Sunday, 05 July 2020
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 27 ta' Mejju 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 27 May 2018
 27_mej_18.jpg
 bullettin_27-05-2018.jpg
 
HADD WARA PENTEKOSTE IT-TRINITÀ QADDISA
Written by Frans Galea   
Saturday, 26 May 2018

Din hija il- Liturgija tal-Hadd wara Pentekoste  (It-Trinita Mqaddsa ) (2018 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

mission.jpg

 

Kulma hu qaddis u għandu x’jaqsam ma’ Alla hu Misteru.  Ħafna nies jagħżlu d-dinja tal-materja u jsiru materjalisti jew sekolarizzati għax lilhom jinteressahom biss dak li jaraw u jmissu, dak li hu tad-dinja.  Dawn ma jindunawx li b’hekk ikunu qed jiżżewġu l-mewt għax kulma hu materja qiegħed imut il-ħin kollu.  Infatti kulma jaraw għajnejna, jisimgħu widnejna u jmissu jdejna, dak kollu li jolqot is-sensi tagħna, kollox fih is-susa tal-mewt.  Kollox hu effimeru, bħad-duħħan jew bħaċ-ċpar ta’ filgħodu li jintemm malli titfaċċa fuqu x-xemx.

 

Oħrajn, huma miġbuda mill-Miseru, minn dak li ma jidhirx, minn dak li hu etern u ma jmutx, minn dak li, għalkemm hu lil hemm mis-sensi u l-moħħ tal-bniedem, jafu li m’għandux is-susa tal-mewt fih.  F’dawn in-nies, li l-Iskrittura tgħid li huma magħżula minn Alla sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja, hemm istint, istint qawwi li jimbuttahom lejn il-Misteru ta’ Alla.  Mhux biex jifhmuh, għax jafu li sakemm jibqgħu fuq din l-art ma jistgħu qatt jifhmuh, imma biex iġarrbuh, jgħixuh, ikollhom esperjenza tiegħu.  Għal dawn hu naturali li jemmnu li jeżisti Alla li minnu ħareġ il-ħolqien, li hu Xi Ħadd personali ħafna, li jidħol fil-ħajja tal-individwu hu min hu, u jinteressah minn kull bniedem.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 20 ta' Mejju 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 20 May 2018
20_mej_18.jpg
 bullettin_20-05-2018.jpg
 
GHID IL-HAMSIN (PENTEKOSTE) TITWIELED IL-KNISJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 19 May 2018

Din hija il- Liturgija ta' Ghid il-Hamsin ( Pentekoste )(2018 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 pentekoste_18.jpg

 

Alla huwa Mħabba, imma min se jgħarrafulna dan jekk mhux l-Ispirtu s-Santu?  Kristu bata u miet u qam mill-Imwiet, imma min se jdawwalna li dan il-Misteru huwa tiegħi, għandu x’jaqsam miegħi, huwa dak li jagħti sens lil ħajti iktar mill-familja, iktar mis-saħħa, iktar mill-għomor, iktar mill-ħbiberiji, iktar minn kollox, jekk mhux l-Ispirtu s-Santu?  Kristu wettaq kollox.  Wettaq dak kollu li bagħtu jagħmel il-Missier. Il-Fidwa tħallset.  Id-dnub tad-dinja tpatta.  Imma min jemmnu dan tassew, jekk mhux min intmess mill-Ispirtu s-Santu?

 

Min se jqajjem mill-qabar tant nies li huma mejta anke jekk jgħixu, jaħdmu, jilagħbu, jorqdu, iħobbu, jobogħdu, ifaddlu, jonfqu, jekk mhux l-Ispirtu s-Santu?  Jekk dan l-Ispirtu Qaddis ma jaħdimx fina, aħna lkoll mejtin, u lanqas biss nindunaw li aħna mejtin.  Aħna naħsbu li tkun ħaj meta tkun ferħan bil-ġuġarelli; meta xi ħadd jgħidlek li jħobbok; meta xi ħadd jagħtik il-prosit; meta tirċievi aħbar tajba; meta jitweldulek it-tfal.  Dawn kollha jgħibu quddiem il-biża’ tal-mewt.  Min se jeħlisni minn dan il-ġisem ikkundannat li jispiċċa fit-trab?  Min se jagħtini l-garanzija, il-kapparra, iċ-ċertezza li l-Ħajja vera hi għal dejjem, li l-Imħabba ta’ Alla għalija hi eterna bħalU?  Min se jagħtini r-rigal b’xejn, bla ħlas, li ma jistax jitħallas, li nitfejjaq minn ġewwa u nkun nista’ ngħaddi mingħajr l-egoiżmu u li nsib il-ferħ f’li ngħin lill-imsejken li qiegħed maġenbi?  Min se jagħmel miegħi dan il-Miraklu li ħadd ma jemmen fih, jekk mhux l-Ispirtu Qaddis li Hu biss ħaj, li Hu biss għandu l-Ħajja, li hu biss huwa balzmu għall-ġrieħi ta’ qalbi?  Min se jagħti l-Ħajja lill-Kelma ta’ Alla biex ma tibqax ittra mejta imma ssir riefnu f’Ħajti?

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 13 ta' Mejju 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 13 May 2018
 13_mejju_18.jpg
 bullettin_13-05-2018.jpg
 
IS-SEBA’ HADD TAL-GHID (2018) TLUGH IL-MULEJ FIS-SEMA (LAPSI)
Written by Frans Galea   
Saturday, 12 May 2018

Din hija il- Liturgija tas-Seba' Hadd ta' l-Ghid (2018 ) Tlugh il-Mulej fis-Sema ( Lapsi ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 jesus_ascension-04.jpg

 

Il-festi kbar ta’ Tlugħ il-Mulej fis-Sema (Lapsi), u l-Pentekoste (Għid il-Ħamsin) jgħaqqdu ċ-ċiklu tal-Għid, anzi jagħtuh tkomplija; huma parti minnu u l-final tiegħu.  Tlugħ il-Mulej fil-Glorja fuq il-lemin tal-Missier ifisser ħaġa waħda: Kristu huwa ħaj għal dejjem u qiegħed fis-sema jinterċiedi l-ħin kollu għalina quddiem il-Missier.  Huwa joffri l-ħin kollu l-pjagi glorjużi tiegħu a favur tagħna meta aħna nitbegħdu mill-qagħda ta’ Salvazzjoni, meta aħna jkollna għal xhiex inpattu... ħaġa li hi mpossibbli għalina li nagħmlu.  Kristu huwa t-tpattija waħdanija u biżżejjed għad-dnubiet u l-infedeltajiet tagħna. 

 

Il-Knisja ħadd ma jista’ għaliha għax ir-Ras tagħha li hu Kristu hu fil-Ħajja għal dejjem.  Minn kemm kriżijiet għaddiet matul is-sekli, bħalma tinsab għaddejja f’dan iż-żmien!  Imma l-maltemp jgħaddi u hi tibqa’ għax hi l-Ġisem ta’ Dak li waħdu kisser il-mewt.  Dan mhux biex naqgħu fi trijonfaliżmu vanituż u bla sens, imma biex nagħmlu kuraġġ u naqbdu t-tarka tal-Fidi tagħna quddiem tant ġrajjiet li jistgħu jaqtgħulna qalbna, kemm fil-Ħajja personali tagħna u anke f’dak li jkun jiġri madwarna u f’pajjiżi oħra.

 

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 235 - 260 of 1312