Saturday, 24 June 2017
           
Home
IS-SITTA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2015 FEJN HEMM IL-GHAQDA JGHAMMAR IL-MULEJ
Written by Frans Galea   
Friday, 25 September 2015

Din hija il- Liturgija tas-Sitta u Ghoxrin Hadd matul is-sena bi hsibijiet  min Joe Rapa

san_gwann_evangelista.jpg
 San Gwann Evangelista

 

Il-kbuirja, is-suppervja hija l-għerq tad-dnubiet kollha.  Kienet is-suppervja li daħlet tgħammar f’moħħ il-bniedem qabel ma tawwal idu biex jaqta’ mis-siġra fil-Ġnien tal-Għeden.  Il-Ħażin żera’ l-gidba meta kellem lill-bniedem fil-profond tiegħu u qallu: “Int tkun bħal Alla!”  Il-bniedem emmnu dan, twebbel b’din l-ambizzjoni u beda jara lil Alla bħala rival minflok bħal benefattur tant kbir tiegħu, Dak li tah l-esperjenza meraviljuża tal-Ħajja u tal-Ħbiberija miegħU.  Is-suppervja hija l-cancer spiritwali li jgħammar fina lkoll, li jgħamina u ma nibqgħux naraw il-verità li aħna ħlejjaq li ngħixu fil-qies li aħna ħbieb ta’ Dak li ħalaqna.  Naħsbu li kapaċi nkun sidien tal-Ħajja, li nistgħu nippjanawha u nakkwistaw il-ferħ indipendentement minn Alla. 

 

Imma d-dnub joqtol.  Id-dnub jerdagħlna l-Ħajja.  Neżistu, għax nieklu, nxorbu, norqdu, naħdmu... imma ma ngħixux tassew.  Il-Mulej Ġesù darba qal: “Ħallu l-mejtin jidfnu l-mejtin tagħhom!”  Għax b’għajnejh kien jara li l-biċċa l-kbira tan-nies kienu mejta minħabba d-dnub.  U aħna lkoll nafu x’inhi din il-mewt.  Ilkoll doqniha għax ilkoll dnibna, għax anke fina hemm is-susa tas-suppervja.

 

Read more...
 
Tigi ccelebrata l-Festa tal-Madonna tal-Hniena fix-Xewkija
Written by Frans Galea   
Friday, 25 September 2015

     Il-Hamis 24 ta’ Settembru 2015, fil-Kappella tal-Madonna tal-Hniena giet iccelebrata l-festa tal-Madonna tal-Hniena.  Fis-2.30 ta wara nofs nhar saret siegha addorazzjoni fil-Kappella li kienet imexxija minn Dun Gwann Mizzi u wara l-Kappella baqghet miftuha sa 7 ta filghaxija ghal kull minn ried izur il-Kappella u jitlob fis-skiet.  Fis-7 ta filghaxija bdiet purcissjoni bil-Kwadru tal-Madonna tal-Hniena.  Din il-purcissjoni bdiet minn Triq Dun Grezz Farrugia u daret madwar it-toroq tal-plots tal-Barmil.  Waqt din il-purcissjoni nghad ir-Ruzarju. Numru kbir ta nies attendew ghal din il-purcissjoni li kienet imexxija min Mons. Daniel Xerri, Mons. Carmelo Mercieca kif ukoll Dun Gwann Mizzi.  Mbghad dawn it-tlett qassisin flimkien mal-Isqof t’Ghawdex Mons. Mario Grech ikkoncelebraw quddiesa li din is-sena saret hdejn il-playing flied fil-Pjazza tal-Barmil.  Wara fis-sala tal-Kunvent hdejn il-Kappella sar riceviment ghas-Sacerdoti u l-abbatini fejn l-Isqof t’Ghawdex qasam ukoll kejk tal-Okkazjoni.  Tajjeb nghidu ukoll li din is-sena izanznu erba vazuni bil-fjuri mahdumin bil-ganutell u li tpoggew fuq l-artal ta din il-Kappella.  Il-Fjuri huma mahdumin minn Zarena Saliba.  Il-Vazuni ghamilhom Hubert Saliba.  Ghas-snin li gejjin hemm il-hsieb li jinhadmu erba vazuni ohra biex ikunu sett ta tminja sabiex ta kull sena jintramaw fuq l-artal fil-festa tal-Madonna tal-Hniena. [Ritratti: Joanna Falzon ] Ghal-izjed ritratti ara l-Facebook page tax-Xewkija parish.org

 

159-1024.jpg
 Waqt il-Koncelebrazzjoni sollenni
mil-isqof Mario Grech
                 

 
Aktar laqghat mal-Arcipriet il-gdid
Written by Frans Galea   
Sunday, 20 September 2015

 Matul din il-ġimgħa l-Arċipriet il-ġdid kompla jiltaqa' ma' diversi gruppi u għaqdiet tal-parroċċa. Fost l-oħrajn huwa ltaqa' mas-Soċji tal-Museum irġiel u nisa, mad-Diriġenti tad-diversi gruppi tal-Azzjoni Kattolika, mal-Officers tad-diversi Praesidia tal-Legion of Mary, mal-Animaturi nkarigati mill-formazzjoni tal-għarajjes, eċċ. Huwa kompla jiltaqa' wkoll ma' xi għaqdiet li għandhom rabta mal-festa, fosthom il-Kumitat Żgħażagħ Brijużi Xewkin u l-Kumitat tan-nar.

