Friday, 24 January 2020
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 10 ta' Gunju 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 10 June 2018
10_un_18.jpg
 bullettin_10-06-2018.jpg
 
L-GHAXAR HADD MATUL IS-SENA (2018) L-IKBAR GHADU LI GHANDNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 09 June 2018

Din hija il- Liturgija ta' L-Ghaxar Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 adam_u_eva.jpg

 

Dawk kollha li tassew jemmnu fi Kristu u mxew ’il quddiem fil-Grazzja tal-Fidi, jinagħtaw Spirtu ġdid, natura ġdida differenti minn dik li twieldu biha.  Ħafna jaħsbu li wieħed jitgħammed u daqshekk... isir Nisrani, u l-aktar wara l-Konfermazzjoni tal-Isqof, isir Nisrani adult, fl-aħjar ta’ żmienu.  Mhux li kien daqshekk faċli.  Ir-rejaltà hi ferm differenti.  Il-bniedem ħareġ tellief fil-Ġnien tal-Għeden u din kienet telfa tremenda u traġika.  Hu sar ilsir.  L-ilsir jixxennaq għall-ġandar li huwa d-dnub.  Dan hu l-bniedem li bih nitwieldu.  Tant drajna fil-jasar ta’ din in-natura paralitika, illi ma nemmnux li hemm alternattiva għaliha.  Allura ċekkinna l-Kristjaneżmu għall-mod kif jidher f’għajnejn dan il-bniedem ilsir.  Dan il-bniedem huwa mdawwar bil-biża’ tal-mewt.  Kull meta titfaċċa daqsxejn tbatija, jidħol f’qoxortu, iħossu mhedded, jiddefendi lilu nnifsu, jiżbroffa l-egoiżmu tiegħu... u mhemmx x’tagħmel... ħafna drabi l-frott  ta’ dan huwa d-dnub.

 

Dan il-bniedem imwaqqa’ li lkoll tnissilna fih f’ġuf ommna jobgħod bla ma jrid lil min jheddu, lil min jaħqru, lil min jagħmillu nġustizzja.  Hu jobgħod lill-għadu u jesperjenzja ġewwa fih qawwa ta’ vjolenza kontra min ikissirlu l-paċi, kontra min seraqlu l-ħajja u dewqu l-mewt... jista’ jkun dewqu l-mewt b’kelma biss, jew b’atteġġjament, jew b’xi tradiment, jew b’xi vjolenza fiżika. 

 

 

Read more...
 
CELEBRAZZJONI TAL-EWWEL TQARBINA
Written by Frans Galea   
Tuesday, 05 June 2018

Nhar il-Ħadd 3 ta’ Ġunju 2018 kienet taħbat is-solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. F’din l-okkażjoni fil-parroċċa tagħna ġiet iċċelebrata l-Ewwel Tqarbina. Sebgħa u għoxrin tifel u tifla mill-parroċċa tagħna rċivew lil Ġesù għall-ewwel darba fit-tqarbin waqt Konċelebrazzjoni solenni mmexxija mill-Arċipriet Mons. Daniel Xerri, li bdiet fil-5.00pm. Fi tmiem il-Quddiesa ħarġet il-Purċissjoni b’Ġesù Ewkaristija li fiha ħadu sehem ukoll il-Fratelli. Mad-dħul fil-knisja ngħatat il-Barka Sagramentali u mbagħad it-tfal tal-Ewwel Tqarbina rċivew tifkira tal-okkażjoni.

dsc_7566-2000.jpg

 
Il-Bullettin tal-Hadd 03 ta' Gunju 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 03 June 2018
3_un_18.jpg
 bullettin_03-06-2018.jpg
 
HADD WARA T-TRINITÀ QADDISA CORPUS DOMINI
Written by Frans Galea   
Saturday, 02 June 2018

Din hija il- Liturgija tal-Hadd wara t-Trinita Mqaddsa  Corpus Domini bi hsibijiet  min Joe Rapa.

santissimo-sacramento-c.jpg

 

Il-Ħadd li għadda ċċelebrajna s-Solennità tat-Trinità Qaddisa, waqt li llum il-Knisja tpoġġi quddiemna l-Festa ħafna għażiża għalina l-Kattoliċi tal-Korpus, il-Ġisem u d-Demm tal-Mulej.  Imbagħad wara jkollna Festa oħra ħafna importanti li hija “l-Qalb ta’ Ġesù”.  Dawn il-festi li jaħbtu ma’ tmiem Żmien il-Għid hekk kif ikun riesaq mgħaġġel is-Sajf, għandhom xeħta teoloġika, imma l-ħidma tal-Ispirtu s-Santu fil-Knisja kienet taf tlibbes kwistjonijiet teoloġiċi mhux ħfief bi lbies ta’ festi popolari u tradizzjonijet li malajr daħlu f’qalb il-poplu. 

 

Min jista’ jinsa Jum l-Ewwel Tqarbina tiegħu li ħafna drabi hi marbuta mal-Festa tal-Korpus; il-purċissjoni solenni mmens li kienet issir, li tilfet xi ftit mis-sbuħija maġika tagħha.  Il-Festa tal-Qalb ta’ Ġesù kienet festa oħra għal qalb in-nies, li kienet ħafna inqas aljenata minn tal-lum.  Kienet festa li tqanqlet minn ġrajja mportanti ħafna għall-Knisja li seħħet  meta Soru Franċiża Santa Margerita Marija Alacoque, fis-seklu sbatax, irċeviet dehriet minn Ġesù li fiha ma rrivelalha xejn ġdid li mhux ġa kien qiegħed fl-Iskrittura, imma kellimha ħafna fuq l-Imħabba tiegħu għall-bnedmin; fuq il-qalb tiegħu li tħaddan fiha Mħabba li taf tistabar, taf taqdi, mhijiex għajjura, ma tfittixx dak li hu tagħha, ma tagħdabx, ma żżommx f’qalbha għad-deni, kollox tagħder u ġġerraħ kollox. Dan il-kliem li qed nuża jien kitbu San Pawl f’Innu famuż lill-Imħabba fl-Ewwel Ittra lill-Korintin.  Ara kif fl-Iskrittura ġa hemm kollox fuq Kristu u fuq Alla.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 27 ta' Mejju 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 27 May 2018
 27_mej_18.jpg
 bullettin_27-05-2018.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 183 - 208 of 1264