Saturday, 02 July 2022
           
Home
IT-TWELID TA’ GWANNI L-BATTISTA (2021) KULL NISRANI TA’ FIDI HU PREKURSUR G&AL KRISTU
Written by Frans Galea   
Saturday, 26 June 2021

Din hija il-Liturgija tal-Festa tat-Twelid ta' Gwanni il-Battista (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 lit_27-6-21.jpg

 

Ġwanni l-Battista kien l-aħħar profeta għal Iżrael, u aħna l-Insara (u anke l-Misilmin!) iqisuh bħala l-akbar profeta li ħareġ minn Iżrael. Il-profeti kollha għarrxu mill-bogħod biex jilmħu dehra tal-Messija mwiegħed, imma Ġwanni raĦ u ħabbar il-wasla tiegħU u, saħansitra, spjega l-missjoni tiegħU.  Il-profeti kienu ħabbru li t-tbatijiet tal-ġens ebrajk kienu xbiha tat-tbatijiet li kellu jieħu fuqu l-Messija.  Salm 129 igħid: “Ħabbtuni ħafna sa minn żgħożiti, ħa jgħid hekk Iżrael.  Bil-moħriet għaddew minn fuq dahri, raddiet twal bis-swat għamluli.”  (S. 129, 1w.).  L-Ispirtu s-Santu kellem lil qalb il-profeti (iktar milli lil moħħhom!), li l-Messija kellu jiġbor fih innifsu l-esperjenza kollha ta’ Iżrael imdawwar bil-ġnus għedewwa. U anke Isaija kien qal: “Għas-saħħa tagħna waqa’ l-kastig fuqu, u bis-swat tiegħu sibna l-fejqan tagħna.”  (Is. 53, 5).

 

Imma kien Ġwanni, li mdawwal mill-Ispirtu ħareġ b’dik il-frażi li kienet tant qawwija għal kull Lhudi: “Araw il-Ħaruf ta’ Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja!”  (Ġw. 1, 29).  Nistħajjel lil bin Żakkarija mimli b’tensjoni, mkebbeb mir-riħ tal-Ispirtu ta’ Alla, jiftaħ garġih, kif tgħid l-Iskrittura fi bnadi oħra, itawwal idu stirata u juri b’sebgħu dritt lil wieħed minn dawk li kienu fil-kju ġejjin biex jitgħammdu minnu, u jgħajjat l-Aħbar il-Kbira tal-missjoni tiegħu: “Araw il-Ħaruf ta’ Alla, li jneħħi d-dnub tad-dinja!” 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 20 ta' Gunju 2021
Written by Frans Galea   
Saturday, 19 June 2021
20_un_21-2000.jpg
 bullettin_20-06-2021.jpg
 
IT-TNAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2021) FIT-TEMPESTA NARAW IL-QAWWA TA’ ALLA L-HAJ!
Written by Frans Galea   
Saturday, 19 June 2021

Din hija il-Liturgija tat-Tnax il-Hadd matul is-Sena (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 gesu_jikkalma_l_maltemp.jpg

 

Il-Ħajja hi rigal enormi.  Hi misteru.  Qatt ma nistgħu rroddu ħajr lil Sid il-Ħajja biżżejjed. Qatt staqsejt lilek innifsek “Dan kif ġejt jien hawn u mhux ħaddieħor floki?”  Hi mistoqsija misterjuża.  Ħafna ma jistaqsuha qatt għax jieħdu kollox “for granted”.  Imma, fl-istess ħin, il-Ħajja kapaċi twebbes qalb il-bniedem; kapaċi tferieh.  Ħafna jibqgħu iġorru feriti f’qalbhom sal-qabar.  Il-psikoloġija tgħidilna, u din hi verità, li l-bniedem hu kkundizzjonat, fl-għemejjel tiegħu u fid-deċiżjonijiet li jieħu, minn dak li jgħaddi minnu, speċjalment fl-ewwel żmien ta’ ħajtu meta hu jkun bħal karta xuga li tixrob kollox.  Il-Ħajja fiha ħafna bnazzi, imma fiha l-maltemp ukoll.

 

Huwa fil-maltemp li Alla jiġi jiltaqa’ magħna!  Jew, huwa fil-maltemp li aħna nindunaw b’Alla li jgħaddi minn quddiemna, għax fil-bnazzi kulħadd hu aljenat u mifxul.  Il-Kelma tal-lum tiffoka fuq il-Preżenza (bil-Lhudi x-‘Xekinah’) ta’ Alla waqt il-maltemp tal-Ħajja.  Ħafna drabi huwa Hu li jdaħħalna fit-tiġrib, fil-periklu, f’qagħda mpossibbli biex jgħallimna nemmnu.  Għax il-Fidi, almenu l-Fidi Bibblika, il-Fidi skont il-Bibbja,  ma timbenhiex fuq xi studju tat-teoloġija għall-kwiet ta’ kamartek bla Salib jagħfas fuq spallejk.  Tista taqra munzell kotba, u tieħu ‘full marks’ fl-istudju tiegħek, imma huwa l-maltemp tal-Ħajja li jikxef jekk għandekx Fidi vera jew le.  Bħalma kien jgħid Qaddis Malti li kulħadd jafu: “Fil-prova kollox!” 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 13 ta' Gunju 2021
Written by Frans Galea   
Sunday, 13 June 2021
bull_13-6-21.jpg
bullettin_13-06-2021.jpg
 
IL-HDAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2021) JEW NIKBRU JEW IMMUTU
Written by Frans Galea   
Sunday, 13 June 2021

Din hija il-Liturgija tal -Hdax il-Hadd matul is-Sena (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 mustarda.gif

 

Hemm proċess qaddis, il-ħin kollu għaddej, ta’ xogħol il-Mulej biex isalva u jqaddes il-ħolqien kollu.  Kulma għandu x’jaqsam ma’ Alla, (fil-fond: kollox), jinsab fi proċess; qatt mhu wieqaf.  Anzi, malli xi ħaġa tieqaf milli timxi ’l quddiem fil-Pjan li Alla għandu, tmut.  Jiġrilha bħal ilma qiegħed ġo għadira li la hemm dħul ta’ ilma ġdid u frisk fiha, u lanqas ħruġ.  Kollox wieqaf, ilma qiegħed li malli ċċaqalqu ftit, minnu toħroġ intiena kbira, riħa ta’ Mewt!  Jew ’il quddiem minn Ħajja għal Ħajja ikbar, jew tistagħġna u tmut.

 

Dan jgħodd ħafna għall-Knisja, imma jgħodd ukoll għalija u għalik, għax il-Knisja hija l-ġabra, il-Ġemgħa ta’ ħafna nies bħali u bħalek.  Kristu ġie fid-dinja biex irivelalna, wriena min hu l-Missier.  Hu wrihulna bil-kliem imma fuq kollox bil-fatt tal-Misteru tal-Għid li l-Iben għex.  Aħna ġejna murija li Alla hu dak li jbati u jmut biex ipatti għal dnubietna u hekk iħassar id-dejn kollu, kollu li nakkumulaw maż-żmien.  Hu li ma setax ibati jew imut, libes ġisem bħal tagħna biex ikun jista’ jbati għalija u għalik.  Għax id-dnub jitlob il-kundanna, u din il-kundanna frankaha għal kull midneb billi ħadha Hu fuqU.  Din hi l-Aħbar tal-Kristjaneżmu.

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 6 ta' Gunju 2021
Written by Frans Galea   
Sunday, 06 June 2021
bulletin_05062021_djocesi.jpg
 bullettin_06-06-2021.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 105 - 130 of 1523