Monday, 08 August 2022
           
Home
IT-TLIETA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2021) IS-SUGGETT JAHRAQ TAL-“FIDI” PDF Print E-mail
Written by Frans Galea   
Saturday, 04 September 2021

Din hija il-Liturgija tat-Tlieta u Ghoxrin Hadd matul is-Sena (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

23gimgha.jpg

 

Dari l-Fidi Nisranija kienu jeħduha ‘for granted’ f’pajjiżna u fl-Ewropa kollha.  Il-Fidi ġiet mgħoddija minn ġenerazzjoni għall-oħra, anke fost qabda taqlib politiku u fil-Knisja stess.  Il-Knisja kienet  ir-rejaltà waħdanija li kienet soda u dejjem fil-qalba tal-poplu minn żmien għal żmien.  Imperi kienu jiġu u jmorru, dinastiji ta’ slaten kienu waħda taqla’ lill-oħra.  Sikwit pandemiji li kienu joħolqu kalamità sħiħa kienu jeqirdu eluf fuq eluf.  Imma l-Knisja dejjem kienet hemm, ir-refuġju għall-bniedem mgħattan taħt l-Istorja tiegħu, u wkoll il-post fejn kien jifraħ u jkanta u jrodd ħajr minn qalbu fi żmien ir-rebħa u s-sliem.  Il-post tal-funerali, imma wkoll tal-Magħmudijiet u ż-żwiġijiet. 

 

Il-Fidi fi Kristu u fil-Misteru tal-Għid tiegħu iċċivilizzat l-Ewropa u dejjem kienet l-ilma ġieri għaddej taħt l-art minn fejn kienu jixorbu l-għeruq ta’ ġustizzja soċjali u liġijiet ġusti u rispett lejn id-dgħajjef.  Kienet il-Knisja, għax kienet temmen li kull bniedem huwa nobbli minħabba d-demm li Alla nnifsu xerred għalih, li waqqfet orfanatrofji, istituti ta’ karità, djar għal min kien bla saqaf u l-ewwel universitajiet li għenu biex jiżviluppa l-bniedem.

Imma wara  li reġa’ bena l-Ewropa mit-tifrik tat-Tieni Gwerra Mondjali fis-seklu l-ieħor, f’daqqa waħda donnu li l-bniedem stenbaħ, ħares madwaru u ra kemm għeġubijiet wettaq b’idu u b’xogħolu u emmen li “Alla” kien hu!  Din id-dagħwa kienet ilha ġejja minn żmien ir-rivoluzzjoni Franċiża li qabilha dehru filosofi li poġġew lill-bniedem minflok Alla.  Illum qegħdin naħsdu l-frott ta’ dan kollu.  Fl-Ewropa, parroċċi jagħlqu kuljum u tant binjiet qaddisa u tal-għaġeb qed jinbiegħu, ħafna minnhom jispiċċaw supermakets.

 

Malta qegħda tgħaġġel biex tikkopja dan kollu.  F’daqqa waħda l-“Fidi” saret it-‘topic’ l-iktar importanti fil-Knisja u mhix meħuda ‘for granted’ iktar. Ħafna minn ħutna Maltin m’għadhomx imorru għal-Liturġija fil-knisja u lanqas qed jibagħtu lit-tfal tagħhom.  Issibhom preżenti għal xi tieġ jew funeral jew fil-Ġimgħa Mqaddsa jew fil-Milied jew fil-festa tar-raħal, imma l-mentalità tagħhom dwar ħwejjeġ għeżież għall-Knisja, li jittrattaw il-Ħajja u l-Familja, hija pagana.

 

Il-Liturġija tal-Kelma tal-lum titkellem ħafna fuq il-Fidi li tiġi mis-smiegħ tal-Kelma ta’ Alla.  U din hija problema kbira għall-Knisja, u sfida kbira f’dan iż-żmien tagħna.  Għax mhux qed issir predikazzjoni biżżejjed.  Kif jista’ jkun li b’omelija ta’ għaxar minuti wieħed jista’ jeħodha kontra bumbardament kontinwu bil-mezzi moderni li jeżistu mill-kultura dominanti tal-lum?  Ħafna mill-midja għandhom viżjoni tal-Ħajja anti-Kristjana.  Sa minn eta’ żgħira uliedna   qed jiġu ffurmati fi preġudizzji pagani jew anke ateji.  L-ekonomija nnfisha keċċiet ’il barra tant drawwiet Insara, għax issa il-ġenituri t-tnejn jaħdmu u ma baqagħlhomx ħin għal xejn iktar ħlief biex jaqilgħu il-flus ħa jkollhom x’jonqfu u jiffinanzjaw il-ġiri bla sens wara ħwejjeġ li jġennu għal ftit imma jindraw.

