Wednesday, 27 January 2021
           
Home
L-10 TA’ FRAR IN-NAWFRAGJU TA’ SAN PAWL F’MALTA IT-TWELID TAL-KNISJA MALTIJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 09 February 2019

Din hija il- Liturgija tan-Nawfragju ta' San Pawl f'Malta (2019) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

san_pawl.jpg

 

Pajjiżna għandu ħafna dati mportanti li  jimmarkawna bħala nazzjon bi Storja rikka u twila.  Imma għan-Nisrani l-iktar data mportanti hi l-10 ta’ Frar li tfakkru fil-miġja fostna tal-akbar Appostlu-Evanġelista li kellha l-Knisja fiż-żmien primittiv tagħha u li bil-kitbiet li ħallielna, l-Ispirtu s-Santu rfina u ċċara l-Fidi Nisranija fil-Misteru tal-Għid ta’ Kristu.  Fuq l-art Maltija rifes l-akbar Appostlu tal-Knisja; l-għoljiet, il-widien, il-baħar innifsu, l-arja Maltija, semgħu mill-oriġini l-Bxara li d-dinja kien ilha tistenna sa mill-ħolqien.  Kemm hi dejjem misterjuża l-għażla ta’ Alla!  Oħrajn kellhom jistennew snin, sekli, il-miġja fosthom ta’ Knisja li ddawlilhom id-dlam tagħhom.  Imma Malta le.  “Jinħtieġ iżda li naħbtu ma’ gżira.” qal Pawlu lil sħabu.  Dan qalu għax qalulu l-anġlu tal-Mulej.  Kien hemm ħtieġa li l-art ta’ Malta tiftaħ dirgħajja biex tilqa l-ġifen li kien se jwasslilha t-Teżor veru.  L-10 ta’ Frar hi d-data simbolika (għax hemm dibattitu fuq id-data) ta’ ġrajja fundamentali fit-tiswir tal-Malti u tal-Għawdxi; twieldet il-Knisja ta’ Kristu f’Malta, waħda mill-ftit Knejjes Apostoliċi li fadal, imwaqqfa mill-Appostli nfushom.

 

X’semgħet jidwi fi ħdanha Malta fis-sena 60 W.K., inqas minn tletin sena wara l-Mewt u l-Qawmien tal-Iben ta’ Alla?  San Pawl innnifsu jwieġeb, għax hu jirrepeti li kull fejn mar hu mar imriegħed, imneżża minn kliem il-għerf, u jħabbar ħaġa waħda: lil Kristu u lil dan Imsallab.  Hu ġie jħabbar l-Aħbar it-Tajba, l-ewwel u qabel kollox.  Hija x-xandira tal-Imħabba tal-Missier lejn kull individwu meta bagħat lil Ibnu biex ikun l-offerta ta’ tpattija għad-dnub kollu tad-dinja, xandira li għandha s-saħħa tbiddel il-qlub u timla bil-ferħ lill-bniedem.  Il-Liġi, bil-kmandamenti b’kollox, dan m’għandhiex saħħa tagħmlu, iktar u iktar mal-ġenerazzjonijiet tal-lum.  Pawlu kien ixandar il-Morali wkoll, il-bżonn enormi li n-Nisrani jgħix tip ta’ Ħajja li l-pagan jistagħġeb biha, imma dan wara li jkun ħabbar l-Euangelion, il-Kerigma, l-Aħbar it-Tajba għal kull midneb.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 03 ta' Frar 2019
Written by Frans Galea   
Sunday, 03 February 2019
3_frar_19-2000.jpg
 bullettin_03-02-2019.jpg
 
IR-RABA’ HADD MATUL IS-SENA (2019) KULL “NISRANI” HUWA PROFETA
Written by Frans Galea   
Sunday, 03 February 2019

Din hija il- Liturgija  tar-Raba' Hadd matul is-sena (2019) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

jesus-reads-in-synagogue1.jpg

 

Kristu kien Profeta għax kellu l-milja tal-Ispirtu s-Santu li jimla lill-bniedem bid-dixxerniment, bl-għarfien, u hekk kien jilmaħ dak kollu li kien hemm f’qalb kull min jersaq lejH.  Kien Profeta fuq kull profeta ieħor għax huwa Hu l-Kelma li l-profeti kienu jħabbru, il-Kelma ta’ Alla li ħalqet kollox u li libset laħam biex tiġi tgħammar fost il-bnedmin.

 

Kristu kien Sultan għax kien Bin il-Għoli, il-Waħdieni mnissel minnu, u hekk jikkmanda l-Istorja, Sid l-Istorja.  Huwa Hu li jagħmel il-Ħaqq bejn dawk li jemmnu fl-Għotja totali tiegħu għal kull bniedem, u dawk li ma jemmnux.  Hija biss din il-Fidi fis-Setgħa tiegħu li tnissel fil-bniedem natura ġdida li taf tħobb u tgħin u tinagħta għall-“ieħor”.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 27 ta' Jannar 2019
Written by Frans Galea   
Sunday, 27 January 2019
 27_jan_19-2000.jpg
 bullettin_27-01-2019.jpg
 
IT-TIELET HADD MATUL IS-SENA (2019) IL-QAWWA TAL-KELMA TA’ ALLA
Written by Frans Galea   
Saturday, 26 January 2019

Din hija il- Liturgija  tat-tielet Hadd matul is-sena (2019) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

jesus-in-nazareth-synagogue-03.jpg

 

Kemm rigali tana Alla biex jassigura s-Salvazzjoni tagħna!  Kemm għajnuniet imprezzabbli!  Sa tana lil Ibnu biex bħall-Ħaruf tat-Testment l-Antik, jiġi maqtul biex jinħeles mill-ħtija l-poplu.  Il-Liġi Qaddisa tgħid li min jidneb imut għax id-dnub joqtol u dan il-fatt ma jista’ jbiddlu ħadd, lanqas Alla l-Imbierek.  Fejn hemm id-dnub hemm il-Mewt u ma tistax teżisti l-Ħajja. Tista’ tiekol, tixrob, tixxala, taħdem, tħossok b’saħħtek... jekk dnibt inti mejjet, u mejjet bis-serjetà fuq livell ontiku u psikoloġiku profond ħafna.  U jekk inti mejjet int ma tistax tħobb għax iħobb biss min hu Ħaj.

 

Kien għalhekk li deher Ġesù Kristu fid-dinja, għax il-bnedmin kollha dinbu u għalhekk kulħadd kien mejjet, tgħid l-Iskrittura.  Hu miet biex jilqa’ fuqu dak li suppost waqa’ fuq ras il-midneb.  Din hi l-Imħabba enormi tal-Missier.  Dan hu l-mod waħdieni kif seta’ jinħeles il-bniedem mill-mewt li hi l-frott naturali tal-qagħda midinba li fiha nitwieldu.  Dan hu l-ikbar rigal, l-ikbar grazzja li seta’ jagħtina Alla, għax fi Kristu tana kollox.

 

 

Last Updated ( Saturday, 26 January 2019 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 20 ta' Jannar 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 19 January 2019
20_jan_19-2000.jpg
 bull_20-01-19-2000.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 209 - 234 of 1373