Monday, 22 April 2019
           
Home
Sollennita ta' Kristu Sultan
Written by Trevor Sultana   
Sunday, 22 November 2009

Fl-ahhar Hadd taz-zmien Matul is-Sena, il-Knisja taghmel il-festa ta' Gesu Kristu Sultan tal-holqien kollu.  Din il-festa ggib fi tmiemha s-sena liturgika li tibda mill-gdid il-Hadd ta' wara, fl-ewwel Hadd tal-Avvent.  Il-qari fil-liturgija huwa mehud: I Qari - Dan. 7, 13-14; II Qari - Apok. 1, 5-8; Evangelju - Gw. 18, 33b-37.  Dan il-qari jipprezentalna lil Gesu bhala Sultan, izda li hu differenti mis-slaten kif nafuhom ahna.  Huwa sultan li jaghti hajtu ghall-ohrajn, li jigri wara s-sudditi tieghu sa ma jsibhom, li lest li jinsa kull weggha li jkun ircieva.  Minhabba f'hekk, dan is-Sultan li jsaltan minn fuq l-ghuda tas-Salib, seraq il-qlub ta' miljuni ta' nies li matul l-istorja nghataw ghalih.

Peress li f'din il-festa issir manifestazzjoni djocesana r-Rabat, il-Quddiesa ta' filghaxija, kemm fil-Knisja u kemm fil-muzew tas-subien, se tkun fit-2.45pm.  Il-manifestazzjoni djocesana tibda fit-3.30pm minn Pjazza San Frangisk.  Fit-3.00pm titlaq xarabank mill-pjazza tax-Xewkija u tghaddi mit-toroq tas-soltu.

Gesu Kristu, Sultan tal-Holqien kollu

Last Updated ( Wednesday, 25 November 2009 )
Read more...
 
Festa ta' Santa Teodora
Written by Frans Galea   
Friday, 20 November 2009
     Nhar l-Erbgha il-parrocca taghna iccelebrat il-Festa ta' Santa Teodora. Fil-5.00 ta' fil-ghaxija saret purcissjoni madwar il-Knisja u wara saret Koncelebrazzjoni  fil-Knisja Rotunda minn Dun Marjanu Zammit.
 
ll-Kwaranturi jigu fi tmiemhom
Written by Trevor Sultana   
Monday, 16 November 2009

Matul dawn l-ahhar tlitt ijiem, fil-parrocca taghna, saru l-Kwaranturi Mqaddsa - tlitt ijiem ta' adorazzjoni Ewkaristika.  Is-Sibt sar lejl adorazzjoni immexxi mill-grupp tal-kitarri u mill-muviment Ewkaristiku.  F'12.00am saret Quddiesa.  Il-Hadd filghodu, fit-8.30 saret koncelebrazzjoni solenni mmexxija minn Mons. Mario Grech, Isqof t'Ghawdex.  L-adorazzjoni kompliet minn nofsinhar sal-3.45pm, x'hin bdiet il-koncelebrazzjoni minn Mons. Nikol Cauchi, Isqof Emeritu t'Ghawdex.  Ghall-habta tal-4.45pm harget il-purcissjoni bis-Santissmu Sagrament, immexxija minn Mons. Lawrenz Sciberras.  Il-purcissjoni ntemmet bil-barka sagramentali fil-Knisja.  F'dawn it-tlitt ijiem wiehed seta'  jinnota ghadd sabih ta' nies li kontinwament kienu dehlin u hergin mill-Knisja biex jghaddu ftit hin mal-Mulej.

kw4.jpg 

 Il-Purcissjoni tal-Kwaraturi

Last Updated ( Tuesday, 17 November 2009 )
 
Jibdew il-Kwaranturi Mqaddsa
Written by Trevor Sultana   
Friday, 13 November 2009

Illum fil-parrocca taghna se jibdew il-Kwaranturi Mqaddsa, tlitt ijiem ta' adorazzjoni Ewkaristika.  It-tradizzjoni tal-Kwaranturi bdiet f'Ruma meta xi knejjes bdew jorganizzaw 40 siegha (quaranta ore) ta' adorazzjoni kontinwa.  Ta' kull sena, fix-Xewkija, il-kwaranturi jsiru fil-Hadd ta' qabel is-sollennita ta' Kristu Re.  Tkun haga sabiha li f'dawn il-jiem wiehed isib ftit hin biex joqghod mal-Mulej, prezenti fl-Ewkaristija.                                                                    

