Wednesday, 26 February 2020
           
Home
BDEJNA Z-ZMIEN TAR-RANDAN
Written by Frans Galea   
Friday, 08 March 2019

Nhar l-Erbgħa 6 ta’ Marzu 2019 kien jaħbat Ras ir-Randan. Fil-Quddies kollu sar ir-rit tat-tqegħid tal-irmied. Fil-5.15pm saret Konċelebrazzjoni solenni li għaliha kienu mistiedna b’mod speċjali t-tfal flimkien mal-ġenituri tagħhom. Anke din is-sena, fl-Erbgħat kollha tar-Randan, it-tfal qed jiġu mistiedna biex jattendu flimkien mal-ġenituri għal din il-Quddiesa li fiha issir katekeżi speċjali għalihom. Peress li ninsabu fis-Sena Marjana, din is-sena qed nirriflettu fuq is-sehem ta’ Marija fil-ħajja pubblika u l-passjoni ta’ Ġesù. Is-suġġett tal-ewwel Erbgħa kien meta Ġesù telaq mid-dar ta’ Nażaret biex jibda l-ħajja pubblika tiegħu. Wara li sellem lil Ommu Marija, Ġesù mar jitgħammed minn Ġwanni fil-Ġordan u mbagħad l-Ispirtu ħadu fid-deżert fejn dam erbgħin jum isum u jitlob. Ir-Randan irid idaħħalna ma’ Ġesù f’din l-esperjenza tad-deżert. Fi tmiem il-Quddiesa t-tfal ġew mogħtija ktejjeb bħala gwida għal dawn l-Erbgħat tar-Randan, u kull nhar ta’ Erbgħa qed tingħatalhom sticker f’rabta mat-tema tal-ġurnata biex iwaħħluha fl-istess ktejjeb, ħdejn is-silta tal-vanġelu. F’dawn l-Erbgħat qed janima l-kant il-Kor tat-tfal tal-parroċċa “Ulied il-Battista”.

randan_1.jpg

 

 
Il-Bullettin tal-Hadd 3 ta' Marzu 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 02 March 2019
3_marzu_19-2000.jpg
 bullettin_03-03-2019.jpg
 
IT-TMIEN HADD MATUL IS-SENA (2019) IL-PROVA TIKXEF MIN AHNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 02 March 2019

Din hija il- Liturgija  tat-Tmien Hadd matul is-sena (2019) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

gesu_jghallem_parabola.jpg

 

F’dawn il-kummenti fuq il-Liturġija tal-Kelma tal-Ħadd tkellimna kemm-il darba fuq is-Sagrament tal-Magħmudija.  Huwa l-iktar Sagrament importanti, fis-sens li s-Sagramenti l-oħra jiddependu minnu. Jiddependu minnu ħafna iktar milli naħsbu aħna.  Għax sikwit nistaqsu lilna nfusna, jekk aħna sinċieri: Daqstant Sagramenti li nirċievi, Sagramenti li fihom il-qawwa tal-Ispirtu s-Santu... għaliex mela nħossni tant dgħajjef, tant medjokri fl-affariiet tal-Mulej, tant fqir fl-Imħabba tal-proxxmu, inqerr imma nerġa naqa’ fl-istess dnubiet?  Jgħiduli li l-Grazzja tas-Sagramenti tkeċċi l-biża’ fieragħ ’il barra, imma arani, dejjem ninkwieta, dejjem nitħasseb, dejjem inħossni mhedded minn xi ħaġa.  Għaliex dan?  Is-Sagramenti jferrħu lin-nies għax huma l-Mulej Ġesù nnifsu li jiġi jżurna fis-sitwazzjoni li nkunu fiha... u tant fidili jibqgħu bil-geddum.  Ix-xitan iħajjarna naqgħu fl-iżball li nwaħħlu fis-Sagrament li mhux veru għandu tant qawwa li jibiddel il-qlub tan-nies.

 

Il-problema aktarx tkun il-Magħmudija tagħna!  Xi jfisser dan?  X’nuqqas fiha l-Magħmudija tiegħi?  Jien irċivejtha bħal ħaddieħor meta kont tarbija.  Imma din hi l-problema.  Il-Magħmudija hija Sagrament kbir li jakkompanjana tul ħajjitna kollha.  Qatt mhu statiku, qatt mhu wieqaf.  Jew timxi ’l quddiem il-Magħmudija tagħna, jew tmur lura.  Jekk tmur lura, jew addirittura ma tkun tħarrket qatt u għadna lebsin il-libsa u l-beritta tal-Magħmudija anke jekk qbiżna s-sebgħin, dan ifisser li anke s-Sagramenti l-oħra jitilfu l-qawwa tagħhom.  Għax x’nitolbu mill-Magħmudija?  Il-Fidi.  Magħmudija ċkejkna bħal tat-trabi, Fidi ċkejkna jkollna, u mingħajr Fidi adulta, is-Sagramenti nirreduċuhom f’riti sbieħ kemm trid, imma vojta.

 

Last Updated ( Saturday, 02 March 2019 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 24 ta' Frar 2019
Written by Frans Galea   
Sunday, 24 February 2019
24_frar_19-2000.jpg
 bullettin_24-02-2019.jpg
 
IS-SEBA’ HADD MATUL IS-SENA (2019) L-ISTORJA TAGHNA HI PROCESS QADDIS
Written by Frans Galea   
Saturday, 23 February 2019

Din hija il- Liturgija  tas-Seba' Hadd matul is-sena (2019) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

david_u_sawl-2000.jpg

 

Ġejna mgħammda fi Kristu meta konna trabi, bla fidi, bla fehma, bla sens.  Imma dak in-nhar ġrat xi ħaġa kbira u misterjuża f’ħajjitna: inbeda proċess qaddis, mixja bil-mod il-mod biex minn ħlejjaq imlibbsa l-miżerja ta’ Adam, imut bil-mod dan il-bniedem materjali biex jinħoloq floku bniedem dejjem aktar spiritwali, dejjem aktar jixbah lil Kristu.

 

Dan il-proċess ta’ Alla seħħ anke fl-Istorja, anke fl-Iskrittura.  Alla ma weriex ruħu f’daqqa waħda lill-poplu magħżul tiegħu, imma bil-mod il-mod, sakemm wera kulma kellu juri lill-bniedem f’Ġesù Kristu.  Fi Kristu Alla m’għandu xejn iktar x’jurina għax fiH uriena kollox.  San Ġwann tas-Salib jgħid li min jixxennaq għal xi għarfien ġdid mingħand Alla, jew għal xi dehriet, ikun qed jeħodha kontra din il-verità assoluta li meta tana lil Ibnu, tana kollox; meta wriena lil Kristu mejjet fuq is-salib għall-għedewwa tiegħu, hu wriena dak kollu li seta jurina dwaru. 

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 17 ta' Frar 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 16 February 2019
 17_frar_19-2000.jpg
 bullettin_17-02-2019.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 105 - 130 of 1275