Friday, 24 February 2017
           
Home
IT-TLIETA U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2015) IL-MULEJ GEJ
Written by Frans Galea   
Friday, 13 November 2015

Din hija il- Liturgija tat-Tlieta u Tletin Hadd matul is-sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

jesus-returns.jpg
 Gesu lura fl-ahhar tad-dinja

In-Nisrani huwa l-bniedem li jistenna.  Fil-qies tal-Fidi tagħna, nistennew b’ħerqa.  X’nistennew?  Il-Miġja tal-Messija.  Hemm tipi differenti ta’ Miġja, ta’ żjara, ta’ passaġġ tal-Mulej f’ħajjitna.  Jekk il-Mulej huwa fiċ-ċentru ta’ ħajtek, int tistennih ġej; l-ispirtu tiegħek jokrob imqar għal jum wieħed tiegħu.  Il-fqar fl-Ispirtu, l-anawim tal-Mulej, huma dawk li huma l-aktar imħejjija għall-Miġja ta’ Kristu f’ħajjithom.  Huma dawk li ġew magħmula fqar mill-fallimenti, l-umiljazzjonijiet, it-tiġrib, is-slaleb li bihom saffihom il-Mulej.  Huma dawk li m’humiex marbutin mal-frugħa, mal-istorbju, mal-bluha li tgħaddi tad-dinja.  Il-fqar fl-ispirtu huma dawk li ġew imneżża’ mill-pretenzjonijiet giddieba u tad-daħq ta’ ħafna mill-bnedmin.  Huma dawk li għarfu l-verità fuqhom infushom: indunaw li għalihom, jew iżurhom il-Mulej fil-ħniena tiegħu jew il-ħajja ma fihiex sens.

 

Dawn in-nies jixxennqu għal waħda mill-mogħdijiet tal-Mulej fl-Istorja tagħhom.  Kif diġa għidna, hemm tipi differenti ta’ żjarat tal-Mulej.  Hu jżur lil dawk li għandhom l-għatx għalih f’xi mument diffiċli tal-ħajja biex jagħtihom l-esperjenza meraviljuża tal-Għid, rebħa fuq xi mewt li tkun theddidhom, ħelsien minn xi sitwazzjoni fejn il-bniedem isib ruħu dahru mal-ħajt.  Din tkun esperjenza li l-bniedem ma jinsiha qatt, Memorjal dejjiemi għalih li fuqu jibni l-Fidi tiegħu.

 

 

Read more...
 
L-Arcipriet jilqa x-Xewkin fid-Dar Parrkokjali
Written by Frans Galea   
Tuesday, 10 November 2015

    F'dawn it-tlett ijiem ta' wara l-Pussess, l-Arcipriet Daniel Xerri qieghed jiltaqa mal-parroccjani fid-Dar Parrokkjali. Numru sabih ta' Xewkin diga marrujiltaqghu mieghu biex jifirhulu u jawgurawlu. [ Ritratt: Frans Galea] ghal aktar ritratti ara il-Facebook page tax-Xewkija parish

dsc_8267-1000.jpg
 Il-Kumitat tal-Banda Prekursur jawgura
lil Arcipriet

 

 
Jum memorabli ghal-Parrocca tax-Xewkija
Written by Frans Galea   
Tuesday, 10 November 2015

Il-parrocca tax-Xewkija, l-ewwel parrocca tal-gzira Ghawdxija mwaqqfa ‘l barra mill-matrici nhar is-27 ta’ Novembru, 1678, laqghet fostha nhar it-8 ta’ Novembru li ghadda l-hmistax-il raghaj spiritwali taghha.

Monsinjur Daniel Xerri, is-sitt arcipriet tal-parrocca tax-Xewkija, inghata merhba akkoljenti immens mill-poplu li gie fdat f’idejh, fejn gie milqugh fi Triq il-Mithna mal-wasla tieghu fix-Xewkija wara li telaq mill-pjazza tax-Xaghra. Dan wara li l-Monsinjur Xerri ghamel zjara fil-Knisja Bazilika ta’ Marija Bambina fejn bies il-Fonti li fih ircieva l-Maghmudija, talab fis-skiet quddiem Gesu` Ewkaristija u offra bukkett fjuri lill-Bambina.

 dsc_7393-1000.jpg
 L-Arcipriet Dun Daniel Xerri flimkien
ma'
l-Isqof Mario Grech jitolbu quddiem
is-Sagrament

 

Read more...
 
Il-Pittura ufficjali tal-Pussess ta' L-Arcipriet Mons. Daniel Xerri
Written by Frans Galea   
Sunday, 08 November 2015

Din hija il-pittura ufficjali li ntuzat ghal-Pussess ta' l-Arcipriet Gdid tax-Xewkija Dun Daniel Xerri. Il-pittura hija xoghol ta' l-artist Mario Cassar.

pittura_pussess.jpg
 

 

 
Il-Bullettin tal-Hadd 08 ta' Novembru 2015
Written by Frans Galea   
Sunday, 08 November 2015
bull_8_11_15.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 08 ta' Novembru
2015
 
IT-TNEJN U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2015) L-IMPORTANTI L-KONVERZJONI PERSONALI
Written by Frans Galea   
Saturday, 07 November 2015

Din hija il- Liturgija tat-Tnejn u Tletin Hadd matul is-sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

model-temple_fjenkins_120609_56sm2.jpg
 It-tempju ta' Gerusalem

 

Huwa veru li l-Fidi ta’ kull wieħed trid tidher mill-opri li nwettqu għax il-Fidi li ma tagħtix frott f’ħajja tajba ta’ mħabba lejn Alla u lejn il-proxxmu hija Fidi mejta.  Meta sid il-għalqa, fil-parabbola ta’ Ġesù, mar ifittex il-frott f’siġra kollha weraq għal sena, sentejn, tlieta, u ma sabx ordna li tiġi maqlugħa biex ma tkiddx l-art.  Għal kull wieħed u waħda minna hemm Pjan ta’ għemejjel tajba li aħna biss nistgħu nagħmlu, għemejjel merfugħa għalina.  Jekk il-Magħmudija tagħna tibqa’ ċkejkna, jekk il-Fidi tagħna tibqa’ ma tikbirx, allura dawn l-għemejjel jintilfu u ma jsirux.

 

Imma ħafna drabi dawn l-għemejjel tal-Fidi li l-Missier kiteb fuq isimna mhumiex xi affarijiet ta’ barra minn hawn.  M’aħniex se naqilbu d-dinja jew inġeddu l-Knisja bl-isforzi tagħna!  Imma jekk f’qalbna għandna mħabba lejn il-Mulej li tissarraf fi mħabba lejn il-proxxmu, aħna nagħmlu dawk l-għemejjel umli, ċkejknin, imma li huma bżonnjużi.  L-għemejjel ċkejknin ta’ kotra ta’ nies jippermettu lil Alla jwettaq ħwejjeġ kbar bihom. 

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 183 - 208 of 909