Tuesday, 20 November 2018
           
Home
PENTEKOSTE – GHID IL-HAMSIN IL-QAWWA TAL-ISPIRTU S-SANTU TINVADI D-DINJA U TWELLED IL-KNISJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 03 June 2017

Din hija il- Liturgija  ta' Pentekoste- Ghid l-Hamsin ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

19.jpg

 

Il-kelma “Pentekoste” tindika li din il-festa taħbat ħamsin jum wara l-Għid il-Kbir.  Is-suġġett tal-festa nbidel maż-żmien.  Fil-bidu kienet festa marbuta mal-agrikultura: festa tal-ħsad fir-rebbiegħa, festa ta’ ferħ kbir għax l-għixien tal-bniedem u l-annimali tiegħu kien jiddependi għal kollox mill-ħsad ta’ kull sena.  Dan kien fiż-żmien bikri ta’ qabel ma Iżrael niżel jgħammar fl-Eġittu u anke matul is-sekli li dam hemm.  Imma mal-ħelsien ta’ Iżrael, it-tema tal-Pentekoste, jew Għid il-Ħamsin, inbidel, bħalma nbidlet ukoll it-tifsira tal-Għid.  L-Għid sar il-ħruġ tal-poplu mill-jasar u ħamsin jum eżatt wara dan, Iżrael wasal quddiem il-muntanja Sinaj fejn Alla għamel Patt magħhom.  Mhux biss tahom il-Liġi, imma għamel ftehim magħhom, u dan għadu sal-lum ta’ mportanza fenomenali għal dan il-poplu.  Għax Alla għażlu biex ikun il-poplu partikulari tiegħu.  Iżrael sar iben Alla, waqt li l-ġnus l-oħra kienu l-għedewwa tiegħu, il-pagani, dawk li jemmnu f’allat foloż.  Iżrael biss irċieva l-verità, u kull sena kien jiċċelebra din il-ġrajja li ħabtet fi żmien il-Pentekoste.  Allura sa żmien Ġesù din il-festa kienet tfakkar lill-poplu f’dak li kien ġara fuq is-Sinaj.

 

Għall-Insara, l-Pentekoste, jew Għid il-Ħamsin f’ilsienna, huwa l-jum meta l-Knisja terġa’ tgħix u tiċċelebra l-Memorjal tal-invażjoni tal-Ispirtu s-Santu fuq grupp ta’ nies fqar, sempliċi, imħawdin għal kollox, biex b’hekk twieldet il-Knisja.  Permess ta’ Profeti bħal Goel, Geremija u Eżekjel, it-Testment il-Qadim kien ġa ħabbar minn qabel li kellu jasal żmien li fih il-Mulej kien se jimla bl-Ispirtu tiegħu lil dawk kollha li jixtiequH, ikunu minn liema ġens ikunu.  San Ġwann il-Battista ħabbar ukoll li warajh kien ġej Dak li kellu jgħammed mhux biss bl-ilma imma wkoll bl-Ispirtu.  Anke Ġesù nnifsu, kemm matul il-ħajja pubblika tiegħu, kif ukoll wara l-Qawmien, wiegħed li fi ftit jiem wara kellhom jitgħammdu fl-Ispirtu.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 28 ta' Mejju 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 28 May 2017
28_mejju_2017-1024.jpg
bullettin_28-05-2017-1024.jpg
 
IS-SEBA’ HADD TAL-GHID TLUGH IL-MULEJ FIS-SEMA – LAPSI
Written by Frans Galea   
Saturday, 27 May 2017

Din hija il- Liturgija  tas-Seba' Hadd tal-Ghid Tlugh Il-Mulej fis-Sema Lapsi ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

tlugh_is-sema.jpg

 

In-Nisrani jaf li pajjiżu huwa s-sema u li l-qagħda tiegħu hawn hija eżilju, anke jekk il-Ħajja hi sabiħa.  Imma f’dan is-sens huwa maqbud f’kuntradizzjoni.  Is-salib li jġorr u l-għejja tat-taqbid tal-Fidi, jġagħluh iħares ’il fuq lejn il-mistrieħ “fi ħdan Abraham”, imma fl-istess ħin jisma’ l-kliem li d-dixxipli semgħu fuq l-għolja fil-Galilija: “Irġiel tal-Ġalilija, x’intom tħarsu lejn is-sema?”  (Atti 1, 11).  Hu jaf li jekk għadu fid-dinja għandu xogħol xi jwettaq b’risq id-dinja u dan ix-xogħol huwa l-Evanġelizzazzjoni: it-tħabbir tal-Misteru tal-Għid fl-ambjent ta’ madwaru, bil-Kelma, bis-sempliċi preżenza tiegħu, bl-aġir tiegħu, bil-ferħ tiegħu fil-Mulej, bis-sabar tiegħu fil-provi.  L-istess il-Knisja.

