Monday, 08 August 2022
           
Home arrow News arrow Latest arrow ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2021) XSE NIEKLU BIEX NGHIXU GHAL DEJJEM?
ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2021) XSE NIEKLU BIEX NGHIXU GHAL DEJJEM? PDF Print E-mail
Written by Frans Galea   
Saturday, 07 August 2021

Din hija il-Liturgija tat-Dsatax il-Hadd matul is-Sena (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

jesus-son-of-joseph-858x1024.jpg  

 

 

Għal darb’oħra l-Kelma ta’ Alla se tlaqqagħna mal-Misteru li jiddomina l-eżistenza ta’ kull wieħed u waħda minna: il-Misteru tal-Ħajja u tal-Mewt.  Min fuq dawn ma jaħseb qatt, hu bniedem aljenat, li qed jilgħab b’ħajtu u qed jirriskja li jieħu ħasda f’xi ħin jew ieħor.  Wieħed jifhem li min għadu tfal jew żagħżugh, moħħu jittajjar wara l-friefet, iżda iktar ma l-bniedem jimmatura iktar jibda jinduna li fil-fatt kulma jagħmel jaqa’ taħt id-dell ta’ dan il-Misteru.  Il-bniedem jixxennaq li jgħix għal dejjem, iżda jħossu dejjem miġbud ’l isfel fin-niżla li għaddew minnha dawk kollha li ġew qablu.

 

Hija din ix-xewqa li tinfaqa’ l-kalamita tal-Mewt li welldet ir-reliġjonijiet primittivi kollha.  Mhux biss, imma kull bniedem beda jitlob il-Ħajja mill-affarijiet ta’ madwaru: mill-flus, mis-saħħa, mill-poter, mill-pjaċiri, mill-fama u l-popolarità, mid-dnub fil-forma ta’ serq, inġustizzja, gideb, qilla, vjolenza kontra l-“ieħor” li jidher theddida.  Dan kollu l-bniedem iwettqu fuq livell psikoloġiku profond ħafna bħala difiża kontra l-Mewt u l-akkwist tal-eliżir tal-Ħajja, is-sens ta’ Ħajja bla tmiem.  Il-bnedmin kollha li laħqu l-quċċata tal-akkwisti, tal-poter, u saru donnhom sidien l-Istorja, ħassew, għall-mument li jġennen, l-illużjoni ta’ Ħajja għal dejjem, imma malajr laħqithom il-waqgħa.  Alessandru l-Kbir, Ġulju Ċesri, Hitler, Stalin... biex insemmu xi ftit, kollha laħqu l-ponta tal-“Everest” tagħhom, biex imbagħad, bħal sħabhom il-bnedmin komuni, inġarru mill-kurrent.  Ħadd ma rnexxielu jfotti l-Mewt, imma l-bniedem jibqa’ jittama, jgħarrex.  Sakemm il-bniedem għadu ħaj, anke jekk jara l-oħrajn imutu, xorta jibqa’ fih  l-istint li jġagħlu jiggranfa mal-Ħajja.

Dan l-istint għall-Etern poġġihulu Alla!  Għalhekk aħna lkoll, b’xi mod, aħna xbieha tiegħU!  Fina hemm din il-ħerqa, dan l-għatx, dan il-ġuħ għar-rebħa fuq il-Mewt, għal Ħajja lil hemm mill-Mewt.  Din tkun il-konkwista l-kbira tal-umanità.  U fil-fatt ġa kisbitha!!!  Mhux bix-xjenza tal-mediċina iżda bl-Opra tal-Iben il-Waħdieni ta’ Alla.  Għax Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-Waħdieni, biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda kollu l-ħajja ta’ dejjem.  Għax Alla ma bagħatx lil Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaqq mid-dinja, imma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu.  (Ġw. 3, 16-17).  Dawn huma l-iktar vrus famużi fil-Bibbja.  Jekk il-Kelma ta’ Alla hi giddieba hawn, mela nistgħu narmu kollox u llejla mmorru nieklu u nixorbu kemm nifilħu sakemm niskru għax m’hemmx iktar Tama għal ħadd.  Jekk Ġesù, il-Kristu ta’ Alla, Dak li d-dinja kienet tistenna minn dejjem, meta ġie gideb fi kliemU u qarraq bina iktar minn kull qarrieq ieħor, allura nagħtuha għad-droga biex ninsew li aħna hawn!  Jekk il-Kelma mhix tgħid il-Verità, allura flok sema nsibu fuqna saqaf tal-konkrit u niġġennu bil-klawstrofobija, u nofs id-dinja toqtol ruħha b’idejha żgur.

