Monday, 06 April 2020
           
Home
IT-TIENI HADD MATUL IS-SENA (2019) HAJTEK HIJA ILMA BLA TOGHMA JEW INBID TAL-FESTA?
Written by Frans Galea   
Saturday, 19 January 2019

Din hija il- Liturgija  tat-tieni Hadd matul is-sena (2019) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

miraklu_ta_kana.jpg

 

Is-sejba ta’ Kristu  mill-Maġi, il-Magħmudija minn Ġwanni u l-ewwel miraklu f’tieġ f’Kana tal-Galilija huma t-tliet manifestazzjonijiet tal-Messija quddiem id-dinja.  Nistgħu ngħidu, allura, li b’dan il-Ħadd qed inġibu fi tmiem iċ-ċiklu, iż-żmien tal-Epifanija tal-Mulej, tant li fil-Lvant, il-Knisja tiċċelebra f’daqqa dawn it-tliet okkażjonijiet importanti.

 

Ħafna għandhom karikatura ta’ Alla u tal-Messija tiegħU u għalhekk li minn dejjem il-Knisja ħasset il-bżonn li turi lid-dinja Kristu min hu tassew.  Jien u int għandna bżonn urġenti li tidher f’Ħajjitna, fl-Istorja tagħna Epifanija glorjuża tal-Mulej.  Jien ngħidlek li dan ikun tassew mument hieni, laqgħa ħajja mal-waħdieni li miet għalina, mal-uniku wieħed li tassew jista’ jibdel il-Ħajja tagħna.

 

 

Read more...
 
FESTA TAL-MAGHMUDIJA TAL-MULEJ
Written by Frans Galea   
Saturday, 19 January 2019

Nhar il-Ħadd 13 ta’ Jannar 2019 il-Knisja Kattolika ċċelebrat il-festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Fil-parroċċa tagħna din ġiet iċċelebrata b’aktar solennità minħabba r-rabta li għandha ma’ Ġwanni l-Battista, li għammed lil Ġesù. Fid-9.30am saret Konċelebrazzjoni li tmexxiet mill-Isqof Mario Grech li fiha huwa amministra s-sagrament tal-magħmudija liċ-ċkejkna Giulia, bint Matthew u Ġuża Xuereb. Fi tmiem il-Quddiesa Mons. Isqof semma’ żewġ inizjattivi ġodda li ħadet dan l-aħħar il-parroċċa tagħna: il-laqgħat tal-Lectio Divina u l-Kor tat-tfal Ulied il-Battista. Huwa esprima l-apprezzament tiegħu għal dawn l-inizjattivi u feraħ lill-komunità parrokkjali li permezz ta’ dawn l-inizjattivi qed tagħti aktar importanza lill-Kelma t’Alla u liċ-ċelebrazzjoni tal-Liturġija.

20190113_103505-2000.jpg

 

 
Il-Bullettin tal-Hadd 13 ta' Jannar 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 12 January 2019
13_jan_19-2000.jpg
 bullettin_13-01-2019.jpg
 
IL-MAGHMUDIJA TAL-MULEJ (2019) NIFFESTEGGJAW IL-MAGHMUDIJA TAGHNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 12 January 2019

Din hija il- Liturgija  tal-Maghmudija tal-Mulej (2019) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

-stained-glass-the-baptism-of-our-lord-jesus-christ-.jpg

 

Il-Magħmudija ta’ Ġwanni mhix il-Magħmudija tagħna.  Il-Magħmudija tagħna hi ferm aqwa, ferm iktar effikaċi u meraviluża minn dik li Ġwanni kien jagħti lill-midinbin li kienu jersqu biex jinħaslu fil-Ġordan bħala wirja minn barra tal-indiema li taqla’ l-maħfra ta’ Alla.  Din jagħmilhielna ċara Ġwanni nnifsu meta lin-nies qalilhom: “Jien, ngħid għalija ngħammidkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni, li ma jistħoqqlix inħollu l-qfieli tal-qorq tiegħu.  Hu jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu u n-nar.”  (Lq. 3, 16). 

