Thursday, 18 August 2022
           
Home arrow News arrow Latest arrow L-AHHAR HADD TAZ-ZMIEN MATUL IS-SENA (2021) SULTAN GHAX INAGHTA BHALA OFFERTA
L-AHHAR HADD TAZ-ZMIEN MATUL IS-SENA (2021) SULTAN GHAX INAGHTA BHALA OFFERTA PDF Print E-mail
Written by Frans Galea   
Saturday, 20 November 2021

Din hija il-Liturgija ta' l-ahhar Hadd taz-zmien matul is-Sena (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

gesu_u_pilatu.jpg

 

M’hemm l-ebda sens ta’ trijonfaliżmu meta l-Knisja tipproklama u xxandar li Kristu l-Għarus tagħha huwa s-Sultan tal-Ħolqien kollu.  M’hemm l-ebda festa tar-rebħa fuq l-għedewwa.  Issaltan biss l-Imħabba għall-għadu.  Kristu huwa Sultan li jħaddan fiH il-Ħolqien kollu, għax huwa l-Waħdieni li jħobbu b’tali mod li jmut għalih, li jinagħta mingħajr l-ebda ħjiel ta’ egoiżmu.  Kristu huwa l-Waħdieni li kiber billi ċċekken, li ġie mgħolli fuq kollox u kulħadd għax wettaq kenosi, tneżża minn kulma kellu biex jgħolli lil kulħadd ’il fuq.

 

L-Antifona tad-Dħul taċ-Ċelebrazzjoni Ewkaristika tal-lum, meħuda mill-Apokalissi, tiddiskrivi eżatt il-karattru ta’ dan is-Sultan u din is-Saltna.  “Jistħoqqlu l-Ħaruf li kien maqtul li jirċievi l-qawwa u l-għana u l-għerf u s-saħħa u l-ġieħ u l-glorja u t-tifħir; lilu l-glorja u s-setgħa għal dejjem ta’ dejjem.  (Apok. 5, 12;  1, 6).  Dan hu Sultan, din hija Saltna, din hija Rebħa għal kollox differenti minn dawk li toffri d-dinja.  Kristu rebaħ meta tilef.  Meta miet sar Ħaj għal Dejjem.  Meta inagħta fuq is-Salib bħala tpattija għal kulħadd, sar is-Sid ta’ kulħadd.  Fir-rebħa hemm it-telfa għall-infern.  Il-Mewt li hi l-frosta li biha l-infern iwerwer lilna, saret l-istrument li bih l-Imħabba wriet li hi aqwa mill-mibegħda, id-Dawl aqwa mid-dlam, il-Maħfra aqwa mid-dnub, il-Ħelsien aqwa mill-jasar.  L-infern jitriegħed quddiem id-dehra tal-bniedem divinizzat, magħmul iben adottat minn Alla, mogħti natura ġdida, dik ta’ Alla nnifsu.

Il-Knisja tagħlaq is-Sena Liturġika tagħha billi tiftaħ garġiha u, bħal tromba, tħabbar il-quċċata tal-Istorja tas-Salvazzjoni.  Il-Qaddej ta’ Jahweh, il-bniedem li bata, Dak li ġibed għal fuqu l-mibegħda tad-dlam u l-ħaqq tal-Liġi, ġie mgħolli ’l fuq ’il fuq, u miegħu ġie mgħolli l-bniedem mifdi.  Il-bniedem ġie maħtuf mill-mibegħda tal-infern li ried jaħkmu għal dejjem, u mill-ħaqq u l-kastig tal-Liġi wkoll, għax laqa’ fuqu dan kollu l-Ħaruf innoċenti.  L-Imħabba hi l-isem ta’ din is-Saltna stramba, misterjuża, sorprendenti li biha Alla sikket l-infern.  Il-bniedem jifraħ għax jekk Kristu jsaltan, isaltan hu miegħU.  Jekk Kristu ġie mgħolli ’l fuq, anke l-bniedem, anke int u jien, ġejna mgħollija miegħU.  Aħna lkoll, bħal ħatba li kienet ġa bdiet ttixxawwat fin-nirien, ġejna maħtufa minn Kristu bil-Misteru tal-Għid tiegħu, bil-Mewt u l-Qawmien tiegħu u issa aħna lkoll “ġodda”, aħna lkoll “ġusti”, aħna lkoll “ulied Alla”, imma mhux bil-merti tagħna iżda bil-merti tal-Iben, tal-Ħaruf li ħalla li għonqu jiġi mħanxar fuq l-artal tat-tpattija.

