Tuesday, 26 March 2019
           
Home
Il-Hames Hadd taz-Zmien Matul is-Sena
Written by Trevor Sultana   
Saturday, 06 February 2010

Il-Qari tal-liturgija f'dan il-Hadd huwa: I Qari - Iż. 6, 1-8; II Qari - 1Kor. 15, 1-11; Evangelju - Lq. 5, 1-11.  L-evangelju tal-lum ipoggilna quddiem ghajnejna l-episodju tas-sajda mirakuluza, meta fuq l-ordni ta' Gesu, Pietru rega' xehet ix-xbiek fil-bahar u qabdu numru kbir ta' hut hekk li x-xibka kienet se tinqasam.  Gesu mbaghad jghid lill-appostli - "intom tkunu sajjieda tal-bnedmin".  Wara kull miraklu ta' Gesu dejjem hemm xi taghlima li l-evangelista xtaq jaghti lill-komunita li lilha kien qed jikteb.  F'dan il-miraklu, Gesu jidher li qed iheggigna biex nafdaw iktar fih u jekk naghmlu dan jirnexxilna nwettqu affarijiet li qatt ma nkunu hlomna li nistghu naghmluhom.  Bil-fiducja li l-appostli kellhom f'Gesu, huma kienu kapaci jsiru sajjieda tal-bnedmin, haga li bil-hila taghhom biss ma kinux jaghmluha.

Mulej kattar fija l-fiducja fik, halli b'hekk inkun nista nwettaq dak li inti tixtieq minni.  Amen.

Il-qabda mirakuluza
 
Festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej
Written by Trevor Sultana   
Thursday, 04 February 2010

Nhar it-Tlieta 2 ta' Frar il-Knisja ccelebrat il-festa tal-prezentazzjoni tal-Mulej Gesu fit-Tempju.  Skont id-drawwa tal-Lhud, kull familja trid toffri l-ewwel tifel taghha lill-Mulej, 40 gurnata wara t-twelid.  Marija u Guzeppi mxew skont din il-ligi u offrew lil Gesu lill-Mulej, l-istess Gesu li tlieta u tletin sena wara offra lilu nnifsu fuq is-salib ghall-fidwa tal-umanita.  Il-festa tal-lum tfakkarna meta "fil-milja taz-zminijiet Alla baghat lil Ibnu imwieled minn mara, imwieled taht il-ligi biex jifdi lil dawk li kienu taht il-ligi" (Gal. 4,4).  L-Iben t'Alla qaghad ghal-ligijiet tal-bnedmin.  Il-festa tal-lum, kif jghid l-Isqof Sofronju ta' Gerusalemm, tfakkarna fl-offerta taghna nfusna lil Alla - tfakkarna fl-impenn taghna biex kemm jista' jkun lil Alla noffrulu qalb safja.

Fil-5.15pm, l-Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca mexxa koncelebrazzjoni li bdiet bit-tberik tax-xemgha li tfakkarna fi Kristu li gie bhala "dawl biex idawwal il-gnus". 

 

 
Ir-Raba Hadd taz-Zmien Matul is-Sena
Written by Trevor Sultana   
Sunday, 31 January 2010

Il-qari f'dan il-Hadd huwa: I Qari - Ger. 1, 4-5.17-19; II Qari - 1Kor. 12,31-13,13; Evangelju - Lq. 4, 21-30.  Is-silta mill-vangelu tkompli turina l-grajja fis-sinagoga tan-Nazaret (il-Hadd li ghadda).  Wara li Gesu jghid: "Din il-kitba sehhet illum intom u tisimghu", in-nies daru kontrih ghax hu, li kien bin il-mastrudaxxa, kien qed jaghmel lilu nnifsu l-Messija.  Ir-rifjut kien hekk kbir li sahansitra riedu jitfghuh minn fuq l-irdum ghal isfel.  Meta l-kliem ta' Gesu narah skomdu, x'naghmel?  Nipprova nsikktu, noqtlu?

Mulej aghtini l-kuragg biex naffronta r-realta tieghi fid-dawl tal-Kelma tieghek.  Amen.

