Friday, 24 February 2017
           
Home
IL-MAGHMUDIJA TAL-MULEJ (2016) EPIFANIJA OHRA
Written by Claudio Vella   
Saturday, 09 January 2016

Din hija il- Liturgija  tal- Maghmudija tal-Mulej bi hsibijiet  min Joe Rapa.

clickhandler.ashx.jpg
 Il-Maghmudija ta' Gesu  min
Gwanni l-Battista

 

Tant hija mportanti l-ideja tal-Epifanija tal-Mulej, li l-Knisja, wara li ċċelebratha b’solennità l-Ħadd li għadda, tkompli tiċċelebraha b’inqas pompa, imma wkoll b’importanza f’dan il-Ħadd u fil-Ħadd li ġej.  Dan, għax li Alla juri ruħu lill-bniedem hi l-quċċata ta’dak li jista’ jistenna l-bniedem mill-eżistenza tiegħu.  l-Epifanija hija l-wirja ta’ Alla quddiem il-bniedem li jfittxu.  Dawk li jkollhom din l-esperjenza li jisru jafu lill-Mulej mill-qrib għax Hu wera ruħu lilhom, huma mdawlin, għandhom is-sens tal-ħajja u jafu li l-Istorja tagħhom hija mmexxija minnu.  Dawk li, mhux biss qatt ma kellhom Epifanija tal-Mulej f’ħajjithom imma lanqas biss xtaquha għax ma jridux li xi ħadd jindaħlilhom f’ħajjithom, dawn qegħdin fid-dlam, u jekk iħaffru fil-fond xejn ma jagħmels sens fil-ħajja għax kollox jispiċċa u jgħaddi.

 

Fl-Epifanija tal-Ħadd li għadda, Alla juri ruħu f’Ibnu lill-ġnus tad-dinja kollha.  Id-dinja li kienet midfuna fid-dlamijiet, tivvinta l-allat tagħha għax ħadd ma jista’ jgħaddi mingħajr xi alla jew xi allat, rat dawl kbir.  Fil-persuna tat-tliet maġi, id-dinja inxteħtet fl-art tadura l-Misteru ta’ Alla magħmul bniedem biex jieħu fuqu d-dnub tad-dinja biex id-dinja tkun iġġustifikata u jinfetħulha beraħ il-bibien tas-Saltna ta’ Dejjem.  Issa, kull bniedem huwa mistieden, imsejjaħ, biex jiskopri l-meravilja tal-Imħabba tal-Missier li ntweriet f’Ibnu Ġesù. 

 

Last Updated ( Saturday, 09 January 2016 )
Read more...
 
Kompetizzjoni tal-isbah presepju Milied 2015
Written by Matthew Attard   
Monday, 04 January 2016
Ilbieraħ fi tmiem il-quddiesa tat-8:30 tħabbru r-rebbieħa tal-kompetizzjoni tal-isbaħ presepju Milied 2015. Il-parteċipanti kollha ingħataw tifkira  tas-sehem u l-interess tagħhom fi tħejjija ta' presepju matul dan il-Milied.
 
picture8.jpg  picture7.jpg 
 picture6.jpg  picture5.jpg
 picture4.jpg  picture3.jpg
 picture2.jpg  picture1.jpg
 
Last Updated ( Monday, 04 January 2016 )
 
Gabra ghad-Dar tal-Providenza
Written by Matthew Attard   
Sunday, 03 January 2016

Grazzi u prosit tal-generozita' kbira murija mill-parrocca tax-Xewkija b'risq id-dar tal-Providenza fil-gabra li saret fl-ewwel jum tas-sena il-gdida. Il-qalb kbira taghna issarfet f'€2536.75. Il-Mulej zgur li ser ibierek il-qalb generuza taghna u jpattilna ghal din l-imhabba lejn hutna fil-bzonn.

image.jpg 

 

Last Updated ( Monday, 04 January 2016 )
 
Il-Bullettin tal-Hadd 3 ta' Jannar 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 03 January 2016
 bullettin_03-01-2016.jpg
    Il-Bullettin tal-Hadd 3 ta' Jannar
                               2016
 
IL-HADD FUQ L-1 TA’ JANNAR EKKU L-MESSIJA! L-EPIFANIJA TAL-MULEJ
Written by Claudio Vella   
Sunday, 03 January 2016

Din hija il- Liturgija  tal-Hadd fuq L-1 ta' JannarL-Epifanija tal-Mulej   bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 epifanija.jpg
 L-Adorazzjoni tal-Magi

 