 

Imma Alla hu l-Verità, Hallelujah!  U din il-Verità dehret fostna, Hallelujah!  Il-Verità hi l-Ħajja.  Dak li kien mill-bidu, dak li aħna smajna, li rajna b’għajnejna, li lejh ħarisna u li messew idejna, jiġifieri l-Verb tal-ħajja, dan sejrin inxandrlkom.  Għax il-ħajja dehret u aħna rajniha u qegħdin nixhdu għaliha.  Qegħdin inxandrulkom il-ħajja ta’ dejjem li kienet għand il-Missier u dehret lilna.  (1 Ġw. 1, 1-2).  Il-bniedem tilef il-Ħajja ta’ Dejjem meta inqata’ mill-għajn tal-Ħajja li hi l-Imħabba ta’ Alla, u minflok issuspetta fih għax emmen il-katekeżi tad-dlam.  Minn dak in-nhar, il-bniedem “miet” tassew fuq livell ontoloġiku.  “Miet” bis-serjetà, tant li sar kapaċi jħobb biss sa ċertu punt, għax iġorr ġerħa tnixxi l-Ħajja l-ħin kollu ġewwa fih.  Imma l-Ħajja, li ma tistax tinstab minn dan il-bniedem, ġiet tfittxu Hi!  Niżlet mis-Sema u għammret mal-bniedem u l-Ħajja hija Ġesù Kristu!  Il-Ħajja ta’ Dejjem ġiet tfittixna u trid tagħtina l-ikel tagħha, l-ikel li jnissel fil-bniedem dak li jixtieq l-ewwel u qabel kollox.

 

Dan l-Ikel tal-għaġeb huwa Ġesù Kristu nnifsu. Hija l-Kelma li Hu jwassal għax Huwa hu l-Kelma ta’ Alla.  Il-Kelma li għandha s-setgħa li toħloq mix-xejn.  Dak Alla li qal: “Ħa jiddi d-dawl mid-dlam”, dak hu li idda fi qlubna biex jagħtina d-dawl tal-għarfien tal-glorja ta’ Alla, li tiddi f’wiċċ Kristu.  (2 Kor. 4, 6).  Il-Kelma ta’ Alla, li hi l-Persuna ta’ Kristu, kapaċi tagħel nies ġodda minna, nies “Ħajjin” tassew, nies imfejqin minn ġewwa b’tali mod li nistgħu ninsew lilna nfusna u ninagħtaw b’xejn għal ħaddieħor.  Din hi l-Bidla Morali li ġie jġib Kristu fid-dinja.  Mhux bit-tqanżiħ tagħna!  Imma bħala frott tal-fejqan li Hu jrid jaħdem fina.  Aħna qiesna wieħed li għandu wiċċu mtajjar bl-uġigħ tad-dras.  Tkellmu laqas biss jaf x’inti tgħidlu.  M’għandu moħħ ħadd.  Dan hu li jwettaq fina l-biża’ tal-Mewt.  Jagħmilna naħsbu fina nfusna l-ħin kollu.  Hu għalhekk li l-Missier bagħat lil Ibnu biex jitqabad ma’ dik li tikkundizzjonana tant u jaqsamha għal dejjem.  Hija l-Fidi f’Ġesù Kristu li lil San Pawl tatu l-Ferħ tal-Ħajja għal dejjem, tant li jgħajjat: “Inbelgħet il-mewt fir-rebħa.  Fejn hi ja Mewt, ir-rebħa tiegħek?  Fejn hi ja Mewt in-niggieża tiegħek?”  (1 Kor. 15, 54-55).

