Sunday, 20 September 2020
           
Home
IT-TMINTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-HOBZ TAL-HAJJA DEJJEM
Written by Frans Galea   
Saturday, 04 August 2018

Din hija il- Liturgija tatTmintax il-Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 manna.jpg

 

Id-dinja llum mimlija skejjel, kulleġġi, akkademji, universitajiet..., dak kollu li trid, fil-qasam tal-edukazzjoni. Għandna għalfejn nirringrazzjaw lil Alla ta’ dan għax uliedna jsibu min jgħinhom biex jilħqu livell għal karriera li barra li tipprovdilhom indipendenza finanzjarja, tagħtihom sodisfazzjon li qed jipproduċu xi ħaġa mportanti għas-soċjeta.  Ġenerazzjoni wara ġenerazzjoni, kiber l-għerf akkademiku tal-bniedem. Żviluppa filosofiji, sistemi tal-psikoloġija, ideat li welldu ideoloġiji politiċi.  Kotba fuq kotba; studji fuq studji; riċerki, tfittix, esperimenti... dan kollu biex jifhmu dejjem aktar lill-“bniedem”.

 

Min hu l-bniedem?  Kristu jaqta’ għad-dritt.  Elfejn sena ilu qal li hemm żewġ tipi.  Bnedmin ħajjin u bnedmin mejtin.  Il-biċċa l-kbira huma “mejtin”, anke jekk jieħdu n-nifs.  Oħrajn huma “Ħajjin” tassew.  U Kristu tana ritratt tal-bniedem “Ħaj”: id-Diskors tal-Muntanja.  Lil Nikodemu qallu: “Trid titwieled mill-ġdid.”  Jiġifieri għal Kristu l-“mejtin” mhumiex dawk li ma jemmnu b’xejn, jew jobogħdu lill-Knisja biss, iżda anke nies “reliġjuzi” u ta’ fama tajba bħal Nikodemu, bniedem ta’ intenzjoni u rieda tajbin.  Kristu jgħid lili u lilek li għandna bżonn nitwieldu mill-ġdid biex nidħlu fil-Ħajja vera rebbieħa fuq il-mewt ġa minn hawn stess. 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 29 ta' Lulju 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 29 July 2018
 29_lulju_18.jpg
 bullettin_29-07-2018.jpg
 
IS-SBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-GIBDA TAL-ART U L-ISTINT GHAS-SEMA
Written by Frans Galea   
Saturday, 28 July 2018

Din hija il- Liturgija tas-Sbatax il-Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

5_hobziet_u_2_hutiet.jpg

 

Fil-Liturġija tal-Kelma ta’ dan il-Ħadd, il-Knisja tipproponielna żewġ mirakli kbar ta’ tkattir tal-ħobż, wieħed fit-Testment il-Qadim u l-ieħor minn Ġesù fit-Testment il-Ġdid. Bażikament, dawn ir-rakkonti huma xhieda tas-setgħa ta’ Alla fuq l-Istorja, xhieda tal-Providenza tiegħU, imma fl-istess ħin turija tal-fatt li Alla jinqeda bil-mirakli biex isaħħaħ il-Fidi.  Jekk sar miraklu tal-ħobż, l-ikbar rigal mhux il-ħobż materjali, imma l-qabża ’l quddiem fil-Fidi ta’ nies li kellhom bżonn sinjal biex jissaħħu spiritwalment.

 

Dan dejjem huwa s-sens wara l-miraklu, anke jekk, naturalment, hemm ukoll il-ħniena ta’ Alla quddiem il-miżerja tal-bniedem fuq din l-art.  Fit-Testment il-Qadim, il-miraklu kien jiġbed lin-nies biex jemmnu f’Alla u li quddiemhom kellhom Profeta, bniedem ta’ Alla li ta’ min jemmen kelmtu.  F’Kana, Ġesù wera min hu, u hekk għamel fil-mirkali kollha, li ma kinux tant spissi daqskemm naħsbu aħna.  Il-miraklu kien jitwettaq meta kien ikun hemm problema biex titwemmen il-Kelma.  Malli l-Kelma titwemmen, jieqfu l-mirakli!  Dan narawh ċar fl-Atti tal-Appostli.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 22 ta' Lulju 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 22 July 2018
22_lulju_18.jpg
 bullettin_22-07-2018.jpg
 
IS-SITTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-KNISJA U R-RAGHAJJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 21 July 2018

Din hija il- Liturgija tas-Sittax il-Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 jesus-and-disciples-in-boat.jpeg

 

Kif jista’ qatt ikun li Nisrani veru ma jkollux imħabba kbira lejn il-Knisja tiegħu?  Kif qatt jista’ jkun li Nisrani veru jpoġġi ġibdiet oħra ’il fuq mill-imħabba lejn il-Knisja li minnha hu jagħmel parti?  Kif qatt jista’ jkun, nerġa’ ngħid, li Nisrani veru ma jitnikkitx quddiem iż-żmien diffiċli li l-Knisja tinsab għaddejja minnu f’pajjiżna u anke f’ħafna soċjetajiet oħra?  Huwa Kristu li jsalva lil kull wieħed minna u huwa d-Demm glorjuż tiegħu li jagħmel tajjeb għall-infedeltajiet tagħna, imma Kristu jrid isalvana “fi Knisja”, f’komunità ta’ aħwa, f’karovana li taqsam id-deżert eżistenzjali tal-ħajja.

 

Kien Kristu li waqqaf il-Knisja meta ħejja ċirku ta’ dixxipli li sejħilhom Appostli.  Kien Kristu li ħalaq ġerarkija f’dan il-grupp meta għażel lil Pietru biex ikun l-ewwel fosthom, u tnejn oħra prominenti f’Ġakbu u Ġwanni.  Kristu kien jaf li għalkemm ħafna kienu se jkunu l-bnedmin li jippruvaw ifittxuh waħedhom, dawn kienu se jkunu bħal wieħed li jipprova jaqsam waħdu d-deżert. Hu ried jevitalna l-perikli fiżiċi tal-għejja, tal-għatx, tal-attakk tax-xemx fl-eqqel tagħha, u l-perikli tal-ħallelin.  Meta n-nies kienu jaqsmu d-deżert, dejjem kienu jagħmlu dan f’karovana, fi grupp, biex meta wieħed jiġi bżonn l-għajnuna jsibha, u jkun hemm difiża aħjar kontra l-ħallelin, għax fin-numru hemm is-saħħa. 

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 15 ta' Lulju 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 15 July 2018
15_lulju_18.jpg
 bullettin_15-07-2018.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 235 - 260 of 1334