Friday, 24 January 2020
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 31 ta' Dicembru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 31 December 2017
31-12-17bull.jpg
 bullettin_31-12-2017-2000.jpg
 
HADD FOST L-OTTAVA TAL-MILIED IL-FAMILJA MQADDSA
Written by Frans Galea   
Sunday, 31 December 2017

Din hija il- Liturgija  tal-Hadd  fost l-Ottava tal-Milied il-Familja Mqaddsa  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

presentationofthelord.jpg

 

Mill-Konċilju ’l hawn, l-Ispirtu s-Santu nebbaħ lill-Knisja li waħda mill-ikbar kariżmi li għandha hija l-Familja.  Anzi l-Knisja skopriet li l-eżistenza tagħha nnifisha tiddependi miċ-ċelluli żgħar li jikkomponuha, il-familji Nsara li f’darhom jiffurmaw knejjes żgħar, knejjes domestiċi, kif sejħilhom il-Konċilju. 

 

Fuq ħamsin sena ilu l-Konċilju xamm li l-ambjent li fih il-Knisja kienet teżisti fil-punent, kien qed jinbidel rapidament, bħalma ħuta jinbidlilha l-ilma li fih kienet imdorrija tgħammar minn dejjem.  Anke fostna dan qed iseħħ fi żmienna.  Qed jgħib iż-żmien meta kulħadd huwa Nisrani Kattoliku għax imwieled Malta.  Anzi l-kontra.  Riesaq iż-żmien meta l-Insara, li huma Nsara ta’ vera u mhux dawk li huma dilettanti tad-drawwiet u l-kultura tal-imgħoddi, jkunu f’minoranza.  Din mhix xi aħbar ħażina għall-Knisja, tafux!  Il-Knisja dejjem ixxettlet u kienet awtentika u “vera” meta kienet f’minoranza u tgħammar f’kultura ostili bħalma diġa qegħda fl-Ewropa.  Ninsabu resqin lura lejn l-Atti tal-Appostli u l-Knisja primittiva tal-bidu meta l-Insara kienu l-“istrambi” u dawk li kienu “differenti”.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 24 ta' Dicembru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 24 December 2017
bullittin24-12-17-1024.jpg
 bullettin_24-12-20172-1024.jpg
 
R-RABA’ HADD TAL-AVVENT (2017) MILIED TA’ DEJJEM
Written by Frans Galea   
Saturday, 23 December 2017

Din hija il- Liturgija  tar-Raba' Hadd  tal-Avvent ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

anglu_gabriel.jpg

 

Kemm-il darba semmejna f’dawn il-kitbiet li hemm differenza, baħar jaqsam, saħansitra abbiss fond bejn ir-reliġjożità u l-Kristjaneżmu, jiġifieri l-Fidi adulta fi Kristu.  Hemm bżonn li nitkellmu ħafna fuq dan għax qabel l-Inkarnazzjoni tal-Iben ta’ Alla, qabel ma’ Alla nnifsu, f’Ġesù ta’ Nażaret, libes ġisem ta’ bniedem, kienet teżisti r-reliġjon.  Imma kieku s-sens reliġjuż tal-bniedem kien biżżejjed, xi bżonn kellu jkun hemm biex Alla jwettaq dan il-Misteru hekk kbir?  Xi bżonn kien ikun hemm għad-dehra ta’ Kristu fostna?  Sinjal li r-“reliġjon” ma kinitx risposta tajba biżżejjed biex teħles lill-bniedem minn tant jasar, tant kumplessi, tant kondizzjonamenti li ma jħalluhx jgħix ħajja ferħana u fil-paċi.

 

Ir-reliġjon twieldet mal-bniedem.  Dan, għaliex il-bniedem huwa ħlejqa reliġjuża, jgħidu xi jgħidu dawk li qed imexxu kemm jifilħu ’l quddiem il-kultura sekularista u ateja.  Il-bniedem jitwieled b’istint reliġjuż ġewwa fih, istint li jġagħlu jagħmel mistoqsijiet profondi dwar l-eżistenza tiegħu, istint li jġagħlu jħares ’il fuq lejn l-ispazju sieket biex ifittex minn fejn ġie u fejn hu sejjer.  Illum il-bniedem qed jipprova jikkonvinċi lilu nnifsu li l-flus, il-kumdità, ix-xiri, il-ħafna modi kif tqatta’ l-ħin, huma biżżejjed biex jagħtu sens lill-ħajja, u m’għandek bżonn xejn iktar.  Imma l-ħajja moderna qed tagħmel lill-bniedem aktar għaref għax qed jinduna bil-vojt li hemm ġewwa fih li xejn minn dan ma jista’ jimla.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 17 ta' Dicembru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 17 December 2017
17-12-17-1024.jpg
 bullettin_17-12-2017-1024.jpg
 
IT-TIELET HADD TAL-AVVENT (2017) IS-SALTNA TA’ ALLA TAL-‘FQAJRIN’
Written by Frans Galea   
Saturday, 16 December 2017

Din hija il- Liturgija  tat-Tielet Hadd  tal-Avvent ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

saintjohnbaptistxewkija.jpg

 

Il-Misteru tal-Għid jidwi matul l-Iskrittura kollha, matul l-Istorja kollha u saħansitra n-natura tgħix dan il-Misteru ta’ passaġġ, mogħdija, bidla mid-dlam għad-dawl, mill-mewt għall-ħajja, mill-jasar għall-ħelsien. U anke jekk fi żmien il-Milied ħadd ma jiftakar isemmi l-Għid, il-Milied ukoll ikanta l-Għid.  L-Insara tal-Lvant iħobbu jpinġu lil Ġesù tarbija mhux f’maxtura imma poġġut f’kaxxa sewda forma ta’ qabar.  Huma ħafna iktar profondi minna.  Kristu twieled biex imut u jqum mill-mewt!  Kristu ġie biex isir ħaġa waħda mal-fqajrin, ma’ dawk mgħattna mit-toqol tal-ħajja u mis-saqajn tal-vjolenti.  Sar ħaġa waħda magħhom biex miegħu iqajjimhom mill-qabar eżistenzjali tagħhom.  Huma l-fqajrin li jġarrbu l-ferħ tal-Għid. 

 

Dan qed ngħiduh għax il-Milied jitfagħna fil-kumpanija ta’ nies fqar fl-ispirtu; nies li tant kellhom qalbhom maqtugħa mill-kapaċitajiet tagħhom, li ma setgħux ma jerfgħux ħarsithom ’il fuq u hemm raw ħwejjeġ li l-għonja u l-imkabbrin qatt ma setgħu jaraw.  Kienu l-fqar li ltaqgħu ma’ Alla u ġarrbu l-Misteru tal-Għid.  Fqir tassew kien dak l-“Għaġeb tal-Presepju”, il-middieħaq tar-raħal, dak li ħadd qatt ma ħadu bis-serjetà jew qallu kelma ta’ mħabba.  Imma għajnejh raw dak li “għajn qatt ma rat u widna qatt ma semgħet x’hejja Alla għal dawk li jħobbuh”.  (1 Kor. 2, 9). L-ebda Nisrani mhu Nisrani veru jekk mhux “mgħaġġeb” jew “mistagħġeb” b’Alla.

 

Last Updated ( Saturday, 16 December 2017 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 235 - 260 of 1264