Friday, 22 November 2019
           
Home
IT-TLETTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) KRISTU REBAH IL-MEWT GHALINA
Written by Frans Galea   
Saturday, 30 June 2018

Din hija il- Liturgija tat-Tlettax il-Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

jairus-and-jesus-2000.jpg

 

Il-Liturġija tal-Kelma ta’ dan il-Ħadd tiffoka fuq il-qalba tal-problema tal-bniedem, imma hija Kelma ferrieħa, Kelma li tagħti Aħbar Tajba lill-bniedem għajjien, tagħtih Tama. Hija Kelma li meta tiġi emmnuta taqleb il-Ħajja ta’ taħt fuq.  Din il-Kelma hija l-Kerigma Nisranija.  Hija din il-Kelma li tiġbed lin-nies lejn Kristu.  Minnha rridu nibdew meta nitkellmu mal-bniedem fuq il-Mulej.  Ħafna jibdew mill-morali: x’għandu jagħmel il-bniedem u x’mgħandux jagħmel.  Ħafna nies morda spiritwalment jiddarsu għax il-morali kapaċi tkun iebsa ma’ min hu dgħajjef.  Kristu kien iħobb jagħmilha mal-midinbin  propju għax kien jara fihom nies dgħajfa.  Dawn in-nies jinġibdu lejn Kristu u jibdew jitfejqu mhux bil-kmandamenti u l-preċetti imma bl-Aħbar it-Tajba tal-Imħabba ta’ Alla għalihom hekk kif inhuma, morda, midinba, ilsira tax-xjaten li jsawtu lill-bnedmin.

 

Fil-bidu għidna li l-Kelma se titkellem fuq l-ikbar problema li għandu l-bniedem.  Dan mhux il-faqar, mhux il-fallimenti fil-Ħajja, mhux jekk hux miżżewweġ jew le, sabiħ jew ikrah, għandux ħbieb jew jgħix waħdu, hux ħieles jew maħkum...  L-ikbar problema tal-bniedem minn dejjem kienet il-mewt.  Is-saħta fuq kull bniedem hija l-ħsieb dejjem preżenti fis-subkonxju ta’ moħħna li lkoll resqin lejn xifer is-sies.  Xi darba trid tmiss lilna biex nagħmlu l-pass fil-baħħ.  Dan jikkondizzjona l-għemejjel kollha tal-bniedem.  Huwa minn hawn li l-bniedem tilef il-kapaċità tiegħu li jħobb tassew.  Fil-Ġnien fejn dineb Adam, huwa mill-ewwel waħħal f’martu.  Mad-dnub daħal il-biża’ tal-kastig u l-egoiżmu.  Adam jikxef lil martu u f’qalbu qal: “Oqtol lilha jekk trid, basta neħles jien!”  Din hija t-traġedja tal-umanità.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 24 ta' Gunju 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 24 June 2018
 24-6-18bull_1.jpg
 24-6-18bull_2.jpg
 
24 TA’ GUNJU, 2018 IT-TWELID TA’ WANNI L-BATTISTA IX-XBIHA TAN-NISRANI LI J&ABBAR LIL KRISTU
Written by Frans Galea   
Saturday, 23 June 2018

Din hija il- Liturgija TAT-TWELID TA’ ĠWANNI L-BATTISTA bi hsibijiet  min Joe Rapa.

st-john-the-baptist-detail.jpg

 

Il-Knisja Kattolika, mxerrda mad-dinja kollha tagħmel żewġ festi kbar f’ġieħ il-patrun tal-parroċċa tagħna, San Ġwann Battista : it-twelid tiegħu għad-dinja u t-twelid tiegħu għall-eternità ta’ glorja, wiċċ imb’wiċċ mal-Missier, fejn nittamaw b’ħerqa kbira li għad ningħaqdu miegħu meta jasal il-Jum tal-Glorja tagħna.  Il-parroċċa tagħna l-iktar li tiffesteġġja hija l-miġja tiegħu fostna, li ma tfissirx biss it-twelid tiegħu imma l-ħajja u l-missjoni tiegħu kollha fuq din l-art.  Il-Liturġiji li l-Knisja għandha biex bihom tiċċelebra l-Misteru ta’ dan il-Profeta qaddis huma għonja ħafna.  Hawnhekk, din is-sena, se nikkummentaw fuq il-qari tal-Vġili ta’ din il-Festa kbira.

