Tuesday, 22 May 2018
           
Home
L-EWWEL TAS-SENA – 2017 IT-THEOTOKOS: IL-VERGNI MARIJA OMM ALLA
Written by Frans Galea   
Sunday, 01 January 2017

Din hija il- Liturgija  ta' L-Ewwel tas-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

rghajja_jaduraw_lil_gesu_1.jpg

 

Għall-Knisja, l-Ewwel tas-Sena huwa l-Ewwel Ħadd tal-Avvent.  Hu dak in-nhar li tibda sena ġdida għall-poplu ta’ Alla, jekk xejn, almenu fis-sens liturġiku.  Xorta waħda l-Knisja tati mportanza lill-kalendarju ‘ċivili’ biex ngħidulu hekk: ‘ċivili’ sa ċertu punt għax il-kalendarju li tuża tista’ tgħid id-dinja kollha ġie ntrodott minn Papa Girgor XIII fl-1582 u għalhekk jissejjaħ il-Kalendarju Gregorjan.  Qabel kien hemm kalendarju differenti li kien ġie mdaħħal minn Ġulju Ċesri li miegħu għadha tmexxi s-sena liturġika tagħha l-Knisja Ortodossa.

 

Il-Knisja tiftaħ is-Sena tal-Kalendarju b’festa mportanti ħafna liturġikament: Is-Solennita` tal-Beata Verġni Marija Omm Alla, titlu li bil-Grieg insibuh bħala it-Theotokos.  Dan hu l-ogħla titlu li l-Knisja tati lill-Verġni Marija.  Il-fatt misterjuż li hi nisslet lill-Iben ta’ Alla bħala bniedem, bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu waqt li hi baqgħet Verġni, huwa l-ġrajja li tpoġġi lill-Madonna ’l fuq minn kull ħlejqa oħra.  Tkompli tkabbar il-figura ta’ Marija l-“Iva” tagħha lill-Anġlu għax mingħajr din l-“Iva” totali tagħha, l-Inkarnazzjoni kienet issib ostaklu serju... fil-konkret: mingħajr Marija ma kienx ikollna lil Ġesù.  Din l-“Iva” tagħha u l-konċepiment uniku, u mhux skont in-natura, li seħħ fiha immedjatament wara, għolliha fil-qima ta’ kull ġenerazzjoni lil din iċ-ċkejkna qaddejja ta’ Alla, kif hi stess tiddiskrivi lilha nnifisha fil-Magnficat.  Għall-poplu hemm festi Marjani oħrajn li huma iktar popolari, imma l-Festa tat-Theotokos, ta’ Marija Omm Alla hi l-ikbar waħda li għandha Marija.

 

Read more...
 
Purcissjoni u programm f'lejlet il-Milied fix-Xewkija
Written by Frans Galea   
Monday, 26 December 2016
Nhar is-Sibt, 24 ta' Dicembru, lejlet il-Milied bhal kull sena saret il-Purcissjoni tal-Bambin organizzata mis-Socjeta tal-Museum bis-sehem tal-Banda Prekursur.  Din is-sena il-purcissjoni ghaddiet minn Triq Hamsin, ghal Triq Santa Katerina, Triq Santa Elizabetta, Triq Jean de la Valette, Triq il-Mithna u Triq Indipendenza.  It-temp sabih li kellna din is-sena kompla jghin biex bosta tfal u studenti li jattendu l-Museum taghna, flimkien mall-familji taghhom akkumpanjaw din il-purcissjoni.  

Ta' min isemmi li din is-sena, kien jahbat il-50 sena minn meta l-Banda Prekursur bdiet takkumpanja l-purcissjoni tal-Bambin bid-daqq ta' ghanjiet tal-Milied.  Il-Banda Prekursur kienet l-ewwel banda Ghawdxija li bdiet iddoqq waqt il-purcissjonijiet tradizzjonali tal-Bambin li jsiru f'bosta rhula fi gziritna.

