Friday, 05 June 2020
           
Home
Vestizzjoni tal-Abbatini
Written by Mary Xerri   
Saturday, 22 May 2010

Nhar it-Tnejn 21 ta' Gunju ser issir l-Vestizzjoni tal-Abbatini.

Ghalhekk, dawk kollha li jixtiequ jinghaqdu mal-Grupp ta' l-abbatini, li ser jibdew laqghat bi preparazzjoni minn nhar is-Sibt 22 ta' Mejju fl-4.15pm fic-Centru Parrokkjali.

Jekk ghandkom xi suggerimenti jew ghal aktar informazzjoni mitluba tkellmu lis-Seminarista Mario Curmi.

J'Alla hafna tfal jithajjru li jissiehbu fil grupp ta' l-abbatini fejn jistghu jitghallmu mhux biss is-servizz ta'  l-artal imma jiehdu wkoll formazzjoni spiritwali li tghinhom ghall-hajja futura taghhom.

Last Updated ( Saturday, 22 May 2010 )
 
Il-Messagg tal-Arcisqof Pawlu Cremona fl-Okkazjoni tal-Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Socjali 2010
Written by Mary Xerri   
Saturday, 22 May 2010
 

Id-diskors tal-Arċisqof Pawlu Cremona OP matul il-laqgħa ma’ dawk li jaħdmu fil-media, fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali, il-Ġimgħa, 21 ta’ Mejju, 2010, fil-Kurja tal-Arċisqof.

Jiena nixtieq nieħu din l-okkażjoni biex nirringrazzjakom talli ġejtu għal din il-laqgħa li ssir kull sena. Hija okkażjoni biex niltaqgħu u naqsmu xi ħsibijiet. Nixtieq l-ewwelnett nirringrazzjakom tas-servizz li tagħtu lis-socjeta’ maltija bil-ħidma tagħkom. B’mod speċjali nixtieq nirringrazzjakom għall-ħidma tagħkom waqt il-miġja tal-Papa Benedittu XVI f’Malta. Il-ħidma tagħkom kienet apprezzata ferm f’Malta u barra minn Malta.

Read more...
 
Is-Sagramenti taz-Zwieg u l-Ewkaristija
Written by Mary Xerri   
Saturday, 22 May 2010

STQARRIJA TAL-KONFERENZA EPISKOPALI

Dan l-aħħar, diversi nies staqsew jekk koppji li jgħixu flimkien mingħajr ma huma miżżewġin jistgħux jitqarbnu.

Nagħmluha ċara li l-Knisja tħobb lil dawn il-koppji kif tħobb lill-membri kollha tagħha u tibqa` toffrilhom l-għajnuna spiritwali li jkollhom bżonn. Aħna l-Isqfijiet inħeġġuhom biex fost affarijiet oħra, ikomplu jmorru għall-Quddies u jipparteċipaw fil-ħajja tal-Knisja.

Iżda l-Knisja Kattolika ssostni li dawk il-koppji li jgħixu flimkien mingħajr ma huma miżżewġin m’għandhomx jersqu għat-tqarbin.  Il-Knisja ma tagħmilx dan bħala kastig iżda għax l-istil tal-ħajja tagħhom imur kontra s-sagrament taż-żwieġ nisrani.  Barra minn hekk, din l-imġieba tmur ukoll kontra t-tagħlim dwar l-Ewkaristija, u ma tirriflettix id-dispożizzjoni li wieħed għandu jkollu biex jirċievi l-Ewkaristija.  Huwa tagħlim tal-Knisja li biex wieħed jirċievi l-Ewkaristija, hu jrid ikun f’għaqda sħiħa ma` Alla u mal-Knisja.

Il-Knisja mwaqqfa minn Kristu, ukoll bħala komunita` viżibbli, trid tagħti xhieda wkoll viżibbli ta` dan it-tagħlim permezz tal-membri tagħha.

Aħna lkoll nafu li biex wieħed jgħix il-ħajja nisranija fi ħdan il-Knisja Kattolika jgħaddi minn tbatija.  Nafu ukoll li hemm min qed iħallas prezz għoli għax biex jibqa` f’komunjoni sħiħa mal-Knisja, għalkemm iż-żwieġ tiegħu tkisser, xorta għażel li ma jidħolx f’relazzjoni ma’ persuna oħra barra miż-żwieġ.  Għalhekk dawn il-persuni separati u mhux f’relazzjoni ma` ħaddieħor jistgħu jersqu għas-sagrament tal-Qrar u tat-Tqarbin.

Aħna l-Isqfijiet nixtiequ nistiednu lil dawk il-koppji li jgħixu flimkien mingħajr ma huma miżżewġin biex iħarsu dan it-tagħlim tal-Knisja, isaħħu l-fiduċja tagħhom fil-ħniena ta` Alla, jfittxu bis-sinċerita` t-triq tal-konverżjoni vera u jagħmlu minn kollox biex jimxu fiha.  Lil dawn il-koppji nħeġġuhom biex meta jmorru l-quddies jagħmlu biss tqarbina tax-xewqa li għandha valur kbir quddiem Alla.

