Thursday, 23 March 2017
           
Home
IT-TLIETA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2015 IL-FIDI MILL-KELMA MITKELLMA U MISMUGHA
Written by Frans Galea   
Saturday, 05 September 2015

Din hija il- Liturgija tat-Tlieta u Ghoxrin Hadd matul is-sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

gesu_jfejjaq_lil_ghama_u_trux.jpg
      Il-miraklu ta' l-ghama u trux

 

Imbierek il-bniedem li jagħraf il-valur immens tal-Fidi u l-bidla li din iġġiblu fuq kif iħares lejn Ħajtu, lejn l-Istorja, lejn dak kollu li jiġri madwaru, lejn il-proxxmu tiegħu u l-aktar lejn dawk li ma jarahomx ħelwin għax jagħmlulu xi ħsara.  Il-Fidi ddawwal kollox u hemm differenza enormi, li ma titkejjilx, bejn il-bniedem tal-Fidi u dak mingħajrha.  Anzi l-bniedem li għandu xi ftit għerf spiritwali, qatt mhu kuntent bil-Fidi li għandu u jiffitta lil Alla fit-talb tiegħu biex iżidhielu u jsaħħaħhielu.  Din hija Talba li ċertament togħġob lil Alla u hi għal qalbu.  Lil Alla nitolbuh ħafna affariiet, l-aktar materjali, imma meta Alla jisma’ bniedem jitolbu biex ikattarlu l-Fidi fih u f’Ibnu Ġesù Kristu, qalbu titqanqal u din it-Talba tinstema’ u magħha jipprovdilu l-affarijiet materjali li għandu bżonn biex jgħix, anke jekk ma jitlobhomlux.

 

Mhux hekk għamel ma’ Salamun, li flok talbu Ħajja komda u bla saram, talbu l-Għerf li jiġi mill-Fidi?  Ġesù Kristu kien jaf li t-taqbida bejn it-tajjeb u l-ħażin għal ruħ il-bniedem tiġi miġġielda fil-kamp tal-battalja tal-Fidi u huwa wera t-tħassib tiegħu meta qal: “Imma meta jerġa’ jiġi Bin il-Bniedem, se jsib Fidi fuq l-art?”  Minħabba f’hekk, il-Mulej jibgħat il-ħin kollu l-messaġġiera tiegħu biex iwasslu l-Kelma lill-bniedem, għax il-Fidi tiġi mix-xandir tal-Aħbar it-Tajba u mis-smigħ tagħha.  Hemm bżonn xandir l-ewwel.  Abraham, missier il-Fidi, sema leħen, leħen Alla u emmnu.  Marija semgħet leħen, leħen l-Anġlu u emmnitu.  L-Insara tal-bidu semgħu leħen l-Appostli u d-dixxipli u emmnuh.  Imma wieħed jista’ jisma’ bla ma jemmen għax ikollu widnejh miżduda għal ħsejjes spiritwali u miftuħa beraħ għal dawk materjali.  Kemm qtigħ il-qalb u dieqa jesperjenzjaw dawk li Alla jibagħthom iwasslu l-Kelma tal-Fidi meta huma jiżirgħu ħafna u jaħsdu ftit!  Isaija jistaqsi: “Imma, possibbli li ma semgħux?  Iva semgħu, iżda qalb dan il-poplu twebbset.” 

 

Last Updated ( Saturday, 05 September 2015 )
Read more...
 
Recording tat thabbira ta' Arcipriet Gdid
Written by Claudio Vella   
Tuesday, 01 September 2015
 
 
 
 
It-thabbira tan-nomina ta' Arcipriet gdid tax-Xewkija, Dun Daniel Xerri,
 hekk kif giet imxandra fuq Radju Prekursur nhar il-Hadd 30 ta' Awwissu 2015 .
Riratti Joanna Falzon u Daniel Borg, Audio Joseph Xuereb.
 
 
Ir-Rotunda Arcipretali ta’ San Gwann Battista, ix-Xewkija
Written by Matthew Attard   
Sunday, 30 August 2015

Ix-Xewkija hu l-ewwel raħal tal-kampanja Għawdxija, ’il barra mir-Rabat, li sar parroċċa, fis-27 ta’ Novembru 1678, b’digriet ta’ Mons. Mikiel Ġ. Molina, Isqof ta’ Malta u Għawdex.  

 

Il-knisja qadima ddedikata lil San Ġwann Battista nbniet tal-inqas darbtejn, sakemm fl-4 ta’ Mejju 1952 tqiegħdet l-ewwel ġebla tar-Rotunda li naraw illum.  Il-binja maestuża, magħmula kollha kemm hi mill-ġebla Maltija, inbniet fuq il-post tal-knisja l-qadima, u ġiet iddedikata fis-17 ta’ Ġunju 1978.

 

Fl-1845, mija u sebgħin sena ilu, il-Parroċċa tax-Xewkija kkummissjonat l-istatwa titulari ta’ San Ġwann, minquxa fl-injam mill-iskultur Pietru Pawl Azzopardi.  

