Monday, 08 August 2022
           
Home arrow News arrow Latest arrow IT-TNEJN U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2021) IC-CKEJKNIN HUMA DAWK LI JAGHMLU R-RIEDA TA’ ALLA
IT-TNEJN U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2021) IC-CKEJKNIN HUMA DAWK LI JAGHMLU R-RIEDA TA’ ALLA PDF Print E-mail
Written by Frans Galea   
Sunday, 07 November 2021

Din hija il-Liturgija tat-Tnejn u Tletin Hadd matul is-Sena (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

gesu_u_l_mara_fqira.jpg

 

Fid-Diskors tal-Muntanja, fost it-Tmien Beatitudnijiet, Ġesù qal: “Henjin il-fqar fl-ispirtu għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet.”  (Mt. 5, 3).  Dawk li huma fqar fl-ispirtu huma dawk li huma umli.  Dawn huma ċ-ċkejknin tal-art, li ma jippretenduhiex, ma jagħmlux storbju, is-skiet hu naturali għalihom.  Billi għandhom qalbhom umli, huma miġbuda biex iwetttqu r-Rieda ta’ Alla bla ma  joqogħdu jirraġunaw u jtellgħu u jniżżlu.  Huma dawk li ftit li xejn għandhom x’jitilfu għax huma mitluqin f’dirgħajn il-Mulej għax jafdaw lilU u mhux lil moħħhom jew fihom infushom.  Huma tant umli għax għarfu l-verità fuqhom infushom, xi ħaġa li aħna lkoll aħna mistiedna nagħmlu jekk irridu nikkonvertu bis-serjetà.

 

Meta bniedem jiġi mdawwal mill-Ispirtu s-Santu dwaru nnifsu u dwar l-Istorja tiegħu, hu jagħraf kemm hu xejn, kemm hu dgħajjef, kemm prova ħajtu kollha jgħatti l-għera tiegħu bi ftaħir fieragħ, bil-pulikarji, bil-maskri li dejjem libes quddiem in-nies.  Hu jagħraf kemm dan it-tip ta’ ħajja jgħejji lill-bniedem, jgħerrilu l-ispirtu tiegħu, dejjem iħossu mhedded li ma jirnexxix, li l-oħrajn ma jgħidulux prosit. 

Hi qagħda tal-biża’ din li fiha naqgħu aħna lkoll.  Nittalbu l-Ħajja li m’għandniex mingħand ħaddieħor li qed jitlob l-istess ħaġa mingħandna.  Meta l-bniedem jiddawwal fuq dan kollu, u jammetti l-verità, almenu miegħu nnifsu, isir umli, ċkejken.  Jagħraf li Alla jħobbu hekk kif inhu; anzi l-Mulej hu l-waħdieni li jħobbu anke jekk mhux tajjeb, jekk mhux bravu, jekk hu għeri minn opri tajba, bid-difetti ovvji tiegħu.  Anzi, tiġi l-Kelma li tgħidlu li Alla hekk ħabbu li miet għalih mhux meta kien tajjeb iżda meta kien għadu tiegħu, (ara Rum. 5, 8-10), mimli bih innifsu, jiżżufjetta b’ħaddieħor u magħluq f’solitudni għax ikun jaf li ħadd ma jħobbu tassew.  Meta fi Kristu msallab jagħraf li, jekk ħadd ma ħabbu, Alla hekk ħabbu li offra lil Ibnu stess għalih, dan l-għarfien, din il-Fidi tibdillu qalbu u jimtela bi Mħabba ġdida lejn min ħabbu tant.  Jekk hu kien Ġuda, ħafna drabi, hu jagħraf li Kristu ħabb  lil Ġuda sal-aħħar, sal-aħħar.

 

Bniedem bħal dan ma jibqax jippretendiha iktar.  Tagħlima kbira għalina hija l-parabbola ta’ Ġesù dwar il-Fariżew u l-Pubblikan li telgħu fit-Tempju biex jitolbu.  Waqt li l-Fariżew “reliġjuż”, li qatt ma għaraf lilu nnifsu, beda jiftaħar fit-talb tiegħu, il-Publikan midneb, li seraq u ġagħal ibatu tant nies, beda jħabbat fuq sidru għax kien jaf li ħaqqu l-infern għal mitt darba.  Kien hu li nbidlitlu qalbu mhux l-ieħor.

