Sunday, 24 March 2019
           
Home
IR-RABA’ HADD TAL-GHID (2017) IL-MAGHMUDIJA DON KBIR
Written by Frans Galea   
Friday, 05 May 2017

Din hija il- Liturgija  tar-Raba' Hadd tal-Ghid ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

gesu_u_n-naghag.jpg

 

Ma tistax tifred il-Magħmudija mill-Misteru enormi tal-Għid.  Mhux ta’ b’xejn li l-Knisja titlob li fil-lejl tal-Għid jkollna magħmudijiet u nfatti l-Knisja Primittiva ma kinitx tgħammed ħlief darba fis-sena fil-Velja Paskwali.  Għax aħna nifhmu li l-Għid huwa d-daħla fil-mewt ta’ Kristu mgħobbi bil-bniedem il-qadim tad-dnub tagħna, u l-Qawmien tiegħU għal-Ħajja Ġdid, Ħajja ta’ Dejjem fejn il-mewt m’għandha l-ebda setgħa.  Kristu baqqan fil-blat passaġġ, biex aħna nkunu nistgħu ngħaddu minnu permezz tal-Magħmudija.  Għax anke l-Magħmudija hija Mewt u Qawmien għal Ħajja bla tmiem.

 

Aħna lkoll nitwieldu bil-bniedem il-qadim, il-bniedem li hu Adam, miġbud lejn id-dnub.  In-natura ta’ dan il-bniedem li nitwieldu bih hi li jekk ħaġa ma ċċaħħadhielux, hu ma jitħajjarx għaliha, imma malli tagħmillu liġi u tgħidlu: “Jaqbillek ma tersaqx lejn din il-ħaġa għax mhux sewwa”, balleċ, mill-ewwel tiġih il-kilba għaliha!  Dan esperimentajnieh ilkoll.  Dan il-bniedem hemm bżonn li jmut.  Kif se jmut?  Fl-ilma tal-Magħmudija, mgħarraq hemm.  Kif Kristu miet fuq is-Salib, il-bniedem tad-dnub imut fil-vaska battesimali.  Imma waqt li jkun hemm katavru f’wiċċ l-ilma, jqum bniedem ġdid, il-bniedem rebbieħ fuq il-mewt, mhux bis-saħħa tiegħu imma bil-merti li rebaħ għalih Kristu bl-ubbidjenza tiegħu.  Il-Magħmudija tiċċaralna dak li għamel Kristu għalina fil-Misteru tal-Għid.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 30 ta' April 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 30 April 2017
bullettin_30-04-2017-1024.jpg
 
Orgni gdid ghar-Rotunda tax-Xewkija - Pulling Out All the Stops
Written by Frans Galea   
Saturday, 29 April 2017

 

Fl-ikbar knisja tal-gżira ċkejkna ta’ Għawdex, taħt waħda mill-akbar koppli fid-dinja, jinsab orgni ġdid fjamant li qed jistenna li jiġi mżanżan.

L-istrument qiegħed fir-Rotunda tax-Xewkija, u ġie installat u mbierek mill-Eċċellenza Tiegħu Monsinjur Mario Grech Isqof ta’ Għawdex f’Novembru tal-2016. Iżda l-istorja ta’ dan l-orgni bdiet lura fl-2012 meta l-orgni antik tal-eletriku kellu bżonn jinbidel. Noel Gallo, Arkitett Malti tal-Orgnijiet, magħruf mad-dinja kollha, iddisinja orgni ġdid apposta u kkummissjona lil Michael Farley Organ Builders, ibbażati f’Devon, ir-Renju Unit, biex jibnuh. (Id-disinni ta’ Noel Gallo jinsabu mxerrdin mal-Ġermanja, ir-Renju Unit, in-Norveġja, l-Isvizzera, l-Awstralja, il-Korea t’Isfel, il-Malasja, iċ-Ċina u Malta).

organ_picture_1-1024.jpg

 

 

Last Updated ( Saturday, 29 April 2017 )
Read more...
 
IT-TIELET HADD TAL-GHID (2017) ZMIEN IL-GHID: FWIEHA TAL-PENTEKOSTE`
Written by Frans Galea   
Friday, 28 April 2017

Din hija il- Liturgija  tat-Tielet Hadd tal-Ghid ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

road-to-emmaus.jpg

 

Żmien il-Għid huwa żmien ħelu għan-Nisrani.  Żmien ta’ festa twila ħamsin jum.  Fl-arja hawn żiffa ta’ ħelsien.  Il-Liturġija tal-Knisja tibda ġġegħelna nxommu l-fwieħa ħelwa tal-Pentekoste`, jum it-Twelid Ġdid, jum il-Ħolqien Ġdid, jum l-ilmijiet igelglu fid-deżert maħruq.  L-Għid ferraħ lid-dixxipli, iżda ma bidlilhomx qalbhom imbeżża’ u egoista.  Indunaw li kienu jinsabu fil-qalba ta’ opra enormi ta’ Alla, l-akbar ġrajja fl-istorja tal-bniedem, iżda baqgħu jikkalkulaw.  Sat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema, Hu kien jaf li kienu għadhom dgħajfin u għalhekk “meta kien għadu magħhom, ordnalhom biex ma jitilqux minn Ġerusalemm, imma joqogħdu jistennew sa ma sseħħ il-wegħda tal-Missier, ‘li fuqha’, qalilhom, ‘smajtu x’kont għedtilkom.  Jiġifieri, li Ġwanni għammed bl-ilma, imma intom fi ftit jiem oħra titgħammdu bl-Ispirtu s-Santu.’”  (Atti 1, 4-5).

