Saturday, 23 November 2019
           
Home
IT-TIELET HADD TAL-GHID KBIRA HI L-MAHFRA LI REBHILNA KRISTU!
Written by Frans Galea   
Saturday, 14 April 2018

Din hija il- Liturgija tat-tielet Hadd ta' l-Ghid (2018 )  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 pietru_jippriedka.jpg

 

L-Għid mhux ġurnata waħda imma ħamsin jum!  Festa twila ħamsin jum!  Matul dawn il-ħamsin jum ta’ Festa hu projbit għan-Nisrani li jsum, jagħmel penitenza jew jiċċaħħad minn xi ħaġa.  Ħafna ma jifhmux dan il-għala.  Forsi jaħsbu li din il-Festa tagħlaq b’mod trijunfanti l-Istorja ta’ Ġesù li wera li t-tajjeb jirbaħ fuq il-ħażin.  Imma din mhix risposta tajba biżżejjed.  Jekk f’dawn il-ħamsin jum ta’ Festa int m’intix ferħan u m’għandekx is-sliem f’qalbek, allura wieħed ikollu jistaqsik x’tip ta’ Nisrani int.  Jew tisma’ min jgħidlek: Jien jogħġobni l-Milied ħafna iktar mill-Għid għax ifakkarni fi tfuliti, u l-affarijiet li kienu jferrħuni dak in-nhar fil-Milied għadhom iferrħuni sal-lum. Jew, addirittura hawn min jgħidlek li jħossu mqanqal jattendi b’devozzjoni ic-celebrazzjoni ta’ Ħamis ix-Xirka u fuq kollox tal-Ġimgħa l-Kbira, imma mbagħad l-Għid... insomma... speċjalment il-Velja ta’ bil-lejl li hi tant twila u ma nifhimhiex.

 

L-ewwelnett il-Misteru tal-Għid huwa l-qalba u l-qofol tal-Kristjaneżmu.  Huwa l-Aħbar li l-Kristjaneżmu għandu għad-dinja.  Dan il-Misteru ma jxandarx biss Qawmien, imma qablu it-tbatija u l-Mewt, għax minn dawn ħareġ il-Qawmien.  L-Għid huwa t-Tridu kollu li ċċelebrajna: il-Ħamis, il-Ġimgħa u s-Sibt bil-lejl.  L-Għid huwa l-għan li għalih Kristu tgħabba b’ġisem tqil bid-dnub u l-mewt tagħna, f’ġuf ta’ Verġni u twieled f’għar.  Il-Misteru tal-Għid mhux biss l-għan tal-Inkarnazzjoni ta’ Kristu imma wkoll, u dan hu mportanti li nifhmuh, huwa l-għan tal-eżistenza tiegħi u tiegħek. Għalhekk, l-Għid huwa, intimament, il-Festa tagħna, il-Festa tal-bnedmin.  Għax Kristu miet u qam mill-mewt b’risq tagħna, għax neżistu aħna, għax għandna bżonn ta’ Salvazzjoni.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 08 ta' April 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 08 April 2018
8_april_18.jpg
 bullettin_08-04-2018.jpg
 
IT-TIENI HADD TAL-GHID (2018) IL-FIDI F’GESŮ TERREMOT FIL-HAJJA!
Written by Frans Galea   
Saturday, 07 April 2018

Din hija il- Liturgija tat-tieni Hadd ta' l-Ghid (2018 )  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

thomas-the-incredulity-of-st-thomas-by-caravaggio.jpg

 

Kull min tassew għandu Fidi adulta fi Kristu Rebbieħ fuq il-Mewt, hu mimli żelu u ħeġġa għaliH u jixxennaq biex jgħin lill-Knisja xxerred l-Aħbar Unika u tal-għaġeb tiegħU kullimkien.  Mhux faċli jkollok din il-Fidi.  Dan ngħidu għalija l-ewwel wieħed.  Imma nkunu żgur fit-triq it-tajba jekk għandna l-Grazzja li nixxennqu għal aktar Fidi, nitniehdu fit-Talb tagħna biex Kristu jikber fina għax għadu żgħir wisq.  L-Antifona tal-Bidu tal-Ewkaristija ta’ dan it-Tieni Ħadd tal-Għid titkellem ċar fuq dan meta tikkwota lil San Pietru: “Ladarba intom bħal trabi għadhom jitwieldu, ixxenqu għal dak il-ħalib safi, il-ħalib tar-ruħ, biex bih tikbru sa ma taslu għas-salvazzjoni.”  (1 Pt. 2, 2). 

