Friday, 24 February 2017
           
Home
IS-SEBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2015 IT-TLIET ARTALI FIL-HAJJA MIZZEWGA
Written by Frans Galea   
Thursday, 01 October 2015

Din hija il- Liturgija tas-Seba u Ghoxrin Hadd matul is-sena bi hsibijiet  min Joe Rapa

 mose.jpg
                            Mose

 

Ħadd daqs il-Knisja Kattolika ma jagħraf il-valur, l-importanza u l-bżonn enormi li s-soċjetà għandha tal-familja mibnija b’saħħitha, familja ffurmata, skont kif turina n-natura, bejn raġel u mara li jġibu t-tfal fid-dinja.  Meta għandek dan in-nukleju b’saħħtu, int se jkollok soċjetà b’saħħitha. 

 

Iżda s-soċjetà tal-punent, fil-ġenn tagħha warrbet lill-Ħallieq u għamlet lilha nnifisha alla u qed tikkommetti d-‘Dnub il-kbir’: li ttawwal idejha lejn is-Siġra tal-Ħajja li tissemma fi tmiem il-Kapitlu 3 tal-Ġenesi.  Il-bniedem modern qed jilgħab mal-Ħajja b’ħafna modi u wieħed minnhom hu f’illi jibdel il-kunċett ta’ x’inhi familja.  Dan hu perikoluż immens u l-istess Kapitlu tal-Ġenesi jipprofetiżża l-qerda ta’ din is-soċjetà li tagħha nagħmlu parti anke aħna għax Alla poġġa l-kerubini tiegħu biex iħarsu s-Siġra tal-Ħajja flimkien mas-sejf tan-nar iżiġġ.  Imma din is-soċjeta li rremettiet il-kultura nisranija, fuq dan ma taf xejn għax tilfet il-Memorja, ftaqret mill-għana nisrani li rċeviet fl-imgħoddi.

 

Last Updated ( Thursday, 01 October 2015 )
Read more...
 
Grazzi Carl Scerri !!
Written by Matthew Attard   
Sunday, 27 September 2015

Is-Sibt 26 ta’ Settembru kienet l-aħħar laqgħa li l-abbatini tax-Xewkija għamlu mas-seminarista Carl Scerri matul is-sena li għaddiet għen ħafna fil-formazzjoni ta’ dawn it-tfal u l-adoloxxenti. Fil-laqgħa, Carl sostna li biex wieħed jagħraf x’hemm verament f’qalbu għandu jieqaf ftit u jisma’ xi jrid Alla minnu. Wara l-laqgħa s-seminarista qasam kejk bħala ġest ta’ ringrazzjament għal- dak kollu li għamel mal-grupp tal-abbatini tax-Xewkija.

20150926_164837_256042.jpg
20150926_170415_256041.jpg 
 
Il-Bullettin tal-Hadd 27 ta' Settembru 2015
Written by Frans Galea   
Saturday, 26 September 2015
bullettin_27-09-15-1024.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 27 ta' Settembru
2015
 
IS-SITTA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2015 FEJN HEMM IL-GHAQDA JGHAMMAR IL-MULEJ
Written by Frans Galea   
Friday, 25 September 2015

Din hija il- Liturgija tas-Sitta u Ghoxrin Hadd matul is-sena bi hsibijiet  min Joe Rapa

san_gwann_evangelista.jpg
 San Gwann Evangelista

 

Il-kbuirja, is-suppervja hija l-għerq tad-dnubiet kollha.  Kienet is-suppervja li daħlet tgħammar f’moħħ il-bniedem qabel ma tawwal idu biex jaqta’ mis-siġra fil-Ġnien tal-Għeden.  Il-Ħażin żera’ l-gidba meta kellem lill-bniedem fil-profond tiegħu u qallu: “Int tkun bħal Alla!”  Il-bniedem emmnu dan, twebbel b’din l-ambizzjoni u beda jara lil Alla bħala rival minflok bħal benefattur tant kbir tiegħu, Dak li tah l-esperjenza meraviljuża tal-Ħajja u tal-Ħbiberija miegħU.  Is-suppervja hija l-cancer spiritwali li jgħammar fina lkoll, li jgħamina u ma nibqgħux naraw il-verità li aħna ħlejjaq li ngħixu fil-qies li aħna ħbieb ta’ Dak li ħalaqna.  Naħsbu li kapaċi nkun sidien tal-Ħajja, li nistgħu nippjanawha u nakkwistaw il-ferħ indipendentement minn Alla. 