 

Iżrael minn dejjem kellu “fdal” ta’ ftit nies li kienu jixbħu lill-armla ta’ Sarefta li se niltaqgħu magħha fl-Ewwel Qari u lill-armla tal-ħabba li tat għat-Tempju fil-Vanġelu li għandna. Dan il-fdal, il-ftit umli u ċkejknin kienu jissejħu l-“anawim”.  L-Iskrittura titkellem fuq dawn in-nies bħala dawk li kienu fqar imma baqgħu dejjem fidili lejn Alla anke jekk imdawrin minn kull xorta ta’ diffikulta.  Dawn l-anawim kienu jissejħu wkoll “il-fdal fidil”.  San Ġwanni Pawlu II darba għamel katekeżi sabiħa fuq dawn in-nies.  Huma kienu vulnerabbli, imwarrb mis-soċjetà, ekonomikament baxxi, u mingħajr l-ebda difiża.  Huma kienu għalhekk jiddependu għal kollox fuq Alla.  Marija kienet waħda minn dawn għax hi stess tkanta dan fil-Magificat.

 

Huma nies, dawn, li ma jirraġunawx, ma jużawx moħħhom, imma fuq Kelma ta’ Alla, jirriskjaw kollox.  L-armla li jiltaqa’ magħha Elija, tatu l-biċċa ħobż li kienu se jieklu hi u binha qabel imutu bil-ġuħ, għax fih rat “bniedem ta’ Alla”.  Hi emmnet il-Kelma ta’ barra minn hawn li qalilha: “Din hi l-kelma tal-Mulej, Alla ta’ Iżrael: il-ġarra tad-dqiq ma tintemm qatt, u l-kus taż-żejt ma jitbattalx, sa dak in-nhar li l-Mulej jibgħat ix-xita fil-pajjiż.”  (1 Slat. 17, 14).  Tinstema’ qisha thewdin tal-ġenn din il-Kelma.  Imma din il-mara, li kienet pagana wara kollox, emmnitha u billi emmnet li Alla kien kapaċi jwettaq dak li qalilha l-profeta, hi tat Glorja lil Alla bħalma tah Glorja Abraham li emmen li minn bniedem xiħ bħalu u minn mara sterili bħal martu seta joħroġ ġens li ma tgħoddux!  Dan hu l-mod kif wieħed jagħti l-ikbar Glorja lil Alla, u huma dawk ta’ qalbhom umli li  jaslu biex jagħmlu dan.

 

Normalment aħna nikkalkulaw kemm nifilħu.  Iżda huma dawk li jirriskjaw bil-kbir f’Alla li jaraw il-Glorja tiegħu fl-Istorja ta’ Ħajjithom.  Aħna nibqgħu lura għax ma nafdawx, u hekk il-Fidi tibqa’ fuq il-livell ta’ tagħlim u qatt ma ssir ħajja billi tkun għexet laqgħa ma’ Kristu, esperjenza ta’ Alla.  Din  hi l-qabża li hemm bżonn inwettqu, minn sempliċi “reliġjożità” għal Fidi li tqanqal il-muntanji, (ara Mt. 17, 20), fi Kristu ħaj.

 

Din il-Fidi timbuttana biex, bħala nies fqar u dgħajfa, niggranfaw ma’ Kristu u nistennew minnU biss is-Salvazzjoni tagħna.  Aħna ma nistgħux insalvaw lilna nfusna, u din hemm bżonn indaħluha tajjeb f’moħħna.  Is-Salvatur tagħna wieħed hu: Kristu Ġesù li, kif jgħid it-Tieni Qari, Hu offra lilu nifsu darba biss biex jitgħabba bid-dnubiet ta’ kulħadd.  (Lhud 9, 28).  Ħadd minna, l-ebda qaddis, m’għandu l-ħila jpatti għal dnubietu, jifdi lilu nnifsu, iħallas il-prezz tal-Fidwa tiegħu.  Hu Alla waħdu li kapaċi jagħmel dan u biex jifdi lill-bnedmin kollha kollha tad-dinja, li ġew, li hawn illum u li għad jiġu, huwa libes laħam ta’ bniedem bħal tagħna biex ikun jista’ jitla’ l-għolja tas-Salib mgħobbi bil-ħmieġ tagħna.  Fuq is-Salib kien qed imut id-dnub tagħna.  Min jemmen dan tassew, m’għadx baqagħlu xi jħallas.  Hu ġust.  F’għajnejn il-Missier hu qaddis għax emmen f’din l-Opra kbira u nfinita tiegħU f’Ibnu.

 

Il-Liturġija tal-Kelma tal-lum:

 

QARI I
L-armla għamlet ftira żgħira u ġibitha lil Elija.
1 Slat 17:10-16

Qari mill-Ewwel Ktieb tas-Slaten

F’dak iż-żmien, il-profeta Elija qam u rħielha lejn Sarefta. Kif wasal ħdejn bieb il-belt, kien hemm waħda armla tiġbor il-ħatab. Elija sejħilha u qalilha: “Jekk jogħġbok, ġibli f’bieqja belgħa ilma x’nixrob”.

