Friday, 22 September 2017
           
Home
L-GHAXAR HADD MATUL IS-SENA (2016) ALLA TAL-GHEGUBIJIET
Written by Frans Galea   
Saturday, 04 June 2016

Din hija il- Liturgija  ta' L-Ghaxar Hadd matul is-Sena ( 2016 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

widows_son_02.gif
 Gesu jqajjem mil-mewt lil Bin
l-armla

Laqtitni l-Antifona qawwija tal-Ewkaristija ta’ dan il-Ħadd, meħuda minn Salm 26: “Il-Mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi; minn min għandi nibża’?  Il-Mulej hu l-kenn tiegħi; quddiem min għandi nitwerwer?”  (S. 26 1-2).  Kristu Ġesù ġie fid-dinja mibgħut mill-Missier propju għal dan: biex ineħħi mill-bniedem il-biża’ tal-mewt li jdur madwaru malli titfaċċa problema.  Salm ieħor jgħid: “Bħan-naħal daru miegħi, bħan-nar tax-xewk madwari jħeġġu” (S. 118, 12).  Il-biża’ jġiegħel lill-bniedem iwettaq ħwejjeġ orribbli, dnubiet kbar għax in-niggieża tal-mewt hija d-dnub.  L-insigurtà, il-fatt li jiġu waqtiet li jħossu mhedded, inkwetat, dawn l-affarijiet joħolqu biża’ fil-bniedem li jġagħluh ikun egoistà u mneżża’ mill-kapaċità li jgħaddi għall-ieħor, li jħobb lill-ieħor, li jaħseb fil-bżonnijiet tal-ieħor.

 

Dan il-biża’ quddiem l-Istorja, quddiem xi ġrajja, xi sitwazzjoni, ġej mill-fatt li l-Fidi tkun qed tiġi attakkata.  Il-bniedem iħossu waħdu meta jiddubita jekk Alla hux Missieru jew le, jekk l-Imħabba li hi Alla hix Sidt l-Istorja jew le.  Il-Fidi tidher glorjuża fil-bniedem meta hu jidħol f’sitwazzjoni ta’ mewt waqt li jafda fil-Missier li jdawwar għall-ġid tal-għeżież tiegħu kulma jiġri.  Mhux ta’ b’xejn li San Pawl jgħid: “Inbelgħet il-mewt fir-rebħa.  Fejn hi ja mewt ir-rebħa tiegħek? Fejn hi ja mewt in-niggieża tiegħek?”  (1 Kor. 15, 55); waqt li San Ġwann fl-Ewwel Ittra tiegħu jgħid: “Fl-imħabba ma hemmx biża’; l-imħabba tkeċċi l-biża’ ’il barra.”  (1 Ġw. 4, 18).  Liema Mħabba?  L-Imħabba tal-Missier, tal-Abba, tal-Pa tagħna li Hu wriha ċara meta ċeda u ta lil Ibnu biex isir il-Ħaruf tas-sagrifiċċju u hekk ikollna bi grazzja l-biljett u l-jedd għall-Ħajja li ma tispiċċa qatt. 

 

 

Last Updated ( Tuesday, 07 June 2016 )
Read more...
 
Is-Seba' Hamis ta' San Gwann
Written by Frans Galea   
Friday, 03 June 2016

    Il-bierah il-Hamis 2 ta' Gunju 2016 kien is-seba Hamis bi preparazzjoni ghal-festa ta' San Gwann ta' din is-sena. Fil 5.30pm fil-Knisja Rotunda kien hemm Koncelebrazzjoni bil-priedka fuq il-Battista min Dun Anthony Bajada u wara l-Arcipriet Mons. Daniel Xerri qassam stickers ta' San Gwann lit-tfal kollha biex jirwahlu fuq l-album li ghandhom .[ Ritratti: Frans Galea ] ghal-izjed ritratti ara il-Facebook page tax-Xewkija parish.org

 dsc_3121-1024.jpg
 L-Arcipriet tax-Xewkija jqassam
is-santi ta' San Gwann lit-tfal

 

Last Updated ( Tuesday, 07 June 2016 )
 
Il-Bullettin tal-Hadd 29 ta' Mejju 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 29 May 2016
bullettin_29-05-2016-1024.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 29 ta' Mejju
2016
Last Updated ( Tuesday, 07 June 2016 )
 
HADD WARA T-TRINITÀ QADDISA (2016) IT-TIFKIRA SOLENNI TAL-GISEM U D-DEMM TA’ KRISTU
Written by Frans Galea   
Saturday, 28 May 2016

Din hija il- Liturgija  tas-Solennita' Tal-Gisem u D-Demmm ta' Kristu bi hsibijiet  min Joe Rapa.

jesus-loaves-and-fish.gif
        Gesu jaghmel il-miraklu tal-hobz
                             u l-hut

 

Iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija hija l-qofol tal-Ħajja Nisranija, il-milja ta’ dak kollu li Alla ta lill-bniedem, ir-radd ta’ ħajr tal-bniedem lil Alla għal dan il-ġid kollu, u fuq kollox hija l-Memorjal tal-Għid ta’ Kristu li fih il-Knisja, in-Nisrani, jerġa’ jgħix mill-ġdid il-mewt u l-Qawmien tal-Iben ta’ Alla b’risq tiegħu.  Issa, anke jekk hawn diġa għidna ħafna, l-Ewkaristija, terġa’, hi aktar minn hekk, imma, fuq dak li għidna wieħed jista’ jikteb ktieb sħiħ, u nkitbu kotba bla għadd minn awturi famużi.

