Saturday, 10 April 2021
           
Home
Jibdew il-Kwaranturi Mqaddsa
Written by Trevor Sultana   
Friday, 13 November 2009

Illum fil-parrocca taghna se jibdew il-Kwaranturi Mqaddsa, tlitt ijiem ta' adorazzjoni Ewkaristika.  It-tradizzjoni tal-Kwaranturi bdiet f'Ruma meta xi knejjes bdew jorganizzaw 40 siegha (quaranta ore) ta' adorazzjoni kontinwa.  Ta' kull sena, fix-Xewkija, il-kwaranturi jsiru fil-Hadd ta' qabel is-sollennita ta' Kristu Re.  Tkun haga sabiha li f'dawn il-jiem wiehed isib ftit hin biex joqghod mal-Mulej, prezenti fl-Ewkaristija.                                                                    

F'dawn it-tlitt ijiem, kull siegha tal-adorazzjoni tkun iddedikata lil xi ghaqda partikulari.  Wiehed jista' jara l-programm tal-Kwaranturi fuq il-bullettin, fuq din il-website stess. [ Informazzjoni : Trevor Sultana. Ritratt : Frans Galea ]

 kw2.jpg

 L-Altar tas-Sagrament

Last Updated ( Sunday, 15 November 2009 )
 
It-32 Hadd ta' Matul is-Sena
Written by Trevor Sultana   
Sunday, 08 November 2009

Il-qari tal-lum huwa: I Qari - 1Slat. 17, 10-16; II Qari - Lhud 9, 24-28; Evangelju - Mk. 12, 38-44.  Il-vangelu tal-lum jinqasam f'zewg partijiet - l-ewwel insibu lil Gesu' jehodha kontra l-Farizej minhabba li hsiebhom biss fl-irqaqat tal-ligi filwaqt li qalbhom hija mbieghda minn Alla; fit-tieni parti Gesu jinnota l-offerta tal-armla li ghalkemm kienet zghira kienet l-aktar wahda li ghogbot lil Alla, minhabba li din l-armla kienet tat kull ma kellha.  Ta' min jinnota li f'dawn iz-zewg episodji Gesu qed jaghmel enfasi fuq kemm hi importanti l-intenzjoni li biha naghmlu l-affarijiet tajba.  Jista' jkun li quddiem l-ohrajn jien nidher tajjeb, nobdi r-regoli u u hadd ma jsib xejn x'jghid fija - b'daqshekk ma jfissirx li jien maghgub minn Alla.  X'jigi l-ewwel ghalija?  Li nidher gust quddiem in-nies jew li noghgob lil Alla, anke bir-riskju li nidher ikrah?

Mulej aghtina qalb safja biex kull ma naghmlu naghmluh ghall-ikbar glorja tieghek u ghall-gid ta' hutna.  Amen.

The Widow's Mite       James C. Christensen

L-armla titfa kull ma kellha - C. Christensen

Last Updated ( Sunday, 08 November 2009 )
 
Tifkira Solenni tal-Fidili Mejtin Kollha
Written by Trevor Sultana   
Monday, 02 November 2009

                           Fit-2 ta' Novembru l-Knisja tfakkar lil dawk kollha li telqu qabilna bis-sinjal tal-Maghmudija.  B'mod specjali nitolbu ghal dawk l-erwieh li jinsabu fil-Purgatorju biex ikomplu jikbru fl-imhabba t'Alla sakemm jilhqu l-istat tal-hena bla tmiem.  It-talb taghna jghinhom jaslu f'dan l-istat.  Minhabba f'hekk il-Knisja tippermetti lil kull sacerdot biex f'dan il-jum jiccelebra tliet darbiet l-Ewkaristija, minghajr bzonn ta' permess specjali.  Hija drawwa ferm sabiha li hafna Nsara, f'dan il-jum, jiehdu sehem fl-Ewkaristija iktar minn darba.