 
Il-Bolla Kommemorattiva ta' Madre Tereza ghal Settembru
Written by Mary Xerri   
Monday, 17 May 2010
 
 

Madre Theresa

L-uffiċċju postali Amerikan se jkun qed iniedi bolla kommemorattiva ta’ Madre Tereża ta’ Calcutta għal Settembru li ġej.  CatholicVote.org ikkonfermat dan fl-aħħar jiem, waqt li nnutat li l-kampanja organizzata fi Frar li għadda b’talba għall-appoġġ għal din il-bolla sabet is-sapport ta’ madwar 138,000 firmatarju.

Stqarrija maħruġamill-President ta’ CatholicVote.org, Brian Burch, innutat li Roy Betts, kelliem għas-servizz postali, ikkonferma li l-bolla “se rkun iddedikata għall-Bażilika tas-Santwarju Nazzjonali tal-Immakulata Kunċizzjoni f’Washington DC, fil-5 ta’ Settembru”.

Il-Fondazzjoni Freedom from Religion, fetħet front kontra l-ħruġ ta’ din il-bolla, pero CatholicVote.org insistiet li jissuktaw il-pjani biex jimmeterjalizza ruħu l-ħsieb marbut mal-ħidma tas-soru mal-foqra u l-emarġinati. Burch innota li r-regoli tas-servizz postali kienu jipprojbixxu li joħorġu bolol li jonoraw istituzzjonijiet jew individwi reliġjużi li l-kisbiet tagħhom huma assoċjati ma’ twemmin reliġjuż. Għaldaqstant, kompla jgħid, li dawn ir-regoli m’għandhomx jeskludu reliġjużi li taw kontribut qawwi lid-dinja.

Il-grupp t’azzjoni qal li fil-passat kien hemm min ingħata tali rikonoxximent bħal Martin Luther King Jr fl-1979 u fl-1999, fost l-oħrajn.

 
Biex iz-zwigijiet u l-familji ma jibqghux jitkissru
Written by Mary Xerri   
Monday, 17 May 2010

Il-Ħsieb wara l-azzjoni dwar iż-żwieġ
Diskors ta’ Mons Isqof Mario Grech
Konferenza Nazzjonali “Biex iz-żwiġijiet u l-familji ma jibqgħux jitkissru” fl-okkażjoni ta’ Jum il-Familja (‘Rolling back the tide of marriage breakdown’)
Lukanda Phoenicia – Is-Sibt, 15 ta’ Mejju 2010

Dijanjożi ta’ pazjent tieħu f’kunsiderazzjoni kemm is-sintomi tal-marda, kif ukoll il-kawża ta’ dawk l-effetti! Tkun miżura dgħajfa jekk wieħed jikkura l-ġerħat ta’ persuna diabetika, mingħajr ma jindirizza l-marda tad-diabete!

Inħoss li dan qed jiġri wkoll fostna meta nitkellmu dwar it-tisħiħ taż-żwieġ u l-familja. Huwa importanti li wieħed jitfa’ dawl fuq il-periklu ta’ forom emerġenti tal-familja, dwar kruha tat-tifrik tal-familji, id-divorzju, il-koabitazzjoni, il-permessività sesswali, eċċ. Imma nemmen li dawn huma biss sintomi soċjali li, aktar milli għandhom jiġu indirizzati bħala diffikultajiet fihom infushom, hemm bżonn nintebħu x’inhu l-isem tal-marda. Dawn il-problemi matrimonjali u familjari huma l-effett ta’ kawża eżistenzjali wisq aktar profonda u aktar wiesgħa. Nifhem li l-azzjoni urġenti li teħtieġ is-soċjetà tagħna hija li bis-serjetà tindividwalizza l-għerq li kontinwament qed innibbet fergħat ġodda li huma bgħula.

Read more...
 
Turija qawwija ta' Solidarjeta' mal-Papa quddiem l-Iskandlu tal-Abbuzi
Written by Mary Xerri   
Monday, 17 May 2010

Pope Benedict XVI

Għaxriet ta’ eluf ta’ nies imlew Pjazza San Pietru fil-Vatikan f’turija massiċċa ta’ solidarjeta mal-Papa Benedittu XVI dwar il-każ ta’ allegati abbużi sesswali minn membri tal-kleru. Il-Papa deher sorpriż immens u qal li kien kuntent ħafna b’dik li sejjaħ “turija spontanja ta’ fidi u solidarjeta”. Għal darb’oħra, ikkritika pubblikament dak li sejjaħ “dnub” li fi kliemu, infetta lill-Knisja u li allura din tal-aħħar issa teħtieġ tiġi purifikata minnu.

Read more...
 
<< Start < Prev 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next > End >>

Results 1119 - 1144 of 1303