Tuesday, 22 May 2018
           
Home
L-ERBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2017) L-UMLI JEMMNU F’ GESÙ L-UMLI
Written by Frans Galea   
Saturday, 08 July 2017

Din hija il- Liturgija  ta' L-Erbatax il-Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 st_paul.jpg

 

Il-bniedem li hu tassew matur u għaref huwa dejjem umli.  L-għerf veru huwa, l-ewwelnett, għarfien tiegħek innifsek, int min int.  Ħafna li huma tant potenti, tant “għorrief” f’għajnejn id-dinja għax għamlu suċċess u stagħnew, huma boloh f’dan ir-rigward, għax ma jafux huma min huma.  Jaħsbu li jħobbu, meta ma jħobbu xejn u l-“imħabbiet” tagħhom huma biss l-espressjoni tal-egoiżmu tagħhom.  L-“imħabba” ta’ dawn in-nies malajr tinbidel fi stmerrija u anke mibegħda jekk ma jiħdux dak li jixxennqu għalih. 

 

Hemm oħrajn li huma inqas boloh minn dawn għax xi ftit fuqhom infushom jafu,  imma dak li jafu ma jogħġobhomx u għalhekk ma jaċċettaw qatt lilhom infushom.  Qatt m’għandhom sliem magħhom infushom, u għalhekk qatt m’huma fis-sliem ma’ ħadd.  Jinqdew b’kollox biex jirbħu “very-good” ieħor f’għajnejhom infushom u anke f’għajnejn ħaddieħor għax billi ma jaċċettawx lilom infushom hekk kif inhuma, jaħsbu li ħaddieħor lanqas ma jaċċettahom.  Dawn huma “tallaba” anke jekk qajla jammettuh dan.  Dejjem b’idhom maħruġa biex kuljum jiddubbaw ftit iktar rispett, ftit iktar rikonoxxenza.  Anke l-affarijiet qaddisa jużaw dawn biex jinbnew u jtaffu l-għatx għall-“prosit”.

 

Last Updated ( Saturday, 08 July 2017 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 2 ta' Lulju 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 02 July 2017
bullettin_02-07-2017-1024.jpg 2_lulju_2017.jpg
 
IT-TLETTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2017) HEMM HTIEGA LI NKUNU FI KNISJA!
Written by Frans Galea   
Saturday, 01 July 2017

Din hija il- Liturgija  tat-Tlettax il-Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

jesus-preaching.jpg-v1317889020.jpg

 

Ilu ħafna, meta konna għadna żgħar konna nitgħallmu bl-amment ħafna vrus mill-Katekiżmu.  Min jaf kemm kantalieni fil-kmamar tad-duttrina!  L-ewwel vers li konna nitgħallmu hu mitqlu deheb għalina għax hu Dawl, jagħti sens lill-eżistenza tal-bniedem.  Dan il-vers kien jgħid, bejn wieħed u ieħor: “Alla ħalaqni biex ngħarfU, inħobbU, naqdiH u mmur ingawdiH għal dejjem.”  M’hemmx kelma żejda!  Min tassew jemmen dan, jaf mnejn hu ġej u fejn hu sejjer!  Imma mhux lakemm tagħfas buttuna.  Biex ngħixu dawn il-ftit kelmiet, Alla jwettaq proċess f’ħajjitna, proċess ta’ maturità fil-fidi li jieħu ż-żmien.

 

