Tuesday, 22 May 2018
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 6 ta' Novembru 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 06 November 2016
bullettin_06-11-20161-1024.jpg
 
IT-TNEJN U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-FIDI FIL-GENNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 05 November 2016

Din hija il- Liturgija  tat-Tnejn u Tletin Hadd matul is-Sena ( 2016 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

mother-and-seven-sons.jpg

 

Matul l-elfejn sena minn mindu l-Mulej Ġesù temm il-missjoni tiegħu fuq din l-art u tela’ jgħammar fuq il-leminija tal-Missier, il-Knisja li ħalla warajh u li hi l-Ġisem mistiku tiegħu u l-Preżenza tiegħu fuq din l-art, għaddiet minn ħafna twegħir, kumattimenti, sarar, telfiet u rebħiet.  Il-fatt biss tal-eżistenza tagħha jixhed għall-preżenza tal-Ispirtu ta’ Dak li rebaħ il-mewt u hu Sid l-Istorja.  Aħna qegħdin ngħixu fi żmien li San Ġwanni Pawlu II kien sejjaħlu “epokali”, jiġifieri ta’ mportanza li rari ħafna għaddiet minnu l-Knisja u li se jimmarkaha għal sekli sħaħ.

 

Żmien epokali ieħor kien meta l-Imperatur ta’ Ruma, Konstantinu, kkonverta għall-Kristjaneżmu, waqqaf il-persekuzzjonijiet kollha u għamel mit-twemmin fi Kristu r-reliġjon uffiċċjali tal-Imperu.  Ħafna jaraw dan il-‘miraklu’ bħala xi ħaġa pożittiva mmens; oħrajn iħarsu lejh b’lenti anqas favorevoli.  Ir-riżultat tal-Editt ta’ Milan kien li l-ġnus maħkuma minn Ruma daħlu fil-Knisja.  Din il-ħaġa kienet bħal diega li nfaqgħet u xmara enormi ta’ nies fgaw lill-Knisja li ma setgħetx tlaħħaq magħhom.  Kotra ta’ nies daħlet fil-Knisja mingħajr tħejjija profonda, u taħt it-tiċlieqa ta’ Kristjaneżmu baqgħu bl-istess mentalità u kultura pagana li kellhom qabel u li fiha kienu twieldu u trawmu.  Mhux lakemm tbiddel in-nies! 

 

Read more...
 
Dun Trevor Sultana mahtur Arcipriet tal-Parrocca tal-Vizitazzjoni, l-Gharb
Written by Frans Galea   
Friday, 04 November 2016

Nhar il-Ġimgħa 4 ta' Novembru, waqt li d-djoċesi ta' Għawdex kienet qed tfakkar il-150 sena mit-twaqqif tas-Seminarju tagħha, l-Isqof Mario Grech ħatar lil Dun Trevor Sultana, iben il-parroċċa tagħna, bħala Arċipriet tal-parroċċa tal-Viżitazzjoni, l-Għarb.


Dun Trevor twieled nhar it-23 ta' Jannar 1986.  Wara li ħa l-formazzjoni tiegħu fis-Seminarju ta' Għawdex huwa ġie ordnat saċerdot nhar it-28 ta' Mejju 2011.  L-ewwel erba' snin tal-ministeru tiegħu Dun Trevor wettaqhom fil-parroċċa ta' Santa Maria Addolorata, ġewwa Ruma.  Sadanittant huwa attenda wkoll l-Universita' tal-Lateran minn fejn kiseb Liċenzja fil-Liġi Kanonika.  Lura fid-Djoċesi t'Għawdex, Dun Trevor ġie assenjat bħala kollaboratur parrokkjali fil-parroċċa ta' Santa Margerita ta' Sannat.  Barra minn hekk huwa serva wkoll bħala direttur spiritwali fl-iskola sekondarja tal-Konservatorju, bħala ministru tat-Tribunal Ekkleżjastiku u anke bħala għajnuna lill-Assistent Ekkleżjastiku Djoċesan tal-Azzjoni Kattolika.


Minn qalbna nawguraw lil Dun Trevor ħidma fejjieda fil-ministru ġdid tiegħu waqt li nwegħduh it-talb tagħna.

 dun_trevor_sultana.jpg

 

Last Updated ( Saturday, 05 November 2016 )
 
Koncelebrazzjoni fic-Cimiterju tax-Xewkija
Written by Frans Galea   
Friday, 04 November 2016

Nhar l-Erbgha 2 ta' Novembru l-Knisja Kattolika ccelebrat it-tifkira solenni tal-mejtin kollha. F'din l-okkazjoni saret Koncelebrazzjoni fic-Cimiterju tal-parrocca tax-Xewkija li tmexxiet mill-Arcipriet Mons. Daniel Xerri. Fil-bidu tal-Quddiesa gew imfakkra l-membri tal-komunita' parrokkjali li mietu matul din l-ahhar sena. Fi tmiem il-Quddiesa mbaghad sar it-tberik tal-oqbra. L-Arcipriet waqaf jaghmel talba specjali fuq il-qabar tal-predecessur tieghu l-Arcipriet Guzeppi Grech li din is-sena qieghed jaghlaq 45 sena mill-mewt tieghu.

 img_3457-1024.jpeg
 img_3418-1024.jpeg

 

 
Jigu fi tmiem il-Festi tal-Kwaranturi 2016 fix-Xewkija
Written by Frans Galea   
Monday, 31 October 2016

 Nhar il-Hadd 30 ta' Ottubru 2016 fil-parrocca taghna sar l-gheluq tal-Kwaranturi Mqaddsa   . Fl-4.00pm saret Koncelebrazzjoni solenni li tmexxiet mill-E.T. Mons. Isqof Mario Grech. Ha sehem il-kor flimkien mal-orkestra tal-parrocca taht id-driezzjoni ta' Ivan Farrugia. Fi tmiem il-Quddiesa saret il-Purcissjoni solenni b'Gesu Ewkaristija li tmexxiet mill-Arcipriet Mons. Daniel Xerri. Hadu sehem ukoll il-Fratelli. Matul il-purcissjoni sar talb specjali lill-Hniena Divina fl-okkazjoni tas-Sena tal-Hniena, b'siltiet mill-Iskrittura Mqaddsa u mit-taghlim tal-Papa Frangisku. Ghadd sabih ta' nies hadu sehem fil-Quddiesa u l-Purcissjoni. [ Ritratti : Joseph Xuereb ] Ghal izjed ritratti ara il-facebook page tax-Xewkija parish

 dsc_0491-1024.jpeg
 dsc_0471-1024.jpeg
 dsc_0530-1024.jpeg

 

 
Il-Bullettin tal-Hadd 30 ta' Ottubru 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 30 October 2016
bullettin_30-10-2016-1024.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 209 - 234 of 1075