Hi u sejra, Elija raġa’ sejħilha u qalilha: “Ġibli wkoll, jekk jogħġbok, kisra ħobż f’idek”. Hija wieġbet: “Daqskemm hu ħaj il-Mulej, Alla tiegħek, ma għandi xejn maħbuż; qabda dqiq f’ġarra u ftit żejt fil-kus kulma baqagħli. Ara, qiegħda niġbor biċċtejn ħatab; issa nħejji xi ħaġa għalija u għal ibni; u mbagħad nikluha u mmutu”.

Elija wieġeb: “La tibżax, mur u agħmel kif għedtli: imma qabel agħmel ftira żgħira għalija, u ġibhieli. Imbagħad agħmel għalik u għal ibnek. Għax din hi l-kelma tal-Mulej, Alla ta’ Iżrael: Il-ġarra tad-dqiq ma tintemm qatt, u l-kus taż-żejt ma jitbattalx, sa dakinhar li l-Mulej jibgħat ix-xita fil-pajjiż”.

U dik marret u għamlet kif qalilha Elija. Damu jieklu għal żmien, hi u hu, u darha kollha. U l-ġarra tad-dqiq ma ntemmitx, u l-kus taż-żejt ma tbattalx, kif kien qal il-Mulej permezz ta’ Elija.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

SALM RESPONSORJALI
Salm 145(146):7,8-9a,9bċ-10

R/.(1): Faħħar, ruħ tiegħi, il-Mulej!

Il-Mulej jagħmel ħaqq lill-maħqurin,
u jagħti l-ħobż lill-imġewħin.
Il-Mulej jeħles lill-imjassrin. R/.

Il-Mulej jiftaħ għajnejn l-għomja;
il-Mulej jerfa’ lill-milwijin;
il-Mulej iħobb lill-ġusti;
il-Mulej iħares lill-barranin. R/.

Il-Mulej iżomm lill-iltim u lill-armla,
imma lill-ħżiena jħarbtilhom triqathom.
Il-Mulej isaltan għal dejjem;
Alla tiegħek, Sijon, minn nisel għal nisel. R/.

QARI II
Kristu offra lilu nnifsu darba biss.
Lhud 9:24-28

Qari mill-Ittra lil-Lhud

Kristu ma daħalx f’santwarju magħmul b’idejn il-bnedmin li hu biss xbieha tas-santwarju veru, imma daħal fis-sema stess, biex issa jidher għalina quddiem Alla. U daħal hemm mhux biex minn żmien għal żmien joffri lilu nnifsu bħalma l-qassis il-kbir jidħol kull sena fis-santwarju biex joffri demm ħaddieħor. Li kieku kien hekk, kien ikollu jbati ħafna drabi sa mill-ħolqien tad-dinja.

Iżda issa deher darba għal dejjem, meta waslet il-milja taż-żminijiet, biex ineħħi d-dnub bis-sagrifiċċju tiegħu nnifsu. U kif hu miktub għall-bnedmin li għandhom imutu darba biss, u wara dan isir il-ġudizzju, hekk ukoll Kristu, wara li offra lilu nnifsu darba biss biex jitgħabba bid-dnubiet tal-kotra, għad jerġa’ jidher darb’oħra, mhux biex ineħħi d-dnubiet, imma biex isalva lil dawk li qegħdin jistennewh bil-ħerqa.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Mt 5:3

Hallelujah. R/. Hallelujah.
Henjin il-foqra fl-ispirtu,
għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet.
R/. Hallelujah.

EVANĠELJU
L-armla fqira offriet iktar minn kulħadd.
Mk 12:38-44

Qari mill-Evanġelju skont San Mark

F’dak iż-żmien, Ġesù kien qiegħed jgħallem fit-tempju u jgħid: “Iftħu għajnejkom mill-kittieba, li jħobbu jduru mat-toroq bi lbiesi twal, jixtiequ min isellmilhom fil-pjazez, u fis-sinagogi joqogħdu fis-siġġijiet ta’ quddiem, u fil-postijiet ewlenin fil-pranzijiet; iberbqu ġid ir-romol, u mbagħad għal wiċċ in-nies idumu ħafna jitolbu. Dawn jieħdu kundanna aktar iebsa”.

Ġesù kien qiegħed biswit it-teżor, iħares u jara xi flus jitfgħu n-nies fit-teżor. Bosta għonja bdew jitfgħu ħafna. Resqet waħda armla fqira u tefgħet biċċtejn żgħar, jiġifieri xi żewġ ċenteżmi.

Hu sejjaħ id-dixxipli tiegħu u qalilhom: “Tassew ngħidilkom, li din l-armla fqira tefgħet iktar minn dawk kollha li tefgħu fit-teżor. Għax dawk kollha tefgħu miż-żejjed tagħhom, imma hi, fil-faqar tagħha, tefgħet kulma kellha, dak kollu li kellha biex tgħix”.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/.
Tifħir lilek, Kristu.

 
< Prev   Next >