 

Kien meta seħħet din il-Wegħda l-Kbira f’Jum il-Pentekoste` li l-Appostli u d-dixxipli nbiddlu tassew.  Kien dakinhar li saru Knisja.  Hu l-Pentekoste’ li jikkonvinċina li Alla għandu l-qawwa li jbiddel qlub in-nies, anke l-iktar qalb iebsa u preġudikata kontra Alla u l-Knisja.  Il-bniedem ma jistax ibiddel qalbu.  Inutli tgħidlu biex  jikkonverti.  L-ebda bniedem ma hu kapaċi jbiddel lilu nnifsu, jikkonverti lilu nnifsu.  Aħna lkoll nies legalisti, nies tal-Liġi, l-aktar aħna tal-Punent li rċivejna l-kultura Rumana bbażata fuq il-Liġi.  Mingħajr ma rridu npoġġu l-bniedem fiċ-ċentru minflok lil Alla.  Nimmaġinaw li kollox jiddependi mill-bniedem, mill-isforzi tiegħu, mill-intenzjonijiet tiegħu, mir-rieda tiegħu.  Dan jagħmel minna nies iebsin magħna nfusna u mal-oħrajn.  Nies li jiġġdudikaw.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 23 ta' April 2017
Written by Frans Galea   
Monday, 24 April 2017
 bullettin_23-04-2017-1024.jpg
 
IT-TIENI HADD TAL-GHID (2017) HAMSIN JUM TA’ FESTA
Written by Frans Galea   
Sunday, 23 April 2017

Din hija il- Liturgija  tat-Tieni Hadd tal-Ghid ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

saintthomastheapostle.jpg

 

Dan huwa l-isbaħ żmien tas-Sena Liturġika tal-Knisja.  Fi Żmien il-Għid il-Knisja tilbes il-kulur abjad tal-Festa, tar-rebħa ta’ Kristu u tagħna wkoll, fuq il-mewt.  Il-Festa tal-Għid mhix jum wieħed biss, iżda ħamsin jum, tant li nistgħu nawguraw “l-Għid it-Tajjeb” matul dan iż-żmien kollu.  Daqshekk importanti huwa l-Għid il-Kbir għall-Knisja.  Mhux biss, iżda din il-festa hija x-xemx li ddawwal is-Sena Liturġika kollha u kull wieħed mit-52 Ħadd tas-sena huwa bħal qamar li jilma d-dawl, mhux tiegħu, imma tax-xemx li hi l-Għid, ir-rebħa ta’ Kristu fuq kull tip ta’ mewt li jifni lill-bniedem.   Il-Knisja ferħana tkanta: “Il-Mulej qam!  Hu qam tassew!  Hallelujah!”

 

L-Għid huwa l-eqdem festa li għandha l-Knisja, u għall-ewwel sekli kienet l-unika festa.  Il-Misteru tal-Għid kien jiddomina l-predikazzjoni kollha tal-Knisja, għax hekk kien għamar lilha Kristu mumenti qabel ma rritorna għand il-Missier: “Morru u ħabbru l-Aħbar it-Tajba lill-ġnus kollha.”  (Mk. 16, 15).  Jekk wieħed jgħid li jemmen fi Kristu, jkun qed jgħid li jemmen fil-Misteru tal-Għid tiegħu, jiġifieri li l-Missier bagħat lil Ibnu fid-dinja biex ibati u jmut bħala vittma tat-tpattija għad-dnubiet ta’ kull bniedem, u jqum mill-mewt biex igiddeb il-monstru li jbeżża’ lil kull maħluq.  Permezz tal-Misteru tal-Għid, Kristu sar Spirtu li jagħti l-Ħajja ta’ Dejjem lil kull min jemmen fih.  Din il-“Ħajja ta’ Dejjem” mhix xi frażi teoretika, fl-ajru, jew li tfisser biss Ħajja bla tmiem fil-Ġenna.  Il-“Ħajja ta’ Dejjem” imwegħda lil kull min jemmen, tibda minn hawn.  Dan hu mportanti, għax hu dan li jagħmel lill-Kristjan xhud ta’ Kristu, reklam għalih f’dinja li minnha nnifisha hi bla  kapaċita` li temmen fiH. 

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 235 - 260 of 1178