 

Il-knisja parrokkjali tax-Xewkija saret Arċipretali fl-10 ta’ Frar 1893, fi żmien l-Arċipriet Pietru Pawl Ciantar.  B’digriet tal-Isqof Nikol Ġ. Cauchi fil-21 ta’ Mejju 1978, ir-Rotunda tax-Xewkija ġiet mgħollija għall-ġieħ ta’ Santwarju Djoċesan; fl-istess sena twaqqfet uffiċjalment bħala s-Sede Spiritwali tal-Ordni ta’ San Ġwann f’Għawdex.  

 

Monsinjur Daniel Xerri qed jiġi maħtur il-ħmistax-il ragħaj spiritwali tax-Xewkija kemm ilha parroċċa.  Sal-lum fl-istorja tagħha hi kellha disa’ kappillani u sitt arċiprieti.  Mons. Carmelo Mercieca, il-ħames Arċipriet tagħha, kien irċieva n-nomina tiegħu fit-18 ta’ Jannar 1972.

 

 

Last Updated ( Monday, 31 August 2015 )
 
Monsinjur Daniel Xerri – Profil
Written by Matthew Attard   
Sunday, 30 August 2015

Dun Daniel Xerri twieled fil-21 ta’ Awwissu 1969, irċieva l-edukazzjoni primarja fl-Iskola tax-Xagħra u dik sekondarja fis-Seminarju Minuri tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Belt Victoria. 

 

Fl-1987 beda l-formazzjoni tiegħu għas-saċerdozju fis-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù.  Bejn is-snin 1990 u 1991 għamel is-sena intermedjarja fil-Parroċċa tal-Assunzjoni, Atco, New Jersey, l-Istati Uniti tal-Amerika.  

 

Ġie ordnat djaknu fl-10 ta’ Lulju 1993 u saċerdot fl-24 ta’ Ġunju 1994 mill-Isqof Nikol Ġ. Cauchi.  

 

Huwa kompla l-istudji tiegħu f’Ruma fejn fl-1997 kiseb il-Liċenzjat fit-Teoloġija Dommatika mill-Università Pontificia San Tommaso d’Aquino (Angelicum), u fis-sena 2000 id-Dottorat mill-Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.  Sadanittant huwa serva bħala Viċi-Parroku fil-Parroċċa ta’ Sant’Injazju ta’ Antjokja, Ruma, u fil-Parroċċa ta’ Santa Croce, Passo Corese, Djoċesi ta’ Sabina – Poggio Mirteto.  

 

Wara li kiseb id-Dottorat, ġie msejjaħ biex jgħallem it-Teoloġija Dommatika fl-Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Ruma.  Fl-istess żmien ġie maħtur Kappillan tal-Parroċċa ta’ Santa Maria della Pace f’Borgo Santa Maria u Kappillan tal-Parroċċa ta’ Santa Maria Assunta f’Corese Terra, Djoċesi ta’ Sabina – Poggio Mirteto.  

 

Fl-2004 l-Isqof Nikol Ġ. Cauchi sejjaħlu lura lejn Għawdex fejn ħatru Kappillan tal-Parroċċa ta’ San Lawrenz.  

 

Fl-2007 l-Isqof Mario Grech ħatru Rettur tas-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù, uffiċju li qeda sal-2014.

 

  

 
Esklussiva ghal xewkija parish.org!
Written by Matthew Attard   
Sunday, 30 August 2015

Għadu kif tħabbar mill- ET Mons Mario Grech l-ħatra ta' Arċipriet l-ġdid għall-parroċċa tax-Xewkija. Dan ser ikun Dun Daniel Xerri Saċerdot mill-parroċċa ta' Marija Bambin, Xagħra. Din it-tħabbira għada kif ġiet imħabbra issa permezz ta' stqarrija maħruġa mill-kurja ta' Għawdex 

  

Last Updated ( Sunday, 30 August 2015 )
 
Solennita' tal-martirju ta' San Gwann il-Battista
Written by Matthew Attard   
Sunday, 30 August 2015

Nhar is-Sibt 29 t Awwissu kien jum it-tifkira tal-qtugħ ir-ras ta’ San  Ġwann, jum it-twelid ta’ Ġwanni għall-ħajja eterna’. Għalhekk fil-knisja Rotunda tax-Xewkija saret konċelebbrazzjoni solenni mmexxija mill-ET Mons Silvestro Magro, isqof tal-belt ta Benghazi ġewwa l-Libja. Din il-konċelebbrazzjoni li kienet animata mill-orkestra taħt it-tmexxija ta’ Mro Colin Attard, ħa sehem il-kor Vox Clamantis. Fiha Patri Ronald Lofreda O Carm niseġ paninġierku dawr il-ħajja tal-qaddis u tal-ħidma tiegħu matul ħajtu biex jsalva u jħares lill-familja u liż-żwieġ, ħidma li waslet biex Ġwanni jieħu l-Martirju tiegħu. Għal-din il-quddiesa attendiet bi ħġara kongregazzjoni sabiħa ta’ parruċċjani. Matul din il-quddiesa l-miżżewġin preżenti ġew mistiedna jġeddu l-wegħdiet taż-żwieġ tagħhom. Wara l-isqof Magro ta l-barka tiegħu lil ġemgħa preżenti.

Last Updated ( Sunday, 30 August 2015 )
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 235 - 260 of 919