 

Ngħiduha mill-ewwel li San Ġwann huwa sfida għal kull min jgħid li jrid jimxi wara Kristu.  Huwa faċli li nħallu s-sentimenti u l-emozzjonijiet jingannawna.  Dawn l-affarijiet Ġwanni rmiehom bħallikieku kienu knis.  Ħalla lill-familja tiegħu bħallikieku ma għeżistitx u qata’ l-irbit minn magħha u teliqilha lejn id-deżert fejn tgħallem jaħkem lil ġismu bħallikieku ġismu kien xi bhima selvaġġa li tiġi mmansata u tibda tobdi dejjem.  Dan għamlu għax sab teżor enormi ġewwa fih innifsu, u dan l-għana bla qies kien Alla.  Mhux bil-ħila tiegħu imma bi Grazzja kbira li Alla tah għax ried jagħmel minnu xabla msinna tajjeb li taqta’ u li magħha mhemmx ċajt fejn tidħol il-verità.

 

 

Last Updated ( Sunday, 24 June 2018 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 17 ta' Gunju 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 17 June 2018
17_un_18.jpg
 bullettin_17-06-2018.jpg
 
IL-HDAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) X’INHI L-KNISJA ?
Written by Frans Galea   
Sunday, 17 June 2018

Din hija il- Liturgija tal-Hdax il-Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 003-parables-kingdom-heaven.jpg

 

X’inhi l-Knisja ? Mistoqsija taħraq !  Taħraq anke fi żminijietna meta ħafna li ma tantx jinkwetaw fuqha jgħidu li l-influwenza tagħha qed tisparixxi minn pajjiżna kif sparixxiet minn ħafna pajjiżi sekulariżżati.  Malli ssemmi l-Knisja ibqa’ ċert li ftaħt suġġett jaħraq u, b’sorpriża, jinteressa lil ħafna.  Iktar kemm il-bniedem isir « tad-dinja » iktar isibha bi tqila jifhem il-Knisja u jippretendi u jiddetta li l-Knisja trid issir bħalu, « biex ma tinqatax min-nies », jgħidu.

 

Nistgħu nirrispondu din il-mistoqsija billi ngħidu x’mhix il-Knisja.  Il-Knisja ta’ Ġesù Kristu mhix xi Saltna ta’ din l-art.  Kristu sejħilha « Saltna » bħalma sejjaħ lilu nnifsu « Sultan » « imma mhux ta’ din l-art », Hu qal.  Hafna minn ġol-Knisja stess waqgħu f’din it-tentazzjoni fl-imgħoddi, u dan irriżulta f’pompi żejda u palazzi għal dawk li mxew l-aktar ’il quddiem fit-tmexxija tagħha.  Dan ġab ukoll marda ; marda ta’ kompromessi u anke ftehim ma’ gvernijiet u mexxejja tad-dinja li kienu ħatja ta’ dnubiet kbar.

 

Read more...
 
HRUG TAL-ISTATWA TA’ SAN GWANN BATTISTA MIN-NICCA
Written by Frans Galea   
Saturday, 16 June 2018

Nhar il-Ħamis 14 ta’ Ġunju 2018 kien l-aħħar Ħamis ta’ San Ġwann u l-ewwel jum tan-Novena bi tħejjija għall-Festa. Filgħaxija fit-8.30pm saret Velja ta’ talb immexxija miż-żgħażagħ li fiha sar il-ħruġ tal-istatwa ta’ San Ġwann Battista min-niċċa. Fil-bidu tal-Velja erbgħa u għoxrin żagħżugħ u żagħżugħa imxew bid-dawl jixgħel f’idejhom, simbolu ta’ dak id-Dawl veru li Ġwanni ġie biex jixhed għalih. Wara l-qari mill-Iskrittura Mqaddsa xi żgħażagħ oħra għamlu talb ta’ tifħir lil Alla u talbu l-interċessjoni tal-Battista fuq il-parroċċa tagħna. Imbagħad l-istatwa artistika tal-Battista inħarġet min-niċċa tagħha fost il-kant u l-entużjażmu ta’ dawk kollha preżenti. Għal din l-okkażjoni ġiet iffurmata wkoll orkestra żgħira b’mużiċisti Xewkin biex takkumpanja l-kant, taħt id-direzzjoni ta’ Ivan Farrugia. Fl-aħħar tal-Velja, li ntemmet bil-Barka Sagramentali, ġew ippreżentati xi bukketti tal-fjuri lil San Ġwann Battista mill-Kumitati u l-Għaqdiet tal-Festa u ż-żgħażagħ ippreżentaw lill-Arċipriet il-gear il-ġdid tal-Festa flimkien ma’ CD bl-innijiet li ser jiżżanżnu din is-sena.

dsc_7585-2000.jpg
 dsc_7901-2000.jpg

 

Last Updated ( Saturday, 16 June 2018 )
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 157 - 182 of 1245