Wednesday, 18 September 2019
           
Home
IS-SITTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-KNISJA U R-RAGHAJJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 21 July 2018

Din hija il- Liturgija tas-Sittax il-Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 jesus-and-disciples-in-boat.jpeg

 

Kif jista’ qatt ikun li Nisrani veru ma jkollux imħabba kbira lejn il-Knisja tiegħu?  Kif qatt jista’ jkun li Nisrani veru jpoġġi ġibdiet oħra ’il fuq mill-imħabba lejn il-Knisja li minnha hu jagħmel parti?  Kif qatt jista’ jkun, nerġa’ ngħid, li Nisrani veru ma jitnikkitx quddiem iż-żmien diffiċli li l-Knisja tinsab għaddejja minnu f’pajjiżna u anke f’ħafna soċjetajiet oħra?  Huwa Kristu li jsalva lil kull wieħed minna u huwa d-Demm glorjuż tiegħu li jagħmel tajjeb għall-infedeltajiet tagħna, imma Kristu jrid isalvana “fi Knisja”, f’komunità ta’ aħwa, f’karovana li taqsam id-deżert eżistenzjali tal-ħajja.

 

Kien Kristu li waqqaf il-Knisja meta ħejja ċirku ta’ dixxipli li sejħilhom Appostli.  Kien Kristu li ħalaq ġerarkija f’dan il-grupp meta għażel lil Pietru biex ikun l-ewwel fosthom, u tnejn oħra prominenti f’Ġakbu u Ġwanni.  Kristu kien jaf li għalkemm ħafna kienu se jkunu l-bnedmin li jippruvaw ifittxuh waħedhom, dawn kienu se jkunu bħal wieħed li jipprova jaqsam waħdu d-deżert. Hu ried jevitalna l-perikli fiżiċi tal-għejja, tal-għatx, tal-attakk tax-xemx fl-eqqel tagħha, u l-perikli tal-ħallelin.  Meta n-nies kienu jaqsmu d-deżert, dejjem kienu jagħmlu dan f’karovana, fi grupp, biex meta wieħed jiġi bżonn l-għajnuna jsibha, u jkun hemm difiża aħjar kontra l-ħallelin, għax fin-numru hemm is-saħħa. 

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 15 ta' Lulju 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 15 July 2018
15_lulju_18.jpg
 bullettin_15-07-2018.jpg
 
IL-HMISTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-MAGHMUDIJA TAGHMILNA PROFETI
Written by Frans Galea   
Saturday, 14 July 2018

Din hija il- Liturgija tal-Hmistax il-Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

pro_amos.jpg

 

Ġwanni l-Battista qal li huwa kien jgħammed bl-ilma, “imma min ġej warajja jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu u n-nar.” (Mt. 3, 11).  Hija din il-Magħmudija li rċivejna aħna!  Aħna rċivejna l-Ispirtu s-Santu ta’ Alla u n-Nar li jagħmel Ħuġġieġa minn qalb il-bniedem.  Għal ħafna dan hu tqil biex jitwemmen, imma din hi Kelma ta’ Alla.  Dak il-Jum li fih irċivejna dan kollu, (u min jafha id-data tiegħu?), bdiet il-Ħajja ta’ Dejjem ġewwa fina li se ssib il-milja meta mmorru niltaqgħu ma’ Dak li miet għalina biex aħna nidhru quddiem il-Missier lebsin bil-merti tiegħu, iġġustifikati minnu, qaddisin!  Kollox ġie mogħti lilna bi Grazzja imma għajnejna għadhom morda u ma narawx ċar din il-meravilja kollha.

 

Il-problema tagħna hi li flok ma nħarsu lejn il-kwiekeb li jsejħulna, inħarsu lejn żokritna, lejn il-miżerja, id-dgħufija u l-fallimenti tagħna. Aħna emminna l-gidba li Alla hu rival tagħna u li l-hena tiegħu hi li jikkastiga l-inkapaċità tagħna li ngħixu l-Liġi.  Imma din l-inkpaċità tagħna, dan il-limitu safejn għandna ħila naslu fit-“tajjeb”, il-Knisja, b’ħafna kuraġġ ġej mill-Fidi, tmur issejjaħlu: “Xi ħtija hienja li stħaqqilha Feddej kbir bħal dan!” (mill-“Exultet” fis-Sahra tal-Għid).  Għax hija l-miżerja tagħna li niżżlet lil Alla fid-dinja fil-persuna ta’ Ġesù Kristu biex jurina li qalb Alla hi maqsuma tnejn bil-mogħdrija, bil-ħniena, bil-għali fuq kull wieħed minna li ġie lilU misruq minn satana.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 08 ta' Lulju 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 08 July 2018
8_lulju_18.jpg
 bullettin_08-07-2018.jpg
 
L-ERBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) IC-CKEJKNIN BISS JGHARFUH LIL KRISTU.
Written by Frans Galea   
Saturday, 07 July 2018

Din hija il- Liturgija ta' L-Erbatax il-Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

bloch-sermononthemount.jpg

 

Min se jagħraf jew jifhem lil Kristu bl-intelliġenza jew bir-rieda tiegħu?  Kristu huwa misteru li ħadd ma jista’ jgħarblu, imma l-Missier irid jgħarrafhulna bi Grazzja.  Bi Grazzja jfisser b’rigal b’xejn, gratis, bla ma jkun jistħoqqilna.  Dan il-Misteru ta’ Kristu, San Pawl isejjaħlu l-Misteru tas-Salvazzjoni tagħna.  F’waħda mill-Ittri tiegħu, Pawlu jgħidilna li l-Missier jixtieq jirrivelalna dan l-Għerf li jisboq kull għerf tad-dinja li jiġi mgħallem fl-iskejjel u fl-universitajiet.  Għax hawn m’aħniex nitkellmu fuq xi karriera jew xogħol, jew dottorat, imma qed nitkellmu fuq il-Ħajja nnifisha, anżi fuq Ħajja għal dejjem.

 

Għalhekk huwa Alla li jrid iwettaq din il-biċċa xogħol stupenda fil-bniedem li jgħarqf t-tifsir u l-wirt li hemm fil-Misteru tal-Għid ta’ Ibnu. Imma l-Ingliżi jgħidu: “it-takes two to tango”!  Aħna rridu nikkoperaw mal-Grazzja u għalkemm il-Grazzja tal-għarfien ta’ Kristu tinagħta, huma ftit li jaħtfuha u jagħmluha tagħhom.  U dawn il-ftit huma ċ-ċkejknin.  Mhux qed nirreferu għat-tfal fl-eta, imma għal dawk li ħallew lil Alla jċekkinhom, ineżżagħhom mill-kburija li kull bniedem għandu, ħallewH jagħmilhom sempliċi. 

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 01 ta' Lulju 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 01 July 2018
1_lulju_18.jpg
 bullettin_01-07-2018.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 131 - 156 of 1225