Sunday, 20 September 2020
           
Home
IT-TIELET HADD TAR-RANDAN (2019) KONVEZ{JONI ISSA: M’HEMMX ZMIEN X’JINTILEF!
Written by Frans Galea   
Saturday, 23 March 2019

Din hija il- Liturgija tat-Tielet Hadd tar-Randan (2019) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

figtreejesusparable.jpg

 

Meta nitkellmu fuq Kristu u fuq dak kollu li għandu x’jaqsam miegħU, hu veru li nispiċċaw nitkellmu fuq morali, kif wieħed jgħix, x’tajjeb għandu jagħmel u x’ħażin għandu jevita.  Il-morali hi parti mit-twemmin fi Kristu, anzi, biex nitkellmu aħjar, hija l-frott tat-twemmin fi Kristu.  Kif jista’ wieħed jgħid li jemmen fi Kristu u ma jgħixx kif jixtiequ Kristu?  Isir bħas-siġra tat-tin fil-Vanġelu tal-lum, li kibret u mtliet bil-weraq, imma fl-aħħar tellfet il-paċenzja lil sidha għax tin m’għamlet qatt.  Din it-tina tixbah lilna jekk nikbru fiżikament u nsiru rġiel u nisa maturi f’kollox barra fil-Magħmudija tagħna li baqgħet mhux biss ma mmaturatx imma forsi għadha żerriegħa bħal meta żergħuha fina ta’ trabi.

 

Imma Kristu mhux dan biss.  Il-Kerigma, l-Aħbar it-Tajba li hija Kristu ma titkellimx biss fuq kif wieħed jgħix, imma fuq kollox, il-ħin kollu titkellem fuq Mewt u Ħajja.  Kristu huwa kwistjoni ta’ Mewt jew Ħajja għalija, għalik u għal kull maħluq.  Mhux ċajta!  Int, li moħħok biss fil-business, jew fl-isport, jew fil-karriera, jew fil-politika, jew ma nafx f’hiex... ieqaf u aħseb ftit!  Trid tgħix għal dejjem jew tmut għal dejjem?  Daqshekk serja l-biċċa!  Kollha kemm aħna gergirna, min ftit u min ħafna għax ħsibna li Alla hu dak li dejjem jitlob mingħandna.  Anke Mosè gerger għax meta sejjaħlu Alla biex jibagħtu ħalli joħroġ lil Iżrael mill-jasar tal-Eġittu, beża’ u ppanikkja, u beda jġib elf skuża biex jiskappa.

 

Read more...
 
IT-TIENI ERBGHA TAR-RANDAN
Written by Frans Galea   
Tuesday, 19 March 2019

Nhar l-Erbgħa 13 ta’ Marzu 2019 it-tfal reġgħu ħadu sehem fil-Quddiesa tal-5.15pm bħala parti mill-mixja tar-Randan. Fid-dawl tas-Sena Marjana, is-suġġett ta’ din it-tieni Erbgħa kien “Marija fit-tieġ ta’ Kana”. Wara l-Vanġelu tal-ġurnata, it-tfal animaw ir-rakkont tal-ewwel miraklu ta’ Ġesù li fih kienet preżenti Marija, fejn daħlet għall-għarajjes li kien naqashom l-inbid. Għalkemm ma fehmitx il-kliem ta’ Ġesù, u batiet f’qalbha, Marija emmnet li Binha kien ser jismagħha. Fi tmiem il-Quddiesa ngħatat it-tieni sticker lit-tfal biex iwaħħluha fil-ktejjeb li ngħatalhom biex jakkumpanjahom f’din il-mixja tar-Randan.

2ran.jpg

 

 
Il-Bullettin tal-Hadd 17 ta' Marzu 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 16 March 2019
 17_marzu_19-2000.jpg
 bullettin_17-03-2019.jpg
 
IT-TIENI HADD TAR-RANDAN (2019) KONVERZJONI = “TARA”
Written by Frans Galea   
Saturday, 16 March 2019

Din hija il- Liturgija tat-Tieni Hadd tar-Randan (2019) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

transfiguration_of_christ.jpg

 

Ir-Randan ikellimna l-ħin kollu fuq konverżjoni, u l-Liturġija tal-Kelma fl-Ewkaristiji kollha matul dan iż-żmien tagħmel l-istess, għalkemm, ngħiduha kif inhi, min għandu widnejh “miftuħa”, is-sena kollha jisma’ l-ilmijiet tal-Magħmudija iħaxwxu ġewwa fih bi stedina ħelwa biex ngħarfu iktar lil Kristu u l-Misteru tal-Għid tiegħU. 