Gesu fis-sinagoga ta' Nazaret - James Tissot (1894)
 
It-Tielet Hadd ta' Matul is-Sena
Written by Trevor Sultana   
Sunday, 24 January 2010

Il-qari f'dan il-Hadd huwa: Qari I - Neh. 8, 2-10; Qari II - 1Kor. 12, 12-30; Evangelju - Lq. 1, 1-4; 4, 14-21.  Il-vangelu tal-lum jipprezentalna lil Gesu jibda l-missjoni tieghu bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu.  Fi kliem il-profeta Iżaija, Gesu kellu jwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin u l-helsin lill-imjassrin.  Din il-bxara t-tajba trid tintlaqa' bl-istess atteggjament li l-poplu Lhudi laqa' l-Kelma t'Alla fi zmien Nehemija (Qari I).  Quddiem il-persuna ta' Gesu Kristu trid tittiehed decizjoni - jew nilqghu jew nichdu - m'hemmx triq tan-nofs.

Mulej Gesu iftahli qalbi ghall-Kelma tieghek, ghall-persuna kollha tieghek, biex inkun nista nircievi minghandek il-veru helsien.  Amen.

 
Gesu fis-Sinagoga ta' Nazaret - Greg Olsen
Last Updated ( Monday, 25 January 2010 )
 
It-Tieni Hadd ta' Matul is-Sena
Written by Trevor Sultana   
Saturday, 16 January 2010

F'dan it-tieni Hadd ta' Zmien Matul is-Sena, il-qari huwa: Qari I - Iz. 62, 1-5; Qari II - 1Kor. 12, 4-11; Evangelju - Gw. 2, 1-11.  Wara li ccelebrajna zewg wirjiet ta' Kristu fl-Epifanija u fil-Maghmudija tal-Mulej il-Hadd li ghadda, il-Knisja tpoggilna ghar-riflessjoni taghna wirja ohra tal-Mulej Gesu - l-episodju tat-tieg ta' Kana, sinjal tat-tieg bejn Alla u l-bniedem.  Hawnhekk Gesu jwettaq l-ewwel sinjal tieghu, wera l-glorja tieghu u d-dixxipli tieghu emmnu fih.  L-iskop tas-sinjali f'Gesu mhux li jaghmel wirja ta' qawwa imma li jwassal lil ta' madwaru għall-fidi vera fih.  X'jimpressjonani l-aktar f'Gesu?  Nehel mal-mirakli bla ma naghmel esperjenza vera tal-imhabba tieghu?

The Wedding at Cana 
It-Tieg ta' Kana
Last Updated ( Friday, 22 January 2010 )
 
Festa tal-Maghmudija tal-Mulej
Written by Trevor Sultana   
Tuesday, 12 January 2010

Nhar il-Hadd 10 ta' Jannar il-Knisja ghamlet il-festa tal-Maghmudija tal-Mulej li taghlaq iz-zmien liturgiku tal-Milied.  Din il-festa tfakkarna meta Gesu nizel fil-Gordan u tghammed minn Gwanni l-Battista, li "ghammed bl-ilma lil min tana l-Maghmudija biex l-ilma jiehu l-qawwa li jqaddes" (mill-prefazju tas-sollennita tat-Twelid ta' San Gwann Battista).  Il-qari f'din il-festa huwa: I Qari - Iz. 40, 1-5.9-11; II Qari - Tit. 2, 11-14.3, 4-7;  Evangelju - Lq. 3, 15-16.21-22.

 Ghall-parrocca taghna din hija festa specjali minhabba li hija relatata mill-qrib mal-patrun taghna San Gwann.  Infatti l-Quddiesa tat-8.30am kienet iccelebrata minn Mons. Isqof Mario Grech li ghammed zewgt itrabi.  Fil-mument tal-Maghmudija, it-tfal prezenti gew mistiedna biex isegwu mill-qrib l-ghoti ta' dan is-sagrament u bhala tifkira nghataw xemgha bajda li tfakkarhom fil-Maghmudija li hadu.

Maghmudija ta' Gesu - Leonardo
 
<< Start < Prev 41 42 43 44 45 46 Next > End >>

Results 1067 - 1092 of 1178