Monday, 06 April 2020
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 03 ta' Gunju 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 03 June 2018
3_un_18.jpg
 bullettin_03-06-2018.jpg
 
HADD WARA T-TRINITÀ QADDISA CORPUS DOMINI
Written by Frans Galea   
Saturday, 02 June 2018

Din hija il- Liturgija tal-Hadd wara t-Trinita Mqaddsa  Corpus Domini bi hsibijiet  min Joe Rapa.

santissimo-sacramento-c.jpg

 

Il-Ħadd li għadda ċċelebrajna s-Solennità tat-Trinità Qaddisa, waqt li llum il-Knisja tpoġġi quddiemna l-Festa ħafna għażiża għalina l-Kattoliċi tal-Korpus, il-Ġisem u d-Demm tal-Mulej.  Imbagħad wara jkollna Festa oħra ħafna importanti li hija “l-Qalb ta’ Ġesù”.  Dawn il-festi li jaħbtu ma’ tmiem Żmien il-Għid hekk kif ikun riesaq mgħaġġel is-Sajf, għandhom xeħta teoloġika, imma l-ħidma tal-Ispirtu s-Santu fil-Knisja kienet taf tlibbes kwistjonijiet teoloġiċi mhux ħfief bi lbies ta’ festi popolari u tradizzjonijet li malajr daħlu f’qalb il-poplu. 

 

Min jista’ jinsa Jum l-Ewwel Tqarbina tiegħu li ħafna drabi hi marbuta mal-Festa tal-Korpus; il-purċissjoni solenni mmens li kienet issir, li tilfet xi ftit mis-sbuħija maġika tagħha.  Il-Festa tal-Qalb ta’ Ġesù kienet festa oħra għal qalb in-nies, li kienet ħafna inqas aljenata minn tal-lum.  Kienet festa li tqanqlet minn ġrajja mportanti ħafna għall-Knisja li seħħet  meta Soru Franċiża Santa Margerita Marija Alacoque, fis-seklu sbatax, irċeviet dehriet minn Ġesù li fiha ma rrivelalha xejn ġdid li mhux ġa kien qiegħed fl-Iskrittura, imma kellimha ħafna fuq l-Imħabba tiegħu għall-bnedmin; fuq il-qalb tiegħu li tħaddan fiha Mħabba li taf tistabar, taf taqdi, mhijiex għajjura, ma tfittixx dak li hu tagħha, ma tagħdabx, ma żżommx f’qalbha għad-deni, kollox tagħder u ġġerraħ kollox. Dan il-kliem li qed nuża jien kitbu San Pawl f’Innu famuż lill-Imħabba fl-Ewwel Ittra lill-Korintin.  Ara kif fl-Iskrittura ġa hemm kollox fuq Kristu u fuq Alla.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 27 ta' Mejju 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 27 May 2018
 27_mej_18.jpg
 bullettin_27-05-2018.jpg
 
HADD WARA PENTEKOSTE IT-TRINITÀ QADDISA
Written by Frans Galea   
Saturday, 26 May 2018

Din hija il- Liturgija tal-Hadd wara Pentekoste  (It-Trinita Mqaddsa ) (2018 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

mission.jpg

 

Kulma hu qaddis u għandu x’jaqsam ma’ Alla hu Misteru.  Ħafna nies jagħżlu d-dinja tal-materja u jsiru materjalisti jew sekolarizzati għax lilhom jinteressahom biss dak li jaraw u jmissu, dak li hu tad-dinja.  Dawn ma jindunawx li b’hekk ikunu qed jiżżewġu l-mewt għax kulma hu materja qiegħed imut il-ħin kollu.  Infatti kulma jaraw għajnejna, jisimgħu widnejna u jmissu jdejna, dak kollu li jolqot is-sensi tagħna, kollox fih is-susa tal-mewt.  Kollox hu effimeru, bħad-duħħan jew bħaċ-ċpar ta’ filgħodu li jintemm malli titfaċċa fuqu x-xemx.