 

Gwaj għall-bniedem li jaħseb li għandu Fidi kbira u m’għandux għalfejn jitlob għal Fidi ikbar għax kuntent b’li għandu.  Aktarx li hu mqarraq.  Min beda miexi fit-triq tal-Fidi, qatt mhu kuntent b’li għandu.  Min daq kemm hu tajjeb il-Mulej irid iduq iktar.  Min għaraf xi ftit kemm hi kbira l-Imħabba ta’ Kristu għalih personali, irid jagħraf iktar. M’hemmx għejja hawn!  Fi Kristu m’hemmx għejja għax fi Kristu hemm Ħajja u Ħajja bil-kotra.  Id-dinja tgħejjik, iva, imma Kristu le.

 

Last Updated ( Saturday, 07 April 2018 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 01 ta' April 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 01 April 2018
 1_apr_18.jpg
 bullettin_01-04-2018.jpg
 
IS-SAHRA TAL-LEJL QADDIS TAL-QAWMIEN TAL-MULEJ MILL-IMWIET (2018)
Written by Frans Galea   
Saturday, 31 March 2018

Din hija il- Liturgija tas-Sahra tal-Lejl Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet (2018 )  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

rxoxt_2018.jpg

 

Il-Festa l-Kbira tal-Insara mad-dinja kollha sseħħ bil-lejl.  Il-Knisja mferrxa ma’ kullimkien fid-dinja tiċċelebra l-lejl.  Għax hu fil-lejl li dejjem isseħħ il-mogħdija tal-Mulej.  Fil-lejl, dejjem tinvadina l-Grazzja.  Fil-lejl, li kull laqgħa ħajja ma’ Kristu sseħħ.  Għax hu l-lejl li huwa sinjal tal-kriżi, tal-inkwiet, tal-biża’, tat-tħassib, tal-uġigħ fiżiku u tal-uġigħ tal-qalb, tal-mard, tal-mewt.  Il-lejl.  Il-bniedem jidħol fil-lejl tal-Istorja tiegħu biex hemm jiltaqa’ ma’ Alla tiegħu.  Hu fil-lejl tal-esperjenza tiegħek li int tiskopri jekk Alla jeżistix jew le.  Alla li hu Mħabba, jiskandaliżżana kif jippermetti l-lejl f’ħajjitna, imma huwa fil-lejl li lilek jiġrulek l-akbar affarjiet f’ħajtek.  Kont fil-lejl meta inti stennejt risposta mingħand dik li xtaqt tagħmilha martek.  Kont fil-lejl meta int stennejt ir-riżultat ta’ eżami li kellu jitfgħek fil-karriera li xtaqt.  Kont fil-lejl meta int kont mimlija wġigħ li wasslek biex sirt omm.  Kont fil-lejl meta stennejt risposta mingħand it-tabib tiegħek.  Il-lejl jimmarka lil ħajjitna. 

 

Huwa bil-lejl li Jahweh dejjem għadda biex iġorr miegħu lil Iżrael.  Kull esperjenza hi Għid, mogħdija mid-dlam għad-dawl, mill-mewt, fiżika jew mentali, għall-Ħajja.  Dan huwa l-lejl li fih inqatel il-Ħaruf fid-dlam tal-Eġittu u b’demmu, li werwer lill-Anġlu tal-mewt, ċappsu l-bibien ta’ djarhom.  Dan huwa l-lejl li fih il-Mulej ħareġ  lil Iżrael mill-Eġittu u qasamlu l-baħar li fih għereq l-Eġittu u twieled Iżrael, sinjal ċar tal-Magħmudija.  Dan huwa l-lejl li fih tkeċċew id-dlamijiet ta’ dnubietna permezz tal-kolonna tan-nar li kienet iddawwal id-deżert u tħarrab  l-annimali u l-għedewwa.  Dan huwa l-lejl li fih Kristu qered il-mewt u qam rebbieħ fuq is-setgħa tal-ħażen.  Dan huwa l-lejl li jdawwal lil ħajjitna għax x’kien jiswielna li twelidna u għexna fuq din l-art li kieku ma ġejniex mifdija u inagħtajna b’wirt il-Ħajja għal Dejjem? 

 

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 25 ta' Marzu 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 25 March 2018
bull_25-3-18_1.jpg
 bull_25-3-18_2.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 183 - 208 of 1245