F'dawn it-tlitt ijiem, kull siegha tal-adorazzjoni tkun iddedikata lil xi ghaqda partikulari.  Wiehed jista' jara l-programm tal-Kwaranturi fuq il-bullettin, fuq din il-website stess. [ Informazzjoni : Trevor Sultana. Ritratt : Frans Galea ]

 kw2.jpg

 L-Altar tas-Sagrament

Last Updated ( Sunday, 15 November 2009 )
 
It-32 Hadd ta' Matul is-Sena
Written by Trevor Sultana   
Sunday, 08 November 2009

Il-qari tal-lum huwa: I Qari - 1Slat. 17, 10-16; II Qari - Lhud 9, 24-28; Evangelju - Mk. 12, 38-44.  Il-vangelu tal-lum jinqasam f'zewg partijiet - l-ewwel insibu lil Gesu' jehodha kontra l-Farizej minhabba li hsiebhom biss fl-irqaqat tal-ligi filwaqt li qalbhom hija mbieghda minn Alla; fit-tieni parti Gesu jinnota l-offerta tal-armla li ghalkemm kienet zghira kienet l-aktar wahda li ghogbot lil Alla, minhabba li din l-armla kienet tat kull ma kellha.  Ta' min jinnota li f'dawn iz-zewg episodji Gesu qed jaghmel enfasi fuq kemm hi importanti l-intenzjoni li biha naghmlu l-affarijiet tajba.  Jista' jkun li quddiem l-ohrajn jien nidher tajjeb, nobdi r-regoli u u hadd ma jsib xejn x'jghid fija - b'daqshekk ma jfissirx li jien maghgub minn Alla.  X'jigi l-ewwel ghalija?  Li nidher gust quddiem in-nies jew li noghgob lil Alla, anke bir-riskju li nidher ikrah?

Mulej aghtina qalb safja biex kull ma naghmlu naghmluh ghall-ikbar glorja tieghek u ghall-gid ta' hutna.  Amen.

The Widow's Mite       James C. Christensen

L-armla titfa kull ma kellha - C. Christensen

Last Updated ( Sunday, 08 November 2009 )
 
Tifkira Solenni tal-Fidili Mejtin Kollha
Written by Trevor Sultana   
Monday, 02 November 2009

                           Fit-2 ta' Novembru l-Knisja tfakkar lil dawk kollha li telqu qabilna bis-sinjal tal-Maghmudija.  B'mod specjali nitolbu ghal dawk l-erwieh li jinsabu fil-Purgatorju biex ikomplu jikbru fl-imhabba t'Alla sakemm jilhqu l-istat tal-hena bla tmiem.  It-talb taghna jghinhom jaslu f'dan l-istat.  Minhabba f'hekk il-Knisja tippermetti lil kull sacerdot biex f'dan il-jum jiccelebra tliet darbiet l-Ewkaristija, minghajr bzonn ta' permess specjali.  Hija drawwa ferm sabiha li hafna Nsara, f'dan il-jum, jiehdu sehem fl-Ewkaristija iktar minn darba.

 Fil-parrocca taghna l-Quddies se jkun: filghodu - 5.00, 5.30, 6.00, 6.45, 7.15, 9.00, 9.30 u 12.00; filghaxija - 4.00 (fic-cimiterju u fil-Museum tas-Subien), 5.15 (koncelebrazzjoni) u 6.00.  Fil-Kappella tal-Madonna tal-Hniena l-Quddies ikun fis-6.45am u fis-6.15pm.  Infakkru li n-nofs ta' nhar adorazzjoni mhux se jsir.

 Aghtihom O Mulej il-mistrieh ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom, jistriehu fis-sliem.  Amen.

Ic-Cimiterju tax-Xewkija

Last Updated ( Monday, 02 November 2009 )
 
<< Start < Prev 41 42 43 44 45 46 Next > End >>

Results 1093 - 1118 of 1186