Tuesday, 20 November 2018
           
Home
L-EPIFANIJA TAL-MULEJ TFITTXIJA U SEJBA
Written by Frans Galea   
Friday, 05 January 2018

Din hija il- Liturgija  ta' L-Eppifanija tal-Mulej bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 festa_epifanija.jpg

 

Alla wera ruħu lill-bniedem f’Ġesù ta’ Nazaret, il-Kristu, il-Midluk, f’Dak li sa mill-ewwel paġni tal-Bibbja Hu wiegħed li jibgħat.  Alla ma baqagħlux iktar x’juri lill-bniedem.  Min isib lill-Iben isib lill-Missier.  Il-Ħajja ta’ Dejjem, is-sens kollu tal-Istorja li kull wieħed jgħaddi minnha, l-għan tagħha hu li niskopru l-Missier. LejH jinsab miexi l-ħolqien kollu, lejn il-Missier li hu l-għajn ta’ kollox.  U l-Missier jinsab fi Kristu.  Lanqas irridu nieqfu fuq Kristu, għax Kristu jiġi għandna biex jurina lill-Missier; Missieru u Missierna.  Kristu huwa t-Triq, imma d-destinazzjoni tagħna huwa l-Missier.  Ħajjin huma biss dawk li sabuH.  L-oħrajn għadhom iltiema u mhux veru li għandhom il-Ħajja u s-sliem.

 

In-Nisrani hu dak li sab lil Kristu, imma jibqa’ jifittxu xorta waħda, għax Kristu huwa Misteru.  Meta taħseb li doqtu u skirt bih, jaqbdek l-għatx għal aktar, u tkompli tterraq lejn il-qalba tad-Dawl, u l-qalba tad-Dawl huwa l-Missier.  Henjin huma dawk li jinsabu f’dan il-vjaġġ.  Henjin huma dawk li rikbu l-ġemel u qed iterrqu fid-deżert.  Henjin huma dawk li fid-dlam tas-solitudni, meta kulħadd jgħidlek li inti ffissat, titla’ għalik kewkba; għax il-kewkba tidher biss bil-lejl.  Int tgħix bil-lejl; l-oħrajn bin-nhar.  Int qed tfittex; l-oħrajn jaħsbu li sabu dak li kellhom isibu.  Inti fqir, imma għani;  l-oħrajn huma għonja, imma fqar. 

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 31 ta' Dicembru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 31 December 2017
31-12-17bull.jpg
 bullettin_31-12-2017-2000.jpg
 
HADD FOST L-OTTAVA TAL-MILIED IL-FAMILJA MQADDSA
Written by Frans Galea   
Sunday, 31 December 2017

Din hija il- Liturgija  tal-Hadd  fost l-Ottava tal-Milied il-Familja Mqaddsa  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

presentationofthelord.jpg

 

Mill-Konċilju ’l hawn, l-Ispirtu s-Santu nebbaħ lill-Knisja li waħda mill-ikbar kariżmi li għandha hija l-Familja.  Anzi l-Knisja skopriet li l-eżistenza tagħha nnifisha tiddependi miċ-ċelluli żgħar li jikkomponuha, il-familji Nsara li f’darhom jiffurmaw knejjes żgħar, knejjes domestiċi, kif sejħilhom il-Konċilju. 

 

Fuq ħamsin sena ilu l-Konċilju xamm li l-ambjent li fih il-Knisja kienet teżisti fil-punent, kien qed jinbidel rapidament, bħalma ħuta jinbidlilha l-ilma li fih kienet imdorrija tgħammar minn dejjem.  Anke fostna dan qed iseħħ fi żmienna.  Qed jgħib iż-żmien meta kulħadd huwa Nisrani Kattoliku għax imwieled Malta.  Anzi l-kontra.  Riesaq iż-żmien meta l-Insara, li huma Nsara ta’ vera u mhux dawk li huma dilettanti tad-drawwiet u l-kultura tal-imgħoddi, jkunu f’minoranza.  Din mhix xi aħbar ħażina għall-Knisja, tafux!  Il-Knisja dejjem ixxettlet u kienet awtentika u “vera” meta kienet f’minoranza u tgħammar f’kultura ostili bħalma diġa qegħda fl-Ewropa.  Ninsabu resqin lura lejn l-Atti tal-Appostli u l-Knisja primittiva tal-bidu meta l-Insara kienu l-“istrambi” u dawk li kienu “differenti”.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 24 ta' Dicembru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 24 December 2017
bullittin24-12-17-1024.jpg
 bullettin_24-12-20172-1024.jpg
 
R-RABA’ HADD TAL-AVVENT (2017) MILIED TA’ DEJJEM
Written by Frans Galea   
Saturday, 23 December 2017

Din hija il- Liturgija  tar-Raba' Hadd  tal-Avvent ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

anglu_gabriel.jpg

 

Kemm-il darba semmejna f’dawn il-kitbiet li hemm differenza, baħar jaqsam, saħansitra abbiss fond bejn ir-reliġjożità u l-Kristjaneżmu, jiġifieri l-Fidi adulta fi Kristu.  Hemm bżonn li nitkellmu ħafna fuq dan għax qabel l-Inkarnazzjoni tal-Iben ta’ Alla, qabel ma’ Alla nnifsu, f’Ġesù ta’ Nażaret, libes ġisem ta’ bniedem, kienet teżisti r-reliġjon.  Imma kieku s-sens reliġjuż tal-bniedem kien biżżejjed, xi bżonn kellu jkun hemm biex Alla jwettaq dan il-Misteru hekk kbir?  Xi bżonn kien ikun hemm għad-dehra ta’ Kristu fostna?  Sinjal li r-“reliġjon” ma kinitx risposta tajba biżżejjed biex teħles lill-bniedem minn tant jasar, tant kumplessi, tant kondizzjonamenti li ma jħalluhx jgħix ħajja ferħana u fil-paċi.

 

Ir-reliġjon twieldet mal-bniedem.  Dan, għaliex il-bniedem huwa ħlejqa reliġjuża, jgħidu xi jgħidu dawk li qed imexxu kemm jifilħu ’l quddiem il-kultura sekularista u ateja.  Il-bniedem jitwieled b’istint reliġjuż ġewwa fih, istint li jġagħlu jagħmel mistoqsijiet profondi dwar l-eżistenza tiegħu, istint li jġagħlu jħares ’il fuq lejn l-ispazju sieket biex ifittex minn fejn ġie u fejn hu sejjer.  Illum il-bniedem qed jipprova jikkonvinċi lilu nnifsu li l-flus, il-kumdità, ix-xiri, il-ħafna modi kif tqatta’ l-ħin, huma biżżejjed biex jagħtu sens lill-ħajja, u m’għandek bżonn xejn iktar.  Imma l-ħajja moderna qed tagħmel lill-bniedem aktar għaref għax qed jinduna bil-vojt li hemm ġewwa fih li xejn minn dan ma jista’ jimla.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 17 ta' Dicembru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 17 December 2017
17-12-17-1024.jpg
 bullettin_17-12-2017-1024.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 105 - 130 of 1135