Waqt li l-Avvent huwa s-simbolu tal-istennija li kull Nisrani għandu jkollu, stennija ta’ laqgħa ma’ Kristu mqajjem fuq il-mewt, stennija ta’ daħla dejjem iktar profonda fil-Fidi... waqt li l-Avvent huwa mixja li hi simbolu tal-ħajja Nisranija kollha kemm hi, l-Epifanija hija l-mument li lejh tipponta, timmira din l-istennija mbierka tan-Nisrani.  In-Nisrani matur jixxennaq għal ħaġa waħda, għal grazzja waħda li hi mfissra b’mod tal-għaġeb mill-Appostlui Pawl fl-Ittra tiegħu lill-Filippin: “Dak kollu li għalija kien qligħ, jien għaddejtu bħala telf minħabba Kristu. Jiena ngħodd kollox bħala telf ħdejn il-qligħ kbir li hemm filli nagħraf lil Kristu Ġesù Sidi;  minħabba fih ridt li nitlef kollox, u ngħodd kollox bħala knis, biex nirbaħ lil Kristu, u nkun ninsab fih; mhux għax għandi xi ġustizzja tiegħi, dik li tiġi permezz tal-Liġi, iżda dik li tiġi permezz tal-fidi fi Kristu, il-ġustizzja ġejja minn Alla u mibnija fuq il-fidi.  Irrid nagħraf lilu u l-qawmien tiegħu mill-imwiet, u naqsam miegħu t-tbatijiet tiegħu, u nsir nixbhu fil-mewt, biex jirnexxili nikseb il-qawmien mill-imwiet.  Inross ’il quddiem biex naħtaf dan, bħalma Kristu Ġesù ġa ħataf lili.  Waqt li ninsa li ta warajja kollu, jiena nagħmel ħilti kollha biex nilħaq dak li hemm quddiemi.  (Fil 3, 7-13).

 

Dan hu kliem tal-għaġeb mimli żelu għal Kristu.  Bħal Pawlu, kull Nisrani li daq xi ftit il-ħelsien tal-Mulej, għandu tensjoni tgħammar f’għadmu.  Qatt mhu kuntent b’li għandu ‘mma jrid iktar u iktar.  Għalhekk il-mixja ’il ġewwa fi Kristu tieħu l-ħajja kollha u tibqa’ sal-aħħar mumenti.  L-Epifanija hija l-Wirja, il-mument tal-laqgħa ma’ Kristu u nistgħu ngħidu bla tlaqliq li n-Nisrani miġbud mill-Missier lejn Ibnu, jgħaddi minn Epifanija għal Epifanija, minn Memorjal għal Memorjal, minn Fidi għal Fidi.  Bħas-slaten maġi tal-Epifanija oriġinali, in-Nisrani-pellegrin jgħaddi minn mumenti oskuri fil-vjaġġ tiegħu, iterraq minn mogħdijiet solitarji, imħarbta, mudlama, fejn il-ħitan tas-sejjieħ jaħbu ħallelin u briganti kattivi u qattiela.  Bħas-slaten maġi, il-bniedem li jfittex lil Kristu, jaqa’ fit-tentazzjoni li juża r-raġuni tiegħu u jitlef il-kewkba li kienet tmexxih.  Dan hu rifless tajjeb ħafna f’dak li tgħid il-maħbuba fl-Għanja tal-Għanjiet: “Lill-maħbub tiegħi jiena stess mort ftaħtlu iżda... hu kien diġa’ dar u telaq!  Ħassejtni ruħi ħierġa minħabba fih.  Fittixtu, fittixtu u ma sibtux, sejjaħtlu, u ma weġibnix!  Iltaqgħu miegħi l-għassiesa li jduru mat-toroq u tawni s-swat, ġerrħuni, ħaduli sa ħwejġi l-għassiesa tas-swar!”  (Għanja  5, 5-7). 

 

 

Last Updated ( Saturday, 09 January 2016 )
Read more...
 
Party ghat-tfal u l-genituri fic-Centru Parrokjali
Written by Matthew Attard   
Monday, 28 December 2015

 

Illejla sar party tal-Milied għat-tfal u l-ġenituri ġewwa c-Ċentru Parrokjali. L-attendenza kienet waħda numeruża u bl-għajnuna ta' ħafna ġenituri li għenu kemm fl-organizzazjoni kif ukoll fit-tqassim tal-ikel il-festin seta' jkun suċċess. Kien hemm ukoll nies apposta li għamlu l-"face painting" kif ukoll l-"baloon modelling" u Father Christmas ġie biex iqassam l-ħelu u r-rigali lit-tfal. Saru wkoll xi logħob u l-adulti ħadu sehem fit-tombla. 

party_1.jpg  party_2.jpg party_3.jpg 
 party_4.jpg  part_5.jpg  party_6.jpg
 party_7.jpg  party_8.jpg party_9.jpg
Last Updated ( Saturday, 23 January 2016 )
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 157 - 182 of 909