Monday, 24 April 2017
           
Home
IL-WIEHED U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-KONVERZJONI VERA JAHDIMHA ALLA FINA
Written by Frans Galea   
Saturday, 20 August 2016

Din hija il- Liturgija  tal-Wiehed u Ghoxrin Hadd matul is-Sena ( 2016 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

paul.jpg

Kull fejn tħares tara l-bżonn li l-Knisja jkollha dak li l-Ingliżi jgħidulu “Revival”, qawmien mill-ġdid.  Fl-Ewropa knejjes jgħalqu kuljum; postijiet li huma teżori tal-arkitettura, xhieda tal-Fidi żonqrija li l-Ewropa darba kellha fi Kristu, jinbiegħu biex isiru lukandi, supermarkets, shopping arcades, u xi drabi, postijiet fejn jinagħtaw shows mhux xierqa.  In-nuqqas ta’ presbiteri, u n-nies dejjem jonqsu mill-attendenza għal-liturġija qed jikkawża li ħafna parroċċi jmutu u l-fdal  li jibqa’ jingħaqdu flimkien.  Il-Knisja ftaqret anke finanzjarjament u m’għandhiex il-ħila żżomm il-manteniment ta’ dawn il-postijiet għeżież li missirijietna taw ġidhom u xogħolhom biex waqqfu.  Minn dawn il-postijiet xterdet l-evanġelizzazzjoni li rebħet il-kontinenti għal Kristu u għall-Knisja tiegħu.  X’dieqa tara dawn l-imkejjen fejn kienet tiltaqa’ l-ġemgħa nisranija jaqgħu f’idejn l-għedewwa, f’idejn dawk li l-alla tagħhom huwa mammona, l-flus, u hekk fejn qabel kienet tiġi mwettqa l-Ewkaristija, issa jsir post għall-kult pagan.

 

Fl-istess ħin il-Mulej qiegħed ifarraġ il-Knisja tiegħu għax l-evanġelizzazzjoni fil-kontinenti l-oħra, speċjalment fl-Afrika u fl-Asja qegħda tirbaħ għal Kristu mewġiet kbar ta’ konverżjonijiet.  F’ħafna pajjiżi tad-dinja l-Knisja qegħda tikber b’ritmu  mgħaġġel u s-seminarji huma mimlija żgħażagħ li qed  jinagħtaw kollhom kemm huma għat-tixrid tal-Aħbar it-Tajba.  Imma ħafna jistaqsu x’għandu jsir biex il-Knisja tinagħta wiċċ ġdid, biex il-Vanġelu jitħabbar b’lingwaġġ li jolqot il-qalb ta’ kontinent xiħ li sar tant xettiku u li rremetta l-Fidi li darba kellu?  Ħafna qatgħu qalbhom quddiem is-sekularizzazzjoni u quddiem il-kultura dominanti li hi l-alla l-ġdid tal-Ewropa u tal-punent, għax wara kollox din l-imxija li qegħda tbegħdna minn Alla u tellfitna l-innoċenza li qed naraw f’kontinenti oħra, ma bdietx il-bieraħ.  Ħafna jaqblu li kollox tnissel mill-filosfi li welldu r-Rivoluzzjoni Franċiża, l-hekk imsejħa l-“Illuministi”, l-“Imdawlin” bħal Voltaire eċċ.  Qed nitkellmu fuq iktar minn 250 sena ilu.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 14 t'Awwissu 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 14 August 2016
bullettin_14-08-2016-1024.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 14 t'Awwissu 2016
 
IL-GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IN-NISRANI: SINJAL TA’ KONTRADIZZJONI
Written by Frans Galea   
Saturday, 13 August 2016

Din hija il- Liturgija  ta' l-Ghoxrin il-Hadd matul is-Sena ( 2016 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

16360826-mosaic-of-the-prophet-jeremiah_rome-italy-.jpg

 