 

Il-Magħmudija ta’ Ġwanni kien rit popolari li bih in-nies kienet taqla’ l-maħfra, bħalma n-nies kellha s-sagrifiċċju tat-tpattija fit-Tempju.  Iż-żewġ riti kien parti mit-Testment l-Antik, biex ngħidulhom hekk.  Is-sagrifiċċji tal-annimali fit-Tempju għall-maħfra kienu “uffiċċjali” għax kienet titlobhom il-Liġi li Alla nnifsu kien ta lil Mosè.  Il-Magħmudija ta’ Ġwanni kien rit “devozjonali” li bħalu nsibu wkoll f’reliġjonijiet oħra ta’ dak iż-żmien.  Imma la l-wieħed u lanqas l-ieħor ma kien, fihom infushom, jaqilgħu il-maħfra ta’ Alla għax kif tgħid l-Iskrittura d-demm tal-bhejjem jew il-ħasil tal-ġisem minn barra ma jistgħu qatt iħassru d-dnub.  Id-dnub kien tassew jinħafer imma b’antiċipazzjoni tal-Maħfra l-kbira għal kull bniedem li l-Messija kellu jaqla’ bl-Ubbidjenza tiegħu sa fuq is-Salib, u bil-Qawmien tiegħu fuq il-Mewt. 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 06 ta' Jannar 2019
Written by Frans Galea   
Sunday, 06 January 2019
jannar6-2000.jpg
 bullettin_06-01-2019.jpg
 
L-EPIFANIJA TAL-MULEJ TFITTXIJA U SEJBA (2019)
Written by Frans Galea   
Sunday, 06 January 2019

 Din hija il- Liturgija  ta' L-Eppifanija tal-Mulej (2019) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

epifanija_2019.jpg

 

 

Alla wera ruħu lill-bniedem f’Ġesù ta’ Nazaret, il-Kristu, il-Midluk, f’Dak li sa mill-ewwel paġni tal-Bibbja Hu wiegħed li jibgħat.  Alla ma baqagħlux iktar x’juri lill-bniedem.  Min isib lill-Iben isib lill-Missier.  Il-Ħajja ta’ Dejjem, is-sens kollu tal-Istorja li kull wieħed jgħaddi minnha, l-għan tagħha hu li niskopru l-Missier. LejH jinsab miexi l-ħolqien kollu, lejn il-Missier li hu l-għajn ta’ kollox.  U l-Missier jinsab fi Kristu.  Lanqas irridu nieqfu fuq Kristu, għax Kristu jiġi għandna biex jurina lill-Missier; Missieru u Missierna.  Kristu huwa t-Triq, imma d-destinazzjoni tagħna huwa l-Missier.  Ħajjin huma biss dawk li sabuH.  L-oħrajn għadhom iltiema u mhux veru li għandhom il-Ħajja u s-sliem.

 

In-Nisrani hu dak li sab lil Kristu, imma jibqa’ jifittxu xorta waħda, għax Kristu huwa Misteru.  Meta taħseb li doqtu u skirt bih, jaqbdek l-għatx għal aktar, u tkompli tterraq lejn il-qalba tad-Dawl, u l-qalba tad-Dawl huwa l-Missier.  Henjin huma dawk li jinsabu f’dan il-vjaġġ.  Henjin huma dawk li rikbu l-ġemel u qed iterrqu fid-deżert.  Henjin huma dawk li fid-dlam tas-solitudni, meta kulħadd jgħidlek li inti ffissat, titla’ għalik kewkba; għax il-kewkba tidher biss bil-lejl.  Int tgħix bil-lejl; l-oħrajn bin-nhar.  Int qed tfittex; l-oħrajn jaħsbu li sabu dak li kellhom isibu.  Inti fqir, imma għani;  l-oħrajn huma għonja, imma fqar. 

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 131 - 156 of 1287