 

Imma d-dnub joqtol.  Id-dnub jerdagħlna l-Ħajja.  Neżistu, għax nieklu, nxorbu, norqdu, naħdmu... imma ma ngħixux tassew.  Il-Mulej Ġesù darba qal: “Ħallu l-mejtin jidfnu l-mejtin tagħhom!”  Għax b’għajnejh kien jara li l-biċċa l-kbira tan-nies kienu mejta minħabba d-dnub.  U aħna lkoll nafu x’inhi din il-mewt.  Ilkoll doqniha għax ilkoll dnibna, għax anke fina hemm is-susa tas-suppervja.

 

Read more...
 
Tigi ccelebrata l-Festa tal-Madonna tal-Hniena fix-Xewkija
Written by Frans Galea   
Friday, 25 September 2015

     Il-Hamis 24 ta’ Settembru 2015, fil-Kappella tal-Madonna tal-Hniena giet iccelebrata l-festa tal-Madonna tal-Hniena.  Fis-2.30 ta wara nofs nhar saret siegha addorazzjoni fil-Kappella li kienet imexxija minn Dun Gwann Mizzi u wara l-Kappella baqghet miftuha sa 7 ta filghaxija ghal kull minn ried izur il-Kappella u jitlob fis-skiet.  Fis-7 ta filghaxija bdiet purcissjoni bil-Kwadru tal-Madonna tal-Hniena.  Din il-purcissjoni bdiet minn Triq Dun Grezz Farrugia u daret madwar it-toroq tal-plots tal-Barmil.  Waqt din il-purcissjoni nghad ir-Ruzarju. Numru kbir ta nies attendew ghal din il-purcissjoni li kienet imexxija min Mons. Daniel Xerri, Mons. Carmelo Mercieca kif ukoll Dun Gwann Mizzi.  Mbghad dawn it-tlett qassisin flimkien mal-Isqof t’Ghawdex Mons. Mario Grech ikkoncelebraw quddiesa li din is-sena saret hdejn il-playing flied fil-Pjazza tal-Barmil.  Wara fis-sala tal-Kunvent hdejn il-Kappella sar riceviment ghas-Sacerdoti u l-abbatini fejn l-Isqof t’Ghawdex qasam ukoll kejk tal-Okkazjoni.  Tajjeb nghidu ukoll li din is-sena izanznu erba vazuni bil-fjuri mahdumin bil-ganutell u li tpoggew fuq l-artal ta din il-Kappella.  Il-Fjuri huma mahdumin minn Zarena Saliba.  Il-Vazuni ghamilhom Hubert Saliba.  Ghas-snin li gejjin hemm il-hsieb li jinhadmu erba vazuni ohra biex ikunu sett ta tminja sabiex ta kull sena jintramaw fuq l-artal fil-festa tal-Madonna tal-Hniena. [Ritratti: Joanna Falzon ] Ghal-izjed ritratti ara l-Facebook page tax-Xewkija parish.org

 

159-1024.jpg
 Waqt il-Koncelebrazzjoni sollenni
mil-isqof Mario Grech
                 

 
Aktar laqghat mal-Arcipriet il-gdid
Written by Frans Galea   
Sunday, 20 September 2015

 Matul din il-ġimgħa l-Arċipriet il-ġdid kompla jiltaqa' ma' diversi gruppi u għaqdiet tal-parroċċa. Fost l-oħrajn huwa ltaqa' mas-Soċji tal-Museum irġiel u nisa, mad-Diriġenti tad-diversi gruppi tal-Azzjoni Kattolika, mal-Officers tad-diversi Praesidia tal-Legion of Mary, mal-Animaturi nkarigati mill-formazzjoni tal-għarajjes, eċċ. Huwa kompla jiltaqa' wkoll ma' xi għaqdiet li għandhom rabta mal-festa, fosthom il-Kumitat Żgħażagħ Brijużi Xewkin u l-Kumitat tan-nar.

Huwa wera l-apprezzament tiegħu għall-ħidma li dawn l-Għaqdiet qed iwettqu fi ħdan il-parroċċa tagħna u rringrazzjahom għad-dedikazzjoni tagħhom, waqt li nkuraġġihom ikomplu jagħmlu l-ġid, kulħadd bil-mod tiegħu, ħalli l-komunità tagħna tkompli dejjem tikber u tissaħħaħ bħala komunità nisranija.

arcipriet.jpg
 L-Arcipriet tax-Xewkija Mons. Daniel
                            Xerri

 

Last Updated ( Sunday, 20 September 2015 )
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 209 - 234 of 909