Tuesday, 20 November 2018
           
Home
ASSEMBLEA PARROKKJALI 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 15 October 2017

Nhar il-Ħadd 8 ta’ Ottubru 2017 il-parroċċa tagħna organizzat Assemblea Parrokkjali f’Dar Manresa, ir-Rabat, li għaliha attendew numru sabiħ ta’ persuni. L-Assemblea bdiet fit-3.00pm bit-talb tas-Salmi. Il-programm kien varjat b’mumenti ta’ talb u riflessjoni fuq il-Kelma ta’ Alla kif ukoll b’waqtiet ta’ rikreazzjoni. Fid-dawl tar-riflessjoni u s-suġġerimenti li kienu ħarġu mill-Assemblea tas-sena li għaddiet, ġie ppreżentat ukoll Pjan Pastorali Parrokkjali għas-snin li ġejjin. L-Assemblea ntemmet fis-7.00pm bi ftit waqtiet ta’ adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija u bit-talba tal-Għasar.

20171008_184526-1024.jpg
 
IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-HNIENA U L-MOGHDRIJA TA’ ALLA
Written by Frans Galea   
Saturday, 14 October 2017

Din hija il- Liturgija  tat-Tmienja u Ghoxrin Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 parobola_tieg.jpg

 

Alla hu l-ikbar misteru li jeżisti.  Kemm tħabat il-bniedem biex jifhmu!  Minn meta kien għadu jgħix fl-għerien u l-ħajja kienet tant prekarja li ħadd ma kien jaf filgħodu jekk kienx se jibqa’ ħaj sa filgħaxija, il-bniedem beda jħares ’il fuq lejn il-kwiekeb bil-lejl jew lejn ix-xemx tiela maż-żerniq u jistaqsi u jerġa’ jistaqsi: Min ħalaqni?  Minn għamel dan kollu?  Għalfejn qiegħed hawn jien?  Għax ġejt propju jien u mhux ħaddieħor floki?  Huma dawn li jagħmel lill-bniedem ħlejqa kbira: il-mistoqsijiet tiegħu.  Illum moħħ il-bniedem żviluppa u jagħmel mistoqsijiet ħafna iktar profondi: Jekk Alla huwa Mħabba għaliex hawn tant tbatija u nġustizzja fid-dinja?  Jekk Hu jħobbni lili, għaliex qiegħed ngħix din l-Istorja ta’ dieqa u tribulazzjoni?

 

Dawn u tant mistoqsijiet oħra  jimmarkaw it-taqbida li kull bniedem għandu ma’ Dak li jimla kollox u li għaliH tixhed ix-xjenza meta tgħid li xejn ma jista’ jibda mix-xejn għax bil-fors irid ikun hemm “principju” li minnu jibda kollox.  Il-verità hi li moħħ il-bniedem ma jistax “jaħtaf” lil Alla u jippossedih għax l-intellett tiegħu hu ċkejken wisq anke jekk forsi għad jiżviluppa ħafna iktar sakemm jilħaq il-potenzjal tal-għaġeb li għandu.  Kien għalhekk li Alla nnifsu jissorprendi lill-bniedem billi juri lilu nnifsu lil din il-ħlejqa tiegħu.  Miegħu biss għamel dan.  Hu beda proċess ta’ Rivelazzjoni, sensiela ta’ ġrajjiet, proċess bil-mod il-mod, sakemm niżel Hu nnifsu jgħammar mal-bniedem biex jgħinu jifhem Hu min hu u jkollu tweġiba għall-mistoqsijiet dejjiema tiegħu.

 

 

Last Updated ( Saturday, 14 October 2017 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 8 ta' Ottubru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 08 October 2017
bull_8-10-17-1024.jpg
 bullettin_08-10-2017-1024.jpg
 
IS-SEBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-MISSJONI VERA TAL-KNISJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 07 October 2017

Din hija il- Liturgija  tas-Sebgha u Ghoxrin Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 laborers-in-the-vineyard.jpg

 

Il-Missjoni vera u qaddisa tal-Knisja hu li xxandar lil Ġesù Kristu bħala l-unika tama għall-bniedem, l-unika Salvazzjoni dejjiema, l-Uniku Wieħed li jagħti sens lill-Ħajja bil-ferħ u t-tbatijiet tagħha.  M’hemmx salvazzjoni u sigurtà għalija u għalik barra minn Ġesù Kristu, u barra minnu kollox hu frugħa għax kollox għandu s-susa tal-mewt ħliefu.  Huma dawk li għandhom din il-Fidi li huma membri veri tal-Knsija ta’ Kristu.  Għax ġuridikament, fuq ir-reġistru tal-parroċċi hemm biljuni ta’ nies imniżżlin għax darba rċivew il-Magħmudija, imma dawk li għandhom il-Fidi adulta huma tassew inqas; ferm inqas.

 

Ħafna nies jitolbu l-Ħajja mingħand ħafna allat ta’ żmienna, bħalma fi żmien l-antik il-pagani kienu jittamaw f’allat li vvintaw huma stess.  Imma huma dawk li għalihom Kristu jiġi l-ewwel u qabel kollox biss li jagħmlu parti mill-Missjoni kbira li għandha l-Knisja.  Dawk li huma membri tal-isem fiha, jgħabbuha b’toqol iebes ta’ drawwiet u kulturi li tgħaddi għalihom.  Dawn l-affarijiet żejda jċajprulha l-viżjoni tal-Missjoni Glorjuża tagħha: tħabbar il-ħin kollu lil Ġesù Kristu bħala l-Waħdieni li rebaħ il-mewt.  Dan hi tagħmlu waqt li tikkumbatti l-mentalità tal-kultura dominanti ta’ żmienna, kultura tal-mewt li l-giddieba jsejħulha “progress”.  Kontriha hemm qawwiet imdallma ta’ setgħat għonja li jużaw flejjes enormi biex jirreklamaw u jxerrdu din il-kultura li twiegħed il-ħajja waqt li tagħti l-mewt.  Mewt lit-trabi fil-ġuf, mewt lill-familja skont n-natura, mewt lill-ġeneru kif ħalqu Alla: maskil u femminil, eċċ. 

 

 

Read more...
 
PURCISSJONI TAL-MADONNA TAR-RUZARJU
Written by Frans Galea   
Friday, 06 October 2017

Fl-okkażjoni tal-bidu tax-xahar ta’ Ottubru, li huwa x-xahar tar-Rużarju, nhar il-Ħadd 1 ta’ Ottubru 2017 fl-4.00pm fil-knisja Rotunda saret Konċelebrazzjoni solenni li tmexxiet mill-Arċipriet Mons. Daniel Xerri u pprietka d-djaknu Joseph Hili. Il-Kor tal-parroċċa anima l-kant. Imbagħad saret il-Purċissjoni bl-istatwa tal-Madonna tar-Rużarju. Ħadu sehem il-Fratelli kif ukoll għadd sabiħ ta’ nies. Matul it-triq intalbet it-talba tar-Rużarju. Fi tmiem il-Purċissjoni ngħatat il-Barka Sagramentali.

received_10213676522850134-1024.jpg
 
Il-Bullettin tal-Hadd 1 ta' Ottubru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 01 October 2017
bul_1-10-17_1-1024.jpg
 
bullettin_01-10-2017-1024.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 131 - 156 of 1135