Thursday, 20 September 2018
           
Home
Tibda n-Novena tal-Milied
Written by Trevor Sultana   
Thursday, 17 December 2009

Nhar it-Tlieta 15 ta' Dicembru, bdiet in-novena tal-Milied, jew ahjar, disat ijiem ta' thejjija ghall-festa tat-twelid tal-Mulej.  Fil-parrocca taghna, in-novena qed issir kuljum fil-Quddiesa tal-5.15pm.  Matul din in-novena se jkun hemm ukoll is-sehem specjali tat-tfal li kuljum iwettqu xi gest simboliku marbut mas-suggett tal-gurnata.  F'dawn l-ewwel tlitt ijiem qed imexxi n-novena Dun Salv Grima.

 
Zewg Seminaristi Xewkin jircievu l-ministeru tal-Akkolitat
Written by Frans Galea   
Sunday, 13 December 2009
Nhar il-Hadd 6 ta' Dicembru, hames seminaristi gew moghtija l-ministeru tal-akkolitat gewwa l-knisja parrokkjali ta' San Lawrenz.  Fost dawn il-hamsa kien hemm Trevor Sultana u Franklin Vella minn din il-parrocca, u wkoll John Meilak mill-parrocca tal-Katidral li s-sena l-ohra wettaq hidma pastorali fil-parrocca taghna.
Skont in-normi tal-Knisja, l-akkolitu jista' jqarben, jesponi l-Ewkaristija ghall-adorazzjoni tal-fidili (ghalkemm ma jistax jaghti l-barka Sagramentali), iwassal lil Gesu' hdejn il-morda fi djarhom u wkoll ihejji lil-lajci li jaghtu xi servizz marbut mal-altar.
Minn qalbna nifirhu lil dawn il-hames zghazagh u nawgurawlhom li jkomplu miexja l quddiem f'din it-triq li qabdu. [ Ritratt : John Cordina ]
sem1.jpg
 

 Il-hames seminaristi flimkien ma'
l-Isqof Mario Grech

Last Updated ( Sunday, 13 December 2009 )
 
It-Tielet Hadd tal-Avvent
Written by Trevor Sultana   
Sunday, 13 December 2009

Fil-liturgija tal-Knisja dan huwa maghruf bhala l-Hadd tal-ferh, ghax issa, kif jghid San Pawl, "Il-Mulej qorob".  Minhabba f'hekk, f'dan il-Hadd, jista' jintuza l-kulur roza flok il-vjola biex jesprimi dan il-ferh marbut mal-istennija tal-Mulej.  Ghal darba ohra, il-vangelu jlaqqaghna mal-figura tal-Battista li n-nies imorru jistaqsuh x'ghandhom jaghmlu biex ihejju ruhhom.  Il-pariri ta' Gwanni huma hafna konkreti u jmissu l-hajja ta' kuljum ta' dawk li marru jistaqsuh.  Il-bidla f'hajjitna trid tibda ssehh proprju b'dawn l-affarijiet li jmissu l-hajja ta' kuljum - affarijiet li wiehed jahseb li Alla ma jidholx fihom ghax huma zghar wisq.

 Ejja Mulej Gesu.

 
It-Tieni Hadd tal-Avvent
Written by Trevor Sultana   
Sunday, 06 December 2009

Il-qari f'dan il-Hadd huwa: I Qari - Bar. 5, 1-9; II Qari - Fil. 1, 4-6.8-11; Vangelu - Lq. 3, 1-6.  Fil-qari tal-lum tispikka l-figura ta' Gwanni l-Battista jipprietka fid-dezert, liema xena tfakkar lil Luqa f'dak li habbar il-profeta Izaija mijiet ta' snin qabel: "Lehen ta' wiehed jghajjat fid-dezert...".  Il-predikazzjoni tal-Battista qieghda tistieden ghall-konverzjoni qabel il-migja tal-Mulej.  Iheggeg biex jimtlew il-widien u jitwittew l-gholjiet - fi ftit kliem, jitnehha z-zejjed li qalbna hija mtaqqla bih u jimtela l-vojt li jinholoq f'min hu mghaddas fil-materjalizmu tal-kultura taghna.

Ejja Mulej Gesu.

 

Ikona ta' Gwanni l-Battista

Last Updated ( Tuesday, 08 December 2009 )
 
Jibda l-Avvent
Written by Trevor Sultana   
Thursday, 03 December 2009

Bl-I Hadd tal-Avvent, il-Knisja tiftah is-sena liturgika taghha li matula ticcelebra il-misteri marbutin mal-fidi taghha.  Ghalkemm l-Avvent huwa hafna assocjat mal-Milied, il-veru sens tieghu hu l-istennija tal-ahhar migja tal-Mulej.  Dan nistghu narawh mill-qari fil-liturgija tal-avvent. Fl-ewwel Hadd, il-qari huwa: I Qari - Ger. 33, 14-16;  II Qari - 1Tess. 3, 12 - 4, 2; Vangelu - Lq. 21, 25-28.34-36.  Matul dan iz-zmien il-Knisja tistedinna biex nidhlu fina nfusna u naraw kemm verament nixtiequ li l-Mulej jigi.  Jista' jkun li nhossuna komdi kif ahna u m'ghadniex inhossu l-bzonn li l-Mulej jigi.

Ejja Mulej Gesu.

 
It-331 Anniversarju mit-Twaqqif tal-Parrocca
Written by Trevor Sultana   
Sunday, 29 November 2009

Nhar il-Gimgha 27 ta' Novembru habat it-331 anniversarju mit-twaqqif tal-parrocca tax-Xewkija.  Kien fis-27 ta' Novembru 1678 meta l-Isqof Mikiel Glormu Molina, wara li kkunsidra l-bzonnijiet spiritwali tan-nies ta' dak iz-zmien, qata' l-parrocca tax-Xewkija mill-matrici tal-Assunta.  B'hekk ix-Xewkija saret l-ewwel parrocca barra mir-Rabat. 

Fil-5.15pm, l-Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca mexxa koncelebrazzjoni ta' radd il-hajr 'l Alla ghal dak kollu li ghamel ma' din il-komunita tul dawn is-snin kollha.  Nitolbu lill-Mulej biex bl-intercessjoni ta' Gwanni l-Battista hu jkompli jhares lil din il-komunita bl-ghozza ta' Missier lejn uliedu.

 

Last Updated ( Sunday, 29 November 2009 )
 
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > End >>

Results 1015 - 1040 of 1114