 

Konverżjoni tista’ tfisser “tisma’”.  Ħafna għandhom widnejn torox għall-Kelma tas-salvazzjoni, u miftuħin beraħ għall-istorbju tad-dinja.  Konverżjoni tista’ tfisser ukoll “tara”.  X’tara?  Tara bl-għajnejn tal-Fidi li anke fis-Salib, fil-mumenti li ma jogħġbukx, hemmhekk, propju hemmhekk hemm l-Imħabba ta’ Alla li qed jgħaddik mit-tiġrib biex jgħaddik għaż-żerniq ta’ glorja li għadek ma tafx x’inhi.  Mhux dan hu l-Għid?  Ħajjitna hi mimlija Għidijiet.  Li kieku kellna nirrakkontaw!  Problemi, mumenti ta’ kriżi, tbatija, dlam, Alla donnu rieqed... imbagħad, jekk tistenna bis-sabar, jekk issib saħħa ta’ fiduċja fik, jisbaħ żgur.  Żgur fuq li hu żgur li kull tbatija twelled iktar Ħajja, iktar Fidi, iktar Imħabba u Salvazzjoni.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 10 ta' Marzu 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 09 March 2019
 10_marzu_19-2000.jpg
 bullettin_10-03-2019.jpg
Last Updated ( Saturday, 16 March 2019 )
 
L-EWWEL HADD TAR-RANDAN (2019) INTI TAF MIN INT?
Written by Frans Galea   
Saturday, 09 March 2019

Din hija il- Liturgija  l-ewwel Hadd tar-Randan (2019) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 the-temptation-of-christ-by-the-devil-felix-joseph-barrias.jpg

 

Ir-Randan isejħilna għall-konverżjoni.  Din il-kelma “konverżjoni” nisimgħuha ħafna imma hi aktar profonda milli wieħed jaħseb.  Mhix kwistjoni li naqtgħu xi vizzju biss jew inżidu xi għemejjel tajba u nitolbu xi ftit iktar.  Konverżjoni serja tibda l-ewwel nett biex dak li jkun jibda jagħraf lilu nnifsu; jinduna min hu fid-Dawl tal-Ispirtu s-Santu.  Aħna lkoll ninsabu ngannati dwarna nfusna.  Billi drajna f’ambjent ħafna legalista u moralista, fejn is-salvazzjoni tiddependi minn dak li nagħmel jien, jekk inkunx tajjeb jien, jekk ngħaddix mill-eżami jien, allura nibżgħu inħarsu lejn il-verità li skont l-Aħbar it-Tajba hi li l-ebda bniedem ma hu ġust quddiem Alla.  Ebda bniedem ma jistħoqqlu jidħol fis-Saltna.  Aħna lkoll ninsabu fl-istess dgħajsa tal-ħalliel “it-tajjeb” (li ma kien tajjeb xejn!), li sab is-salvazzjoni, ħatafha, iggranfa magħha għax ħares lejn l-imsallab ta’ maġenbu u, bi Grazzja divina, emmen li l-Ħajja ta’ Dejjem tiegħu tiddependi mill-merti ta’ dak l-imsejken innoċenti.  Kienet il-Fidi fil-Persuna ta’ Ġesù Kristu li salvat lil dak il-midneb fl-aħħar nifsijiet ta’ Ħajtu.

 

Imma aħna ttrenjati naħsbu li kollox jiddependi minna.  Għalhekk nitħawdu meta nxommu l-medjokrità spiritwali tagħna.  Il-fatt hu li jien kaxxa magħluqa għalija nnifsi; qiesni bir fond u mudlam li niddejjaq inħares ġo fih; anzi nibża’ ninfed id-dlam tiegħu.  Il-verità tniggeż lil kulħadd, imma jekk il-Mulej irid li jiena u inti nsiru nafu lilna nfusna, il-mard ġewwieni tagħna, in-natura mwaqqa’ li writna minn Adam, dan mhux biex naqtgħu qalbna. 

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 157 - 182 of 1334