Thursday, 13 May 2021
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 9 ta' Mejju 2021
Written by Frans Galea   
Saturday, 08 May 2021
 9_mejju_2021.jpg
 bullettin_09-05-2021.jpg
 
IS-SITT HADD TAL-GHID (2021) KRISTU JISSORPRENDI!
Written by Frans Galea   
Saturday, 08 May 2021

Din hija il-Liturgija tas-Sitt Hadd ta' L-Ghid (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 gesu_u_d-_dixxipli.jpg

 

In-Nisrani li għandu x’jirrakkonta dwar l-għemil ta’ Kristu f’Ħajtu, hu bniedem hieni, bniedem li ġie sorpriż b’qawwa kbira mill-Ispirtu rebbieħ fuq il-Mewt, l-Ispirtu ta’ Kristu.  Kristu hu bħar-riħ li ma tafx minn fejn hu ġej u lanqas fejn hu sejjer.  Ma tafx biex ġej!  Ħaġa waħda hi ċerta: l-ikbar Sorpriża ta’ Kristu hi meta l-bniedem jiskopri xi ħaġa li tbellħu: l-Imħabba kbira li biha Alla jħobbu u li wera meta ta lil Ibnu għall-Mewt għalih.  Meta l-bniedem jiskopri dan, jibqa’ sorpriż u maħsud li hu tant hu mportanti għal Alla, tant jiswa għaliH, tant hu stmat, tant li hu l-mimmi t’għajnejn Alla!  Dan jista’ jirrakkontah biss minn iltaqa’ ma’ din l-Imħabba mhux meta kienu ilu jisforza biex ikun tajjeb, imma meta kien għadu ta’ Alla.  Dan il-bniedem għadu ta’ Alla, jsir jixbaħ lil Kristu!  Isir bħar-riħ, bħal Kristu!

 

Infatti, l-konverżjonijiet veri, kemm kbar u kemm dawk mhux magħrufa, iseħħu fi bnedmin midinba bis-serjetà, u li fil-qalba tad-dnub tagħhom, f’nofs il-miżerja tagħhom, appuntu meta huma kienu mejta minħabba d-dnub li kien sar ħaġa waħda magħhom, f’dak il-ħin meta ħassewhom l-iktar imbegħdin minn Alla... Alla ġie u messilhom qalbhom!  Ma tqażżiżx minnhom.  Ma ġġudikahomx. Issorprendihom billi għarrafhom il-Misteru ta’ Kristu  li miet għall-bnedmin mhux meta dawn kienu tajbin imma meta kienu għedewwa tiegħu!  Kif qal xi ħadd: il-ħaruf resaq lejn l-ilpup imġewħa biex isir ikel għalihom, b’tali mod li hu jmut biex huma jgħixu!!  Hu jmut biex dawk li jobogħduh jgħixu!  Din hija r-Rebħa tal-Imħabba.  Din hija r-Rebħa fuq il-Mewt.  Dan hu l-Misteru tas-Salvazzjoni.  Din hi l-ekonomija ta’ kif jadem Alla.

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 2 ta' Mejju 2021
Written by Frans Galea   
Saturday, 01 May 2021
2521.jpg
 bullettin_02-05-2021.jpg
 
IL-HAMES HADD TAL-GHID (2021) MIN JEMMEN FI KRISTU JIRCIEVI L-ISPIRTU TIEGHU
Written by Frans Galea   
Saturday, 01 May 2021

Din hija il-Liturgija tal-Hames Hadd ta' L-Ghid (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

vine-and-grapes-1020x579.jpg

 

Dan hu żmien ta’ festa u tal-“Hallelujah” għall-Insara, anke fil-qalba tal-Covid-19.  Xejn li jiġri madwarna ma jista’ jimmina l-ferħ u s-sens ta’ rebħa li jgħammru fl-intern tal-bniedem tal-Fidi.  Kristu rebaħ il-Mewt.  Rebaħ il-Mewt darba għal dejjem.  L-Insara tal-Orjent isellmu lil xulxin fit-triq matul dawn il-ħamsin jum tal-Għid bl-espressjoni: “Hristos vaskrese!”  u t-tweġiba: “Ili vaskrese!”  “Kristu qam mill-Mewt!”  “Hu qam tassew! Halleluja!”

