Thursday, 22 March 2018
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 25 ta' Settembru 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 25 September 2016

bullettin_25-09-2016-1024.jpg
 
IS-SITTA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA IL-KBURI JICCEKKEN U L-UMLI JITGHOLLA
Written by Frans Galea   
Saturday, 24 September 2016

Din hija il- Liturgija  tals-Sitta u Ghoxrin Hadd matul is-Sena ( 2016 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

vienna-bassano-pic-9-copy.jpg

 

L-Iskirittura ttambar ħafna fuq l-għana u l-faqar u l-Knisja ma tistax ma twissinix b’serjetà kbira fuqhom.  Rajna kif Alla permezz tal-Profeti u fl-aħħar, u bl-aqwa mod, permezz ta’ Ibnu, uriena li t-telfien jew is-salvazzjoni tal-bniedem jiddependu fuq ir-relazzjoni li għandu ma’ Alla u mal-flus.  Il-Kelma ma tgħidx jew Alla jew iż-żina; lanqas jew Alla jew kwalunkwe dnub ieħor.  Mhux għax dawn issa huma OK.  Mhux għax dawn ma jeqirdux lill-bniedem ukoll u jitfgħuh fit-telfien ta’ dejjem.  Imma hi kurjuża kif il-Kelma meta titkellem fuq l-ikbar periklu għall-bniedem dejjem issemi il-flus, l-għana materjali, is-sigurtà li l-bniedem ipoġġi fuq dak li joħolqu jdejh, fuq dak li jirnexxilu jagħmel hu fuq wiċċ l-art. Il-ġid li l-bniedem jiġbor għalih huma l-ikbar rival ta’ Alla, anke għax il-ġid ifesfes il-ħin kollu lill-bniedem li l-Ħajja vera, il-Ferħ veru, il-Ħelsien veru, il-Ġenna vera jistgħu jinkisbu hawn f’did-dinja u hekk l-għana kapaċi jagħlaq bieb is-sema, kapaċi jibni sema tal-konkrit, kapaċi jisraq il-ħolma tal-Ħajja ta’ Dejjem li tinkiseb biss f’Alla.

 

Imma l-għana ma tfissirx flus biss u lanqas il-faqar ma jfisser dejjem nuqqas ta’ flus.  U lanqas ma rridu ngħidu li kull min għamel suċċess fit-tgeddis tal-għana awtomatikament hu maqtugħ minn wiċċ Alla.  Ħafna nies Alla nnifsu jagħtihom din il-kapaċità, din il-kariżma li jirnexxu fil-business u l-kummerċ u hekk jivvintaw ix-xogħol għal tant nies li m’għandhomx il-kariżma li għandhom huma u magħhom jiekol ħaddieħor.  Imma qaddisin kbar bħal San Franġisk, u mhux waħdu, ma qagħadx idur mal-lewża u telaq kollox biex jimxi wara Alla bla xkiel.  Għax il-faqar għandu manija qaddisa kif iniżżlek fil-kumpanija tad-dgħajfin, tal-fqar fl-ispirtu, tal-emarġinati u mwarrba, ta’ dawk li d-dinja ma tqishomx u tagħmel inġustizzji magħhom.  Għax anke dawn huma fqar anke jekk ikollhom x’jieklu u x’jilbsu.  Min hu marid hu fqir.  Min iħossu barrani hu fqir.  Min saritlu inġustizzja u qata’ qalbu minn kollox hu fqir.  Fqir hu min hu dipress, minn falla fil-pjanijiet tiegħu.  Nies li ħabbew lil Alla dejjem xtaqu jkunu ħaġa waħda ma’ din il-kotra taċ-ċkejknin tal-art u wieħed li jgħix fid-dinja tal-għonja mhux se jsibha faċli jinżel fil-kantina jdur bil-foqra.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 18 ta' Settembru 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 18 September 2016
bullettin_18-09-2016-1024.jpg
 
IL-HAMSA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-FLUS U L-EKONOMIJA: L-IKBAR RIVAL TA’ ALLA
Written by Frans Galea   
Saturday, 17 September 2016

Din hija il- Liturgija  tal-Hamsa u Ghoxrin Hadd matul is-Sena ( 2016 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 
gesu_jghallem.jpg

 

