Friday, 14 December 2018
           
Home
Bidu ta' Sena Gdida
Written by Trevor Sultana   
Monday, 04 January 2010

Nhar il-Hamis 31 ta' Dicembru kien l-ahhar jum tas-sena 2009, gurnata li fiha wiehed seta jieqaf jirrifletti fuq is-sena li ghaddiet.  Fil-5.15pm saret Koncelebrazzjoni Solenni mmexxija mill-Arcipriet Mons. Karm Mercieca.  Huwa bena l-omelija tieghu fuq it-talba ta' Dun Gorg Preca - 'grazzi Sinjur Alla u ahfirli Sinjur Alla'.  Iktar tard, l-Arcipriet qara r-rendikont tad-dhul u l-hrug matul is-sena 2009.  Wara t-tqarbin tkanta l-innu 'Te Deum' b'radd il-hajr lil Alla ghas-sena li spiccat.  L-ahhar Quddiesa tas-sena saret fil-11.00pm minn Dun Guzepp Camilleri.

Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla.

 
Vestizzjoni ta' zewg abbatini godda
Written by Trevor Sultana   
Tuesday, 29 December 2009

Nhar it-Tnejn 28 ta' Dicembru, festa tat-tfal innocenti martri, saret il-vestizzjoni ta' zewg abbatini godda, fil-Quddiesa tad-9.00am.  L-abbatini l-godda huma Joseph Cefai u Michael Xerri.  Wara l-qari tal-Evangelju dawn iz-zewgt itfal ghamlu l-weghdiet taghhom li jaqdu sewwa u kif jixraq id-dmirijiet taghhom bhala abbatini.  Wara, Dun Guzepp Camilleri, li mexxa din il-Quddiesa, bierek il-libsa ta' dawn l-abbatini.  Imbaghad, flimkien mal-Arcipriet, Dun Guzepp libbes is-suttana u l-ispellizza lil dawn iz-zewgt itfal.  Minn qalbna nifirhu lil Joseph u MIchael u nawgurawlhom li jaghtu servizz xieraq lill-Mulej fuq l-altar tieghu. [ Ritratt :Frans Galea ]

vag2.jpg
 

 Iz-zewgt abbatini godda mal-Arcipriet u s-Seminaristi

 
Last Updated ( Thursday, 31 December 2009 )
 
Festa tal-Familja Mqaddsa ta' Gesu', Marija u Guzeppi
Written by Trevor Sultana   
Monday, 28 December 2009

Fil-Hadd wara l-Milied, il-Knisja taghmel il-festa tas-Sagra Familja, biex tkompli tfakkarna kemm l-Iben t'Alla sar tassew wiehed minna, hekk li kiber u trabba f'familja bhal taghna.  Barra minn hekk, din il-familja hija wkoll ta' mudell li fuqu jistghu jinbnew il-familji taghna.  Infatti f'dan il-jum, il-Knisja taghmel enfasi fuq il-qdusija tal-familja u fuq ir-relazzjonijiet fi hdanha.  Il-qari tal-lum jitkellem dwar dan: I Qari - Sir. 3, 2-8.12-14; II Qari - Kol. 3, 12-21; Evangelju - Lq. 2, 41-52.

Gesu', Marija u Guzeppi, harsu l-familji kollha ta' pajjizna l-aktar dawk li bhalissa ghaddejjin minn mument tad-dlam.

Il-Familja Mqaddsa - Claudio Coello
 
Il-Lejl Qaddis tal-Milied
Written by Trevor Sultana   
Thursday, 24 December 2009

Sa mill-ewwel sekli tal-Kristjanezmu, dan il-lejl dejjem gie mizmum bhala lejl qaddis li fih l-Iben t'Alla, il-Jum li ma jispicca qatt, dahal fil-jiem taghna, dahal fl-istorja taghna u bidel totalment id-direzzjoni taghha.  Huwa l-lejl tas-skiet li jinkiser mill-kant ferriehi tal-angli; huwa l-lejl mudlam li jinxteghel bid-dawl ta' Gesu tarbija f'maxtura.  Min hu nisrani veru ma jistax jghix dan il-lejl bhall-iljieli l-ohra tas-sena.

Fil-knisja taghna, dan il-lejl qaddis tal-Milied se niccelebrawh bil-Quddiesa ta' Nofs il-Lejl, li tibda fil-11.30pm bil-kant tas-salmi.  Qabel, fil-11.15pm issir il-priedka tat-tifel, mill-abbati Luke Cassar. 

Il-Milied it-tajjeb lil kulhadd.

Last Updated ( Sunday, 27 December 2009 )
 
Ir-Raba Hadd tal-Avvent
Written by Trevor Sultana   
Sunday, 20 December 2009

Ir-Raba Hadd tal-Avvent huwa l-ahhar wiehed qabel niccelebraw is-sollennita tat-twelid tal-Mulej Gesu.  Il-qari f'dan il-Hadd huwa: Qari I - Mik. 5, 1-4a; Qari II - Lq. 10, 5-10; Evangelju - Lq. 1, 39-45.  Dawn is-siltiet ipoggulna quddiem ghajnejna l-misteru ta' Alla li jsir bniedem.  Huwa jidhol fl-istorja taghna b'mod mill-aktar konkret; huwa jigi f'gisem ghalkollox bhal taghna, kif naraw fit-tieni qari.  Hu kellu jitwieled f'post partikulari, f'Betlem, kif naraw fl-ewwel qari; fl-evangelju naraw li hu ghex fi zmien partikulari u kellu bhala familjari tieghu bnedmin bhall-ohrajn.

Grazzi Mulej li dhalt fl-istorja taghna sal-punt li sirt bhalna f'kollox, minbarra fid-dnub.  Ghinna naghrfu l-prezenza tieghek fl-istorja personali taghna.

View Image

           Iz-Zjara ta' Marija lil Elizabbetta

 
Tibda n-Novena tal-Milied
Written by Trevor Sultana   
Thursday, 17 December 2009

Nhar it-Tlieta 15 ta' Dicembru, bdiet in-novena tal-Milied, jew ahjar, disat ijiem ta' thejjija ghall-festa tat-twelid tal-Mulej.  Fil-parrocca taghna, in-novena qed issir kuljum fil-Quddiesa tal-5.15pm.  Matul din in-novena se jkun hemm ukoll is-sehem specjali tat-tfal li kuljum iwettqu xi gest simboliku marbut mas-suggett tal-gurnata.  F'dawn l-ewwel tlitt ijiem qed imexxi n-novena Dun Salv Grima.

 
<< Start < Prev 41 42 43 44 45 Next > End >>

Results 1041 - 1066 of 1145