 

Din hija l-Aħbar li jxandar il-Kristjaneżmu!  Mhux liġijiet, mhux preċetti, anke jekk dawn il-bniedem il-ġdid jgħixhom ukoll.  Imma dak li jimmarka lin-Nisrani fuq kull bniedem reliġjuż ieħor li hawn fid-dinja hu l-fatt li hu ġie meħlus mid-dnub mhux bil-ħila tiegħu, mhux għax tħabat u kien stħaqqlu l-Ħelsien, mhux għax kien aħjar mill-oħrajn, iżda bi Grazzja, b’Salvazzjoni mogħtija b’xejn, għax favur tiegħu hemm jgħajtu l-merti tal-Ubbidjenza tal-Iben ta’ Alla lejn Missieru.  Mhux in-Nisrani jikseb is-Saltna, iżda jagħtihielu Kristu. 

 

Dan it-Teżor, in-Nisrani kisbu fil-Magħmudija.  Fil-Magħmudija Kristu rebbieħ fuq il-Mewt ġie plażmat fih, ġie mwaħħad fih, ingastat, imlaqqam fih, b’tali mod li dak kollu li hu ta’ Kristu huwa wkoll tan-Nisrani.  Kristu tela’ fuq is-Salib?  Mela n-Nisrani tela’ miegħU.  Kristu obda lill-Missier sal-Mewt?  Mela n-Nisrani obda miegħU.  Kristu qam mill-Mewt u issa hu Ħaj għal dejjem?  Mela n-Nisrani qam mill-Mewt miegħU u issa għandu l-eternità fih anke minn din id-dinja stess.  Kristu huwa s-Sultan tal-Ħolqien kollu?  Mela anke n-Nisrani huwa Sultan, kollox hu tiegħu għax kollox hu ta’ Kristu u Kristu hu ta’ Alla.

 

Dan hu li jħabbar il-Kristjaneżmu u allura l-Kristjaneżmu hu ferm aktar minn reliġjon.  Il-kelma “reliġjon” hi dgħajfa wisq, fqira wisq, “umana” wisq biex tfisser tassew x’inhu dak li jxandar il-Vanġelu u l-kitibiet tal-Appostli.  Ir-“reliġjon” dejjem kienet l-attentat tal-bniedem biex jagħraf lil Alla, jilħaq lil Alla, isib lil Alla, jitlob lil Alla biex jgħinu.  Imma l-Kerigma, l-Aħbar li jxandar Kristu, hija li mhux il-bniedem ifittex lil Alla imma huwa Alla li niżel ifittex lill-bniedem.  Mhux il-bniedem li jsalva lilu nnifsu imma hu Alla li jaħtfu minn ħalq it-telfien.  Mhux il-Liġi, li jekk il-bniedem jobdiha, takkwistalu l-“paga” għat-taħbit tiegħu, imma hi l-Grazzja mogħtija b’xejn fi Kristu li tagħtih is-Salvazzjoni u ddaħħlu fis-Saltna.  Għax kull reliġjon tixhed ħaġa waħda: li l-bniedem qatt ma kien kapaċi jkun “ġust” quddiem il-Liġi tal-Qdusija; qatt ma kien kapaċi jobdi l-Liġi għax il-Liġi hi anatema għan-natura ta’ Adam li biha twelidna.  Wieħed jista’ jitqanżaħ kemm jiflaħ biex jitgħabba bil-Liġi, bħall-Fariżej, biex imbagħad jeħel “fil-qattara” kif jgħid il-Malti.  Quddiem din l-inkapaċità tal-bniedem, San Pawl jgħajjat:  “Minn se jeħlisni minn dan il-ġisem tal-mewt?”  (Rum. 7, 24).  Min se jeħlisni minn din il-klawstrofobja ta’ għeluq ta’ jasar li donnu m’hemmx ħruġ minnu?

 

Dak li deher impossibbli, f’daqqa waħda sar faċli, għax għal Alla kollox hu possibbli.  Jekk l-ebda bniedem m’għandu l-merti biex jifqa’ s-saqaf li jifirdu mis-Sema, jaħsbu għalih il-merti ta’ Kristu!  Qattra waħda mid-Demm ta’ Kristu hi biżżejjed biex tifdi d-dnub tad-dinja kollha, jgħidu l-qaddisin.  X’meravilja!  L-iskyscraper li x-xiħ qatt ma seta’ jittama li jitilgħu sa fuq nett bit-taraġ, ara issa sar possibbli għalih bil-lift tal-Grazzja li hemm fi Kristu!