 

Il-Profeta Elija kien bniedem kbir; kien Nar jaqbad!  Kien jeħodha ma’ slaten u rġejjen, u kien hemm minn dawn xi wħud gwappi fi żmienu.  Imma kellu d-dgħufija ta’ kull bniedem.  Kellu “d-darsa tuġgħu” kultant ukoll, jiġifieri kien jaqa’ fi kriżi u jitħawwad bħalna!  Fl-Ewwel Qari narawh jittallab il-Mewt mingħand Alla għax xeba’ jfalli.  L-ispirtu tiegħu kien mejjet bil-ġuħ għall-Ħajja vera li ma seta’ jaraha mkien.  Kien imdawwar minn persekuzzjoni, bil-pulizija ta’ żmienu jfittxuh għall-Mewt.  Imma Alla kien għad irid jagħmel għeġubijiet b’dan ix-xiħ.  Jibagħtlu l-Anġlu tiegħu biex iqajmu u jagħtih jiekol, biex ikompli l-vjaġġ tiegħu.  Elija kiel u reġa’ ħa saħħtu.  Kellu bżonn jiekol l-ikel tal-Anġli.  Għal darbtejn l-Anġli jitimgħu u jerġa jitimgħu biex ikun jiflaħ għall-istrapazz.

 

U aħna għaxar minuti omelija narawh twila!  Minn fejn se nġibu l-ikel li jwassal għall-Ħajja ta’ Dejjem, jekk tassew nemmnu li l-Kelma Qaddisa hi ikel il-Ħajja?  Minn fejn se tikber il-Fidi li tfejjaq għax tgħidilna li aħna maħbubin tant li l-Missier ċeda lil Ibnu biex isir  l-għalf tal-ilpup, sabiex l-ilpup ikunu jistgħu jgħixu biH!  Għandhom responsabiltà, imma wkoll unur, dawk l-aħwa li jitilgħu fuq l-Ambone biex “jipproklamaw” bil-qawwa l-Kelma ta’ Alla lill-poplu.  L-Ambone huwa t-Tron tal-Kelma u l-Lettur huwa l-Anġlu, il-Messaġġier tal-Mulej!

 

San Pawl iridna nieklu l-Kelma!  Hu kien jikteb Kelmet Alla u jibagħtha ’l hemm u ’l hawn biex l-aħwa tal-komunitajiet  li kienu jiffurmaw il-Knisja, jieklu u jikbru u jissaħħu u fuq kollox ifiqu mill-bniedem tad-dnub li kienu qabel.  Il-Lhud ma rawx l-Ikel tal-Ħajja ta’ Dejjem f’Ġesù.  “Dan mhux Ġesù, bin Ġużeppi, li lil missieru u ’l ommu nafuhom?  Issa kif jista’ jgħid, ‘Jiena hu l-ħobż li niżel mis-sema’?”  (Ġw. 6, ??).  Kellhom l-iżvantaġġ li rawH jikber fosthom bħat-tfal l-oħra.  Kien wieħed minn tagħhom, minn fosthom.  Altru li l-Fidi hi rigal ta’ Alla!  Aħna tassew nemmnu iktar minnhom?  Għandna bżonn proċess ta’ riflessjoni sinċiera biex niskopru aħna min aħna, u sa fejn tasal il-Fidi tagħna. 

 

Jien u int hemm bżonn nifhmu li l-konverżjoni lejn il-Ħajja ta’ Dejjem hi mixja, proċess dejjiema sal-aħħar.  Barra mill-Kelma, Kristu jagħtina lilu nnifsu, il-Persuna tiegħu kollha kemm hi bħala ikel fl-Ewkaristija.  Imma kollox jiddependi mill-Fidi!  L-Ewkaristija hija l-mejda tal-Ħajja ta’ Dejjem!  L-Ewkaristija hija l-Festa tal-Ħajja ta’ Dejjem.  Fl-Ewkaristija niġu nvaduti mill-Ħajja ta’ Dejjem li tidħol fil-vini tagħna u tagħmilna nies eterni!  “Jien hu l-ħobż ħaj li niżel mis-sema.  Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobż igħix għal dejjem.  U l-ħobż li jiena nagħti huwa ġismi għall-ħajja tad-dinja.”  (Ġw. 6, 51).  Ma tantx hemm x’tifhem f’dan il-Kliem.  Hu ċar.  Il-problema hi jekk lil Ġesù nemmnuHx jew ingiddbuHx...

 

Il-Liturġija tal-Kelma tal-lum:

 

QARI I
Bis-saħħa ta’ dak l-ikel baqa’ miexi sa ma wasal fil-muntanja tal-Mulej.
1 Slat 19:4-8

Qari mill-Ewwel Ktieb tas-Slaten

F’dak iż-żmien, il-profeta Elija rħielha lejn id-deżert. Wara jum mixi waqaf, inxteħet taħt siġra tal-ġummar, talab li jmut, u qal: “Issa biżżejjed, Mulej; ħudli ’l ħajti, għax m’iniex aħjar minn missirijieti!”.

