Thursday, 22 March 2018
           
Home
Tridijiet tal-Festa ta' San Gwann
Written by Matthew Attard   
Friday, 24 June 2016

Matul dawn il-jiem qegħdin niċċelebraw il-festa ta’ San Ġwann Battista li aħna ix-Xewkin inkunu qed nistennew b’tant ħeġġa. Mill-Erbgħa 22 ta’ Ġunju ngħata l-bidu għat-Tridu tal-festa b’konċelebrazzjoni li tibda fis-7:30pm. F’dawn it-tlett ijiem qiegħed jippriedka Fr Simon Cachia fejn qed jagħmel ħsibijiet fuq episodji mill-ħajja ta’ San Ġwann b’mod speċjali fuq it-tnissil tal-Battista, il-viżitazzjoni ta’ Marija lil Eliżabbetta u fuq it-twelid tiegħu. Wara l-konċelebrazzjoni tinqara l-kurunella, tindaqq l-Antifona u wara ssir il-Barka Sagramentali.                                                                                                                                     

 
It-Tieni jum tan-Novena Jum il-Konsagrazzjoni tar-Rotunda
Written by Administrator   
Sunday, 19 June 2016

Nhar il-Gimgha 17 ta' Gunju 2016 kien it-tieni jum tan-Novenaridu kif ukoll it-tifkira tal-Konsagrazzjoni tar-Rotunda. Fil 5.30pm saret Koncelebrazzjoni sollenni ral-anniversarju tl-Konsagrazzjoni tal-Knisja Rotunda , immexxija minn Dun Gorg Mercieca.

 01.jpg  05.jpg
 07.jpg

 

 

Last Updated ( Tuesday, 21 June 2016 )
 
Il-Bullettin tal-Hadd 19 ta' Gunju 2016
Written by Administrator   
Sunday, 19 June 2016
 bullettin_19-06-2016-1024.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 19 ta' Gunju 2016
Last Updated ( Sunday, 19 June 2016 )
 
IT-TNAX-IL HADD MATUL IS-SENA MIN HU GESÙ GHALIK?
Written by Administrator   
Friday, 17 June 2016

Din hija il- Liturgija  tat-tnax il-Hadd matul is-Sena ( 2016 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 infantjesus_johnbaptist.jpg
 Gesu u Gwanni l-Battista

 

Għaliex il-kurċifiss kien dejjem importanti tant fil-ħajja tal-Qaddisin u ta’ kull Nisrani veru?  Għax hu jurina min hu tassew Ġesù għalina.  Għax illum, fil-Liturġija tal-Kelma, ġejja tiltaqa’ magħna mistoqsija mportanti li mhux lakemm wieħed iweġibha kif imiss: “Min hu Ġesù għalik?”  Kristu nnifsu jsaqsihielna lili u lilek.  Tant hi mistoqsija mportanti li Kristu ħass il-bżonn lijistaqsija lid-dixxipli tiegħu.  Hu kien jaf ċar min kienu jaħsbu li hu u li kellhom ħafna idejat imħawdin fuqu, imma Hu staqsihom din il-mistoqsija biex jikkonċentralhom moħħhom fuqha.  Hu faċli li neħduh ‘for granted’ lill-Mulej u Hu jridna naħsbu fil-fond fuq min hu Hu għalina għax dan hu mportanti ħafna, mhux għalih imma għalina.

 

“Min hu Ġesù għalik?”  Tant mhix mistoqsija faċli, li malli sema’ t-tweġiba ispirata ta’ Pietru, Kristu ċċassa lejh u qallu, fi kliem ieħor, li mhux hu kien li skopra min hu, bl-għerf jew bl-intelliġenza tiegħu, imma kien l-Ispirtu Qaddis ta’ Alla li lluminah, dawlu, kellimlu lil qalbu, biex seta’ jasal għall-konklużjoni tiegħu li kienet:  “Inti l-Messija ta’ Alla l-Ħaj!”

 

Last Updated ( Sunday, 19 June 2016 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 12 ta' Gunju 2016
Written by Administrator   
Sunday, 12 June 2016
bullettin_12-06-2016-1024.jpg
   Il-Bullettin tal-Hadd 12 ta' Gunju 2016
Last Updated ( Sunday, 19 June 2016 )
 
IL-HDAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2016) KEMM HU FACLI NKUNU NGANNATI!
Written by Administrator   
Saturday, 11 June 2016

Din hija il- Liturgija  tal-Hdax il-Hadd matul is-Sena ( 2016 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

spikenard-anointing-feet-of-jesus.jpg
 Il-mara midimba tahsel riglejn
il-Mulej

 

Dawk li qegħdin ifittxu lil Kristu bis-serjetà fil-ħajja tagħhom u għalihom il-konverżjoni mhux sempliċi kelma oħra imma hi esperjenza vera, jafu tajjeb kemm hu faċli għall-bniedem li jkun ingannat, li jaħseb li hu xi ħaġa meta ma hu xejn!  Il-bniedem li jixxennaq li jiskopri l-Imħabba ta’ Kristu, jibda jiskopri wkoll kemm huma setagħna l-qawwiet tad-dlamijiet u li x-xitan mhux xi ċajta, xi karattru ikrah mill-comics tat-tfal, imma hu dell li jgħatti x-xemx ta’ Alla u jgħammar fina, fl-għerien profondi tal-ġewwieni tagħna. 

 

Hu faċli li nilagħbu bl-affarijiet ta’ Alla, li nagħmlu passatemp minn ħwejjeġ qaddisa.  Meta konna żgħar, ħafna minna s-subien konna nilagħbu b’ xi knisja ċkejkna d-dar, bl-istatwi u l-gandlieri taċ-ċomb.  Din in-nostalġija tibqa’ magħna u nħobbu nilagħbu ta’ kbar bil-knisja bla ma nikkonvertu qatt, bla ma nindunaw kemm għandna bżonn konverżjoni;  kemm, għalkemm nidhru ‘tajbin’ u ‘puliti’, il-ħin kollu nirvinaw il-ħolma li Alla għandu għalina.  Sikwit, il-bniedem ma jissaportix iħares lejn ir-rejaltà tiegħu, lejn il-‘Jien’ veru tiegħu, u jdawwar ħarstu fuq ħaddieħor, jinnota d-difetti ta’ ħaddieħor, jiġġudika lil ħaddieħor u jagħti prosit lilu nnifsu.  Din il-ħaġa Alla jistmella għax hi l-kontra tal-konverżjoni sinċiera.  Ħaddieħor għandu bżonn jinbidel, mhux jien.  Kemm nies jinsabu fil-Knisja bl-ispirtu tal-iben il-kbir fil-parabbola tal-‘Iben il-Ħali’!  Min tassew jagħraf lilu nnifsu ma jiġġudika lil ħadd, anzi, bil-mod il-mod, għax din hi ħaġa ferm diffiċli, jibda jara lil ħaddieħor aħjar minnu. 

 

Last Updated ( Sunday, 19 June 2016 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 235 - 260 of 1055