 

Imma jien u int nistgħu niċħdu din is-Saltna, nagħtu daharna lil dan is-Sultan, għax l-Imħabba ħalqitna ħielsa li ngħidu “Iva! Jew “Le!” lil din l-offerta tal-Grazzja.  X’irrid “nagħmel” mela biex ngħid “Iva!”  Nemmen fi Kristu u fil-Misteru tal-Għid tiegħU u kollox jinagħtali!  Jekk ma nemminx li jeżisti l-lift, jew nitlaq ’il barra mit-torri, jew nipprova nitilgħu bil-mixi u nispiċċa naqta’ qalbi.  Dak li ġie mogħti lilna fil-Magħmudija irid jikber fil-qjies li tikber il-Fidi.  Dan hu li jagħti sens lil Ħajjitna.  Ninsabu fi Proċess Qaddis biex nirbħu b’xejn, gratis, iċ-ċittadinanza tas-Sema u dak kollu li jiġrilna hu parti minn dan il-Proċess.

 

Fi tmiem din is-Sena Liturġika, nawguraw lil xulxin il-wasla f’din is-Saltna eterna fejn m’hemmx iktar dmugħ, lanqas biki, lanqas Mewt, iżda biss Imħabba.

 

Il-Liturġija tal-Kelma tal-lum:

 

QARI I
Il-ħakma tiegħu ħakma għal dejjem.
Dan 7:13-14

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Danjel

Billejl deherli qiegħed nara
bħal iben ta’ bniedem,
ġej mis-sħab tas-sema,
li baqa’ sejjer sax-Xiħ fl-għomor
u ressquh quddiemu.
U tawh ħakma, ġieħ, u saltna,
biex lilu jaqdi kull ġens, u poplu, u lsien.
Ħakmietu ħakma għal dejjem li ma tgħaddix,
u saltnatu li ma tinqeridx.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

SALM RESPONSORJALI
Salm 92(93):1ab,1ċ-2,5

R/. (1a): Il-Mulej isaltan; il-kobor libes.

Il-Mulej isaltan; il-kobor libes,
libes il-Mulej u tħażżem bil-qawwa. R/.

Iżomm sħiħa d-dinja; qatt ma titħarrek.
Imwaqqaf it-tron tiegħek fis-sod minn dejjem;
minn dejjem ta’ dejjem int. R/.

Il-kmandamenti tiegħek ta’ min joqgħod fuqhom;
qdusija lil darek tixraq, Mulej,
sakemm itul iż-żmien.
R/.

QARI II
Kristu huwa l-Prinċep tas-slaten tad-dinja.
Apok 1:5-8

Qari mill-Ktieb tal-Apokalissi ta’ San Ġwann Appostlu

Ġesù Kristu hu x-xhud fidil, il-Kbir fost il-mejtin, il-Prinċep tas-slaten tad-dinja. Lil Dak li ħabbna, u li ħallna minn dnubietna bis-saħħa ta’ demmu, u li għamilna saltna, qassisin għal Alla tiegħu Missieru, lilu l-glorja u s-setgħa għal dejjem ta’ dejjem. Amen.

Arawh, ġej fis-sħab, u l-għajnejn kollha jarawh, ukoll dawk li kienu nifduh; u r-razez kollha tal-art jibdew iħabbtu fuq sidirhom minħabba fih. Iva. Amen!

Jiena huwa l-Alfa u l-Omega, jgħid il-Mulej Alla, li hu, u li kien, u li għad irid jiġi, Dak li jista’ kollox!

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Mk 11:9,10

Hallelujah. R/. Hallelujah.
Imbierek min ġej f’isem il-Mulej!
Imbierka s-Saltna ta’ David missierna li ġejja!
R/. Hallelujah.

EVANĠELJU
Int qiegħed tgħid li jien sultan.
Ġw 18:33b-37

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

F’dak iż-żmien, Pilatu sejjaħ lil Ġesù u qallu: “Inti s-sultan tal-Lhud?”. Ġesù wieġeb: “Dan qiegħed tgħidu int minn moħħok, jew kienu oħrajn li qalulek dan fuqi?”. Pilatu wieġeb: “Mela jiena Lhudi? Kien il-poplu tiegħek u l-qassisin il-kbar li tawk f’idejja. X’għamilt?”.

Ġesù wieġeb: “Is-saltna tiegħi mhijiex ta’ din id-dinja. Li kieku saltnati kienet ta’ din id-dinja, l-għases tiegħi kienu jiġġieldu biex ma ningħatax f’idejn il-Lhud; imma tabilħaqq saltnati mhijiex ta’ hawn”.

Pilatu qallu: “Mela int sultan?”. U Ġesù wieġeb: “Int qiegħed tgħidu; jien sultan. Jien għalhekk twelidt, u għalhekk ġejt fid-dinja, biex nixhed għall-verità. U kull min iħobb il-verità jisma’ leħni”.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek, Kristu.

 
< Prev   Next >