Dan il-proċess nistgħu insejħulu “konverżjoni”.  Normalment b’”konverżjoni” nifhmu li wieħed ħażin isir tajjeb, li midneb jersaq lejn Alla u ma  jidnibx iktar, jew almenu jidneb ħafna inqas minn qabel...  Imma l-konverżjoni hi ħafna iktar minn hekk.  Il-konverżjoni hi l-proċess ta’ għarfien dejjem akbar tal-Missier, li wera ruħu lilna f’Ibnu Ġesù Kristu.  Iktar kemm ngħarfuH, iktar inħobbuH, għax meta ngħarfu lilU nkunu ngħarfu l-Imħabba ta’ barra minn hawn li biha aħna maħbubin.  U meta nħobbuh, minn qalbna nkunu rridu naqduH, nagħmlu r-Rieda tiegħU, nagħmlu dak li jgħidilna nagħmlu fil-Vanġelu. U jekk dan kollu jseħħ f’ħajjitna, aħna nafu li hemm wirt jistenniena, u dan il-wirt hu l-Ħajja li ma tispiċċa qatt fejn kull demgħa tiġi xxuttata, fejn ma jkunx hemm iktar dlam, tbatija, uġigħ ta’ qalb, mard u biża’.  Hemm ingawduH, u daqshekk!

 

 

Last Updated ( Sunday, 02 July 2017 )
Read more...
 
JUM IL-FESTA TAL-PATRUN TAGHNA SAN GWANN
Written by Frans Galea   
Thursday, 29 June 2017

Il-Ħadd 25 ta’ Ġunju ġew fil-milja tagħhom il-festi ad unur ta’ San Ġwann Battista 2017. Fid-9.00am saret il-Quddiesa Pontifikali mmexxija minn Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex. Ipprietka P. Marcello Ghirlando OFM. Filgħaxija fis-6.15pm saret Konċelebrazzjoni li tmexxiet mill-Arċipriet Mons. Daniel Xerri bis-sehem tax-Xewkin li joqogħdu barra mir-raħal. Ipprietka Dun Roberto Gauci. Imbagħad fit-8.00pm ħarġet il-Purċissjoni bl-istatwa artistika ta’ San Ġwann. Meta l-istatwa waslet quddiem id-Dar Parrokkjali fi Triq Indipendenza, ġiet akkumpanjata bit-talb u l-kant sal-pjazza mill-folla preħenti. Wara d-dħul tal-Purċissjoni fil-knisja ingħatat il-Barka Sagramentali.

dsc_5366-1024.jpeg
 dsc_6197-1024.jpeg
 dsc_6415-1024.jpeg

 

 
SOLENNITÀ TAT-TWELID TAL-BATTISTA
Written by Frans Galea   
Thursday, 29 June 2017

Nhar is-Sibt 24 ta’ Ġunju 2017 kienet taħbat is-solennità liturġika tat-twelid ta’ San Ġwann Battista. Filgħodu fid-9.00am saret Quddiesa ta’ radd il-ħajr bil-kant tat-Te Deum li tmexxiet minn Mons. Carmelo Mercieca, ex-arċipriet tal-parroċċa. Filgħaxja fis-7.30pm saret it-Translazzjoni solenni bir-Relikwija ta’ San Ġwann Battista u mbagħad Konċelebrazzjoni solenni mmexxija minn Mons. Trevor Sultana, arċipriet tal-parroċċa tal-Għarb. Ipprietka il-Kan. Joseph Zammit. F’din l-okkażjoni ħadu sehem l-emigranti Xewkin li kienu jinsabu fostna għall-Festa. Wara, ingħatathilhom tifkira tal-okkażjoni u kellhom refreshments fis-sagristija. Kienet preżenti wkoll delegazzjoni minn Castel Venere, fl-Italja, wieħed mill-irħula li magħhom ix-Xewkija hi ġemellata.

dsc_4705-1024.jpeg

 
IT-TIELET JUM TAT-TRIDU
Written by Frans Galea   
Thursday, 29 June 2017

Il-Ġimgħa 23 ta’ Ġunju 2017 kien it-tielet jum tat-Tridu bi tħejjija għall-Festa. Dakinhar ħabtet ukoll is-solennità liturġika tal-Qalb ta’ Ġesù. Filgħodu sar nofs ta’ nhar adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija. Filgħaxija mbagħad dħalna fil-Vġili tas-solennità liturġika ta’ San Ġwann. Fis-7.30pm saret Konċelebrazzjoni solenni bil-prietka tat-tielet jum tat-Tridu.

dsc_4410-1024.jpeg

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 105 - 130 of 1075