Monday, 08 August 2022
           
Home
IS-SITTA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2021) “MIN MHUX KONTRA TAGHNA HU MAGHNA” PDF Print E-mail
Written by Frans Galea   
Saturday, 25 September 2021

Din hija il-Liturgija tas-Sitta u Ghoxrin Hadd matul is-Sena (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

jesus_preaching-4298.jpg


L-Insara huma l-iktar grupp ta’ nies ippersegwitati fid-dinja!  Iva, anke fi żmienna.  Il-Komuniżmu, li prova jkisser lill-Knisja, waqa’, imma xorta l-Knisja għadha qed iġġorr is-salib tal-moħqrija, tal-ħabsijiet, tat-torturi, tal-liġijiet kontra, tal-qtil sal-ġurnata tal-lum.  Dan jagħmel mill-Knisja s-sinjal tal-“Qaddej ta’ Jahweh”, ta’ Kristu fid-dinja.  Il-Knisja hi l-ġisem ta’ Dak li mhux rebaħ lill-Mewt biss, imma wkoll bata bla ħtija, u ġie mkaxkar lejn il-forka tas-Salib fejn hu miet mewt orribbli.  Il-Knisja hija s-sinjal, ix-xhud ta’ dan. 

 

Huwa dan li jagħtiha li “tixrob mill-wied” (S. 110, 7), kif jgħid wieħed mis-Salmi, fil-mixja tagħha lejn il-Glorja ta’ dejjem.  Qatt ma tgħejja, imma dejjem tirċievi faraġ u saħħa ġodda.  Imma kull meta tkun komda, ħadd ma jikkritikaha, bla għedewwa minħabba l-kompromessi, tbeżża’ minħabba l-poter li jkollha,  allura tixrob iva, imma mhux mill-wied tal-Ispirtu s-Santu, iżda mill-ilmijiet tad-dinja, tal-korruzzjoni, tat-taħsir.

Minn dan għandha l-Knisja toqgħod attenta u tibża’.  Il-persekuzzjoni qatt m’għamlitilha ħsara, iżda l-għana, il-kumdita u l-aljenazzjonjiet tad-dinja, iva.  Fuq kollox, il-Knisja m’għandhiex tibża’ minn ħutha l-Knejjes l-oħra li bħalha jemmnu f’Ġesù l-Iben ta’ Alla.  Fuq dan se tkellimna l-Liturġija tal-Kelma ta’ dan il-Ħadd.  Kemm hi kerha l-firda bejn l-Insara!  Żewġ sinjali hemm li huma dawk li jemmnu f’Ġesù biss li kapaċi jagħtu f’din id-dinja ta’ egoiżmi u ġirja sfrenata għall-għana u l-ewwel postijiet.  Dawn iż-żewġ sinjali huma: l-għaqda ta’ bejn l-aħwa, anke jekk huma differenti minn xuxlin, ma jaqblux f’kollox, jaslu biex jitlewmu imma fl-aħħar dejjem jirranġaw... u t-tieni wieħed hu l-Imħabba lejn l-ieħor anke meta l-ieħor huwa għadu.  Dawn iż-żewġ sinjali d-dinja ma tistax tikkopjahom. Dawk li għandhom li Ġesù ħaj ġewwa fihom, iva, għandhom natura divina li twettaq dak li normalment għall-bniedem hu mpossibbli.  Allura l-firda bejn il-Knejjes hija skandlu u ddgħajjef ħafna d-Dawl ta’ Kristu li Hu bata u miet u qam mill-Mewt biex iġib fid-dinja.

