Sunday, 20 September 2020
           
Home
ASSEMBLEA PARROKKJALI
Written by Frans Galea   
Sunday, 21 October 2018

Nhar il-Ħadd 14 ta’ Ottubru 2018 saret l-Assemblea Parrokkjali f’Dar Manresa, ir-Rabat. L-Assemblea bdiet fit-3.00pm bit-Talb ta’ Nofs il-Jum u wara,  l-Arċipriet Mons. Daniel Xerri mexxa katkeżi dwar l-importanza tal-Kelma ta’ Alla fil-ħajja tal-Knijsa u tal-parroċċa. Fl-4.30pm saret waqfa għall-kafè u fil-5.15pm komplejna bit-tieni parti tal-Assemblea, fejn ġiet imfissra l-inizjattiva tal-gruppi tal-Lectio Divina li ser nibdew fil-parroċċa tagħna fl-Avvent li ġej. Dawk preżenti setgħu jagħmlu wkoll l-interventi tagħhom. L-Assemblea spiċċat bi ftit mumenti ta’ adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija u l-Barka sagramentali fis-7.00pm.

img_3879-2000.jpg

 

 
ID-DISGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-MESSIJA HU C-CKEJKNIN
Written by Frans Galea   
Saturday, 20 October 2018

Din hija il- Liturgija tad-Disgha u Ghoxrin il-Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 gesu_ul_appostli.jpg

 

Kull meta l-Knisja kienet ittentata taħtaf għaliha l-poter u s-setgħa fid-dinja, dejjem tilfet l-identità tagħha.  Kull meta l-Knisja tħalltet mal-għonja u l-qawwija tad-dinja, flok ikkonvertiet lilhom, kienu huma li ħassruha u tappnulha d-Dawl ta’ Kristu li suppost joħroġ minnha.  Kull meta l-Knisja faħħritha d-dinja u tatha privileġġi u għana, dejjem insiet lil Kristu l-Għarus tagħha u żżewġet l-idoli tad-dinja.  Sant Injazju ta’ Antijokja, Martri kbir tal-Knisja primittiva, jgħid li l-Knisja hi fl-aqwa tagħha meta hi mibgħuda mid-dinja, meta d-dinja hi għadu tagħha.  Kull meta l-Knisja kienet mgħajra, ikkalunjata, mwaqqa’ għaż-żufjett u ppersegwitata bis-serjetà, dak in-nhar li hi kienet fl-aqwa tagħha.

 

Kristu sar melħ għad-dinja li qatlitu u taha togħma li ma kellhiex minħabba d-dnub.  U jekk il-Knisja hija l-ġisem ta’ Kristu, hi msejħa biex tkompli dan il-Misteru tal-Melħ.  Il-melħ li jintefa’ fil-borma hu ftit, u jinħall u jisparixxi; imut biex il-borma tieħu togħma u ssir tajba.  Ħadd ma jfaħħar il-melħ, imma l-ikel.  Din hi l-qawwa tal-Knisja, li bħal Sidha, hi tmut, tisparixxi, b’risq id-dinja.  Iżda bħal Sidha wkoll, bħall-Għarus tagħha, meta l-Knisja tixbaħ lilU, hi, bħalU, ġġarrab il-Misteru tal-Għid: tidħol fil-mewt għad-dinja biex tqum mill-Mewt aktar qawwija, aktar vera, aktar awtentika minn qabel. 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 14 t'Ottubru 2018
Written by Frans Galea   
Saturday, 13 October 2018
14_ott_18.jpg
 bullettin_14-10-2018.jpg
 
FESTA TAL-MADONNA TAR-RUZARJU
Written by Frans Galea   
Saturday, 13 October 2018

Nhar il-Ħadd 7 ta’ Ottubru 2018 ġiet iċċelebrata l-festa tal-Madonna tar-Rużarju. Fl-4.00pm saret Konċelebrazzjoni solenni li tmexxiet mill-Arċipriet Mons. Daniel Xerri u wara ħarġet il-Purċissjoni bl-istatwa tal-Madonna tar-Rużarju akkumpanjata mill-Fratelli. Matul it-triq intqalet it-talba tar-Rużarju flimkien mat-talba “Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu” u t-talba lil San Mikiel Arkanġlu, kif ġie rakkomandat mill-Papa Franġisku għal matul dan ix-xahar. Mad-dħul tal-Purċissjoni fil-knisja ngħatat il-Barka Sagramentali.

19.jpg

 

Last Updated ( Saturday, 13 October 2018 )
 
IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2018) L-GHANA VERU
Written by Frans Galea   
Saturday, 13 October 2018

Din hija il- Liturgija tat-Tmienja u Ghoxrin il-Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 gesu_u_l_ghani.jpg

 

Il-bniedem minn dejjem qajjem l-għira ta’ Alla bl-idoli, l-allat foloz li hu stess ivvinta u li mingħandhom dejjem talab il-Ħajja li tiġi biss mingħand Alla, l-għajn ta’ kull Ħajja u ta’ kull ġid.  Alla jgħir għall-bniedem mhux għax għandu bżonn il-qima jew il-Fidi tal-bniedem, imma għax iħobb lill-bniedem u ġewwiniH jitqanqlu meta jarah ifittex il-Ħajja fejn hemm il-Mewt, ifittex is-sigurtà fejn hemm il-baħħ, ifittex dak li jimlilu l-vojt etern li hemm f’qalb kull bniedem, b’dak li mhux etern imma mejjet.

 

Il-bniedem jaljena ruħu bl-affarijiet materjali, imma dawn, minnhom infushom għandhom is-susa tal-mewt fihom.  Dan hu ġenn il-bniedem.  Fil-qiegħ tal-eżistenza tiegħu għandu ħerqat ta’ Ħajja għal Dejjem u din il-Ħajja vera jfittixha f’affarijiet li jidhru, fi ħwejjeġ li qed imutu.  Għax, wara kollox, din hi l-vera problema tal-bniedem: li hu jixtieq jgħix għal dejjem imma jara lil kulħadd u lil kollox madwaru jmut,  jgħidu x’jgħud l-politiċi u x-xjenzjati.  Il-bniedem politiku jemmen li jekk lill-bniedem tneħħilu l-inġustizzji kollha li hu mdawwar bihom u tagħtih liġijiet li jissodisfaw id-drittijiet tiegħu u dak kollu li jħoss li għandu bżonn, allura tkun solvejt il-problemi li għandu.  Il-bniedem tekniku u xjentifiku jemmen li jekk lill-bniedem tneħħilu l-iskumditajiet tal-ħajja b’invenzjonijiet dejjem ġodda, b’avanzi fil-mediċina, fis-saħħa u fil-psikoloġija mentali, int tkun qed tagħmel lill-bniedem sid il-Ħajja.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 07 t'Ottubru 2018
Written by Frans Galea   
Saturday, 06 October 2018
 7_ott_18.jpg
 bullettin_07-10-2018.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 209 - 234 of 1334