 Fil-parrocca taghna l-Quddies se jkun: filghodu - 5.00, 5.30, 6.00, 6.45, 7.15, 9.00, 9.30 u 12.00; filghaxija - 4.00 (fic-cimiterju u fil-Museum tas-Subien), 5.15 (koncelebrazzjoni) u 6.00.  Fil-Kappella tal-Madonna tal-Hniena l-Quddies ikun fis-6.45am u fis-6.15pm.  Infakkru li n-nofs ta' nhar adorazzjoni mhux se jsir.

 Aghtihom O Mulej il-mistrieh ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom, jistriehu fis-sliem.  Amen.

Ic-Cimiterju tax-Xewkija

Last Updated ( Monday, 02 November 2009 )
 
Solennita tal-Qaddisin Kollha
Written by Trevor Sultana   
Sunday, 01 November 2009

                 Nhar l-1 ta' Novembru, il-Knisja ticcelebra s-solennita tal-qaddisin kollha - dawk kollha li, skont l-Apokalissi, "gejjin mit-tahbit il-kbir u li haslu lbieshom fid-demm tal-Haruf", u li issa qeghdin igawdu lil Alla wicc imb'wicc. Huma dawk li fasslu l-hajja taghhom fuq il-Beatitudnijiet.  Fost dawn jista' jkun hemm ukoll xi qraba jew hbieb taghna.  F'dan il-jum ukoll jibda x-xahar ta' Novembru, li bi tradizzjoni antika jdawwrilna ħarsitna lejn dawk hutna li temmew il-hajja ta' din l-art.  Hija drawwa ferm sabiha li hafna Maltin u Ghawdxin f'dawn il-jiem izuru c-cimiterji biex jitolbu fuq il-fdalijiet tal-qraba u l-hbieb taghhom. 

Infakkrukom li llum fit-3.30pm issir koncelebrazzjoni fil-Knisja u wara, fl-4.15pm, isir pellegrinagg ghac-cimiterju fejn isir talb ghal hutna mejtin.

Il-Qaddisin Kollha - Ikona Ortodossa

Last Updated ( Sunday, 01 November 2009 )
 
Gimgha taz-Zghazagh
Written by Trevor Sultana   
Sunday, 25 October 2009

            Matul din il-gimgha, fic-Centru Parrokkjali, se ssir il-gimgha taz-zghazagh li se tkun tikkonsisti f'hames laqghat, mit-Tnejn sal-Gimgha.  Il-laqghat jibdew fit-8pm u ghalihom huma mistiedna kelliema differenti.  Hawn taht wiehed jista' jara l-programm tal-laqghat li se jsiru matul din il-gimgha.  Jistghu jattendu ghal dawn il-laqghat, il-bniet minn Form 3 'il fuq u s-subien minn Form 4 'il fuq.

 
It-30 Hadd ta' Matul is-Sena
Written by Trevor Sultana   
Saturday, 24 October 2009

             Il-qari tal-liturgija f'dan il-Hadd huwa: I Qari - Ger. 31, 7-9; II Qari - Lhud 5, 1-6; Evangelju - Mk. 10, 46-52.  Il-vangelu jipprezentalna lil Gesu jfejjaq lill-Bartimew l-għama li malli nduna bil-prezenza ta' Gesu beda jghajjat: "Gesu bin David ikollok hniena minni".  Ghal Bartimew il-laqgha ma' Gesu tatu d-dawl t'ghajnejh li tant kien ilu jixtieq.  U jien x'dawl ghandi bzonn bhalissa?  Konvint li Gesu kapaci jixhet dawl fuq il-problemi kollha ta' hajti?  Kemm lest li numilja ruhi u nitolbu jhenn ghalija?

Gesu bin David ikollok hniena minni ghax jiena midneb.  Ghinni ninxtehet quddiemek ghax "fid-dawl tieghek naraw id-dawl" O Alla.  Amen.

Gesu jfejjaq lil Bartimew - Carl Bloch

 
<< Start < Prev 51 52 53 54 Next > End >>

Results 1301 - 1326 of 1394