 

Oħrajn, huma miġbuda mill-Miseru, minn dak li ma jidhirx, minn dak li hu etern u ma jmutx, minn dak li, għalkemm hu lil hemm mis-sensi u l-moħħ tal-bniedem, jafu li m’għandux is-susa tal-mewt fih.  F’dawn in-nies, li l-Iskrittura tgħid li huma magħżula minn Alla sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja, hemm istint, istint qawwi li jimbuttahom lejn il-Misteru ta’ Alla.  Mhux biex jifhmuh, għax jafu li sakemm jibqgħu fuq din l-art ma jistgħu qatt jifhmuh, imma biex iġarrbuh, jgħixuh, ikollhom esperjenza tiegħu.  Għal dawn hu naturali li jemmnu li jeżisti Alla li minnu ħareġ il-ħolqien, li hu Xi Ħadd personali ħafna, li jidħol fil-ħajja tal-individwu hu min hu, u jinteressah minn kull bniedem.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 20 ta' Mejju 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 20 May 2018
20_mej_18.jpg
 bullettin_20-05-2018.jpg
 
GHID IL-HAMSIN (PENTEKOSTE) TITWIELED IL-KNISJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 19 May 2018

Din hija il- Liturgija ta' Ghid il-Hamsin ( Pentekoste )(2018 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 pentekoste_18.jpg

 

Alla huwa Mħabba, imma min se jgħarrafulna dan jekk mhux l-Ispirtu s-Santu?  Kristu bata u miet u qam mill-Imwiet, imma min se jdawwalna li dan il-Misteru huwa tiegħi, għandu x’jaqsam miegħi, huwa dak li jagħti sens lil ħajti iktar mill-familja, iktar mis-saħħa, iktar mill-għomor, iktar mill-ħbiberiji, iktar minn kollox, jekk mhux l-Ispirtu s-Santu?  Kristu wettaq kollox.  Wettaq dak kollu li bagħtu jagħmel il-Missier. Il-Fidwa tħallset.  Id-dnub tad-dinja tpatta.  Imma min jemmnu dan tassew, jekk mhux min intmess mill-Ispirtu s-Santu?

 

Min se jqajjem mill-qabar tant nies li huma mejta anke jekk jgħixu, jaħdmu, jilagħbu, jorqdu, iħobbu, jobogħdu, ifaddlu, jonfqu, jekk mhux l-Ispirtu s-Santu?  Jekk dan l-Ispirtu Qaddis ma jaħdimx fina, aħna lkoll mejtin, u lanqas biss nindunaw li aħna mejtin.  Aħna naħsbu li tkun ħaj meta tkun ferħan bil-ġuġarelli; meta xi ħadd jgħidlek li jħobbok; meta xi ħadd jagħtik il-prosit; meta tirċievi aħbar tajba; meta jitweldulek it-tfal.  Dawn kollha jgħibu quddiem il-biża’ tal-mewt.  Min se jeħlisni minn dan il-ġisem ikkundannat li jispiċċa fit-trab?  Min se jagħtini l-garanzija, il-kapparra, iċ-ċertezza li l-Ħajja vera hi għal dejjem, li l-Imħabba ta’ Alla għalija hi eterna bħalU?  Min se jagħtini r-rigal b’xejn, bla ħlas, li ma jistax jitħallas, li nitfejjaq minn ġewwa u nkun nista’ ngħaddi mingħajr l-egoiżmu u li nsib il-ferħ f’li ngħin lill-imsejken li qiegħed maġenbi?  Min se jagħmel miegħi dan il-Miraklu li ħadd ma jemmen fih, jekk mhux l-Ispirtu Qaddis li Hu biss ħaj, li Hu biss għandu l-Ħajja, li hu biss huwa balzmu għall-ġrieħi ta’ qalbi?  Min se jagħti l-Ħajja lill-Kelma ta’ Alla biex ma tibqax ittra mejta imma ssir riefnu f’Ħajti?

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 209 - 234 of 1287