Thursday, 23 March 2017
           
Home
IL-HAMES HADD MATUL IS-SENA (2016) MORRU U HABBRU!
Written by Frans Galea   
Saturday, 06 February 2016

Din hija il- Liturgija  tal-Hames Hadd matul is-sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

fish-feature.jpg
 Gesu juri lil Pietru fejn ghandu jistad

 

L-Evanġelizzazzjoni saret kelma fuq fomm ħafna li huma midħla tal-Knisja.  Evanġelizzazzjoni jew inkella Evanġelizzazzjoni Ġdida.  Tkellem fuqha l-Konċilju ħamsin sena ilu, u minn dak in-nhar bdiet tikber fl-importanza u l-urġenza.  Il-kelma “Evanġelizzazzjoni” ġejja mill-kelma “Evanġelju” li tfisser “Aħbar Tajba”.  Hawn qegħdin nitkellmu, naturalment, fuq l-Aħbar it-Tajba li l-Missier bagħat lil Ibnu sabiex jagħti lill-bniedem mitluf fuq din il-pjaneta li nsejħulha d-dinja.  Allura, Evanġelizzatur huwa wieħed li jwassal din l-Aħbar it-Tajba tal-Mulej Ġesù, u Evanġelizzazzjoni hija x-xogħol li wieħed irid imidd għonqu għalih biex iwassal din l-Aħbar. 

 

Sal-lum għad hawn ħafna, forsi l-maġġoranza, li jaħsbu li biex wieħed jevanġelizza jrid imur jippriedka lil Kristu f’xi pajjiż tal-Afrika li għadu ma semax biH, jew tal-Asja, bħaċ-Ċina.  Dan jibqa’ veru, imma l-ilma li bih hija mdawra l-ħuta (simbolu tan-Nisrani) qed jinbidlilha, u ilu li nbidlilha fil-pajjiżi tradizzjonalment Insara.  Illum il-Knisja għandha quddiema sfida biex terġa’ tevanġelizza dak li kien evanġelizzat fl-ewwel sekli tal-Kristjaneżmu, nkluża Malta.  Quddiem is-sekularizzazzjoni u l-kollass tal-Fidi u l-valuri Nsara s-sejħa urġenti li għandha l-Knisja hu li terġa titnibbet fejn darba kienet siġra kbira, imma li llum mietet.

 

Last Updated ( Saturday, 06 February 2016 )
Read more...
 
Celebrazzjoni tat-tberik tax-xema' tal-Gandlora
Written by Matthew Attard   
Monday, 01 February 2016

Illejla fil-parroċċa tagħna saret iċ-ċelebrazzjoni tat-tberik tax-xema’ tal-Gandlora. Peress li t-temp ma ppermettiex li din iċ-ċelebrazzjoni ssir fuq barra, il-funzjoni kellha ssir fuq wara tal-knisja.Kull min kien preżenti ingħata xemgħa u l-Arċipriet bierek dawn ix-xengħat, filwaqt li l-abbatini, il-kleru u l-poplu daru mal-knisja bix-xemgħa tixgħel f’idejhom fost kant reliġjuż u qari tas-salm. Fil-prietka, l-Arċipriet fehemna  l-valur ta din iċ-ċelebrazzjoni speċjalment il-mixja qasira li għamilna, mixja li għamluha wkoll San  Ġużepp u l-Madonna bit-tarbija Ġesu’ lejn it-tempju biex jippreżentawh.

 gandlora4.jpg
 gandlora3.jpg
 gandlora2.jpg

 

Last Updated ( Friday, 05 February 2016 )
 
Il-Bullettin tal-Hadd 31 ta' Jannar 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 31 January 2016
bullettin_31-01-2016-1024.jpg
    Il-Bullettin tal-Hadd 31 ta' Jannar
                               2016
 
IN-NAWFRAGJU TAL-APPOSTLU MISSIERNA SAN PAWL IT-TWELID TAL-KNISJA F’MALTA
Written by Frans Galea   
Sunday, 31 January 2016

Din hija il- Liturġija  tal-Festa tan-Nawfraġju ta' San Pawl F'Malta bi ħsibijiet  minn Joe Rapa.

malta_2008_-_rabat_st_paul_68-1024.jpg
      In-Nawfragju ta' San Pawl f'Malta

B’antiċipazzjoni, l-Knisja f’Malta qegħda tagħmel il-festa solenni tan-Nawfraġju ta’ San Pawl fuq xtutna.  Kien nawfraġju ieħor, tempesta oħra, diżgrazzja fost il-ħafna li kienu ġraw qabel u li ġraw wara madwar gżiritna.  Imma dik li ġrat jew fil-ħarifa jew fix-xitwa (hemm diskussjoni fuq dan) tas-sena 60 wara Kristu bidlet l-Istorja ta’ pajjiżna.  Illum aħna għadna nippersistu b’soċjetà u ċiviltà Nisranija fuq il-fruntieri tal-Knisja, biex ngħid hekk, għax ftit kilometri ta’ baħar lejn in-nofs in-nhar jibda territorju Mislem fl-Afrika ta’ fuq, territorju li darba kien kollu Nisrani daqsna jew iktar, imma li ġie misruq lill-Knisja ta’ Kristu bil-forza tal-armi.