Illum hawn ħafna li jgħidu li huma ateisti, jiġifieri ma jemmnux f’Alla.  Mill-banda l-oħra xi studjużi jgħidulek li hu diffiċli ħafna li jeżisti l-ateiżmu għax il-bniedem ma jgħaddix mingħajr xi forma ta’ “alla”.  Il-bniedem hu maħluq biex ifittex lil Dak, lix-Xi Ħadd, li jimlilu l-vojt etern li għandu fil-profond tiegħu u nistgħu ngħidu li l-Istorja ta’ kull wieħed minna hija l-ġrajja tal-isforzi tiegħu biex isib lil Dan ix-Xi Ħadd, jew din ix-xi ħaġa li timlilu dan il-vojt.  Għalhekk kull bniedem jitwieled b’għatx li nistgħu nsejħulu ‘reliġjuż’... ir-reliġjożità naturali, kif inhi magħrufa mill-antropoloġisti.

 

Il-problema tal-bniedem mhux li hu ateista iżda li ma jemminx f’Alla l-veru.  Għax kull bniedem għandu xi tip ta’ “alla” għalih: ma jistax jgħix mingħajr “alla”.  F’dan is-sens l-ateiżmu veru ma jeżistix.  Kriżi ta’ fidi f’Alla l-veru li wera ruħu lill-poplu ta’ Iżrael u finalment u b’mod komplet fi Kristu Ġesù, teżisti, u kif.  Matul is-sekli il-bniedem irfina l-paganiżmu tiegħu, l-invenzjonijiet tiegħu ta’ kif għandu jkun l-“alla” tiegħu.  Hemm żvilupp mill-istatwi tal-allat antiki, mill-allat tan-natura, bħax-xemx u l-kwiekeb, mill-allat tal-kultura Griega-Rumana għad-“divinitajiet” moderni.  Iżda minn dejjem l-akbar rival ta’ Alla ta’ Abraham, ta’ Iżrael u ta’ Ġesù Kristu kien l-“alla flus”.  Fih il-bniedem, meta tbiegħed minn Alla l-veru, poġġa s-sigurtà tiegħu.  Huwa r-rival l-aktar potenti u b’saħħtu ta’ Alla, u l-bniedem tal-lum qed jagħtih qima aktar minn qatt qabel.  Soċjetajiet u nazzjonijiet ikejlu l-progress tagħhom mhux f’kemm irnexxilhom jimxu ’l quddiem fit-tfittxija tal-verità imma f’kemm għandhom ekonomija kbira, banek sodi, u nies li stagħnew.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 11 ta' Settembru 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 11 September 2016
 bullettin_11-09-2016-1024.jpg
 
L-ERBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) L-EBBUSIJA TA’ RAS IL-BNIEDEM U L-HNIENA TA’ ALLA
Written by Frans Galea   
Saturday, 10 September 2016

Din hija il- Liturgija  ta' l-Erbgha u Ghoxrin Hadd matul is-Sena ( 2016 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

the-parable-of-the-lost-son.jpg

 

Ninsabu fis-Sena tal-Ħniena.  Din il-frażi kemm kemm ma tinstemax daqsxejn taċ-ċajt.  Alla mhux qed jistenna l-bniedem jorganiżża Sena tal-Ħniena biex ikun ħanin.  Alla hu ħanin dejjem u minn dejjem, anke s-sena d-dieħla meta jingħalqu l-bibien tal-Ġublew, imma l-Knisja ħasset il-bżonn li tiċċelebra b’mod partikulari din il-verità li l-bniedem sikwit jinsa.  Jinsa għax jaħseb li Alla hu legalista bħalu. 

 

Aħna mdorrijin f’soċjetajiet ibbażati fuq il-liġi u allaħares mhux hekk għax ikollna l-kaos.  Min jikser il-liġi jiġi kkastigat skont kif titlob il-liġi u minħabba f’hekk għandna l-qrati.  Għall-kuntrarju min juri solidarjetà, min hu ġeneruż, min jaħdem għall-ġid komuni, dan jitfaħħar.  Din hija s-sistema naturali li fiha mdorrijin ngħixu.  Hija soċjetà miskina meta n-nies jibdew jissuspettaw li l-liġi mhix l-istess għal kulħadd jew addirittura s-sistema falliet għal kollox.  Il-liġi tati sigurtà lill-maġġoranza tan-nies li jridu jgħixu fil-kwiet bla ma ħadd idejjaqhom.

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 209 - 234 of 1055