Wednesday, 26 February 2020
           
Home
IL-HMISTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-MAGHMUDIJA TAGHMILNA PROFETI
Written by Frans Galea   
Saturday, 14 July 2018

Din hija il- Liturgija tal-Hmistax il-Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

pro_amos.jpg

 

Ġwanni l-Battista qal li huwa kien jgħammed bl-ilma, “imma min ġej warajja jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu u n-nar.” (Mt. 3, 11).  Hija din il-Magħmudija li rċivejna aħna!  Aħna rċivejna l-Ispirtu s-Santu ta’ Alla u n-Nar li jagħmel Ħuġġieġa minn qalb il-bniedem.  Għal ħafna dan hu tqil biex jitwemmen, imma din hi Kelma ta’ Alla.  Dak il-Jum li fih irċivejna dan kollu, (u min jafha id-data tiegħu?), bdiet il-Ħajja ta’ Dejjem ġewwa fina li se ssib il-milja meta mmorru niltaqgħu ma’ Dak li miet għalina biex aħna nidhru quddiem il-Missier lebsin bil-merti tiegħu, iġġustifikati minnu, qaddisin!  Kollox ġie mogħti lilna bi Grazzja imma għajnejna għadhom morda u ma narawx ċar din il-meravilja kollha.

 

Il-problema tagħna hi li flok ma nħarsu lejn il-kwiekeb li jsejħulna, inħarsu lejn żokritna, lejn il-miżerja, id-dgħufija u l-fallimenti tagħna. Aħna emminna l-gidba li Alla hu rival tagħna u li l-hena tiegħu hi li jikkastiga l-inkapaċità tagħna li ngħixu l-Liġi.  Imma din l-inkpaċità tagħna, dan il-limitu safejn għandna ħila naslu fit-“tajjeb”, il-Knisja, b’ħafna kuraġġ ġej mill-Fidi, tmur issejjaħlu: “Xi ħtija hienja li stħaqqilha Feddej kbir bħal dan!” (mill-“Exultet” fis-Sahra tal-Għid).  Għax hija l-miżerja tagħna li niżżlet lil Alla fid-dinja fil-persuna ta’ Ġesù Kristu biex jurina li qalb Alla hi maqsuma tnejn bil-mogħdrija, bil-ħniena, bil-għali fuq kull wieħed minna li ġie lilU misruq minn satana.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 08 ta' Lulju 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 08 July 2018
8_lulju_18.jpg
 bullettin_08-07-2018.jpg
 
L-ERBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) IC-CKEJKNIN BISS JGHARFUH LIL KRISTU.
Written by Frans Galea   
Saturday, 07 July 2018

Din hija il- Liturgija ta' L-Erbatax il-Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

bloch-sermononthemount.jpg

 

Min se jagħraf jew jifhem lil Kristu bl-intelliġenza jew bir-rieda tiegħu?  Kristu huwa misteru li ħadd ma jista’ jgħarblu, imma l-Missier irid jgħarrafhulna bi Grazzja.  Bi Grazzja jfisser b’rigal b’xejn, gratis, bla ma jkun jistħoqqilna.  Dan il-Misteru ta’ Kristu, San Pawl isejjaħlu l-Misteru tas-Salvazzjoni tagħna.  F’waħda mill-Ittri tiegħu, Pawlu jgħidilna li l-Missier jixtieq jirrivelalna dan l-Għerf li jisboq kull għerf tad-dinja li jiġi mgħallem fl-iskejjel u fl-universitajiet.  Għax hawn m’aħniex nitkellmu fuq xi karriera jew xogħol, jew dottorat, imma qed nitkellmu fuq il-Ħajja nnifisha, anżi fuq Ħajja għal dejjem.

 

Għalhekk huwa Alla li jrid iwettaq din il-biċċa xogħol stupenda fil-bniedem li jgħarqf t-tifsir u l-wirt li hemm fil-Misteru tal-Għid ta’ Ibnu. Imma l-Ingliżi jgħidu: “it-takes two to tango”!  Aħna rridu nikkoperaw mal-Grazzja u għalkemm il-Grazzja tal-għarfien ta’ Kristu tinagħta, huma ftit li jaħtfuha u jagħmluha tagħhom.  U dawn il-ftit huma ċ-ċkejknin.  Mhux qed nirreferu għat-tfal fl-eta, imma għal dawk li ħallew lil Alla jċekkinhom, ineżżagħhom mill-kburija li kull bniedem għandu, ħallewH jagħmilhom sempliċi. 

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 01 ta' Lulju 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 01 July 2018
1_lulju_18.jpg
 bullettin_01-07-2018.jpg
 
IT-TLETTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) KRISTU REBAH IL-MEWT GHALINA
Written by Frans Galea   
Saturday, 30 June 2018

Din hija il- Liturgija tat-Tlettax il-Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

jairus-and-jesus-2000.jpg

 

Il-Liturġija tal-Kelma ta’ dan il-Ħadd tiffoka fuq il-qalba tal-problema tal-bniedem, imma hija Kelma ferrieħa, Kelma li tagħti Aħbar Tajba lill-bniedem għajjien, tagħtih Tama. Hija Kelma li meta tiġi emmnuta taqleb il-Ħajja ta’ taħt fuq.  Din il-Kelma hija l-Kerigma Nisranija.  Hija din il-Kelma li tiġbed lin-nies lejn Kristu.  Minnha rridu nibdew meta nitkellmu mal-bniedem fuq il-Mulej.  Ħafna jibdew mill-morali: x’għandu jagħmel il-bniedem u x’mgħandux jagħmel.  Ħafna nies morda spiritwalment jiddarsu għax il-morali kapaċi tkun iebsa ma’ min hu dgħajjef.  Kristu kien iħobb jagħmilha mal-midinbin  propju għax kien jara fihom nies dgħajfa.  Dawn in-nies jinġibdu lejn Kristu u jibdew jitfejqu mhux bil-kmandamenti u l-preċetti imma bl-Aħbar it-Tajba tal-Imħabba ta’ Alla għalihom hekk kif inhuma, morda, midinba, ilsira tax-xjaten li jsawtu lill-bnedmin.

 

Fil-bidu għidna li l-Kelma se titkellem fuq l-ikbar problema li għandu l-bniedem.  Dan mhux il-faqar, mhux il-fallimenti fil-Ħajja, mhux jekk hux miżżewweġ jew le, sabiħ jew ikrah, għandux ħbieb jew jgħix waħdu, hux ħieles jew maħkum...  L-ikbar problema tal-bniedem minn dejjem kienet il-mewt.  Is-saħta fuq kull bniedem hija l-ħsieb dejjem preżenti fis-subkonxju ta’ moħħna li lkoll resqin lejn xifer is-sies.  Xi darba trid tmiss lilna biex nagħmlu l-pass fil-baħħ.  Dan jikkondizzjona l-għemejjel kollha tal-bniedem.  Huwa minn hawn li l-bniedem tilef il-kapaċità tiegħu li jħobb tassew.  Fil-Ġnien fejn dineb Adam, huwa mill-ewwel waħħal f’martu.  Mad-dnub daħal il-biża’ tal-kastig u l-egoiżmu.  Adam jikxef lil martu u f’qalbu qal: “Oqtol lilha jekk trid, basta neħles jien!”  Din hija t-traġedja tal-umanità.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 24 ta' Gunju 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 24 June 2018
 24-6-18bull_1.jpg
 24-6-18bull_2.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 183 - 208 of 1275