Thursday, 18 July 2019
           
Home
Hsieb - Vari tal-Gimgha l-Kbira Xewkija
Written by Mary Xerri   
Wednesday, 24 February 2010

  Il-Veronika tixxotta l-Wicc ta' Gesu'

Hsieb:

Ilha hafna b'ghajnejha fuqek.  Sofriet mieghek. Ma felhitx aktar, warrbet lis-suldati u xxottatlek wiccek be drapp fin. X-xbieha ta' wiccek baqghet stampata fuq il-maktur taghha....f'qalbha din ix-xbieha baqghet zgur.

Mulej irrid nahseb fuqek fit-tul, irrid inqawwi qalbi u nhares f'ghajnejk.  Bhal ma omm thares lejn it-tarbija taghha jew ahjar bhal ma tifla thares f'ghajnejn ommha jew bhal ma tfajla thares f'ghajnejn il-mahbub taghha.  Irrid insir nixbhek, irrid insir ix-xbieha tieghek. Iebsa...Ninsab imdawwar b'bosta xbihat ohra li jhajruni nsir bhalhom.  Xbihat tal-karti, xbihat tal-films, xbihat fil-kotba u reklami.  Xbihat ta' hajja diversa, xbihat ta' gmiel artificjali, ucuh li jinbidlu minn hin ghall-iehor.  Ucuh bla ruh.  Maskri li jghattu qlub bla hajja.  Qoxra rqiqa li tghatti wcuh imdejqa.  Ucuh foloz.

Ix-xbieha tieghek fija qed tghib, gismi mxennaq ghall-pjacir imqanqal ta' xbihat tad-dinja.  Irrid inwarrab ghal kollox kull hjiel tal-prezenza tieghek f'qalbi.

Hares lejja Mulej. Ghidli.  Jien ilbist il-maskra bhall-ohrajn?  Nahseb li qed insir bhalhom.  Bla ruh, bla qalb, bla mohh, bla valuri, bla sens ta' responsabbilita'.  Kollox artificjali.  L-aqwa li jien bhall-ohrajn.

Ghajnejja issa ccajpru u la jien ma nista' nilmah lilek u l-anqas l-ohrajn ma jistghu jaraw lilek fija.

Talba:

Mulej, carratli l-maskra minn fuq wicci.  Arani kif jien.

Nadurawk O Gesu' u nberkuk ghax b'salibek u l-mewt tieghek inti fdejtna.

(Mehud minn 'Habbejtni Mulej...u Ghadek Thobbni

Last Updated ( Sunday, 07 March 2010 )
Read more...
 
L-I Hadd tar-Randan
Written by Trevor Sultana   
Monday, 22 February 2010

Il-qari fil-liturgija ta' dan il-Hadd huwa: Qari I - Dt. 26, 4-10; Qari II - Rum. 10, 8-13; Evangelju - Lq. 4, 1-13.  Ta' kull sena (A, B u C), l-ewwel Hadd tar-Randan jipprezentalna l-episodju tat-tentazzjonijiet ta' Gesu fid-dezert.  Din is-sena (C), l-episodju huwa ipprezentat lilna minn San Luqa li, bhal Mattew, juri lil Gesu ittentat bi tliet modi.  Ir-Randan huwa mixja u l-Knisja, fil-bidu tieghu, tixtieq tfakkarna dwar xinhu l-punt tat-tluq f'din il-mixja - xinhi s-sitwazzjoni prezenti ta' kull dixxiplu ta' Gesu.  Id-dixxiplu ta' Gesu jinsab f'tensjoni kontinwa bejn dak li hu ideali u dak li hu kapaci jwettaq, bejn l-imhabba u l-egoizmu, bejn il-fiducja u l-qtigh il-qalb.  Din hi s-sitwazzjoni mnejn se jitlaq id-dixxiplu ta' Gesu.  Minkejja din is-sitwazzjoni, id-dixxiplu ta' Gesu ghandu tama, ghax l-Imghallem tieghu li kien tassew bniedem bhalna f'kollox minbarra d-dnub, irnexxielu jirbah din it-tensjoni.  Skont Santu Wistin, dan l-episodju tal-vangelu jfakkarna li f'Gesu, li hu r-Ras tal-Gisem li ahna membri tieghu, ahna rbahna lid-dinja.  Din ir-rebha hija l-possibilta sabiha li d-dixxiplu ta' Gesu jista' jesperjenza kuljum.

Mulej Gesu int irbaht id-dinja u tistieden lilna biex ma nibzghux.  Kun maghna fit-tigrib, u kun int li tirbah fina.  Amen.