Huwa wera l-apprezzament tiegħu għall-ħidma li dawn l-Għaqdiet qed iwettqu fi ħdan il-parroċċa tagħna u rringrazzjahom għad-dedikazzjoni tagħhom, waqt li nkuraġġihom ikomplu jagħmlu l-ġid, kulħadd bil-mod tiegħu, ħalli l-komunità tagħna tkompli dejjem tikber u tissaħħaħ bħala komunità nisranija.

arcipriet.jpg
 L-Arcipriet tax-Xewkija Mons. Daniel
                            Xerri

 

Last Updated ( Sunday, 20 September 2015 )
 
Il-Bullettin tal-Hadd 20 ta' Settembru 2015
Written by Frans Galea   
Saturday, 19 September 2015
bullettin_20-09-2015.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 20 ta' Settembru
                             2015
Last Updated ( Friday, 25 September 2015 )
 
IL-HAMSA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2015 IL-MISTERU TAL-GHID FIL-HAJJA TAGHNA
Written by Frans Galea   
Friday, 18 September 2015

Din hija il- Liturgija tal-Hamsa u Ghoxrin Hadd matul is-sena bi hsibijiet  min Joe Rapa

 gesu_u_t-tfal.jpg
                   Gesu u t-Tfal

Bħalma għamilna f’dawn l-aħħar ġimgħat, anke llum se nitkellmu fuq il-Misteru tal-Għid fil-Ħajja tagħna.  Jidher stramb, dan, li wieħed jitkellem fuq l-Għid meta ninsabu resqin lejn tmiem is-Sena Liturġika u qed nerfgħu ħarsitna lejn l-Avvent u ż-żmien tal-Milied.  Iżda l-Knisja xxandar l-Għid fil-Liturġija tagħha matul is-sena kollha għax l-Għid huwa ċ-ċentru tal-Ħajja Nisranija u tat-twemmin tagħna u fuq l-Għid titkellem l-Iskrittura kollha u l-ġrajjiet kollha li jinsabu fiha.  Għax il-Ħajja ta’ kull bniedem tipproklama l-Misteru meraviljuż tal-Għid. Ħafna ma jindunawx b’dan, imma huwa mdawwal il-bniedem fuq dak kollu li jgħaddi minnu jekk ikollu d-Dawl li jiddi mill-Għid.

 

Fi kliem sempliċi, l-Għid huwa daħla fit-tbatija, fl-esperjenza ta’ mewt (mhux fiżika imma ontika, jiġifieri mewt ta’ uġigħ ta’ qalb jew fiziku, falliment, dlam, niket...) u ħruġ għal Ħajja iktar matura, iktar vera, iktar glorjuża... Qawmien li jagħmel lill-bniedem, b’xi mod, rebbieħ fuq dak li jkun ġagħlu jbati.  Din hi l-esperjenza tal-Għid li Alla jippermetti, fl-Imħabba tiegħU, li ngħaddu minnha ħafna drabi fil-Ħajja sabiex jimmaturana, l-aktar fil-Fidi.  Huwa fl-esperjenza ta’ mewt u qawmien li niltaqgħu mal-qawwa li Alla jħaddem favur tagħna.  Min għandu ċ-ċavetta tal-Għid f’Ħajtu għandu l-Istorja mdawla.  Huwa jaf li xejn ma jiġri b’kumbinazzjoni, imma kollox huwa Kelma ta’ Alla, kulma jiġri.  In-Nisrani l-ħin kollu jistaqsi lilu nnifsu, “X’irid jgħidli Alla biha din?”  Għalhekk hu tant importanti li nkunu l-ħin kollu f’diskors ma’ Alla permezz tat-Talb, permezz tal-qari tal-Iskrittura u permezz tas-Sagramenti tal-Knisja.

 

 

Read more...
 
Il-Kumitat Zghazagh Brijuzi Xewkin jilqa lil Arcipriet il-gdid
Written by Frans Galea   
Friday, 18 September 2015

     L-Arcipriet gdid tax-Xewkija Mons. Daniel Xerri kompla bil-laqghat tieghu ma' l-ghaqdiet Xewkin. Issa kien imiss li jitaqa mal-Kumitat Zghazagh Brijuzi Xewkin li jahdmu s-sena kollha biex ikkabbru il-Briju fil-jiem tal-Festa. L-Arcipriet iddiskuta maghhom il-hidma taghhom kif ukoll iddiskutew l-affarijiet li ghandhom issiru fil-futur. Il-laqgha kienet wahda kordjali hafna .

zbx1.jpg
 zbx2.jpg

 

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Results 261 - 286 of 959