Il-Mulej Ġesù, fil-Vanġelu tal-lum, igħid xi ħaġa li tinstema’ stramba ħafna għal widnejna... bħas-soltu jissorprendina, għax aħna li aħna tant żgħar quddiemu ma nistgħu qatt neħdulu kopja!  Hu jgħid: “Taħsbu intom li jien ġejt biex nagħti l-paċi lid-dinja?  Le, ngħidilkom, imma l-firda!” (Lq. 12, 51).   U fuqu, meta kien għadu ċkejken, Xmun fit-Tempju qal: “Ara, dan se jġib il-waqgħa u l-qawmien ta’ ħafna f’Izrael; se jkun sinjal li jmeruh!”  (Lq. 2, 34).  Dan il-kliem jista’ jaħsad, għalhekk darba, Huwa stess qal: “Hieni hu min ma jitfixkilx minħabba fija.”  (Lq. 7, 23).  Għaliex Kristu, li hu l-istess Imħabba tal-Missier għalina li libset laħam biex tbati hi minflokna, kellu jkun sinjal li jmeruh, sinjal ta’ għawġ u mhux ta’ sliem kif xtaq li jkun?  Għaliex f’ħajtu kollha u anke fil-Knisja li ħalla warajh, dejjem qanqal kontriH għira, vjolenza, mibegħda, persekuzzjoni u twegħir?  Għaliex, mhux biss Iżrael imma anke d-dinja, ma aċċettawhx, lilu li ma ġiex biex jiġġudika d-dinja imma biex isalvaha?  (Ġw. 3, 17). 

 

M’għandux għalfejn jissorprendina l-fatt li fejn jidher Kristu jitqanqal il-mewġ kollu tal-inkwiet għax Hu ġie biex ikeċċi d-dlam bid-Dawl tal-verità u d-dlam dan ma jistax għalih.  Hu ġie biex jaqla’ l-gidba li l-bniedem għandu fil-fond ta’ qalbu, u satana, missier il-gideb, jagħmillu gwerra fuq dan.  Hu ġie biex iħabbar li l-imħabba u l-għaqda huma s-sigriet tal-Ħajja vera, imma fid-dinja hawn wisq interessi kbar li jistagħnew fuq il-mibegħda, l-gwerer u l-firdiet.  Aħna qegħdin ngħixu f’dinja li dejjem bagħdet lil Kristu u l-Iskrittura tgħidilna li ħadd ma jista’ jħobb lil Kristu u lid-dinja fl-istess ħin. 

 

Last Updated ( Saturday, 13 August 2016 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 7 t'Awwissu 2016
Written by Frans Galea   
Wednesday, 10 August 2016
bullettin_07-08-2016-1024.jpg
 
ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-POPLU TA’ ALLA
Written by Frans Galea   
Wednesday, 10 August 2016

Din hija il- Liturgija  tad-dsatax il-Hadd matul is-Sena ( 2016 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

the-wedding-feast-at-cana-veronese.jpg

 

Il-bniedem jista’ jiftaħar kemm irid bl-iżviluppi kbar li għamel f’kull qasam tal-ħajja, imma fl-aktar ħaġa mportanti, l-għarfien ta’ Dak li minnu ħareġ u li minnu nħalaq, jibqa’ dejjem lil hemm mill-kapaċità tan-natura tiegħu.  Huwa hawn li l-mistoqsijiet l-aktar profondi jqumu waħedhom: “Min għamilni?”  “Għaliex ġejt jien u mhux ħaddieħor floki?”  “Kif inħalaq kollox mix-xejn, fil-baħħ?”  “Min jien, jien?”  “Xi jfisser is-skiet u s-solitudni ta’ univers bla tmiem?”  “Għaliex il-ħajja tinsab fuq pjaneta ċkejkna u li tidher bla siwi f’dan l-univers?”

 

Dawn il-mistoqsijiet mhux qed iqumu llum.  Saru minn dejjem.  Il-bniedem għamel ħiltu biex isolvi l-problema ta’ “min hu Alla”, l-aktar għax ħass li kellu bżonnu.  Ġenerazzjoni wara ġenerazzjoni, kultura wara kultura, millenju wara millenju, il-bniedem tħabat biex jerfa’ ħarstu ’il fuq bil-meżżi u l-kapaċità mentali li kellu.  Kulma seta’ jasal għaliha kienet reliġjożità fil-qjies tal-avanz ta’ moħħ il-bniedem.  Din ir-reliġjożità universali tal-bniedem kienet mibnija fuq sett ta’ regoli, liġijiet, li jekk il-bniedem jitħabat biex jobdihom jista’ jmur jitlob quddiem Alla b’ tama li jkun mismugħ; jekk ma jobdihomx... u dejjem kien hemm ribelli li ħaduha kontra dawn il-preċetti soċjali... ma jistax jistenna għajnuna divina, anżi aktarx ifettilha ma’ sħabu l-bnedmin.  L-Alla li moħħ il-bniedem dejjem fassal u mmaġina kien jixbaħ lilu: jippremja lit-tajbin u jikkastiga lill-ħżiena.  Hemm verità f’dan il-ħsieb, iżda hu qatra ilma fl-oċejan tar-rivelazzjoni dwar Alla.

 

Last Updated ( Wednesday, 10 August 2016 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 24 ta' Lulju 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 24 July 2016
 bullettin_24-07-2016-1024.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 105 - 130 of 937