 
L-Erbgha tar-Rmied - Ras ir-Randan
Written by Trevor Sultana   
Sunday, 14 February 2010

Bil-jum tal-Erbgha tar-Rmied il-Knisja tiftah zmien importanti hafna fis-sena liturgika taghha.  Iz-zmien tar-Randan huwa zmien qawwi hafna li fih id-dixxiplu ta' Gesu jipprova jidhol dahla fih innifsu u jara kemm qed jiehu bis-serjeta' l-mixja tieghu ta' fidi.  Dan iwassalna biex ingeddu l-impenn taghna favur il-Mulej Gesu, li permezz tal-Maghmudija gejna kkonsagrati lilu.  Huwa z-zmien fejn kull nisrani huwa mistieden biex jitlob, jaghmel xi sagrificcju u jhobb iktar lill-ohrajn.  Jalla dan iz-zmien iwassalna ghal qawmien gdid fil-hajja taghna.

Nhar l-Erbgha fil-Quddies kollu jitqieghed l-irmied fuq ir-ras bhala sinjal ta' xewqa ghall-konverzjoni.  Fil-5.15pm ikun hemm koncelebrazzjoni tal-bidu tar-Randan.

Nadurawk O Gesu u nberkuk ghax b'Salibek u l-mewt tieghek inti fdejtna
 
Is-Sitt Hadd taz-Zmien Matul is-Sena
Written by Trevor Sultana   
Sunday, 14 February 2010

Il-qari fil-liturgija ta' dan il-Hadd huwa: I Qari - Ger. 17, 5-8; II Qari - 1Kor. 15,12-16,20; Evangelju - Lq. 6, 17.20-26.  L-evangelju tal-lum jipprezentalna l-beatitudnijiet skont San Luqa.  Filwaqt li f'Mattew insibu serje ta' barkiet, f'Luqa nsibu serje ta' barkiet (henjin) u serje ohra ta' 'sahtiet' (hazin ghalikom).  Gesu qed jipprezenta zewg tipi ta' nies - dawk li ghandhom fiducja vera f'Alla u dawk li jafdaw biss fihom infushom u jahsbu li d-dinja taghom hija bizzejjed.  Gesu qed jistedinni biex naghraf il-faqar tieghi - naghraf li jien nista' nsib stabilita' jekk inserrah fuqu.  Huma dawk li jaghrfu l-bzonn fundamentali ta' Gesu li huma verament henjin.

Last Updated ( Sunday, 14 February 2010 )
 
Sollennita tan-Nawfragju ta' San Pawl f'Malta
Written by Trevor Sultana   
Saturday, 13 February 2010

Nhar l-Erbgha 10 ta' Frar iccelebrajna l-festa li tfakkarna meta l-Appostlu Pawlu, skont il-pjan t'Alla mfassal minn qabel, gie Malta wara li heles mill-gharqa.  Dan sehh fis-60 W.K, 27 sena biss wara li f'Gerusalemm sehh il-misteru tal-Ghid - il-mewt u l-qawmien tal-Mulej Gesu Kristu.  Din is-sena ghalhekk qed infakkru l-1950 sena minn meta sehhet din il-grajja.  Filwaqt li nroddu hajr lil Alla li haseb fina daqshekk kmieni u tana d-dawl tal-fidi, nitolbuh biex pajjizna jibqa' jzomm shih fil-fidi li gabilna dan l-Appostlu Missierna.

In-Nawfragju ta' San Pawl f'Malta - Parrocca Naxxar
 
Il-Hames Hadd taz-Zmien Matul is-Sena
Written by Trevor Sultana   
Saturday, 06 February 2010

Il-Qari tal-liturgija f'dan il-Hadd huwa: I Qari - Iż. 6, 1-8; II Qari - 1Kor. 15, 1-11; Evangelju - Lq. 5, 1-11.  L-evangelju tal-lum ipoggilna quddiem ghajnejna l-episodju tas-sajda mirakuluza, meta fuq l-ordni ta' Gesu, Pietru rega' xehet ix-xbiek fil-bahar u qabdu numru kbir ta' hut hekk li x-xibka kienet se tinqasam.  Gesu mbaghad jghid lill-appostli - "intom tkunu sajjieda tal-bnedmin".  Wara kull miraklu ta' Gesu dejjem hemm xi taghlima li l-evangelista xtaq jaghti lill-komunita li lilha kien qed jikteb.  F'dan il-miraklu, Gesu jidher li qed iheggigna biex nafdaw iktar fih u jekk naghmlu dan jirnexxilna nwettqu affarijiet li qatt ma nkunu hlomna li nistghu naghmluhom.  Bil-fiducja li l-appostli kellhom f'Gesu, huma kienu kapaci jsiru sajjieda tal-bnedmin, haga li bil-hila taghhom biss ma kinux jaghmluha.

Mulej kattar fija l-fiducja fik, halli b'hekk inkun nista nwettaq dak li inti tixtieq minni.  Amen.

Il-qabda mirakuluza
 
<< Start < Prev 41 42 43 44 45 46 47 Next > End >>

Results 1093 - 1118 of 1209