnifsu jikkonferma dan: “Tassew tassew ngħidilkom li min jisma’ kelmti u jemmen f’min bagħatni għandu l-ħajja ta’ dejjem, u ma jsirx ħaqq minnu, imma għadda mill-mewt għall-ħajja.”  (Ġw. 5, 24).  Din hi l-Konverżjoni: li nemmnu lill-Iben li Alla bagħat u hekk nidħlu fil-“Ġenna” sa minn din il-ħajja stess.

 

Il-Liturġija tal-Kelma tal-lum

 

Qari I

Int tħenn għal kulħadd għax tħobb il-ħlejjaq kollha.

Għerf 11, 22 – 12, 2

 

Qari mill-Ktieb tal-Għerf

 

Mulej, quddiemek id-dinja kollha qisha traba fil-miżien,

jew qatra nida tal-għodwa li tinżel fuq l-art.

Iżda int tħenn għal kulħadd, għax tista’ kollox;

int tagħlaq għajnejk għal dnubiet il-bnedmin

biex huma jindmu.

Għax int tħobb il-ħlejjaq kollha,

u xejn ma tistmell minn kulma għamilt;

li kien hemm xi ħaġa li stajt tobgħodha, int ma kontx tagħmilha.

Kif setgħet tibqa’ xi ħaġa fid-dinja kieku int ma ridthiex?

Jew kif setgħet iżżomm, kieku int ma sejjaħtilhiex?

Imma int, o Sid li tħobb kulma jgħix,

lil kulħadd tagħder, għax kollox huwa tiegħek.

Għax f’kulħadd hemm nifsek bla ma qatt jintemm.

Għalhekk int twiddeb bil-ftit il-ftit lil dawk li jonqsu,

twissihom u tfakkarhom fejn dinbu,

biex jerġgħu lura mill-ħażen tagħhom,

u fik, Mulej, iqiegħdu t-tama tagħhom.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Salm Responsorjali

Salm 144 (145), 1-2.8-9.10-11. 13ċd-14

 

R/. (1) Mulej, inbierek ismek għal dejjem ta’ dejjem.

 

Ħa nkabbrek, Alla tiegħi, sultan,

u nbierek ismek għal dejjem ta’ dejjem.

Kuljum irrid inbierkek,

u nfaħħar ismek għal dejjem ta’ dejjem. R/.

 

Twajjeb u ħanin il-Mulej,

idum biex jagħdab u kollu tjieba.

Twajjeb ma’ kulħadd il-Mulej,

tjubitu fuq kulma għamel. R/.

 

Kulma għamilt iroddlok ħajr, Mulej;

iberkuk il-ħbieb tiegħek kollha.

Is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru,

fuq is-setgħa tiegħek jitkellmu. R/.

 

Ta’ kelmtu l-Mulej fil-wegħdiet tiegħu kollha,

twajjeb f’dak kollu li għamel.

Iwieżen il-Mulej ’il kull min se jaqa’,

iqajjem ’il kull min hu mitluq. R/.

 

Qari II

L-isem ta’ Sidna Ġesù Kristu jkun igglorifikat fikom, u intom fih.

2 Tess 1, 11 – 2, 2

 

Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl Appostlu lit-Tessalonikin

 

Ħuti, aħna dejjem nitolbu għalikom li Alla tagħna jagħmilkom denji tas-sejħa tiegħu, u jagħmel li bil-qawwa tiegħu sseħħ kull rieda tajba tagħkom għall-ġid u kull ħidma tal-fidi tagħkom. U hekk l-isem ta’ Sidna Ġesù Kristu jkun igglorifikat fikom u intom fih skont il-grazzja ta’ Alla tagħna u tal-Mulej Ġesù Kristu.

 

Ħuti, għal dak li għandu x’jaqsam mal-miġja ta’ Sidna Ġesù Kristu u l-ġemgħa tagħna biex ningħaqdu miegħu, nitolbukom biex ma toqogħdux tħawdu raskom malajr u tinħasdu bħallikieku l-miġja ta’ jum il-Mulej qorbot, u la jekk tkunu mnebbħin mill-ispirtu u lanqas jekk tisimgħu xi kelma jew taqraw xi ittra taparsi mingħandna.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Ġw 3, 16

 

Hallelujah. R/. Hallelujah

Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni,

biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta’ dejjem.

R/. Hallelujah

 

Evanġelju

Bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva l-mitluf.

Lq 19, 1-10

 

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

 

F’dak iż-żmien, Ġesù daħal Ġeriko u kien għaddej mit-triq. Mela jkun hemm raġel, jismu Żakkew; dan kien wieħed mill-kapijiet tal-pubblikani, u kien għani. Kellu xewqa li jara min kien Ġesù, imma ma setax minħabba l-folla, billi kien raġel qasir. Għalhekk mar jiġri ’l quddiem u xxabbat ma’ siġra tat-tin selvaġġ, għax minn dik in-naħa kien se jgħaddi.

 

Ġesù, kif wasal hemm, ħares ’il fuq u qallu: “Żakkew, isa, inżel minn hemm, għax illum jeħtieġli noqgħod għandek”. Dak niżel bla telf ta’ żmien, u kollu ferħan laqgħu għandu. In-nies, meta rawh, ilkoll bdew igemgmu bejniethom u jgħidu li għand wieħed midneb daħal jistrieħ.

 

Imma Żakkew, wieqaf, qal lill-Mulej: “Ara, Mulej, nofs ġidi se nagħtih lill-foqra, u jekk jien qarraqt b’xi ħadd irroddlu għal erba’ darbiet iżjed”. Qallu Ġesù: “F’din id-dar illum daħlet is-salvazzjoni, għax dan ir-raġel ukoll huwa bin Abraham. Għax Bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva l-mitluf”.

 
< Prev   Next >