 

Il-Knisja ma tistax tinqata’ mill-viżjoni tas-Sema, imma fl-istess ħin trid tibqa’ ankrata hawn fl-art għax hi l-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja.  (Mt. 5, 13).  Il-melħ li bih tagħti togħma u d-dawl li bih tagħti tama  ma tivvintahomx hi iżda ġġibhom fil-qjies li hi marbuta mas-sema.  Kull meta ħalliet ħarsitha tinġibed mit-tlellix tad-dinja, ix-xhieda tagħha għal Kristu ftaqret.  Hi taf li tinsab f’Mixja lejn l-Art Imwegħda li qatt ma tista’ teżisti hawn, jagħmel x’jagħmel il-bniedem fil-ferneżija tiegħu li jibni l-Ġenna hawn.  Hi fid-dinja imma mhix tad-dinja; għalhekk hija ftit li xejn mifhuma mid-dinja.

 

 

Read more...
 
MUSICAL “RAJTEK TINBIDEL”
Written by Frans Galea   
Tuesday, 23 May 2017

Nhar il-Ġimgħa u s-Sibt, 19 u 20 ta’ Mejju 2017, fil-knisja Rotunda ttella’ l-Musical “Rajtek tinbidel”, lirika ta’ Mario Borg, skript ta’ John Attard u mużika ta’ Jeoffrey u Julie Thomas. Il-Musical, li kien imtella’ mill-Għaqda Drama Xewkija, kien jitratta l-aħħar ħamsin sena ta’ storja tal-parroċċa, mill-bini tal-knisja tar-Rotunda sal-wasla tal-Orgni l-ġdid. L-orkestra kienet taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Anthony Borg.

dsc_1270-1024.jpeg

 

 
Il-Bullettin tal-Hadd 21 ta' Mejju 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 21 May 2017
21_mejju_2017.jpg    bullettin_21-05-2017-1024.jpg
Last Updated ( Sunday, 21 May 2017 )
 
IS-SITT HADD TAL-GHID HEMM BZONN INSIRU NSARA ‘ADULTI’
Written by Frans Galea   
Friday, 19 May 2017

Din hija il- Liturgija  tas-Sitt Hadd tal-Ghid ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

gifts-of-the-holy-spirit-jesus-christ.jpg

 

Kien hemm żmien meta s-soċjetà Maltija kienet “Nisranija”.  Dak iż-żmien għadda.  Għadha teżisti tiċlieqa qawwija ta’ kultura hekk imsejħa “Nisranija”, kultura marbuta mal-festi parrokkjali, mal-festi tal-Milied u tal-Għid... mill-bqija, l-vera Knisja ta’ Kristu, il-Knisja li tagħti xhieda ta’ Kristu quddiem kulħadd bla ma tħares lejn l-uċuħ jew tibża’ mill-poter, dan it-tip ta’ Knisja, llum huwa f’minoranza.  Tant hu hekk li l-partiti li qed jikkontestaw l-Elezzjoni Ġenerali m’għadhomx jagħtu wisq kas ta’ xi tgħid din il-Knijsa “ċkejkna”.  Anzi, jafu li partit “Kristjan” (li ma jeżistix f’Malta) m’għandux ċans jirbaħ elezzjoni.  Din hi l-verità quddiem Alla.  Il-Knisja Maltija (u Għawdxija) nfisha, qajla għandha aptit tammettih dan.  Kultant nibża’ li qegħda tidfen rasha fir-ramel għax tibża’ tħares madwarha biex tara l-“Verità” vera.  Tittama li l-“Verità” hi oħra.  Il-kultura hekk imsejħa “Nisranija”, it-tradizzjonijiet, il-folklor, l-attendenzi għal-Liturġiji tal-Ġimgħa Mqaddsa u tal-Milied, kultant qed jagħmlu iktar deni milli ġid għax kapaċi jingannawna.

 

Din hi r-raġuni l-għala l-Knisja tagħna għadha tant sinjura fil-pastorali sagramentali, u tant fqira fl-Evanġelizzazzjoni tal-imbegħdin.  Iċ-ċerimonji fl-erba’ ħitan tal-knisja huma komdi.  “Min ma jridx jiġi, ma jiġix!” jgħidulek.  “Hu jitlef.”  Hu veru li hu jitlef, imma Kristu ma naħsibx li jwieġeb hekk, anke jekk iktar minn darba ma ħajjimx lill-folol u lill-appostli nfushom qalilhom: “Tridux titilqu intom ukoll!”  Dawk li ma jiġux, ovvjament ma jafux min hu Kristu.  Possibbli li hawn nies li ma jafux min hu Kristu?  Il-maġġornaza tal-poplu!  U dawn mhux se jsiru jafu min hu Kristu mil-Liturġija li fiha ma jarawx sens. In-nagħġa li ntilfet ma setgħetx issib triqtha lura; kien Kristu li mar ifittixha.

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 183 - 208 of 1135