 

L-ikbar sfida li għandha l-Knisja hija din: kif se jiġu katekizzati fil-Fidi tant u tant adulti li jidhru “tajbin” u serji imma li tbegħdu mill-Knisja?  Għal ħafna minnhom Alla sar dak li se jeħdilhom xi ħaġa jew li jiġġudika l-mod ta’ Ħajja li qed jgħixu.  Kif se tagħmel il-Knisja biex issemma’ f’widnejn tant nies l-Aħbar it-Tajba, Aħbar li tat tama u ferrħet qalb id-dinja għal tant sekli?  Kif se nagħmlu biex dawn in-nies ngħinuhom joħorġu mill-biża’ terribbli tal-mewt li l-ebda għana tad-dinja ma jsolvi u ngħinuhom jgħaddu għal Ħajja Ġdida fi Kristu rebbieħ fuq kull tip ta’ mewt?  Il-poplu għejja jisma’.  Tlifna l-kapaċità tas-smigħ.

 

Tant nies li qatt ma kienu midħla tal-Iskrittura!  Il-qari li għandna minn Isaija llum, jinfaxxa l-qlub miġrugħa, u jidlek bl-ungwent tal-Kelma ta’ Alla l-feriti li lkoll kemm aħna għandna f’qalbna.  Mill-predikazzjoni jinfetħu għajnejn il-għomja u widnejn it-torox; imbagħad iż-żopp jaqbeż bħal ċerv u lsien l-imbikkem igħajjat bil-ferħ.  Igelgel l-ilma fid-deżert u xmajjar jiġru fix-xagħri.  (Is. 5w).  Dan kollu qed jitkellem fuqi u fuqek.  Qiegħed jitkellem il-profeta fuq il-qalb li tfittex kemm tfittex il-Ħajja u s-sigurtà ma ssibhom imkien.  Għaliex tant droga?  Għaliex tant logħob tal-ażżard?  Għaliex tant infedeltà fiż-żwieġ?  Għaliex tant relazzjonijiet li jitmermru u kulħadd jinsa l-imħabba tal-bidu?  Għaliex il-bniedem hu kostrett ikun egoista?  Għaliex tant inkwiet fid-dinja u tant ħsarat u serq għad-dannu tal-ambjent?  Għaliex il-bniedem qed joqrob biex jeqred din id-dinja li hi daru?  Fejn hu l- bniedem li jaħseb li hu “alla”?  Fejn hu l-għana, ix-xiri, il-kumditajiet, l-għerf li jaħseb li għandu?  U dan kollu qed iseħħ fl-Ewropa, kontinent affluwenti, sinjur, moħħu “miftuħ”!

 

Kristu jeħles lil min jemmen fiH.  Min hu mfejjaq minn Kristu, ma jiġrix wara l-għani u l-politiku popolari, imma jfittex il-fqir, l-imwarrab tar-raħal, dak li ma jista’ jagħtih xejn lura.  San Ġakbu jitkellem fuq dan il-“Bniedem Ġdid” li hu n-Nisrani.  Għax iktar kemm tikber il-Fidi bis-smiegħ tal-Kelma iktar tmut in-natura egoista miġrugħa li biha twelidna, u minflok tfeġġ fina natura ta’ Kristu li hu “għani” b’għana misterjuż, ġewwini, fil-qalb.

 

Il-kultura ta’ żmienna qed toħloq nies torox u mbikkmin għal Alla.  Jisimgħu il-Kelma, li hi Mħabba, u traqqadhom!  ‘Il-bogħod huwa t-tifħir u r-radd il-ħajr lil Alla għax fomm imbikkem għandhom u jippreferu jfaħħru n-nies, lil-potenti u lil dawk li jagħmlu suċċess u jgħiru għal min tiġih tajba.  Imma għal Ġesù Kristu xejn mhu mpossibbli!  Niftakru fil-wied mimli bl-għadam ta’ Eżekjel!  Kristu jagħti l-Ħajja fejn hemm il-mewt!  Hu jgħajjat “Effata!”, (“Infetaħ!”), u jinfetħu l-iktar widnejn imblukkati. 

 

Kristu jmiss l-ilsien li ma jafx jgħid “Halleluja!” bil-bżieq tiegħu, jiġfieri bil-Kelma, u jinħall l-ilsien u jkanta l-“Magnificat” b’qalbu kollha.  Għalhekk il-Knisja ma taqtax qalbha.  Dan hu ċ-‘challenge’ tal-epoka tagħna.  Kif se nwasslu l-Kelma?  Kristu jurina, għax il-Knisja hija l-Ġisem tiegħu.