 

L-għaġeb hu li, fid-dawl tal-Kelma mill-Ktieb tan-Numri u mill-Vanġelu ta’ Marku għadna ma nistgħux nindunaw li ftit huma l-ħwejjeġ li qegħdin jifirduna!  Hemm moviment “ekumeniku” li ilu mill-bidu tas-seklu l-ieħor jipprova jqarreb il-Knejjes lejn xulxin.  Hija l-kburija tagħna li ġġagħalna naħsbu li aħna diffferenti wisq.  Fil-fatt, aħna ferm iktar qrib ta’xulxin milli naħsbu!  Kull min jemmen li Kristu huwa l-Iben il-Waħdieni tal-Missier u jemmen fil-Misteru tal-Għid tiegħU, dawn kollha huma aħwa fi Kristu, anke jekk wieħed ikun Kattoliku, l-ieħor ikun Protestant u l-ieħor ikun Ortodoss!  Aħna lkoll aħwa fil-Fidi li nħaddnu.  Dan hu l-qalba ta’ kollox: il-Misteru tal-Għid ta’ Kristu!  Kristu miet għalina biex iħallas Hu flok l-umanità għad-dnub tagħha, u qam mill-Mewt biex kull min jemmen fiH jirċievu mingħandu dan l-Ispirtu ta’ Ħajja Ġdida, ta’ Natura Ġdida, ta’ Qawmien fuq dak kollu li joqtol lill-bniedem u jisraqlu s-Sliem.  Dawk li jemmnu f’Ġesù b’dan il-mod isiru aħwa ta’ xulxin u tiegħU ukoll.

 

Il-piki u s-suspetti ta’ bejn l-aħwa Nsara jgħinu lix-xjaten tas-sekulariżmu jkomplu jnissu lill-bniedem li jeżisti Alla u li l-Ħajja hi għal dejjem.  Aħna lkoll nies “bin-ngħas” għax lanqas biss qegħdin nindunaw li l-kultura tal-lum ilha li għalqitilna s-Sema wara saqaf tal-konkrit!  Qed ngħixu fi klawstrofobija tal-biża’.  Għal bosta, din il-ħajja biss teżisti u hi mportanti.  Hemm bżonn li l-Insara ta’ denominazzjonijiet differenti  jifhmu lil xulxin, jindunaw li huma aħwa, li għandhom ħafna x’jitgħallmu minn xulxin u ninsew dak li dari kien jifridna. 

 

Mosè lil Ġożwè jgħidlu fil-Qari tal-lum: “Jaqaw qed tgħir minħabba fija?  Jalla l-poplu tal-Mulej ikun kollu profeti, u jalla l-Mulej iqiegħed fuqhom l-ispirtu tiegħu.”  (Num. 11, 29).  Fil-Vanġelu, l-appostli juruna kif jaħsbuha dawk li m’għandhomx spirtu tajjeb fihom: “Mgħallem, wieħed raġel, li soltu ma jkunx magħna, rajnieh ikeċċi x-xjaten f’ismek u ridna nżommuh, għax hu mhux wieħed minn tagħna.”  (Mk. 9, 38).  Dan hu l-mod kif dejjem tkellimna fuq oħrajn li kienu jaħdmu wkoll għall-Aħbar it-Tajba imma ma kinux tal-Knisja tagħna.  Insejna li s-siġra mill-frott tagħha tinagħraf.  Imma Ġesù qal: “La żżommuhx, le, għax m’hemm ħadd li se jagħmel miraklu f’ismi u mbagħad malajr se jkollu ħila jgħid kontra tiegħi.  Għax min mhux kontra tagħna huwa magħna.”  (Mk. 9, 39).  Da l-aħħar vers għandu jkun il-motto tal-ekumeniżmu u l-mod kif inħarsu lejn Insara ta’ Knejjes oħra.

