Friday, 24 May 2019
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 18 ta' Gunju 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 18 June 2017
 18_gunju_2017-1024.jpg bullettin_18-06-2017-1024.jpg  
 
CORPUS DOMINI (2017) IL-QALBA TAL-AHBAR IT-TAJBA NISRANIJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 17 June 2017

Din hija il-Liturgija  ta' Corpus Domini ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

8770corpus.jpg

 

 

  

Ħafna huma dawk li jobdu l-għamar ta’ Kristu u jixxerrdu mad-dinja kollha jxandru b’leħen għoli l-Aħbar iżżarżar tal-Qawmien ta’ Kristu, tar-rebħa tiegħu fuq il-mewt, tal-Misteru tal-Għid li għandu x’jaqsam ħafna mad-destin ta’ kull bniedem.  Ħafna huma dawk li jabbandunaw kollox bla ma jikkalkulaw għax wara li skoprew x’għamel magħhom il-Missier permezz ta’ Ibnu, ma jistgħux jissaportu milli jinagħtaw biex ħaddieħor tmisshom xorti hekk hienja bħalma messet lilhom.  Ħafna huma dawk li saħansitsra taw demmhom għall-Isem ta’ Kristu.  Għaliex dan?  Hemm xi ħaġa, li skoprew dawn in-nies, li hi tassew meraviljuża, tassew sabiħa, tant sabiħa li l-kliem ma jistax jiddiskriviha.  Waqt li l-maġġoranza tan-nies fid-dinja jitħassbu fuq il-flus, fuq id-dar, fuq il-familja, fuq il-futur, fuq elf ħaġa materjali, dawn in-nies insew kollox li għandu x’jaqsam magħhom personalment u ħallew li sseħħ fihom il-profezija ta’ Kristu: “Ir-riħ fejn irid jonfoħ; tisma’ ħossu, imma ma tafx mnejn hu ġej jew fejn hu sejjer.  Hekk jiġri minn kull min jitwieled mill-Ispirtu.”  (Ġw. 3, 8). 

 

Dawn in-nies, li mhumiex biss qassisin imma wkoll lajċi, nies normali bil-familja tagħhom, bix-xogħol tagħhom, bid-dar tagħhom, bil-familjari u l-ħbieb tagħhom, jitilqu kollox, iqaċċtu l-irbit kollu, u jsiru bħar-riħ... imorru fejn jimbuttahom l-Ispirtu.  Jintelqu għal kollox fi ħdan il-Missier konvinti li m’hemm ħadd aħjar minnU biex jeħdilhom ħsieb ħajjithom.  U jmorru jxandru l-Aħbar tal-Evanġelju fiċ-Ċina, fost tant postijiet oħra, fejn hemm miljuni u miljuni ta’ nies li għadhom lanqas biss semgħu bl-Isem ta’ Ġesù, li għadhom ma jafux li teżisti Aħbar Tajba għal kull bniedem.  Nies li jgħixu u jmutu bla ma jafu b’Alla.  Jgħixu u jmutu bħall-annimali bla ma qatt jiskopru b’liema Mħabba huma maħbubin.  Fuq dawk li jxandru l-Aħbar ta’ Kristu lil dawn in-nies, Isaija kien ħabbar hekk: “Kemm huma sbieħ fuq il-muntanji r-riġlejn ta’ min iħabbar il-bxara, ta’ min ixandar is-sliem, ta’ min iħabbar ir-risq, ta’ min ixandar is-salvazzjoni.”  (Is. 52, 7).

 

 

 

Last Updated ( Saturday, 17 June 2017 )
Read more...
 
HRUG TAL-ISTATWA TA’ SAN GWANN MIN-NICCA
Written by Frans Galea   
Saturday, 17 June 2017

Nhar il-Ħamis 15 ta’ Ġunju tajna bidu għall-Festa ta’ San Ġwann Battista 2017. Fil-5.15pm saret il-Quddiesa tal-aħħar Ħamis ta’ San Ġwann u l-ewwel jum tan-Novena, li tmexxiet minn Dun Charles Sultana, Kappillan ta’ San Lawrenz. Għaliha kienu preżenti għadd sabiħ ta’ tfal, li ngħataw l-aħħar sticker biex setgħu jikkompletaw ir-ritratt kbir ta’ San Ġwann li ġew mogħtija matul il-Ħamisijiet. Imbagħad fit-8.30pm saret Velja ta’ talb bis-sehem taż-żgħażagħ li fiha sar il-ħruġ tal-istatwa ta’ San Ġwann Battista min-niċċa. Il-Velja bdiet b’ċelebrazzjoni tal-Kelma ta’ Alla u ntemmet bil-Barka Sagramentali. Fi tmiem il-Velja rappreżentanti tad-diversi Kumitati f’rabta mal-Festa offrew bukkett fjuri lil San Ġwann. Għall-ewwel darba din il-Velja kienet imxandra live stream.

