Saturday, 10 April 2021
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 14 ta' Lulju 2019
Written by Frans Galea   
Sunday, 14 July 2019
14_jul_19-2000.jpg
 bullettin_14-07-2019.jpg
 
IL-HMISTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2019) IL-KMANDAMENT IL-KBIR: “SHEMÀ I{RAEL”
Written by Frans Galea   
Saturday, 13 July 2019

Din hija il- Liturgija tal-Hmistax il-Hadd matul is-sena ( 2019 )   bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 gesu_u_l_gharef_tal_ligi.jpg

 

Meta Alla jagħtina kmandament biex aħna nimxu fuqu, dan ma jagħmlux biex iċekkina, jillimitana, jisirqilna l-ħelsien tagħna li, wara kollox, kien Hu li tahulna.  Fil-fatt din kienet l-ewwel tixwixa li l-bniedem sema’ kontra minn ħalqu, meta fil-Ġnien l-għadu qallu: “Le żgur li ma tmutux.  Imma Alla jaf li dakinhar li tieklu minnu jinfetħu għajnejkom u ssiru bħal allat, li jafu t-tajjeb u l-ħażin.”  (Ġen. 3, 4-5).  Is-suppervja xegħlet fil-bniedem li ħaseb li Alla kien rival tiegħu u mhux ħabib.  Hu ħaseb ħażin f’min sawru, u hekk inqata’ mis-sens ta’ kollox u wiret vojt etern ġewwa fih li jipprova kemm jipprova ma jistax jimlih.

 

Alla jagħtina kmandament biex jgħinna naħarbu l-Mewt għax Alla jaf li d-dnub joqtol.  Jgħidilna: tgħaddix minn hemm għax tmut; għaddi min hawn u tgħix!  Hija s-suppervja li tgħammar fina li ġġegħelna naħsbu li Alla hu “nkwetat” li nilħquH, li nsiru rivali tiegħU, li nkunu bħalU jekk nagħmlu fattina.  Hija s-suppervja li ġegħelet lill-bniedem jaħseb li Alla jrid jikkontrollana billi jbeżżagħna bl-infern, bil-kastig, bil-Mewt ta’ Dejjem.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 7 ta' Lulju 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 06 July 2019
7_lul_19-2000.jpg
 bullettin_07-07-2019.jpg
 
L-ERBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2019) IS-SLIEM TA’ KRISTU
Written by Frans Galea   
Saturday, 06 July 2019

Din hija il- Liturgija ta' L-Erbatax il-Hadd matul is-sena ( 2019 )   bi hsibijiet  min Joe Rapa.

gesu_72.jpg

 

Kristu ġie fid-dinja biex ineħħi l-gwerra minn qalb il-bniedem u minflok jimlihielu bis-Sliem.  Il-Profeta Eżekjel għandu profeżija mill-aqwa fuq il-missjoni tal-Messija meta l-Ispirtu s-Santu qal b’fommu: “Inroxx fuqkom ilma safi, u tissaffew mit-tinġis kollu tagħkom, mill-idoli kollha tagħkom insaffikom.  U nagħtikom qalb ġdida, u ruħ ġdida nqiegħed ġo fikom; u nneħħi minn ġisimkom il-qalb tal-ġebel u nagħtikom qalb tal-laħam flokha.  U nqiegħed ruħi fikom, u nagħmel li timxu skont il-kmandamenti tiegħi, u li żżommu l-preċetti tiegħi u tħarsuhom.” (Eżek. 36, 25-27).

 

L-Istorja tal-bniedem u tal-politika hija mimliha attentati biex tinbena paċi dejjiema li fiha l-bnedmin ikunu jistgħu jgħixu bħal aħwa u jikkoperaw biex jaħkmu l-ħolqien għall-ġid ta’ kulħadd.  Imma dan l-isforz huwa traġikament miġruħ minħabba s-susa tal-mewt li hemm f’kulma jagħmel il-bniedem.  F’qalb il-bniedem hemm il-biża’ tal-mewt u dan jagħmlu awtomatikament egoista, jiġbed lejh bla ma jrid.  Hemm id kiesħa tagħfas madwar qalbu li jagħmlu jħobb lil min iħobbu u jibnih, imma jobgħod lil min jheddu u jagħmillu l-ħsara.  F’din il-qagħda, l-istagħġib hu li jiġi żmien meta jkollna xi tip ta’ paċi.  Hitler, eżempju estrem ta’ fejn jista’ jasal il-bniedem fl-egoiżmi tiegħu, qal li l-Istorja tal-bniedem hi Storja ta’ gwerra, bi ftit intervalli ta’ paċi ’l hemm u ’l hawn biex il-bniedem jerġa’ jiġbor saħħtu għal gwerra oħra.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 30 ta' Gunju 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 29 June 2019
30_un_19-2000.jpg
 bullettin_30-06-2019.jpg
 
IT-TLETTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2019) IS-SEJHA TA’ KRISTU
Written by Frans Galea   
Saturday, 29 June 2019

Din hija il- Liturgija tat-Tlettax il-Hadd matul is-sena ( 2019 )   bi hsibijiet  min Joe Rapa.

sermononthemount.jpg

 

Kultant aħna, li nixtiequ nagħrfu dejjem aktar lil Ġesù u l-Misteru tal-Għid tiegħU, ninħakmu minn pessimiżmu meta nħarsu lejn il-medjokrità tal-mixja tagħna wrajH, u anke lejn il-qawwa tad-dlam li jaħkem id-dinja ta’ madwarna.  Meta nħossuna tant dgħajfa quddiem it-tentazzjoni, quddiem it-twegħir tal-Ħajja, quddiem is-setgħa reali tal-ħażen, naħbtu ninfixlu u naqgħu f’moraliżmu mejjet billi nwaħħlu fina nfusna għax ma tħabatniex biżżejjed, jew addirittura nispiċċaw niġġudikaw lil għajrna li ma għenuniex iktar.  Dan kollu hu xogħol psikoloġiku tal-għadu li jrid jeqred is-sejħa li aħna nġorru f’qalbna.

 

Il-patrijiet antiki tad-deżert għandhom ħafna rakkonti dwar il-qtigħ il-qalb li żgur ma jkunx ġej mill-Ispirtu s-Santu!  Jirrakkuntaw kif darba wieħed dixxiplu ta’ Abba magħruf mar għandu u stqarr mas-superjur li qata’ qalbu għax mhux vera li kien qed jgħix tajjeb il-Ħajja Nisranija.  L-Abba talab lil Alla biex lil dan iż-żagħżugħ jurih il-verità li biha kien imdawwar u qallu: “Ħares lejn il-punent.”  Dak ħares u twerwer b’li ra.  Għax ra armata enormi ta’ xjaten qed ilestu biex jagħmlulu gwerra.  Iż-żagħżugħ beda jgħajjat kemm jiflaħ bil-biża’ u talab lill-Abba biex jgħinu.  L-Abba qallu: “Issa ħares lejn il-lvant.”  Dak ħares u hemm ra mhux armata waħda, imma numru kbir ta’ armati ta’ anġli li ħadd ma jista’ jgħoddhom sa lil hinn mix-xefaq, kollha armati sa snienhom resqin jgħaġġlu biex jiddefenduh!

 

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 183 - 208 of 1394