 

Hija l-kburija li tivvinta l-partiti u l-piki u l-għajta: “Aħna aħjar minnhom!”  Dan l-ispirtu tad-dinja kellhom id-dixxipli li kienu għadhom ma għaddewx mit-trawma tal-Għid u mill-Glorja msawba fuqhom fil-Pentekost.  Kienu għadhom bħal tfal żgħar tant li fit-triq meta Ġesù kien ikun xi ftit ’il quddiem, kienu jħobbu jaqbdu jillatikaw fuq min kien l-aqwa, l-aktar bravu, l-aktar li kien iħobb lil Ġesù!  In-Nisrani veru hu dak li jħoss li hu mbiegħed mill-Mulej, li għandu bżonn urġenti ta’ konverżjoni, jittallab għall-Indiema u l-Maħfra u jfaħħar lil Alla għat-tajjeb li jkun irċieva mingħandU.  Hu jħares lejn sħabu madwaru u, billi għaraf dnubu, f’għajnejh jidhru aħjar minnu!  Iktar kemm noqorbu lejn Kristu iktar inkunu nixbhu lil dan.  Iktar kemm noqorbu lejn Kristu iktar insiru ċkejknin, bħat-tfal iż-żgħar, li joqogħdu lura fil-kumpanija tal-kbar.

 

San Ġakbu, fit-Tieni qari, jeħodha bla ħniena kontra dawk li mingħalihom kienu Nsara u ma kienu xejn minn dan minħabba l-għira, l-ambizzjoni, il-ġlied, il-ġibdiet ħżiena, qtil bil-kliem u talb ħażin.  (ara Ġak. 3, 16w).  Għal Kristu Nisrani wieħed hemm: “Jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel wieħed, għandu joqgħod wara kulħadd u jkun qaddej ta’ kulħadd.”  (Mk. 9, 35).  U dan mhux b’Liġi, għax hekk qal Ġesù, imma għax tkun għaraft int min int, li ma int aħjar minn ħadd, li jekk issalva dan, għall-pura ħniena ta’ Alla waħdu.  Huwa Hu li xtralek is-sema u kulma għandek tajjeb bil-Mewt u l-Qawmien tiegħU.  Nagħmlu, mela, mill-Ewkaristija ta’ dan il-Ħadd, mument qawwi ta’ radd il-ħajr lill-Mulej li tana lilU nnifsU kollu kemm Hu għalina.

 

Il-Liturġija tal-Kelma tal-lum:

 

QARI I
Kulħadd profeta fil-poplu tal-Mulej.
Num 11:25-29

Qari mill-Ktieb tan-Numri

F’dak iż-żmien, il-Mulej niżel fi sħaba jkellem lil Mosè, u ħa mill-ispirtu li kellu fih, u tah lis-sebgħin xiħ; u ġara li, hekk kif l-ispirtu qagħad fuqhom, bdew jipprofetizzaw, imma ma ssuktawx.

Issa fil-kamp kien baqa’ żewġt irġiel, wieħed jismu Eldad u l-ieħor Medad, u fuqhom ukoll niżel l-ispirtu. Hekk dawn ġew magħduda mal-magħżulin għax, għalkemm ma marrux fit-tinda, bdew jipprofetizzaw fil-kamp.

Dlonk mar wieħed żagħżugħ jgħarraf b’dan lil Mosè, u qallu: “Eldad u Medad qegħdin jipprofetizzaw fil-kamp”. U Ġożwè bin Nun, li minn ċkunitu kien qaddej ta’ Mosè, qabad u qal: “Sidi Mosè, tħallihomx aktar”. Iżda Mosè wieġbu: “Jaqaw qiegħed tgħir minħabba fija? Jalla l-poplu tal-Mulej ikun kollu profeti, u jalla l-Mulej iqiegħed fuqhom l-ispirtu tiegħu!”.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

SALM RESPONSORJALI
Salm 18(19):8,10,12-13,14

R/.(9a): Il-preċetti tal-Mulej dritti, u jferrħu l-qalb.

Il-liġi tal-Mulej perfetta,
u tagħti l-ħajja;
ix-xhieda tal-Mulej hi sewwa,
u tgħallem lil min ma jafx. R/.