U mtedd għad-dell tal-ġummara, u raqad. Kif kien rieqed messu anġlu, u qallu: “Qum u kul!”. Elija dawwar wiċċu, u lemaħ ħdejn rasu ftira moħmija u ġarra ilma; kiel u xorob, u raġa’ mtedd.

Għat-tieni darba ġie l-anġlu tal-Mulej, u raġa’ messu u qallu: “Qum u kul, inkella ma tkunx tiflaħ għall-mixja li fadallek”. Elija qam, kiel u xorob, u bis-saħħa ta’ dak l-ikel baqa’ miexi għal erbgħin jum u erbgħin lejl sa ma wasal Ħoreb, il-muntanja tal-Mulej.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/.
Irroddu ħajr lil Alla.

SALM RESPONSORJALI
Salm 33(34):2-3,4-5,6-7,8-9

R/. (9a): Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej.

Kull ħin inbierek il-Mulej;
tifħiru dejjem fuq fommi.
Bil-Mulej tiftaħar ruħi;
jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. R/.

Xandru l-kobor tal-Mulej miegħi;
ħa ngħollu ismu flimkien.
Jien fittixt il-Mulej, u weġibni,
minn kull biża’ tiegħi ħelisni. R/.

Ħarsu lejh u jiddi bil-ferħ wiċċkom,
u ma jkollkomx għax tistħu.
Dan il-fqajjar sejjaħ u l-Mulej semgħu,
u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu. R/.

L-anġlu tal-Mulej jgħasses
madwar dawk li jibżgħu minnu, u jeħlishom.
Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej;
hieni l-bniedem li jistkenn fih. R/.

QARI II
Imxu fl-imħabba, bħal Kristu.
Efes 4:30–5:2

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Efesin

Ħuti, tnikktux l-Ispirtu s-Santu ta’ Alla, li fih intom issiġillati għal jum il-fidwa. Imrar, saħna, korla, tagħjir, għajat, dan kollu warrbuh minnkom, u wkoll kull ħażen ieħor. Kunu twajba ma’ xulxin, ħennu għal xulxin, aħfru lil xulxin, bħalma Alla ħafer lilkom fi Kristu. Kunu, mela, tixbhu lil Alla, bħala wlied maħbuba, u imxu fl-imħabba, bħalma Kristu wkoll ħabb lilna u ta lilu nnifsu għalina, offerta u sagrifiċċju jfuħu quddiem Alla.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Ġw 6:51

Hallelujah. R/. Hallelujah.
Jiena hu l-ħobż il-ħaj, li niżel mis-sema.
Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem.
R/. Hallelujah.

EVANĠELJU
Jiena hu l-ħobż tal-ħajja, li niżel mis-sema.
Ġw 6:41-51

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

F’dak iż-żmien, il-Lhud bdew igergru fuq Ġesù għax kien qal: “Jiena hu l-ħobż li niżel mis-sema”. U bdew jgħidu: “Dan mhuwiex Ġesù bin Ġużeppi? Lil missieru u ’l ommu ma nafuhomx? Mela kif qiegħed jgħid: ‘Jiena nżilt mis-sema’?”.

Ġesù weġibhom: “Toqogħdux tgorru bejnietkom. Ħadd ma jista’ jiġi għandi jekk il-Missier li bagħatni ma jiġbdux lejja; u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Hemm miktub fil-Profeti: ‘U kulħadd ikun imgħallem minn Alla’. Mela kull min jisma’ lill-Missier u jitgħallem minnu jiġi għandi. Mhux għax xi ħadd qatt ra lill-Missier ħlief dak li hu minn Alla; hu dan li ra lill-Missier. Tassew tassew ngħidilkom, min jemmen għandu l-ħajja ta’ dejjem.

Jiena hu l-ħobż tal-ħajja. Missirijietkom kielu l-manna fid-deżert, u mietu; dan hu l-ħobż nieżel mis-sema, biex min jiekol minnu ma jmutx.

Jiena hu l-ħobż il-ħaj, li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem. U l-ħobż li jiena nagħti huwa ġismi għall-ħajja tad-dinja”.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/.
Tifħir lilek, Kristu.

 
< Prev   Next >