Sunday, 17 February 2019
           
Home
Positive Thinking
Written by Mary Xerri   
Monday, 01 March 2010

Prayer can freshen you up every evening and send you out renewed each morning.  It releases and keeps power flowing freely and seems able even to normalize the aging process.

(From Positive Thinking Every Day by Norman Vincent Peale)

Last Updated ( Monday, 22 March 2010 )
 
Positive Thinking
Written by Mary Xerri   
Monday, 01 March 2010

The tough-minded optimist views any problem as a challenge to his intelligence, ingenuity, and faith.  He keeps on thinking, praying, and believing.  He knows there is a solution and so he finally finds it.

(From Positive Thinking Every Day by Norman Vincent Peale)

Last Updated ( Tuesday, 09 March 2010 )
 
Positive Thinking
Written by Mary Xerri   
Monday, 01 March 2010

Learn to let God run your life.  You'll like the results better than your won self-management.

(From Positive Thinking Every Day by Norman Vincent Peale)

 

 

 

Last Updated ( Tuesday, 09 March 2010 )
 
Positive Thinking
Written by Mary Xerri   
Monday, 01 March 2010

Every night empty your mind of unhappy thoughts as you empty your pockets, and come alive.

(From Positive Thinking Every Day by Norman Vincent Peale)

Last Updated ( Monday, 01 March 2010 )
 
Hsieb - Vari tal-Gimgha l-Kbira Xewkija
Written by Mary Xerri   
Sunday, 28 February 2010

Il-Flagellazzjoni

Jitkellem Gesu:

Meta Pilatu ra li ma setax jehles minn dik il-migemgha ta'nies hekk rashom iebsa u hziena, hasibha li jifflagellani biex hekk ikollu jgib skuza biex jibghatni 'l barra mehlus.  Kien jaf li jiena innocenti u b'danakollu qeghedni f'idejn is-suldati tieghu biex jifflagellawni skond l-uzu ruman.  Kieku kont taf x'xehta ta' nies ta' qattaghani kienu! X'qalb u xi stonku kellhom!  Nezzghuni.  O! Kieku kont hemm tara d-daqqiet tas-swat nezlin fuq gismi marbut! Ma' kull daqqa dlonk titfacca tbengila.

Titkellem ir-Ruh:

O Mulej, inti tant batejt f'gismek minhabba fina u jiena tant zammejt lil gismi f'tghaxxiq u fi tpaxxija u fi fsied.  Irrid mil-lum 'il quddiem nghakksu lil dan il-gisem billi nsawmu u ncahhdu sabiex noffrih lilek b'vittma kollha fwieha. O Mulej, kemm noffenduk ta' spiss minhabba l-gisem!  Henn ghalina.

Nadurawk O Gesu' u nberkuk, ghax b'salibek u l-mewt tieghek inti fdejtna.

(Mehuda minn Adorazzjoni tal-Gimgha l-Kbira ta' San Gorg Preca)

 gf1.jpg

 Il-Vara ta' Gesu marbut
mal-Kolonna

Last Updated ( Monday, 01 March 2010 )
 
Hsieb - Vari tal-Gimgha l-Kbira Xewkija
Written by Mary Xerri   
Sunday, 28 February 2010

Gesu' jitlob fil-gnien taz-Zebbug

Mbaghad hareg u mar bhas-soltu fuq l-gholja taz-zebbug, u d-dixxipli wkoll marru mieghu.  Kif wasal hemmhekk qalilhom: "Itolbu li ma tidhlux fit-tigrib".  Mbaghad tbieghed minnhom daqs tefgha ta' gebla, u nxtehet gharkubbtejh jitlob u jghid:  "Missier, jekk inti trid, warrab minni dan il-kalci! Izda tkun maghmula r-rieda tieghek, u mhux tieghi".  Deherlu anglu mis-sema biex jaghmillu l-qalb.  (Lq 22, 39-43)

Hsieb:

Fil-gnien tal-Eden Alla johloq il-bniedem fuq xbieha tieghu, u jinzel jippassigga mieghu. (Gen 3,8).  Il-Hallieq jitkellem mal-hlejqa tieghu!  Izda x-xitan jidhol bejniethom u jkisser din ir-rabta, hekk li l-bniedem jaghti widen mhux aktar ghal kliem il-Hallieq izda ghal kliem il-Qarrieq.

Fil-Gnien taz-Zebbug, Bin il-Bniedem fis-sikta tal-lejl jerga' jiltaqa' mal-Missier u jitkellmu flimkien.  L-Iben idur lejn il-Missier u jghidlu: "Missier, tkun maghmula r-rieda tieghek, u mhux tieghi".  Dak li tkisser fl-Eden, issa jiehu l-hajja fil-Gnien taz-Zebbug.

 Talba:

O Marija, gnien tal-Hallieq! Gufek huwa ghalqa ghammiela li fih gie mizrugh il-Verb Divin.  Fik u bik il-Kelma ta' Alla saret bniedem bhalna.  Inti l-Mara li tghozz f'qalbek din il-Kelma u tahseb fuqha.  Inti titkellem mal-Kelma ta' Alla.

Izda inti wkoll il-Mara tas-Skiet!  Iva, fis-skiet tiltaqa' mal-Hallieq!  Ghaliex fina u madwarna jinsab ftit silenzju?  Ghaliex nibzghu mis-skiet?  Marija, ghallimna nhobbu s-silenzju.  Ghinna nidhlu fil-kamra ta'gewwa u hemm, fil-fond ta' qalbna, niltaqghu mal-Kelma Divina, dik il-Kelma li Ommna l-Knisja tizra' fina permezz tal-predikazzjoni u bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu. 

Nadurawk Gesu' u nberkuk, ghax b'salibek u l-mewt tieghek inti fdejtna.

(Mehuda mill-ktieb: Hadha Ghandu ta' Dun Gerard Buhagiar)

ran1.jpg

 Il-Vara ta' Gesu jitlob fil-Gnien
taz-zebbug

Last Updated ( Monday, 01 March 2010 )
 
<< Start < Prev 41 42 43 44 45 Next > End >>

Results 1041 - 1066 of 1166