Wara li intemmet il-purcissjoni, fil-Knisja Rotunda gie mtella' programm qasir bis-sehem tal-oqsma tas-Subien u tal-Bniet, li ghalih kien hemm attendenza sabiha hafna.  It-tfal tal-Museum tal-Bniet wasslulna diversi ghanjiet tal-Milied, filwaqt li Francesco Xuereb waslilna poezija sabiha.  Din is-sena t-tfal u l-istudenti li jattendu l-Museum tas-Subien waslulna l-play bl-isem 'Il-Kewkba tal-Milied', kitba ta' Paul Grech.  Il-priedka tradizzjonali tat-tifel din is-sena saret minn Simon Rapa.  Il-programm fil-Knisja ntemm b'messagg mis-Superjur Toni Grima u mill-Arcipriet tal-Parrocca taghna, Mons. Daniel Xerri. 
 dsc_2762-1024.jpeg
 dsc_3012-1024.jpeg
 
 
Il-Bullettin tal-Hadd 25 ta' Dicembru 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 25 December 2016
 bullettin_25-12-2016-1024.jpg

 
IT-TWELID TA’ SIDNA GESÙ KRISTU (2016) ALLA HUWA AHBAR TAJBA GHALL-BNIEDEM
Written by Frans Galea   
Sunday, 25 December 2016

Din hija il- Liturgija  tat-Twelid ta' Sidna Gesu Kristu ( 2016 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

img_3801-1024.jpeg

 

It-twemmin f’Alla ħafna drabi jaqa’ vittma ta’ organizzazzjoni żejda min-naħħa tal-bniedem li tikkomplika kollox u tgeżwer il-Fidi f’ħafna veli li jċajpru dak li hu bażiku u mportanti.  It-twemmin f’Alla hu sempliċi: Alla hu Aħbar Tajba għalik.  Hi x’inhi il-qagħda tiegħek, is-sitwazzjoni li minnha tinsab għaddej jew għaddejja, intix f’xi kriżi jew inkwiet, jew inkella għaddej minn żmien ta’ barka, Alla huwa dejjem Aħbar Tajba għalik.  Hija Aħbar Tajba għall-bniedem li huwa mhuwiex waħda f’dan l-univers infinit, mitluf fis-solitudni tiegħu.  Hija Aħbar Tajba li kollox hu maħluq b’sens u kollox hu maħluq frott Imħabba liema bħalha.  Hija Aħbar Tajba li tgħidlu li min ħalqu hu Xi Ħadd b’qalb kbira mmens, ikbar mill-istess univers maħluq minnu, u li din il-qalb tħabbat bi Mħabba totali u tant kbira għalih li hu diffiċli biex tifhimha jew temminha.  Hi Aħbar Tajba għall-bniedem li l-Istorja li hu qiegħed jgħix hi ddominata, mmexxija, b’risq tiegħu, minn din l-Imħabba li ħalqitu.

 

Dan it-twmmin f’Alla/Mħabba hu l-ħin kollu ċċalinġjat, imħabbat u assedjat mit-tbatija li timmarka l-Ħajja fuq din il-pjaneta.  Għall-bniedem hu ferm diffiċli jirrikonċilja l-istraġi li jara madwaru, kemm fuq livell internazzjonali kif ukoll fuq livell personali tiegħu innifsu, ma’ din l-Aħbar li tgħidlu li hu maħbub, li hu għażiż u li, fi kliem qaddisa antika Ngliża, Ġuljana ta Norwich: “Kollox għad jispiċċa tajjeb u kollox għad jispiċċa tajjeb u kull ħaġa għad tispiċċa tajjeb. ‘All shall be well, and all shall be well, and all manner of things shall be well!” 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 18 ta' Dicembru 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 18 December 2016
bullettin_18-12-2016_-_copy-1024.jpg

 
NOVENA TAL-MILIED 2016
Written by Frans Galea   
Saturday, 17 December 2016

   Nhar il-Ħamis 15 ta’ Diċembru bdiet in-Novena tal-Milied. Din is-sena wkoll fil-knisja Rotunda qed issir in-Novena bis-sehem tat-tfal u l-ġenituri, immexxija mill-Arċipriet Mons. Daniel Xerri. Is-suġġett ta’ din is-sena huwa: “Niltaqgħu mal-persunaġġi tal-Presepju”. L-iskop huwa li naraw dawn x’għandhom x’jgħallmuna lilna li qegħdin ngħixu llum. Diversi tfal imlibbsin ta’ dawn il-persunaġġi qed jgħinu biex joħroġ aħjar il-messaġġ mixtieq. Fl-ewwel ġurnata tqassmet ukoll chart lit-tfal kollha u kuljum qed tingħatalhom sticker bil-persunaġġ tal-ġurnata ħalli bil-mod il-mod jiffurmaw presepju li jibqgħalhom tifkira ta’ dan il-Milied. In-Novena qed tkun kuljum fil-5.15pm u għadd sabiħ ta’ tfal u adulti qed jattendu kuljum.

 img_3856-1024.jpeg

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 183 - 208 of 1075