Il-biża’ tal-Mulej sinċier,
u jibqa’ għal dejjem;
il-ġudizzji tal-Mulej sewwa,
u mseddqa għalkollox. R/.

Fehemhom sewwa l-qaddej tiegħek;
ħlas tajjeb għandu min iħarishom.
In-nuqqas min jista’ jagħrfu?
Minn dak li ma nafx bih saffini. R/.

Mill-kburija wkoll ħares il-qaddej tiegħek,
tħalliha qatt taħkimni.
Imbagħad inkun bla ħtija
u ħieles minn dnub kbir. R/.

QARI II
Il-ġid tagħkom tħassar.
Ġak 5:1-6

Qari mill-Ittra ta’ San Ġakbu Appostlu

Ejjew issa, intom il-għonja, ibku u ixhru fuq l-għawġ li ġej fuqkom! Ġidkom tħassar, ħwejjiġkom kilithomlkom il-kamla. Id-deheb u l-fidda tagħkom rabbew is-sadid, u s-sadid tagħkom għad jixhed kontra tagħkom u jiklilkom ġisimkom bħan-nar. Ħżintu l-ġid fl-aħħar jiem!

Ara, il-ħlas tal-ħaddiema li ħasdu l-għelieqi tagħkom – ħlas li intom żammejtuhulhom bil-qerq – qiegħed jgħajjat kontra tagħkom, u l-biki ta’ dawk li ħasdu wasal f’widnejn il-Mulej tal-eżerċti.

Fuq l-art għextu fix-xalar u l-lussu; qgħadtu tissemmnu għall-jum tal-qatla. Intom ikkundannajtu l-ġust, qtiltuh għax ma jistax jiqfilkom!

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Ġw 17:17b,a

Hallelujah. R/. Hallelujah.
Missier, il-kelma tiegħek hi l-verità,
qaddishom permezz tal-verità.
R/. Hallelujah.

EVANĠELJU
Min mhux kontra tagħna, huwa magħna.
Mk 9:38-43,45,47-48

Qari mill-Evanġelju skont San Mark

F’dak iż-żmien, Ġwanni qal lil Ġesù: “Mgħallem, wieħed raġel, li s-soltu ma jkunx magħna, rajnieh ikeċċi x-xjaten f’ismek u ridna nżommuh, għax hu mhuwiex wieħed minn tagħna”. Imma Ġesù qal: “La żżommuhx, le, għax ma hemm ħadd li se jagħmel miraklu f’ismi u mbagħad malajr se jkollu ħila jgħid kontra tiegħi. Għax min mhuwiex kontra tagħna, huwa magħna.

Min jagħtikom tazza ilma x’tixorbu għax intom tal-Messija, ngħidilkom is-sewwa li ma jibqax mingħajr il-ħlas tiegħu. Imma min jagħti skandlu lil wieħed minn dawn iċ-ċkejknin li jemmnu fija, ikun jaqbillu jekk jorbtulu ma’ għonqu ġebla tat-tħin minn dawk li jdawru l-ħmir u jixħtuh fil-baħar.

U jekk idek hija għalik okkażjoni ta’ dnub, aqtagħha barra; jaħbatlek aħjar li tidħol b’id waħda fil-ħajja, milli tmur b’idejk it-tnejn fl-infern, fin-nar li ma jintefiex. U jekk riġlek hu għalik okkażjoni ta’ dnub, aqtgħu barra; jaħbatlek aħjar li tidħol b’riġel wieħed fil-ħajja, milli tinxteħet b’riġlejk it-tnejn fl-infern. U jekk għajnek hi għalik okkażjoni ta’ dnub, aqlagħha barra; jaħbatlek aħjar li tidħol b’għajn waħda fis-Saltna ta’ Alla milli tinxteħet b’għajnejk it-tnejn fl-infern, fejn id-dud tagħhom ma jmutx u fejn in-nar ma jintefiex”.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/.
Tifħir lilek, Kristu.

 
< Prev   Next >