Sunday, 05 July 2020
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 13 ta' Jannar 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 12 January 2019
13_jan_19-2000.jpg
 bullettin_13-01-2019.jpg
 
IL-MAGHMUDIJA TAL-MULEJ (2019) NIFFESTEGGJAW IL-MAGHMUDIJA TAGHNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 12 January 2019

Din hija il- Liturgija  tal-Maghmudija tal-Mulej (2019) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

-stained-glass-the-baptism-of-our-lord-jesus-christ-.jpg

 

Il-Magħmudija ta’ Ġwanni mhix il-Magħmudija tagħna.  Il-Magħmudija tagħna hi ferm aqwa, ferm iktar effikaċi u meraviluża minn dik li Ġwanni kien jagħti lill-midinbin li kienu jersqu biex jinħaslu fil-Ġordan bħala wirja minn barra tal-indiema li taqla’ l-maħfra ta’ Alla.  Din jagħmilhielna ċara Ġwanni nnifsu meta lin-nies qalilhom: “Jien, ngħid għalija ngħammidkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni, li ma jistħoqqlix inħollu l-qfieli tal-qorq tiegħu.  Hu jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu u n-nar.”  (Lq. 3, 16). 

 

Il-Magħmudija ta’ Ġwanni kien rit popolari li bih in-nies kienet taqla’ l-maħfra, bħalma n-nies kellha s-sagrifiċċju tat-tpattija fit-Tempju.  Iż-żewġ riti kien parti mit-Testment l-Antik, biex ngħidulhom hekk.  Is-sagrifiċċji tal-annimali fit-Tempju għall-maħfra kienu “uffiċċjali” għax kienet titlobhom il-Liġi li Alla nnifsu kien ta lil Mosè.  Il-Magħmudija ta’ Ġwanni kien rit “devozjonali” li bħalu nsibu wkoll f’reliġjonijiet oħra ta’ dak iż-żmien.  Imma la l-wieħed u lanqas l-ieħor ma kien, fihom infushom, jaqilgħu il-maħfra ta’ Alla għax kif tgħid l-Iskrittura d-demm tal-bhejjem jew il-ħasil tal-ġisem minn barra ma jistgħu qatt iħassru d-dnub.  Id-dnub kien tassew jinħafer imma b’antiċipazzjoni tal-Maħfra l-kbira għal kull bniedem li l-Messija kellu jaqla’ bl-Ubbidjenza tiegħu sa fuq is-Salib, u bil-Qawmien tiegħu fuq il-Mewt. 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 06 ta' Jannar 2019
Written by Frans Galea   
Sunday, 06 January 2019
jannar6-2000.jpg
 bullettin_06-01-2019.jpg
 
L-EPIFANIJA TAL-MULEJ TFITTXIJA U SEJBA (2019)
Written by Frans Galea   
Sunday, 06 January 2019

 Din hija il- Liturgija  ta' L-Eppifanija tal-Mulej (2019) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

epifanija_2019.jpg

 

 

Alla wera ruħu lill-bniedem f’Ġesù ta’ Nazaret, il-Kristu, il-Midluk, f’Dak li sa mill-ewwel paġni tal-Bibbja Hu wiegħed li jibgħat.  Alla ma baqagħlux iktar x’juri lill-bniedem.  Min isib lill-Iben isib lill-Missier.  Il-Ħajja ta’ Dejjem, is-sens kollu tal-Istorja li kull wieħed jgħaddi minnha, l-għan tagħha hu li niskopru l-Missier. LejH jinsab miexi l-ħolqien kollu, lejn il-Missier li hu l-għajn ta’ kollox.  U l-Missier jinsab fi Kristu.  Lanqas irridu nieqfu fuq Kristu, għax Kristu jiġi għandna biex jurina lill-Missier; Missieru u Missierna.  Kristu huwa t-Triq, imma d-destinazzjoni tagħna huwa l-Missier.  Ħajjin huma biss dawk li sabuH.  L-oħrajn għadhom iltiema u mhux veru li għandhom il-Ħajja u s-sliem.

