Thursday, 18 August 2022
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 14 ta' Awwissu 2022
Written by Frans Galea   
Saturday, 13 August 2022
14_awwissu_2022.jpg
 bullettin_14-08-2022.jpg
 
L-GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2022) IN-NISRANI: SINJAL TA’ KONTRADIZZJONI
Written by Frans Galea   
Saturday, 13 August 2022

Din hija il-Liturgija  ta' L-Ghoxrin Hadd matul is-Sena (2022) bi hsibijiet min Joe Rapa.

john-1.jpg

 

Aħna noħolmu li iktar kemm ikollna relazzjoni mill-qrib ma’ Alla, iktar ngħixu fil-kwiet, ikollna s-Sliem fi djarna, ngħixu Ħajja ħbieb ma’ kuħadd għadu ma’ ħadd, inkunu qiesna oasi ta’ trankwillità f’dinja mqallba u mħawda minħabba l-egoiżmi tan-natura mwaqqa’ tal-bniedem.  Huwa veru li l-qalb li tistrieħ f’Alla ġġarrab paċi profonda li ħadd a jista’ jisraqulha, imma jekk nersqu lejn Alla bl-iskop li kollox jiġina dritt u jkollna risq f’kulma nagħmlu, allura jiġrilna dak li ġara lili meta wieħed katekista qalli: “Ħabib, inti tikber f’Alla tassew dak in-nhar li tkun ħafna ddiżappuntat biH!”  Għax il-bniedem ta’ Alla mhux ilma qiegħed iżda ilma mqalleb ta’ xmara kollha ħajja.  L-ilma qiegħed hu ilma marid, mejjet, li malli tqallbu tikka b’xi ġrajja negattiva, toħroġ l-intiena tal-Mewt minnu, l-irwejjaħ tan-nuqqas ta’ Fidi, tar-ribelljoni kontra Alla.

 

Il-Vanġelu tal-lum jippreżentalna vers klassiku dwar dan.  Kristu jaħsadna meta jgħid: “Taħsbu intom li jien ġejt inġib il-paċi fid-dinja?  Le, ngħidilkom, imma l-firda; għax mil-lum ’il quddiem ħamsa minn nies f’dar waħda jkunu mifruda bejniethom, tlieta kontra tnejn, u tnejn kontra tlieta...”  (Lq. 12, 51-52).  Hawnhekk u f’ħafna bnadi oħra Kristu, il-Verità waħdanija li biH l-Missier wera ruħu lill-bniedem, jidher bħala Sinjal ta’ Kontradizzjoni!  L-umanità għamja u mtaqqla titħawwad quddiemu iktar milli ssib xi tweġiba faċli u li tinftiehem malajr għall-gwajjijiet tagħha.  L-istess bħalu kienu l-Profeti u kull bniedem ġust li Alla bagħat qablu.  Kienu nies li ħabbew lill-poplu ta’ Alla iktar milli ħabbew lilhom infushom, imma kollha ġew mixlija li kienu għedewwa tal-poplu, u ħafna minnhom spiċċaw maqtula.  Se niltaqgħu ma’ Ġeremija fl-Ewwel Qari tal-lum.  Hu sinonomu mal-biki u t-tnehid tal-bniedem ta’ Alla quddiem it-taħsir tal-poplu.  Il-missjoni tiegħu kienet li juri mħabbtu billi jwiddeb għax ma setax jorqod bil-lejl quddiem dak li kien riesaq, għax hu kien qed jara ħwejjeġ li l-poplu ma kienx jara.  Fehmuh?  Le!  U spiċċa mwaddab għall-mewt ġo bir kollu ħama.  Madankollu, Ġeremija spiċċa aħjar minn ħafna minn sħabu l-profeti l-oħra. 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 7 ta' Awwissu 2022
Written by Frans Galea   
Saturday, 06 August 2022
 7_awwissu_2022.jpg
 bullettin_07-08-2022.jpg
 
ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2022) JIENA U INT NAGHMLU DIFFERENZA?
Written by Frans Galea   
Saturday, 06 August 2022

Din hija il-Liturgija  tat-Dsatax il-Hadd matul is-Sena (2022) bi hsibijiet min Joe Rapa.

wicked_servant.jpg

 

Qegħdin ngħixu fi żmien importanti ħafna meta d-dinja qegħda tinbidel b’mod mgħaġġel immens.  Bħala Nsara, għandna għax inħossuna kburin u grati lejn Alla li konna f’moħU sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja biex ipoġġina fuq din il-pjaneta appuntu f’dan iż-żmien li San Ġwanni Pawlu II sejjaħlu “Żmien ta’ bidla epokali li jiġi fuqna darba f’elf sena!”  

 

Hu żmien ta’ bidla għalina bħala Knisja wkoll.  Jekk id-dinja tinbidel, tinbidel il-Knisja wkoll, mhux fil-Fidi tagħha, imma fil-pastorali tagħha, fil-mod kif twassal il-Fidi tagħha lid-dinja, fl-istrumenti li tuża biex ixxandar lil Kristu u s-Salvazzjoni li hemm fih għal kull bniedem.  Hu żmien fejn sar indispensabbli li l-Knisja tagħfas fuq l-Aħbar it-Tajba iktar minn fuq kull ħaġa oħra.  Il-bniedem ma jasal qatt biex jgħix stil ta’ Ħajja Nisranija kif titlob il-morali Nisranija, jekk qabel ma jkunx twieled mill-ġdid fil-Fidi f’Ġesù.  Dan hu punt kritiku.  Ħafna ma jagħrfux li hemm differenza bejn il-Fidi adulta fil-Misteru tal-Għid ta’ Kristu u l-prattika reliġjuża ta’ quddiesa kuljum jew darba fil-ġimgħa.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 31 ta' Lulju 2022
Written by Frans Galea   
Saturday, 30 July 2022
 31_lulju_2022.jpg
 bullettin_31-07-2022.jpg
 
IT-TMINTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2022) L-INGANN TAL-FRUGHAT TAD-DINJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 30 July 2022

Din hija il-Liturgija  tat-Tmintax il-Hadd matul is-Sena (2022) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 12the-rich-fool.jpg

 

Fi tfulitu u l-aktar f’żogħżitu m’intix se tlum lill-bniedem li jibqa’ msaħħar u maħtuf mis-sbuħija u t-tlellix tad-dinja ta’ madwaru li hu jkun għadu qiegħed jiskopri. Hu għalxejn li twiddbu u tipprova tagħtih għerf li moħħu la jrid u lanqas jista’ jassorbi.  F’żogħżitu l-bniedem hu mimli stennija, tamiet sbieħ, pjanijiet, ottimiżmu.  Kliem serju fuq ir-rejaltà tal-Ħajja u l-bżonn li jimmatura u jrabbi l-għaqal, jgħejjieh u jxebbgħu.  Irid jipprova hu, u jekk jista’ jkun jipprova kollox. 

 

Hemm eċċezzjonijiet.  Hemm dawk li minn kmieni jinagħtalhom għaqal u dehen li ma jafdawx wisq lill-passjonijiet u l-ħala taż-żogħżija u hekk iweġġgħu inqas meta jiltaqgħu mad-diżappunti.  Imma għal kuntrarju, hemm ukoll dawk li jixjieħu fl-ingann tad-dinja!  Alla jagħtihom l-għomor biex jimmaturaw, u ma jimmaturaw qatt.  Il-maturazzjoni vera tal-bniedem hi li hu jagħraf li huwa dgħajjef, li quddiem il-misteru tal-Ħajja huwa bħal nemlu quddiem muntanja, u li għandu bżonn lil Alla li ħalqu u li minnu tfawwar il-Ħajja għal kull maħluq.

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 26 of 1538