Sunday, 23 July 2017
           
Home
IL-PARROCCA TAX-XEWKIJA TICCELEBRA L-GUBLEW TAL-HNIENA
Written by Frans Galea   
Monday, 14 November 2016

Fl-okkazjoni tas-Sena tal-Hniena, nhar il-Gimgha 11 ta' Novembru 2016 iccelebrajna l-Gublew tal-parrocca fis-Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, li hu wiehed mit-tliet knejjes Gubilari fid-djocesi ta' Ghawdex. Bdejna b'pellegrinagg ta' talb minn hdejn il-monument tal-pellegrin u mxejn lejn is-Santwarju. Imbaghad ghaddejna mill-Bieb Qaddis tal-Hniena u tajna qima lill-Wicc ta' Kristu, ghamilna l-istqarrija tal-fidi u tlabna skont il-fehma tal-Papa. Dawk li hadu sehem setghu ukoll jersqu ghas-sagrament tal-Qrar u mbaghad iccelebrajna l-Ewkaristija. Fi tmiem il-Quddiesa dhalna fil-Kappella tal-Madonna fejn tlabna ghall-parrocca taghna u afdajna f'idejn Marija il-mixja tal-komunita' parrokkjali. Ghadd sabih ta' parruccani hadu sehem f'din l-esperjenza ta' fidi u setghu jirbhu l-Indulgenza marbuta mal-Gublew. Is-Sena tal-Hniena ser taghlaq nhar il-Hadd 26 ta' Novembru, solennita' ta' Kristu Sultan. [ghal-izjed ritratti ara l-Facebook page tax-Xewkija parish ]

dsc_1005-1024.jpeg
 dsc_1069-1024.jpeg

 

Last Updated ( Monday, 14 November 2016 )
 
Jasal fix-Xewkija l-container bl-Orgni l-Gdid ghar-Rotunda
Written by Frans Galea   
Monday, 14 November 2016

Nhar il-Hamis 10 ta' Novembru 2016 wasal fil-parrocca taghna mill-Ingilterra l-container bl-Orgni l-gdid ghall-knisja Rotunda. Ghadd sabih ta' voluntiera gew jghinu biex jinhatt il-container u jiddahlu l-partijiet kollha fil-knisja. Il-ferh kien jidher fuq wicc dawk kollha prezenti. Issa l-Orgni beda jigi mmuntat fil-knisja mill-haddiema tal-fabbrika Michael Farley Organbuilder, taht id-direzzjoni ta' Michael innifsu u tas-Sur Noel Gallo. [ghal-izjed ritratti ara l-Facebook page tax-Xewkija parish ]

 

dsc_0642-1024.jpeg
 dsc_0973-1024.jpeg
 
Il-Bullettin tal-Hadd 13 ta' Novembru 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 13 November 2016
bullettin_13-11-2016-1024.jpg
Last Updated ( Sunday, 13 November 2016 )
 
IT-TLIETA U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2016) JUM IL-MULEJ
Written by Frans Galea   
Friday, 11 November 2016

Din hija il- Liturgija  tat-Tlieta u Tletin Hadd matul is-Sena ( 2016 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

unknown-artist-the-last-judgement-church-of-the-mother-of-god-of-kazan-tolyatti-rf-2001.jpg

 

Il-Bibbja titkellem ħafna fuq Jum misterjuż, Jum mistenni minn xi wħud, ibeżża’ lil oħrajn u mhux emmnut mis-soċjetà ta’ żmienna.  Dan hu Jum il-Mulej li ħafna mill-profeti jwissu dwaru: il-Jum fejn id-dinja tagħraf li żbaljat bil-kbir fir-relazzjoni tagħha ma’ Alla, li ħadet ‘for granted’ ħafna ħwejjeġ li huma mportanti għall-eżistenza u s-sopravvivenza tal-bniedem.  Differenti huma l-ispjegazzjonijiet li wieħed jista’ jagħti lil dan il-Jum imħabbar mill-profeti u minn nies ġusti u, finalment, mill-Iben ta’ Alla nnifsu.

 

Jum il-Mulej wieħed jista’ jieħdu għal Jum il-Messija, Jum id-dehra tal-Mistenni mill-fqar ta Iżrael, li fih il-poplu fidil ta’ Alla kellu jinħeles.  Għal ħafna, dan il-Jum kellu jġib liberazzjoni politika għax għalihom il-Messija, li sa minn Mosè kien imkebbeb fiċ-ċpar tal-misteru fil-Memorja tal-poplu, kellu jkun figura politika li kellu x’jaqsam biss ma’ din il-ħajja fuq l-art u mal-problemi u t-tbatijiet tagħha.  Imma minoranza żgħira, il-fqar fl-ispirtu, il-fdal tal-poplu kienu qed jistennew liberazzjoni ferm iktar profonda: ħelsien spiritwali mill-għedewwa veri tal-bniedem, is-setgħat u l-qawwiet li jdallmu ħajjet kull maħluq u li jimbuttawh jaħrab fid-dnub u fl-egoiżmu.  Dan il-Messija, b’xi mod, kellu jeħles lil dawk li ġa kellhom il-biża’ ta’ Alla minn dak kollu li kien joqtolhom u jisirqilhom il-Ħajja, u jagħtihom li jservu lill-Mulej fis-sliem.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 6 ta' Novembru 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 06 November 2016
bullettin_06-11-20161-1024.jpg
 
IT-TNEJN U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-FIDI FIL-GENNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 05 November 2016

Din hija il- Liturgija  tat-Tnejn u Tletin Hadd matul is-Sena ( 2016 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

mother-and-seven-sons.jpg

 

Matul l-elfejn sena minn mindu l-Mulej Ġesù temm il-missjoni tiegħu fuq din l-art u tela’ jgħammar fuq il-leminija tal-Missier, il-Knisja li ħalla warajh u li hi l-Ġisem mistiku tiegħu u l-Preżenza tiegħu fuq din l-art, għaddiet minn ħafna twegħir, kumattimenti, sarar, telfiet u rebħiet.  Il-fatt biss tal-eżistenza tagħha jixhed għall-preżenza tal-Ispirtu ta’ Dak li rebaħ il-mewt u hu Sid l-Istorja.  Aħna qegħdin ngħixu fi żmien li San Ġwanni Pawlu II kien sejjaħlu “epokali”, jiġifieri ta’ mportanza li rari ħafna għaddiet minnu l-Knisja u li se jimmarkaha għal sekli sħaħ.

 

Żmien epokali ieħor kien meta l-Imperatur ta’ Ruma, Konstantinu, kkonverta għall-Kristjaneżmu, waqqaf il-persekuzzjonijiet kollha u għamel mit-twemmin fi Kristu r-reliġjon uffiċċjali tal-Imperu.  Ħafna jaraw dan il-‘miraklu’ bħala xi ħaġa pożittiva mmens; oħrajn iħarsu lejh b’lenti anqas favorevoli.  Ir-riżultat tal-Editt ta’ Milan kien li l-ġnus maħkuma minn Ruma daħlu fil-Knisja.  Din il-ħaġa kienet bħal diega li nfaqgħet u xmara enormi ta’ nies fgaw lill-Knisja li ma setgħetx tlaħħaq magħhom.  Kotra ta’ nies daħlet fil-Knisja mingħajr tħejjija profonda, u taħt it-tiċlieqa ta’ Kristjaneżmu baqgħu bl-istess mentalità u kultura pagana li kellhom qabel u li fiha kienu twieldu u trawmu.  Mhux lakemm tbiddel in-nies! 

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 105 - 130 of 973