 

Mill-ewwel Kristu jibda jimla lid-dixxipli bl-Ispirtu qaddis tiegħu, bl-Ispirtu rebbieħ fuq il-Mewt.  Għax il-Missier qajjem lil Ibnu biex juri li l-Imħabba tiegħu hi akbar mit-taħsir tal-Mewt u tad-dnub, tmur lil hemm mid-dnub kollu tad-dinja.  Imma wkoll Kristu mqajjem mill-Mewt ġie magħmul Spirtu ta’ Ħajja ta’ Dejjem li jinagħta lin-nies.  Huwa hawn fejn jinteressana tant il-Misteru tal-Għid ta’  Kristu.  Għax dan il-Misteru għandu ħafna, ħafna x’jaqsam magħna.  Ir-rebħa ta’ Kristu hija r-rebħa tal-umanità kollha.  F’Adam ilkoll mitna.  Fi Kristu lkoll ngħixu għal dejjem.

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 18 ta' April 2021
Written by Frans Galea   
Sunday, 25 April 2021
bul25421.jpg
 
 bullettin_25-04-2021.jpg
Last Updated ( Sunday, 25 April 2021 )
 
IR-RABA’ HADD TAL-GHID (2021) ULIED ALLA HUMA N-NGHAG TAL-MERHLA TIEGHU
Written by Frans Galea   
Sunday, 25 April 2021

Din hija il-Liturgija tar-Raba' Hadd ta' L-Ghid (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

goodshepherd.jpg

 

F’dan ir-Raba’ Ħadd tal-Għid se nisimgħu fuq l-ulied ta’ Alla, fuq in-ngħaġ tal-merħla u fuq ir-Ragħaj il-Kbir li jagħti ħajtu għalihom.  Fuq “l-ulied ta’ Alla” nisimgħu ħafna; min igħid ħaġa u min igħid oħra.  Bħal ħafna frażijiet oħra mportanti, hemm il-periklu li ssir clichè, ħaġa li nidraw ngħiduha u hekk titlef il-qawwa stupenda tagħha.  Sakemm nitkelllmu fuq il-familja umana, ir-razza tal-bnedmin, aħna tassew aħwa lkoll.  Kull bniedem huwa ħuna fis-sens li huwa bniedem bħalna, bil-bżonnijiet profondi li għandna lkoll, u fuq kollox bil-bżonn dejjiemi li niskopru lil Dak li minnU ħriġna.  Hi mportanti s-solidarjetà bejn l-aħwa l-bnedmin kollha, u kull Nisrani li kiber tassew fil-Fidi f’Ġesù li rebaħ il-Mewt, jirċievi d-don li jara lil Kristu f’kull wieħed minn ħutu l-bnedmin.

 

Infatti Kristu nnifsu jgħid li Hu jagħraf lin-ngħaġ tiegħu fil-Jum il-Kbir tal-Ħaqq, min jekk temgħuHx meta kien bil-ġuħ fil-fqir; jekk żaruHx meta kien maqful fil-ħabs; jekk farrġuHx meta kien qalbu maqtugħa fil-marid eċċ.  Imma meta l-Iskrittura titkellem fuq l-“ulied ta’ Alla” hi tagħmel distinzjoni.  Fit-T.Q. ulied Alla kienu dawk li kienu parti mill-poplu magħżul u adottat ta’ Alla: Iżrael.  Fit-T.Ġ. id-distinzjoni hi ferm aktar profonda.  Ulied Alla huma dawk li għarfu f’Ġesù ta’ Nazaret il-“Mibgħut” mill-Missier, l-Iben tal-Missier innifsu, li ġie jfittex in-ngħaġ mitlufin biex isalvahom bil-Misteru tal-Għid tiegħu.  U dawn huma wliedu mhux għax huma, di natura, aħjar mill-oħrajn, iżda kienu predestinati minn qabel li jkunu l-familja ta’ Alla, il-Ġemgħa li temmen fl-Iben, u din il-Fidi mhux minnhom imma Don kbir ta’ Alla.  San Ġwann, fil-Prologu famuż tal-Vanġelu tiegħu jitkellem ċar.  Ġie f’daru, u niesu ma laqgħuhx.  Imma lil dawk li laqgħuh tahom is-setgħa li jsiru wlied Alla, dawk li jemmnu f’ismu li twieldu mhux mid-demm, anqas mill-ġibda tal-ġisem, u anqas mir-rieda tal-bniedem, iżda minn Alla.  (Ġw. 1, 11-13).  Dawn twieldu, bħall-bnedmin kollha, minn missier u omm, imma rċevew bi Grazzja twelid ġdid, bħalma l-Mulej innifsu qal lil Nikodemu:  “Tassew tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jitwelidx mill-ġdid, ma jistax jara s-Saltna ta’ Alla.”  (Ġw. 3, 3).  

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 26 of 1404