 

Il-Knisja f’Malta hija waħda mill-ftit Knejjes Apostloliċi li għad fadal, jiġifieri hija Knisja mwaqqfa mill-Appostli, fil-kas tagħna minn San Pawl.  Kien hemm żmien, speċjalment taħt il-ħakma Għarbija, fejn qajla kien għadu jidher sinjal ta’ ħajja f’din il-Knisja.  Kien żmien li l-istudjużi jgħidu li l-maġġoranza tal-ftit Insara li kien fadal kienu Għawdxin u mhux Maltin. In-Normanni, ħakkiema Franċiżi, taw ir-ruħ lill-Knisja li kienet kważi mejta, u minn dak in-nhar reġgħet bdiet era Nisranija għal pajjiżna, era twila li fiha l-Fidi fi Kristu ġiet trażmessa b’reqqa u bi skruplu minn ġenerazzjoni għall-oħra, minn missirijiet għal ulied, sakemm waslet għandna llum.  X’qed nagħmlu aħna llum b’dan il-wirt tal-Fidi, hija kwistjoni oħra.

 

 

Last Updated ( Friday, 05 February 2016 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 24 ta' Jannar 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 24 January 2016
 bullettin_24-01-2016-1024.jpg
     Il-Bullettin tal-Hadd 24 ta' Jannar
                                 2016
 
IT-TIELET HADD MATUL IS-SENA (2016) GHOZZA U QIMA LEJN IL-BIBBJA
Written by Claudio Vella   
Saturday, 23 January 2016

Din hija il- Liturgija  tat-tielet Hadd matul is-sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

stluke_full.jpg
 

 

“Il-Kelma ta’ Alla hi ħajja u qawwija, taqta’ aktar minn xabla b’żewġt ixfar; hija tinfed sa tifred minn xulxin ir-ruħ u l-ispirtu u l-ġogi u l-mudullun; u tgħarbel il-ħsibijiet u l-fehmiet tal-qalb.”  (Lhud 4, 12).  Minħabba din ix-xhieda li tagħti l-Ittra lil-Lhud għall-Kelma ta’ Alla, kull min hu Nisrani sinċier bil-fors li tinbet fih qima u għożża għall-Bibbja (l-Iskrittura).  Hu jaf li dan il-Ktieb jiġbor fih il-Wirja, ir-Rivelazzjoni li Alla ta lill-bniedem dwaru.  Jekk trid tkun taf min hu Alla, jekk trid tkun taf is-sewwa dwar Alla, għaraf lil Ġesù Kristu, li min jara lilu jara lill-Missier; u Ġesù Kristu huwa l-Kelma setagħna ta’ Alla li ħadet ġisem, forma ta’ bniedem u ġiet tgħammar fostna.  Għalhekk il-Bibbja hi Ġesù Kristu nnifsu u ma tistax tkun taf lil Ġesù Kristu jekk ma tkunx taf il-Bibbja.  Kif tista’ tħobb u tqim lil Kristu, il-Kelma, filwaqt li ma tapprezzax din il-Kelma ta’ Alla miktuba?

 

Fl-istess ħin il-Bibbja mhix kollox.  Għax jekk Kristu huwa l-Kelma ta’ Alla, huwa ikbar mill-Bibbja u jisboqha.  San Ġwann l-Evanġelista jgħid: “Iżda hemm ukoll bosta ħwejjeġ oħra li għamel Ġesù.  Li kieku wieħed kellu jikteb kollox ħaġa b’ħaġa, naħseb li anqas id-dinja stess ma kienet tesagħhom il-kotba li kienu jinkitbu.”  (Ġw. 21, 25).  B’dan ried jgħid li lil Alla d-dinja ma tesgħux, lanqas lill-Kelma tiegħu li hi Alla.  Imma l-Knisja niżlet fi ktieb affarijiet milli għamel u qal Ġesù li huma biżżejjed għall-bniedem biex jitqanqal għall-Fidi u jsalva.  Għalhekk dan il-Ktieb hu tant għażiż għalina għax huwa mezz ta’ salvazzjoni għal dejjem għalina.  Mhix ċajta din, anke jekk il-fatt li llum il-bniedem qed jipprova jibni l-Ġenna fuq l-art lilna jaljenana minn dak li riesaq lejna: salvazzjoni jew telfien għal dejjem.

 

 

Last Updated ( Saturday, 23 January 2016 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 157 - 182 of 919