Wednesday, 26 February 2020
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 22 ta' April 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 22 April 2018
22_apr_18.jpg
 bullettin_22-04-2018.jpg
 
IR-RABA’ HADD TAL-GHID (2018) KRISTU BISS HUWA S-SALVATUR TAGHNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 21 April 2018

Din hija il- Liturgija tar-Raba' Hadd ta' l-Ghid (2018 )  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 jesus-_good_shepherd_5.jpg

Fl-Istorja tad-dinja qamu ħafna nies li nagħtaw il-qima ta’ “Messija”.  Nies kbar li kaxkru l-folol warajhom.  Il-kotra emmnet fihom u kienet tagħmel dak li l-idolu tagħhom kien jgħidilhom. Fih ittamaw li jagħtihom sens għall-ħajjithom, li jsolvilhom il-problemi tagħhom, li jmexxihom lejn “nirvana”, lejn stat ta’ ħajja li ta’ qabilhom ma kellhomx.  F’kull ġenerazzjoni dehru nies bħal dawn, nies kapaċi ħafna fl-isfera tagħhom: slaten qawwija, gwerriera qalbiena, statisti ta’ qawwa...  Lil dawn in-nies, Alla tahom kariżmi, kapaċitajiet, biex jagħmlu l-ġid lin-nies tagħhom, għax il-bniedem għandu wkoll bżonn il-ġid materjali.

 

L-Istorja tal-bniedem, imma, tgħallimna li waqt li kien hemm ħafna li għamlu l-ġid lis-soċjetà, kien hemm ukoll dawk li għamlulha d-deni.  L-iżball tagħna dejjem hu li naħsbu li jekk ikun kuntent il-ġisem, ikun kuntent il-bniedem.  Kemm immorru mqarrqa jekk naħsbu hekk!  Irridu jew ma rridux, ninsew kemm ninsew, naljenaw ruħna kemm irridu, il-fatt jibqa’ li l-bniedem mhux ġisem biss għandu.  Kemm nies ma jonqoshom xejn materjalment, imma qed jgħixu ħajja vojta u bla sens.  Il-bniedem hu ġisem u spirtu u inutli nħajmu lill-ġisem u npaxxuh minn kollox, huwa l-ispirtu li jiddeċiedi jekk  ikollniex is-sliem, il-Ferħ veru, il-Ħajja li mhix sempliċi eżistenza.

 

 

Read more...
 
FESTA TAL-HNIENA DIVINA
Written by Frans Galea   
Monday, 16 April 2018

Nhar il-Ħadd 8 ta’ April 2018 kienet taħbat il-Festa tal-Ħniena Divina. Mit-3.00pm sal-4.00pm fil-parroċċa tagħna saret siegħa adorazzjoni b’talb speċjai lill-Ħniena Divina, li tmexxiet mill-Arċipriet. Imbagħad fl-4.00pm kien hemm il-Quddiesa bil-prietka tal-okkażjoni. Fil-meditazzjoni li għamel waqt l-adorazzjoni l-Arċipriet irrifletta fuq il-fiduċja li Ġesù jixtieq li aħna jkollna fih, f’kull sitwazzjoni tal-ħajja. Kien għalhekk li Ġesù nnifsu ried li fuq ix-xbieha tal-Ħniena Divina tiegħu jitniżżlu dawk il-kelmiet: “Ġesù, jiena nafda fik”, u qal lil Santa Fawstina li l-fiduċja fih hija dik li tiftaħ il-bibien tal-ħniena tiegħu. Aktar ma nafdaw fih, aktar naqilgħu grazzji mill-Ħniena tiegħu. Fl-omelija tal-Quddiesa mbagħad huwa rrifletta fuq il-ħniena li Ġesù Rxuxtat wera mal-appostli tiegħu miġbura fiċ-ċenaklu meta, wara li kienu abbandunawh fil-passjoni, huwa tahom il-paċi tiegħu, sawwab fuqhom l-Ispirtu s-Santu biex iqawwihom u tahom il-grazzja li jqiegħdu jdejhom fil-pjagi tiegħu biex isaħħaħhom fil-fidi. Din l-istess ħniena juri magħna Ġesù speċjalment fis-sagramenti tal-Qrar u tal-Ewkaristija.

20180408_170616-2000.jpg

 
Il-Bullettin tal-Hadd 15 ta' April 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 15 April 2018
 15_april_18.jpg
 bullettin_15-04-2018.jpg
 
IT-TIELET HADD TAL-GHID KBIRA HI L-MAHFRA LI REBHILNA KRISTU!
Written by Frans Galea   
Saturday, 14 April 2018

Din hija il- Liturgija tat-tielet Hadd ta' l-Ghid (2018 )  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 pietru_jippriedka.jpg

 

L-Għid mhux ġurnata waħda imma ħamsin jum!  Festa twila ħamsin jum!  Matul dawn il-ħamsin jum ta’ Festa hu projbit għan-Nisrani li jsum, jagħmel penitenza jew jiċċaħħad minn xi ħaġa.  Ħafna ma jifhmux dan il-għala.  Forsi jaħsbu li din il-Festa tagħlaq b’mod trijunfanti l-Istorja ta’ Ġesù li wera li t-tajjeb jirbaħ fuq il-ħażin.  Imma din mhix risposta tajba biżżejjed.  Jekk f’dawn il-ħamsin jum ta’ Festa int m’intix ferħan u m’għandekx is-sliem f’qalbek, allura wieħed ikollu jistaqsik x’tip ta’ Nisrani int.  Jew tisma’ min jgħidlek: Jien jogħġobni l-Milied ħafna iktar mill-Għid għax ifakkarni fi tfuliti, u l-affarijiet li kienu jferrħuni dak in-nhar fil-Milied għadhom iferrħuni sal-lum. Jew, addirittura hawn min jgħidlek li jħossu mqanqal jattendi b’devozzjoni ic-celebrazzjoni ta’ Ħamis ix-Xirka u fuq kollox tal-Ġimgħa l-Kbira, imma mbagħad l-Għid... insomma... speċjalment il-Velja ta’ bil-lejl li hi tant twila u ma nifhimhiex.

 

L-ewwelnett il-Misteru tal-Għid huwa l-qalba u l-qofol tal-Kristjaneżmu.  Huwa l-Aħbar li l-Kristjaneżmu għandu għad-dinja.  Dan il-Misteru ma jxandarx biss Qawmien, imma qablu it-tbatija u l-Mewt, għax minn dawn ħareġ il-Qawmien.  L-Għid huwa t-Tridu kollu li ċċelebrajna: il-Ħamis, il-Ġimgħa u s-Sibt bil-lejl.  L-Għid huwa l-għan li għalih Kristu tgħabba b’ġisem tqil bid-dnub u l-mewt tagħna, f’ġuf ta’ Verġni u twieled f’għar.  Il-Misteru tal-Għid mhux biss l-għan tal-Inkarnazzjoni ta’ Kristu imma wkoll, u dan hu mportanti li nifhmuh, huwa l-għan tal-eżistenza tiegħi u tiegħek. Għalhekk, l-Għid huwa, intimament, il-Festa tagħna, il-Festa tal-bnedmin.  Għax Kristu miet u qam mill-mewt b’risq tagħna, għax neżistu aħna, għax għandna bżonn ta’ Salvazzjoni.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 08 ta' April 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 08 April 2018
8_april_18.jpg
 bullettin_08-04-2018.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 209 - 234 of 1275