 

Għidna li ċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija hija l-qofol tal-Ħajja Nisranija, hija ċ-ċentru tal-liturġija tal-Knisja Kattolika.  Il-Knisja għandha storja ta’ għana bla qjies fiċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi tagħha, imma l-Ewkaristija dejjem kienet il-kalamita li ġibdet lill-bniedem lejn Alla.  Hija s-sagrament li fih l-Ispirtu s-Santu jxerred il-barka tiegħu fuq min jgħixha b’intenżjoni safja u b’qima qaddisa.  Hija l-ossiġnu, l-arja safja ta’ Alla nnifsu li kull bniedem għandu bżonn.  Kemm bnedmin, għajjiena bl-Istorja tagħhom, sabu s-serħan u l-aptit li jkomplu jgħixu f’Ewkaristija mmexija tajjeb, f’Ewkaristija ħajja, partiċipata min-nies, b’kant imqanqal mill-Fidi, Ewkaristija bla għaġla, kollha sbuħija u qima.  F’dan is-sens, l-Ewkaristija tassew li hija festa.  Hija l-inbid ġdid li l-Verġni Marija talbet lil-Ġesù biex jipprovdi fit-tieġ ta’ Kana.  Hija l-passaġġ, il-mogħdija, mill-medjokrità tal-ħajja materjali għall-esperjenza ta’ dik li hi l-Ħajja vera li Alla jixtieq jagħtina. 

 

Last Updated ( Tuesday, 07 June 2016 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 22 ta' Mejju 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 22 May 2016
bullettin_22-05-2016-1024.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 22 ta' Mejju 2016
Last Updated ( Tuesday, 07 June 2016 )
 
SOLENNITÀ TAT-TRINITÀ QADDISA ID-DESTINAZZJONI TAGHNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 21 May 2016

Din hija il- Liturgija  tas-Solennita' tat-Trinita Qaddisa bi hsibijiet  min Joe Rapa.

special-trinity.jpg
              It-Trinita' Qaddisa

Fejn jidħol Alla bilfors li nsibu l-Misteru.  Alla wera ruħu lill-poplu tiegħu Iżrael, bil-mod il-mod, bi proċess twil li nsibuh imniżżel b’risq tagħna fil-Bibbja Mqaddsa.  Din il-wirja li Alla għamel tiegħu innifsu quddiem il-bniedem laħqet il-milja kollha tagħha f’Ibnu Ġesù Kristu.  M’hemm xejn iktar dwar Alla li moħħ il-bniedem jista’ jifhem li ma ġiex muri fi Kristu, tant li San Ġwann tas-Salib jgħid li nkunu niżbaljaw jekk nitolbu lill-Missier jagħmel lilu nnifsu iktar ċar għalina għax dak kollu li kellu x’jgħidilna fuqu nnifsu qalulna f’Ibnu.  Anke jekk il-Madonna, u l-istess Ġesù, ġie li dehru li xi mistiċi qaddisin, ma qalu xejn ġdid li ma konniex diġa nafuhom minn dak li qalilna l-Mulej Ġesù.

 

Imma xorta waħda jibqa’ l-Misteru dwar Alla, u ma jistax ikun mod ieħor għax Hu kbir wisq u aħna ċkejknin bil-bosta. Qisna dak in-nemlu jitkaxkar mal-art, hemm fejn tibda muntanja kbira u għolja mmens.  Kulma qiegħed jara n-nemlu hija żrara li qegħda quddiemu, u anke din hija kbira għalih.  Lanqas biss jiflaħ jgħolli għajnejh lejn xifer il-muntanja, aħseb u ara jara l-quċċata tagħha.  Għalih teżisti biss iż-żrara ta’ quddiemu.  Ħafna nies jgħixu hekk.  Kollha kemm aħna għandna din it-tentazzjoni, li għalina teżisti biss iż-żrara ta’ quddiemna, din il-ħajja ċkejkna u qasira, bil-frugħat tagħha.  L-eternità hija spazju nfinit li moħħna jitgħażżen jaħseb fuqu. 

 

 

Last Updated ( Saturday, 21 May 2016 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 183 - 208 of 995