 

Il-Liturġija tal-Kelma tal-lum:

 

QARI I
Widnejn it-torox jinfetħu, u lsien l-imbikkem jgħajjat bil-ferħ.
Iż 35:4-7a

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija

Għidu lil dawk b’qalbhom imbeżżgħa:
“Agħmlu l-ħila, la tibżgħux!
Araw, Alla tagħkom ġej jitħallas;
il-ħlas ta’ Alla wasal;
hu stess ġej biex isalvakom”.
Imbagħad jinfetħu għajnejn l-għomja,
jinfetħu widnejn it-torox.
Imbagħad iz-zopp jaqbeż bħal għażżiela
u lsien l-imbikkma jinħall bil-ferħ.
Iva, igelgel l-ilma fid-deżert,
u l-widien fix-xagħri.
L-art maħruqa tinbidel f’għadira,
u l-art niexfa f’għejun ta’ ilma ġieri.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

SALM RESPONSORJALI
Salm 145(146):7,8-9a,9bċ,10

R/. (1): Faħħar, ruħ tiegħi, il-Mulej!

Il-Mulej iżomm kelmtu għal dejjem,
jagħmel ħaqq lill-maħqurin,
u jagħti l-ħobż lill-imġewħin.
Il-Mulej jeħles lill-imjassrin. R/.

Il-Mulej jiftaħ għajnejn l-għomja;
il-Mulej jerfa’ lill-milwijin;
il-Mulej iħobb lill-ġusti;
il-Mulej iħares lill-barranin. R/.

Hu li jżomm lill-iltim u lill-armla,
imma lill-ħżiena jħarbtilhom triqathom.
Il-Mulej isaltan għal dejjem;
Alla tiegħek, Sijon, minn nisel għal nisel. R/.

QARI II
Alla għażel lil dawk li huma foqra biex isiru werrieta tas-Saltna.
Ġak 2:1-5

Qari mill-Ittra ta’ San Ġakbu Appostlu

Ħuti, tħalltux il-fidi f’Ġesù Kristu, il-Mulej tagħna tal-glorja, mal-ħarsien lejn l-uċuħ. Għax jekk fil-laqgħat tagħkom jidħol xi ħadd biċ-ċrieket tad-deheb f’subgħajh u bi lbies ilellex, imbagħad jidħol xi ħadd ieħor fqir liebes imċerċer, u intom idduru ma’ dak bl-ilbies ilellex u tgħidulu: “Int oqgħod komdu bilqiegħda”, waqt li lill-fqir tgħidulu: “Int oqgħod bilwieqfa”, jew: “Oqgħod bilqiegħda fuq il-mirfes ta’ riġlejja”, ma jidhrilkomx li tkunu qegħdin tagħmlu għażla bejniethom, u hekk issiru mħallfin qarrieqa?

Isimgħu, ħuti għeżież: mhux Alla kien li għażel lill-foqra għad-dinja biex jistagħnu fil-fidi u jsiru werrieta tas-Saltna li hu wiegħed lil dawk li jħobbuh?

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Mt 4:23

Hallelujah. R/. Hallelujah.
Ġesù dar il-Galilija kollha jgħallem fis-sinagogi tagħhom,
ixandar l-Evanġelju tas-Saltna
u jfejjaq kull xorta ta’ mard u dgħufija fost il-poplu.
R/. Hallelujah.

EVANĠELJU
Jagħti s-smigħ lit-torox u l-kliem lill-imbikkmin.
Mk 7:31-37

Qari mill-Evanġelju skont San Mark

F’dak iż-żmien, Ġesù telaq mill-inħawi tal-belt ta’ Tir, għadda minn Sidon lejn il-baħar tal-Galilija, fl-inħawi tad-Dekapoli. U ġibulu wieħed, trux u mbikkem, u talbuh iqegħedlu idu fuqu. Ġesù ħarġu għalih waħdu minn qalb in-nies, daħħal subgħajh f’widnejh u messlu lsienu bir-riq tiegħu. Imbagħad refa’ għajnejh lejn is-sema, tniehed tnehida, u qallu: “Effata!”, jiġifieri: “Infetaħ!”. U minnufih widnejh infetħulu, l-irbit ta’ lsienu nħallu u qabad jitkellem sewwa.

Ġesù wissiehom biex ma jgħidu lil ħadd; iżda aktar ma wissiehom, aktar bdew ixandruh. U mimlijin bil-għaġeb, bdew jgħidu: “Kollox għamel tajjeb: jagħti s-smigħ lit-torox u l-kliem lill-imbikkmin!”.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/.
Tifħir lilek, Kristu.

 
< Prev   Next >