Friday, 22 September 2017
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 24 ta' Jannar 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 24 January 2016
 bullettin_24-01-2016-1024.jpg
     Il-Bullettin tal-Hadd 24 ta' Jannar
                                 2016
 
IT-TIELET HADD MATUL IS-SENA (2016) GHOZZA U QIMA LEJN IL-BIBBJA
Written by Claudio Vella   
Saturday, 23 January 2016

Din hija il- Liturgija  tat-tielet Hadd matul is-sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

stluke_full.jpg
 

 

“Il-Kelma ta’ Alla hi ħajja u qawwija, taqta’ aktar minn xabla b’żewġt ixfar; hija tinfed sa tifred minn xulxin ir-ruħ u l-ispirtu u l-ġogi u l-mudullun; u tgħarbel il-ħsibijiet u l-fehmiet tal-qalb.”  (Lhud 4, 12).  Minħabba din ix-xhieda li tagħti l-Ittra lil-Lhud għall-Kelma ta’ Alla, kull min hu Nisrani sinċier bil-fors li tinbet fih qima u għożża għall-Bibbja (l-Iskrittura).  Hu jaf li dan il-Ktieb jiġbor fih il-Wirja, ir-Rivelazzjoni li Alla ta lill-bniedem dwaru.  Jekk trid tkun taf min hu Alla, jekk trid tkun taf is-sewwa dwar Alla, għaraf lil Ġesù Kristu, li min jara lilu jara lill-Missier; u Ġesù Kristu huwa l-Kelma setagħna ta’ Alla li ħadet ġisem, forma ta’ bniedem u ġiet tgħammar fostna.  Għalhekk il-Bibbja hi Ġesù Kristu nnifsu u ma tistax tkun taf lil Ġesù Kristu jekk ma tkunx taf il-Bibbja.  Kif tista’ tħobb u tqim lil Kristu, il-Kelma, filwaqt li ma tapprezzax din il-Kelma ta’ Alla miktuba?

 

Fl-istess ħin il-Bibbja mhix kollox.  Għax jekk Kristu huwa l-Kelma ta’ Alla, huwa ikbar mill-Bibbja u jisboqha.  San Ġwann l-Evanġelista jgħid: “Iżda hemm ukoll bosta ħwejjeġ oħra li għamel Ġesù.  Li kieku wieħed kellu jikteb kollox ħaġa b’ħaġa, naħseb li anqas id-dinja stess ma kienet tesagħhom il-kotba li kienu jinkitbu.”  (Ġw. 21, 25).  B’dan ried jgħid li lil Alla d-dinja ma tesgħux, lanqas lill-Kelma tiegħu li hi Alla.  Imma l-Knisja niżlet fi ktieb affarijiet milli għamel u qal Ġesù li huma biżżejjed għall-bniedem biex jitqanqal għall-Fidi u jsalva.  Għalhekk dan il-Ktieb hu tant għażiż għalina għax huwa mezz ta’ salvazzjoni għal dejjem għalina.  Mhix ċajta din, anke jekk il-fatt li llum il-bniedem qed jipprova jibni l-Ġenna fuq l-art lilna jaljenana minn dak li riesaq lejna: salvazzjoni jew telfien għal dejjem.

 

 

Last Updated ( Saturday, 23 January 2016 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 17 ta' Jannar 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 17 January 2016
 bullettin_17-01-2016-1024.jpg

    Il-Bullettin tal-Hadd 17 ta' Jannar

                                  2016

 
IT-TIENI HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-KRISTJANEZMU HUWA ZWIEG
Written by Claudio Vella   
Saturday, 16 January 2016

Din hija il- Liturgija  tat-tieni Hadd matul is-sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

kana.jpg
 It-tieg ta' Kana

 

