Saturday, 10 April 2021
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 3 ta' Jannar 2021
Written by Frans Galea   
Saturday, 02 January 2021
3_jan_21.jpg
 bullettin_03-01-2021-2000.jpg
 
IL-HADD FUQ L-1 TA’ JANNAR (2021) L-EPIFANIJA: KRISTU MURI
Written by Frans Galea   
Saturday, 02 January 2021

Din hija il-Liturgija tal- Hadd  fuq l-ewwel ta' Jannar  L-Epifanija : Kristu Muri ( 2021 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

tre_re.png

 

Matul dawn il-ġranet glorjużi tal-Milied, smajna, u se nerġgħu nisimgħu il-Kelma ta’ Alla li titkellem fuq Dawl li se jinfed id-dlamijiet ta’ din id-dinja; Dawl li se jimla bil-ferħ lil dawk li jiddawlu bih.  Fil-lejl tal-Milied smajna lil Isaija jgħid: “Il-poplu li kien miexi fid-dlam ra dawl kbir, in-nies li joqogħdu f’art id-dlam dawl kbir idda fuqhom. Int kattart il-hena, kabbart il-ferħ; huma ferħu quddiemek, bħalma jifirħu fi żmien il-ħsad, bħalma jifirħu fi żmien il-priża.  Għax il-madmad li kien itaqqlu, u l-ħatar ta’ fuq spallejh, u l-bastun tal-argużin, int kissirthom.”  (Is. 9, 1-3). 

 

Fil-Liturġija tal-Kelma tal-lum, l-istess Profeta jerġa’ jinfexx f’għajta ta’ ferħ tixbaħ li din.  Aħna nassoċċjaw lill-profeti ma’ nies b’għajnejhom jarmu n-nar, xagħarhom itir imħabbel fiċ-ċaħda tagħhom tal-mundanità, nies bla vanità li jiġu jaqgħu u jqumu minn dak li ħaddieħor jaħseb fuqhom, nies bla   xkiel, b’madmad wieħed itaqqalhom: li jwasslu l-Kelma li nagħtat lilhom minn Alla.  Sikwit kienu mbuttati minn riħ ta’ qilla għax ma kinux jitkellmu fuq temi ‘safe’ imma fuq ħwejjeġ jaħarqu li l-poplu kien komdu jaħbihom.

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 27 ta'Dicembru 2020
Written by Frans Galea   
Saturday, 26 December 2020
 27_di_20.jpg
 bullettin_27-12-2020.jpg
 
IL-HADD FOST L-OTTAVA TAL-MILIED (2020) IS-SEJBA TAL-FAMILJA – KNISJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 26 December 2020

Din hija il-Liturgija tal- Hadd fost l-ottava tal-Milied ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 pre_gesu.jpg

 

Min hu ta’ ċerta età bħali, li għexna tfulitna fil-ħamsinijiet, żgur jiftakar il-Knisja ta’ dari, tant differenti minn tal-lum, bħalma tal-lum se tkun differenti minn t’għada.  Il-Knisja hi dejjem profetika għax dejjem ixxandar, għal elfejn sena dejjem xandret, l-istess messaġġ lid-dinja:  “Alla hekk ħabb lid-dinja, li ta lil Ibnu l-Waħdieni, biex kull min jemmen fiH ma jintilifx, iżda jkollu l-Ħajja ta’ Dejjem.”  (Ġw. 3, 16).  Il-missjoni tal-Knisja dejjem hi waħda: li tħabbrek b’kemm għandha saħħa, ispirata min-Nar jaqbad tal-Ispirtu s-Santu li dejjem jgħammar fiha, biex tipproklama sat-trufijiet tal-art l-Aħbar it-Tajba li kulħadd huwa salv minħabba l-Opra tal-għaġeb li wettaq Kristu għal kull bniedem fil-Misteru tal-Għid.  FiH u fiH biss hemm salvazzjoni għal dejjem għal kull bniedem u f’ħadd u f’xejn iktar.  Din l-Aħbar lill-Knisja ġġagħalha tgħid il-kliem tal-Profeta:  “F’qalbi hemm bħal  nar jaqbad, magħluq f’għadmi.  Għejjejt inżommu magħluq ġo fija.”  (Ġer. 20, 9). 

 

Iżda għalkemm il-Missjoni tal-Knisja dejjem hi din u din biss, Missjoni li ma tinbidel qatt sal-aħħar taż-żmien, fl-istess ħin il-Knisja dejjem tinbidel fil-metodi tagħha, fl-istituzzjonijiet tagħha, fil-mod li hi tersaq lejn il-bniedem biex tlaqqgħu ma’ Kristu l-uniku Salvatur.  Din hi xhieda oħra li l-Knisja hi dejjem ħajja għax fiha hemm l-Ispirtu li minnU tfawwar il-Ħajja.  Il-Knisja dejjem tiġġedded skont il-bniedem u żminijietu, skond kif jindikalha dan l-Ispirtu ta’ Dak li rebaħ il-Mewt. 

Last Updated ( Saturday, 26 December 2020 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 20 ta'Dicembru 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 20 December 2020
20_di_20_1.jpg
 bullettin_20-12-2020.jpg
 
IR-RABA’ HADD TAL-AVVENT (2020) IL-PATT TA’ ALLA U T-TWEGIBA TAL-BNIEDEM
Written by Frans Galea   
Saturday, 19 December 2020

Din hija il-Liturgija tar-Raba' Hadd ta' l-Avvent ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

re_david.jpg

 

Jista’ jkun li ftit huma dawk li jaħsbu fuq il-fatt enormi li l-Milied ixandar u jiċċelebra Patt kbir li Alla jagħmel mal-bniedem.  Mill-bidu tal-Istorja, Alla jwiegħed li kienet se sseħħ Ġrajja li madwarha ddur l-esperjenza kollha tal-umanità.  Lill-bniedem imjassar minn natura li tħassret bis-suspett tal-Ġnien tal-Għeden, Hu jwegħedu Salvatur li b’xi mod misterjuż kellu jqaċċat il-ktajjen tal-jasar, ifejjaq il-ġrieħi tal-ġdiem, jaqta’ l-għatx għall-ħelsien, jisfronda l-bibien taċ-ċella li ssakkar kull bniedem fih innifsu u joħloq mill-ġdid umanità b’natura divina li tissupera l-Mewt. 

 

Mill-bidu nett tal-esperjenza tad-dnub, il-Mewt bdiet iddallam il-Ħajja tal-bniedem.  X’ġiegħel lill-bniedem jidneb?  Emmen il-katekeżi tax-xitan li għawwieh li Alla kien rival tiegħu.  Nessieħ li kien Alla li ħalqu, imma mlielu moħħu bil-ħsieb li Alla kien ċaħħdu minn kollox għax ma ridux ikun bħalu imma dejjem taħtu.  “Tassew li Alla qalilkom: ‘La tiklux mis-siġar kollha tal-ġnien?’”  (Ġen. 3, 1).  Dan mhux żball tafux.  Għax tassew li dan iseħħ fil-bniedem imwaqqa’ għax jitlef il-kuntentizza b’tant “siġar” li Alla tah biex igawdihom.  Tant grazzji.  Tant rigali f’Ħajjitna.  X’nibqgħu naraw? Is-Salib li jġagħalna ngergru u jnissina kollox.  Ekku l-għerf ta’ satana: “Tassew li Alla qalilkom: ‘La tiklux mis-siġar kollha tal-ġnien?’”.

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 27 - 52 of 1394