dsc_1716-1024.jpeg

Last Updated ( Saturday, 17 June 2017 )
 
L-EWWEL QRARA
Written by Frans Galea   
Monday, 12 June 2017

Nhar is-Sibt 10 ta’ Ġunju fil-parroċċa tagħna saret l-ewwel Qrara għat-tfal li ser jirċievu l-ewwel Tqarbina. Iċ-ċelebrazzjoni tmexxiet mill-Arċipriet Mons. Daniel Xerri u għaliha kienu preżenti wkoll il-ġenituri tat-tfal u l-katekisti. Wara ċelebrazzjoni tal-Kelma ta’ Alla, it-tfal resqu lejn wieħed mill-erba’ saċerdoti preżenti biex jirċievu s-sagrament tal-maħfra u mbagħad poġġew xemgħa tixgħel f’riġlejn Ġesù Ewkaristija bħala radd il-ħajr. Imbagħad, waqt li l-Arċipriet għadda bl-Ewkaristija minn quddiemhom, it-tfal kellhom iċ-ċans li jagħmlu t-talba personali tagħhom lil Ġesù. Fi tmiem iċ-ċelebrazzjoni saru refreshments għat-tfal u l-ġenituri fil-Mużew tal-Iskultura.

dsc_1432-1024.jpeg

 

 
Il-Bullettin tal-Hadd 11 ta' Gunju 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 11 June 2017
 11_gunju_2017-1024.jpg bullettin_11-06-2017-1024.jpg
 
HADD FUQ PENTEKOSTE IT-TRINITŔ QADDISA
Written by Frans Galea   
Saturday, 10 June 2017

Din hija il- Liturgija  tal-Hadd fuq Pentekoste  bi hsibijiet min Joe Rapa.

nicodemus.jpg

 

Fil-bniedem hemm imbuttatura li ġġegħlu jfittex lil Alla.  L-antropoloġisti, jiġifieri dawk li jistudjaw l-imġieba tal-bniedem, il-mod kif ġab ruħu matul l-istorja, jsejħu din il-kwalità reliġjuża fil-bniedem “reliġjożità naturali”.  Hu naturali għall-bniedem li jkun reliġjuż.  Hu l-unika ħlejqa fl-univers li għandu din il-kwalita, l-uniku esseri ħaj li hu reliġjuż.  Għalhekk, l-għaġeb mhux li l-bniedem jemmen f’Alla imma li ssib li xi wħud li jgħidulek li ma jemmnux f’Alla, għax hu naturali li wieħed jemmen.  Infatti hemm xi wħud li jaslu biex jgħidu li mhux vera li jeżisti l-ateiżmu, għax kull maħluq għandu xi tip ta’ alla.

 

Is-suġġett “Alla” hu aktarx l-iktar suġġett jaħraq u li jolqot lill-bniedem, anke jekk dan is-suġġett hu moħbi taħt ħafna terrapien ta’ idejat oħra bħas-saħħa, x-xogħol, il-politika, il-passatemp, id-divertiment eċċ.  Normalment hu moħbi għax hu suġġett personali ħafna u li hu marbut mal-ħajja nfisha.  Meta wieħed jgħid li hu “ma jemmix” aktarx li jkun irid ifisser li ma jemminx fir-“reliġjon organiżżata”, mhux tal-knisja, jew addirittura ma jemminx f’Alla li ħalaq kollox.  Imma xi tip ta’ “alla” kulħadd għandu.  Il-flus jistgħu ikunu “alla” għall-bniedem u nfatti jiġu fl-ewwel post fil-ħajja ta’ ħafna.  Is-saħħa, id-delizzju, xi persuna maħbuba, il-politika... dawn u ħafna affarjiet oħra jistgħu jiġbdu l-adorazzjoni tal-bniedem li jitfa’ fuqhom l-imbuttatura tar-“reliġjożità naturali” li jħoss ġo fih.  Anzi, sikwit jiġri li l-bniedem ikun ċert li hu jemmen f’Alla tar-reliġjon u jmur il-knisja sikwit, imma fil-prattika, dan l-Alla mhux fl-ewwel post fil-kategorija ta’ affarijiet li jagħtihom importanza... mhux veru hu l-Alla tiegħu.

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 235 - 260 of 1194