Saturday, 27 May 2017
           
Home
IT-TIELET HADD TAL-AVVENT (2015-16) HADD IL-FERH
Written by Claudio Vella   
Friday, 11 December 2015

Din hija il- Liturgija  tat-tielet Hadd ta' l-Avvent ( 2015-16)  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

st-john-the-baptist-preaching.jpg
 San Gwann Battista jghallem lil poplu

L-Antifona tad-Dħul tal-Ewkaristija ta’ dan it-Tielet Ħadd tal-Avvent jurina ċar il-karattru tal-Liturġija li għandna hekk, kif qed noqorbu lejn it-tieni parti ta’ dan iż-żmien sabiħ.  L-Antifona tħeġġiġna bil-Kliem ta’ San Pawl lill-Filippin u li baqa’ jidwa tul is-sekli: “Ifirħu dejjem fil-Mulej; nerġa’ ngħidilkom, ifirħu.  Il-Mulej qorob.”  (Fil. 4, 4-5).  Is-sejħa biex timxi wara Kristu hija sejħa għall-Ferħ.  Dan mhux biex nagħmlu xi reklam.  Illum id-dinja mxebba’ bir-reklami u taf li dawn jesaġeraw u ma tridx temmen waħda minn għaxra milli jgħidu.  Ir-reklam li Pawlu jagħmel għall-Ħajja Nisranija vera, jagħmlu bi kliem fqir li ma jirriflettix biżżejjed il-verità għax m’hemmx kliem li jista’ jagħmel ġustizzja lill-intimità ma’ Kristu.  Kif se jkompli jgħidilna fit-tieni qari tal-lum: “Is-sliem ta’ Alla jgħaddi kull ma l-moħħ jista’ jaħseb” (Fil. 4, 7) u banda oħra jkompli: “Dak li għajn qatt ma rat u widna qatt ma semgħet x’lesta l-Mulej għal dawk li jħobbuh!” (1 Kor. 2, 9).

 

Dan hu kliem qawwi ħafna, imma fl-istess ħin fqir, għax Kristu huwa esperjenza mhux tagħlim.  Din il-ħaġa għidniha kemm-il darba.  Mhux x’taf fuq Kristu li jgħodd, imma jekk tafux lilu personalment jew le.  Tkun tafu meta tiltaqa’ miegħu.  U l-mixja lejn il-laqgħa miegħu mhix xi passiġġata ta’ nofs siegħa – tlett kwarti.  Hija mixja twila imma ħelwa, li fiha Kristu jissorprendi sikwit.  Jiġu mumenti meta jiffrustrak il-Mulej, jiddiżappuntak u jekk tkun imdorri taqra l-Bibbja, tinduna li kellu raġun meta Ġeremija, fi kriżi sewda, qallu: “Isseduċejtni, Mulej; u jien ħallejtek tisseduċini!  Issarajt miegħi u għelibtni.  Kont aqwa minni u għelibtni.  U jien għidt: Ma naħsibx aktar fih, ma nitkellimx aktar fl-Isem Tiegħu.” (Ġer. 20, 7.9).  Għax biex timmatura fil-Fidi mhux grazzji u fsied biss trid, iżda wkoll il-mumenti traġiċi fejn taħseb li Alla jkun abbandunak.  Anke dawn il-mumenti huma grazzja.  Min hu sinċier fit-tfittxija tiegħu; min tassew iħobb lill-Mulej u mhux jittama fih biex jinqeda bih biss, dan ma jogħtorx meta l-mogħdija hija mħarbta u għat-telgħa, imma jibqa’ jittama li tassew il-Mulej huwa Ferħ u Sliem u jkompli miexi. 

 

 

Last Updated ( Friday, 11 December 2015 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 6 ta' Dicembru 2015
Written by Frans Galea   
Sunday, 06 December 2015
bullettin_06-12-2015-1024.jpg
    Il-Bullettin tal-Hadd 6 ta' Dicembru
                            2015
 
IT-TIENI HADD TAL-AVVENT L-OTTIMIZMU TAN-NISRANI
Written by Frans Galea   
Saturday, 05 December 2015

Din hija il- Liturgija  tat-tieni Hadd ta' l-Avvent ( 2015-16)  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 san_gwann1.jpg
                San Gwann Battista

 

Min-natura tiegħu n-Nisrani ma jista’ qatt ikun pessimist, anzi dejjem ottimist, anke fl-iktar mumenti koroh, ta’ qtigħ il-qalb, ta’ fallimenti.  Hu ma jimxix skont ir-raġunamenti tad-dinja imma jistrieħ fuq il-Fidi f’Dak li għalkemm maħtuf mill-mewt u mill-qabar, ħareġ rebbieħ fuq it-tnejn.  In-Nisrani jaf f’min emmen; jafda fih; ċert li mhux se jħallih waħdu, anzi,  se jwettaq fih il-Misteru tal-Għid, jgħaddih mill-mewt għall-ħajja f’kull ċirkustanza.  Dan iseħħ darba wara darba u hekk jissaħħaħ dejjem aktar fil-Fidi.  Minn Fidi għal Fidi jgħid San Pawl.