 

In-Nisrani hu dak li sab lil Kristu, imma jibqa’ jifittxu xorta waħda, għax Kristu huwa Misteru.  Meta taħseb li doqtu u skirt bih, jaqbdek l-għatx għal aktar, u tkompli tterraq lejn il-qalba tad-Dawl, u l-qalba tad-Dawl huwa l-Missier.  Henjin huma dawk li jinsabu f’dan il-vjaġġ.  Henjin huma dawk li rikbu l-ġemel u qed iterrqu fid-deżert.  Henjin huma dawk li fid-dlam tas-solitudni, meta kulħadd jgħidlek li inti ffissat, titla’ għalik kewkba; għax il-kewkba tidher biss bil-lejl.  Int tgħix bil-lejl; l-oħrajn bin-nhar.  Int qed tfittex; l-oħrajn jaħsbu li sabu dak li kellhom isibu.  Inti fqir, imma għani;  l-oħrajn huma għonja, imma fqar. 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 30 ta' Dicembru 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 30 December 2018
30_di_18.jpg
 bullettin_30-12-2018.jpg
 
IL-HADD FOST L-OTTAVA TAL-MILIED (2018) IL-BNIEDEM BZONN FAMILJA
Written by Frans Galea   
Sunday, 30 December 2018

Din hija il- Liturgija tal-Hadd fost L-Ottava tal-Milied ( 2018 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 tfallel_gesu_fit-tempju.jpg

 

Fit-Tieni Kapitlu tal-ewwel ktieb tal-Iskrittura - il-Ġenesi, Alla jipproklama xi ħaġa mportanti immens dwar il-karattru tal-bniedem u tal-ħolqien kollu li hu nissel mill-Imħabba kbira tiegħU.  Hu qal: “Mhux sewwa li l-bniedem jibqa’ waħdu.  Ħa nagħmillu għajnuna tgħodd għalih.”  (Ġen. 2, 18).  Dak li ġie mnissel mill-Imħabba ma setax jgħix fis-solitudni, u dan ma jgħoddx għall-bniedem biss imma għall-ħlejjaq kollha.  Alla nnifsu ma jgħix f’solitudni għax Hu komunità, familja, Tliet Persuni, rivelazzjoni tal-għaġeb li Alla ta tiegħU innifsu u li hi l-bażi tal-Fidi Nisranija.  L-Imħabba ma tissaportix ma tgħaddix għal għand ħaddieħor.  Fejn m’hemmx dan “l-ieħor” m’hemmx Imħabba.  Din hi l-karatteristika ta’ Alla li l-ħin kollu jgħaddi għal għandi, għal għandek, għal għand “ħaddieħor”, u dan kien il-mottiv, il-prinċipju, il-bidu tal-Univers maħluq.  Alla jaqsam Imħabbtu għax l-Imħabba mhix Imħabba jekk ma tiġix maqsuma ma’ ħaddieħor, ixxerjata.  Din hija r-raġuni li Alla ħalaq kollox.

 

Għalhekk il-bniedem jinqered mingħajr kumpanija, mingħajr “l-ieħor” jew  “l-oħra”.  Għalhekk il-Familja.  U fejn ma hemmx familja fiżika, għax mhux kulħadd jiżżewweġ, il-bniedem xorta joħloq ambjent familjari għalih fost ħbiebu, fost sħabu tax-xogħol, fost dawk li jaqsmu miegħu l-istess idejat, xewqat, passatempi.  Jekk lill-bniedem iġġegħlu jgħix waħdu, toqtlu, u dan hu pruvat xjentifikament.  L-ikbar kastig li jeżisti fil-ħabsijiet huwa s-“solitary confinement”, meta bniedem jagħlquh ġo ċella, qisu ġo qabar, għal xhur sħaħ bla ma jara lil ħadd.

 

 

Last Updated ( Sunday, 30 December 2018 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 157 - 182 of 1312