Hekk kif għalaq iċ-ċiklu tal-festi tal-Milied, il-Liturġija tal-Knisja tibda t-triq twila tagħha ta’ matul is-sena li se tiġi nterrotta ftit ġimgħat oħra bir-Randan u mbagħad bi Żmien il-Għid, biex wara terġa taqbad iż-Żmien ta’ Matul is-Sena li jwassalha sa Avvent ieħor, jekk Alla jrid.  Din il-mixja Liturġika hija msejsa biex aħna ngħixu u nomogħdu l-Misteru kbir tal-Mulej tagħna Ġesù Kristu, nikbru dejjem aktar fil-Fidi u, fuq kollox, nidħlu f’intimità kbira miegħu li twassalna biex iktar kemm noqorbu lejn it-tmiem ta’ ħajjitna fuq din l-art iktar nixxennqu li ningħaqdu u nsir ħaġa waħda mal-Għarus tagħna fil-Ħajja ta’ Dejjem, li għalkemm tibda hawn, issib il-milja tagħha fil-Ġenna fejn hemm merfugħa għalina ħwejjeġ li la għajn qatt ma rat u lanqas widna qatt ma sengħet!

 

Qed nsemmi din l-intimità ma’ Kristu li hemm bżonn li nikbru fiha, għax f’dan it-Tieni Ħadd Matul is-Sena, il-Knisja tagħmel festa miż-Żwieġ Nisrani.  Minn dejjem, il-Knisja ddefendiet il-familja u ż-Żwieġ, tant li, għall-kuntrarju ta’ xi knejjes oħra Nsara, hija tqisu bħala Sagrament, jiġifieri ħidma qaddisa tal-Ispirtu s-Santu.  Imma llum nixtieq li nixħtu għajnejna fuq Żwieġ ieħor, Żwieġ iktar meraviljuż minn dak bejn raġel u mara, Żwieġ iktar profond, iktar mistiku, iktar qaddis, iktar tal-għaġeb.  San Pawl jgħid li ż-Żwieġ bejn raġel u mara li hu tant għal qalb Alla, hu biss xbieha ta’ dan iż-Żwieġ l-ieħor li huwa bejn Kristu, l-Għarus, u l-Knisja, l-Għarusa tiegħu;  bejn Kristu, l-Għarus, u inti, l-Għarusa tiegħu.  Aħna lkoll, nisa u rġiel, għandna ruħ li ‘nistħajluha’ femminili, ruħna hi femminili, l-Għarusa, waqt li Kristu hu l-Għarus.  Kristu huwa ħerqan biex jitgħarras miegħek, jibni relazzjoni ta’ Żwieġ miegħek, jitwaħħad, isir ħaġa waħda miegħek!  Dan hu tal-għaġeb.

 

Last Updated ( Sunday, 17 January 2016 )
Read more...
 
Stedina Spe jali
Written by Matthew Attard   
Tuesday, 12 January 2016
Biex ngħixu aħjar is-Sena tal-Ħniena li qegħdin fiha, il-parroċċa tagħna ser tofri katekeżi għal kulħadd, darba fix-xahar, fil-knisja. Din ser tkun kull tielet ġimgħa tax-xagħar mis-7:00p.m. sat-8:00p.m. Fid-dawl tal-Kelma ta' Alla ser nippruvaw nifhmu aħjar x'inhu l-Ġublew, xi jfisser il-Bieb Imqaddes tal-Ħniena, x'tifsira għandu l-pellegrinaġġ, x'inhuma l-indulġenzi, eċċ. Nirriflettu wkoll fuq il-parabboli tal-Ħniena li jagħtina Ġesu' fil-Vanġelu u fuq dawk li nsejħulhom l-Opri tal-Ħniena, li matul din is-Sena aħna msejħin nipprattikawhom b'mod partikolari. Nistednukom għall-ewwel Katekeżi: nhar il-Ġimgħa li ġejja 15 ta' Jannar, mis-7:00p.m. sat-8:00p.m. Fl-ewwel parti ssir il-Katekeżi mill-Arċipriet u fit-tieni parti jkollna ftit mumenti ta' adorazzjoni quddiem Ġesu' Ewkaristija u nagħlqu bil-Barka Sagramentali. Inħeġġu b'mod speċjali lill-koppji u lill-familji sabiex jattendu, kif ukoll lill-membri kollha tal-għaqdiet.
 sena_tal-hniena.jpg
 
Last Updated ( Wednesday, 13 January 2016 )
 
Il-Bullettin tal-Hadd 10 ta' Jannar 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 10 January 2016
 bullettin_10-01-2016-1024.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 10 ta' Jannar
2016
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 235 - 260 of 995