 

Għaliex in-Nisrani mhux dak li sab lil Kristu u daqshekk.  In-Nisrani mhux statiku imma qiegħed fi proċess, f’mixja lejn Fidi dejjem akbar, li tnissel sinjali dejjem iktar ċari.  In-Nisrani jaf li hu msejjaħ biex jikkonverti kuljum lejn il-Ferħ, lejn l-iskoperta dejjem ġdida tal-Imħabba gratis tal-Missier murija fi Kristu.  In-Nisrani hu dejjem f’tensjoni fit-tħannin għal għarfien ġdid tal-Ħajja l-vera.  Jekk xorob minn Kristu,  għandu għatx għal iktar.

 

Dan l-ottimiżmu tan-Nisrani jidher fl-aqwa tiegħu fi żmien l-Avvent.  Kristu huwa dejjem ġej!  Jekk is-sħab iswed jiksi s-sema, Kristu huwa x-Xemx moħbija imma li hemm qegħda.  Is-sħab jgħaddi imma x-xemx dejjem hemm.  Jidlam u jerġa’ jisbaħ; il-lejl iħabbar minn qabel il-jum bħalma l-inkwiet, id-dieqa, it-tbatija huma l-messaġġiera ta’ Kristu li jinsab riesaq lejn ħajtek biex jimlik bil-faraġ tiegħu.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 29 ta' Novembru 2015
Written by Frans Galea   
Sunday, 29 November 2015
bullettin_29-11-2015-1024.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 29 ta' Novembru
                            2015
 
L-EWWEL HADD TAL-AVVENT (2015-16) IL-BNIEDEM LI JISTENNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 28 November 2015

Din hija il- Liturgija  ta' l-ewwel Hadd ta' l-Avvent ( 2015-16)  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 
 

Hieni l-bniedem li jistenna ħwejjeġ kbar mingħand il-Mulej.  Il-bniedem li jħares lejn is-sema bħalma l-qaddej iħares lejn sidu, bl-għajnejn tal-qaddejja li tħares lejn sidtha, huwa l-bniedem umli, l-bniedem ‘ċkejken’, li l-Mulej baxxih, tah spirtu fqir, temgħu l-imrar tal-falliment, biex ineżżgħu mill-kburija li kull bniedem jitwieled biha.  Lil dan il-bniedem, id-dinja ssejjaħlu ‘miskin’ u tpoġġih fil-ġenb.  Tħares lejh b’għajnejn superjuri u tistmah ta’ xejn.  Imma min għandu għajnejn spiritwali jara fih il-bniedem li għad jistagħġeb bl-istagħġib tal-‘Mistagħġeb tal-Presepju’, li għad joqmos u jiżfen bil-ferħ li min isib lil Alla biss jaf x’inhu.

 

Lil Iżrael, il-Mulej saffiħ permezz tal-Istorja.  Għaġnu bħalma l-fuħħari jagħġen ċappa tafal iebsa u bla sura.  Għafsu u ramblu sakemm qalbu rtabet bħalma jirtab it-tafal meta jkun niedi sabiex bih ikun jista’ jagħmel biċċa xogħol li tgħammex l-għajnejn.  Minn Iżrael ħareġ fdal fidil, fdal fqir, fdal umli u ċkejken, nies li kienu jissejħu l-“anawim”.  Kienu ftit fin-numru imma bihom ried jaħdem Alla biex iħejji poplu għalih. 

 

 

Last Updated ( Saturday, 28 November 2015 )
Read more...
 
'' Jum ix-Xewkija 2015 '' Quddiesa fil-Knisja Rotunda ghal-erwieh Xewkin
Written by Frans Galea   
Friday, 27 November 2015

Illum il-Gimgha 27 ta' Novembru 2015, il-Kunsill Lokali tax-Xewkija ser jaghmel Quddiesa fir-Rotunda b'sufragju tax-Xewkin mejtin. Il-quddiesa tibda fil-5.15pm u ix-Xewkin huma mistiedna jattendu. il-quddiesa qed issir fl-okkazzjoni tat337 sena mit-twaqqif tal-Parrcca tax-Xewkija.

 
 

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 209 - 234 of 948