Thursday, 22 March 2018
           
Home
Il-Pellegrinagg Djocesan tas-Sena Pawlina jssir fir-Rotunda tax-Xewkija
Written by Frans Galea   
Wednesday, 04 March 2009

 Nhar il-Gimgha 27 ta' Frar sar il-Pellegrinagg Djocesan tar -Randan li kien immexxi mill-Isqof t'Ghawdex Mons. Mario Grech. Din is-sena intaghzlet il-Knisja Rotunda biex tilqa lill Ghawdxin li kull sena jattendu bi hgarhom ghall dan il-Pellegrinagg. Il-Pellegrinagg beda minn hdejn il-mithna tax-Xewkija ghal-Pjazza San Gwann Battista fejn imbaghad saret laqgha ta' talb fil-Knisja Rotunda. L-attivita spiccat bit-Tqarbina generali. L-omelija ta' l-okkazzjoni saret mir-rettur tas-Seminarju t'Ghawdex Dun Daniel Xerri fil-waqt li fl-ahhar Mons. Mario Grech ghamel kellmtejn ta' l-okkazzjoni fejn fost affarijiet ohra irringrazzja hafna lill Arcipriet tax-Xewkija Mons. Carmelo Mercieca u l-poplu tax-Xewkija li laqghu ghandhom din il-laqgha ta' talb. ( Ritratti : Luke Galea u Joseph Xuereb )

 

pd1.jpg

 Waqt il-Laqgha ta' Talb
fir-Rotunda

 

Last Updated ( Wednesday, 04 March 2009 )
Read more...
 
Zewg Seminaristi mill-Parrocca taghna jinghataw l-Ordni ta' l-Lettorat mill-Isqof Mario Grech
Written by Frans Galea   
Saturday, 28 February 2009

Nhar il-Hadd 22 ta’ Frar, hames seminaristi rcevew il-Ministeru tal-Lettorat, mill-Isqof Mons. Mario Grech, fil-Bazilika ta’ San Pietru u San Pawl gewwa n-Nadur.  Fost dawn is-seminaristi hemm Franklin Vella u Trevor Sultana mill-parrocca taghna, kif ukoll John Meilak, mill-parrocca tal-Katidral, li qed iservi fil-parrocca taghna fil-weekend.  Is-seminaristi l-ohra huma Krystof Buttigieg (Qala) u Samuel Grech (Ghajnsielem).  Il-ministeru tal-Lettorat, minn barra li hu tappa ohra fil-mixja lejn is-Sacerdozju, jfisser li s-Seminarista gie moghti d-don tal-Kelma t’Alla b’mod ufficjali bl-iskop li jistudjaha u jimmedita fuqha, halli mbaghad ikun jista’ jwassalha lill-ohrajn.  Dan jidher car fil-kliem li l-Isqof jghid lil kull wiehed mil-letturi: “Hu l-ktieb ta’ l-Iskrittura Mqaddsa, u bil-fedelta kollha wassal il-Kelma t’Alla lill-bnedmin, biex hija dejjem tikber fi qlubhom u taghti l-frott bil-kotra.” (Mill-Missal Ruman - Ordni ghall-Istituzzjoni tal-Letturi). ( Informazzjoni :Trevor Sultana. Ritratti :  John Cordina )   

 stf1.jpg

 L-Isqof Mons. Mario Grech  waqt
l-Omelija ta' l-Okkazzjoni

Last Updated ( Saturday, 28 February 2009 )
Read more...
 
L-Artist Paul Camilleri Cauchi jmur Ruma biex jaghzel il-kuluri ghat-Tieni Logg
Written by Frans Galea   
Tuesday, 10 February 2009

L-artist il-Kav. Paul Camilleri Cauchi dan l-ahhar kien Ruma gewwa l-Italja biex flimkien mal-pittrici tal-Fabbrika Domus Dei jaghzlu l-kuluri ghat tieni Vetrata li turi z-Zjara tal-Madonna lill-Santa Elizabbetta. Paul flimkien ma' Alessia ghamlu l-ghazla tal-kuluri biex issa l-haddiema jibdew ix-xogholdelikat fuq it-tieni Logg tar-Rotunda. Huwa mistenni li x-xoghol jitlesta fil-hin biex ikun jista jigi nnawgurat u mbbierek qrib il-Festa tal-Battista f'Gunju li gej.

ruma_feb._2009_008.jpg 

 Paul Camilleri Cauchi jahdem
fuq it-tieni Vetrata

Read more...
 
Issir il-Festa tal-Prezentazzjoni Ta' Gesu fit-Tempju
Written by Frans Galea   
Wednesday, 04 February 2009

      Il-bierah it-Tnejn fil-Knisja Rotunda saret it-Tifkira tal-Prezentazzjoni ta' Gesu . Il-Funzjoni bdiet billi l-Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca Ta' xemgha u tifkira lill-Missjonanti Xewkin lli taw semhom fil-Missjoni Djocesana. Imdaghad huma imxew lejn l-Artar flimkien mal-Piccolo Clero, l-Arcipriet u s-Sacerdoti Xewkin fejn wara bdiet Koncelebrazzjoni Sollenni immexxija mil-Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca. Annima il-Kor Vox Clamantis mmexxi minn Dun Gorg Mercieca. [ Ritratti : Frans Galea ]

fpg1.jpg
 

 Waqt il-Funzjoni ta' l-Ghoti tax-Xemgha

 
Last Updated ( Wednesday, 04 February 2009 )
Read more...
 
Zakkarija Missier il-Battista
Written by Johnny Azzopardi   
Tuesday, 27 January 2009
Last Updated ( Wednesday, 28 January 2009 )
Read more...
 
Lejl Addorazzjoni mill-Parrocca tax-Xewkija fil-Knisja ta' Savina
Written by Frans Galea   
Sunday, 18 January 2009

     Dan il-lejl il-Parrocca tax-Xewkija qed torganizza lejl Addorazzjoni fil-Knisja ta' Savina bhala parti mill-attivitajiet marbuta mas-Sena Pawlina. Infatti f'dawn l-ahhar gimghat fil-Parrocca taghna kien hawn diversi Missjonarji Djocesani li qed izzuru il-familji Xewkin. Il-lejl Addorazzjoni jibda fil-10.45pm u jintemm fil-5.00am. Diversi gruppi ta' nies mix-Xewkija ser immoru fil-Knisja ta' Savina akkumpanjati mill Arcipriet u sacerdoti f'hinijiet differenti tal-lejl.

 

 asl1.jpg

 Il-Knisja ta' Savina r-Rabat

 

Last Updated ( Sunday, 18 January 2009 )
Read more...
 
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > End >>

Results 1015 - 1040 of 1055