Sunday, 17 February 2019
           
Home
SKOLA TA’ TALB
Written by Frans Galea   
Monday, 30 January 2017

Nhar it-Tlieta li ġejja, 31 ta’ Jannar 2017, fil-parroċċa tagħna ser nibdew esperjenza ġdida: Skola ta’ Talb, kull nhar ta’ Tlieta, fis-7.00pm, fil-knisja Rotunda. Imexxi l-Arċipriet Mons. Daniel Xerri. Skop ta’ din il-laqgħa huwa li nitgħallmu nitolbu aħjar. Fid-dawl tal-Kelma ta’ Alla u fuq l-eżempju ta’ Ġesù nnifsu, ser nippruvaw nistaqsu: X’inhu t-talb? Għaliex għandi nitlob? Kif nitlob? Għaliex ħafna drabi nitlob u ma nħoss xejn? X’effett għandu t-talb fil-ħajja tiegħi u fil-ħajja tal-familja jew tal-komunità li ngħix fiha?... u tant mistoqsijiet oħra. Mal-appostli nixtiequ npoġġu lilna nfusna f’riġlejn il-Mulej u l-Imgħallem tagħna Ġesù, u ngħidulu: “Mulej, għallimna nitolbu!”. Esperjenza li tista’ tibdillek ħajtek! Titlifhiex! Ejja int ukoll u ġib oħrajn miegħek...

poster_a4_skola_ta_talb-1024.jpg

 

 
Il-Bullettin tal-Hadd 29 ta' Jannar 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 29 January 2017
bullettin_29-01-2017-1024.jpg
Last Updated ( Sunday, 29 January 2017 )
 
IR-RABA’ HADD TA’ MATUL IS-SENA (2017) IL-FOQRA TAL-MULEJ
Written by Frans Galea   
Saturday, 28 January 2017

Din hija il- Liturgija  tar-Raba' Hadd Matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

jesus-teaches-the-sermon-on-the-mount-600x300.jpg

 

Għad-dinja Alla huwa stramb.  Ma tifhmux. Triqatu mhumiex triqatha.  Pjanijietu mhumiex pjanijietha.  Dak li hu dawl għaliH, għaliha huwa dlam.  Dak li hu ta’ valur għaliH, għaliha hu ta’ min jistmerru.  Ma jisax ikun hemm kompromess bejn l-Ispirtu ta’ Alla u l-ispirtu tad-dinja, bejn l-ispiritwali u l-materjali.  Għad-dixxipli tiegħu Kristu talab hekk: “Jiena tajthom il-Kelma tiegħek, u d-dinja bagħdithom, għaliex huma mhumiex tad-dinja, kif jiena m’iniex tad-dinja.”  (Ġw. 17, 14).  Kristu ċaħad l-ispirtu tad-dinja fil-bidu tal-ministeru tiegħu meta fit-taqbida kontra x-xitan fid-deżert ġie ttentat serjament biex  jinġibed mit-tlellix tagħha, l-istess kif kull bniedem jiġi ttentat.  Għalhekk, in-Nisrani huwa dak li, bħal Kristu, ċaħad il-fehmiet tad-dinja, il-mod kif taħseb, dak kollu li jiġbidha, dak kollu li hu mportanti għaliha.  Hu jpoġġi qalbu band’ oħra.  Għad-dinja anke hu, huwa stramb.

 

Tant m’hemmx kompromessi bejn il-materjaliżmu tad-dinja u s-Saltna tas-Smewwiet, illi l-membri ta’ din is-Saltna huma msejħa biex ikunu magħżula, huma l-Fdal tad-dinja, huma ċ-ċkejknin li huma dejjem imgerrxin mill-agħa u l-ambizzjonijiet tagħha.  Huma l-Fdal li l-Mulej isejjaħ u jiġbor mill-ġnus.  Mhux għax huma aħjar minn ħaddieħor.  Huma msejħa biex jiġu magħmula aħjar.  Hemm differenza.  Mhux huma li huma aħjar, imma hu Alla li jagħmilhom aħjar mill-oħrajn.  Għalhekk l-Antifona tal-lum titlob bil-ħerqa lil Alla fil-bidu tal-Ewkaristija: “Salvana, Mulej, Alla tagħna, u iġmagħna minn fost il-ġnus, biex irroddu ħajr lill-isem qaddis tiegħek u niftaħru bit-tifħir tiegħek.” (minn S. 105).

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 22 ta' Jannar 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 22 January 2017
bullettin_22-01-2017-1024.jpg
 
IT-TIELET HADD MATUL IS-SENA (2017) META ALLA JZUR LILL-BNIEDEM
Written by Frans Galea   
Saturday, 21 January 2017

Din hija il- Liturgija  tat-Tielet Hadd Matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 gesu_jghazel_l-appostli.jpg

 

Il-bniedem ma jissaportix il-vojt ġewwa fih.  In-nies toqtol ruħha b’idejha jekk ma tara xejn li jinteressaha fil-Ħajja.  Jien u int nifilħu nġarrbu ħafna affarijiet: tant nies għaddew minn traġedji enormi, minn aħbarijiet li jwaħħxu, mard terminali, uġigħ, il-mewt ta’ xi ħadd li kien jimla l-Ħajja.  Kollox jissaporti l-bniedem, għax Dak li ħalqu żera’ fih qawwa enormi, istint li jgħinu jiggranfa mal-Ħajja, jiddefendiha b’kulma għandu.  Imma meta l-Ħajja titlef kull interess, meta xejn ma jibqa’ jogħġbok, meta pruvajt kollox, jew almenu ħafna affarijiet li għall-ewwel għoġbuk, u wara sibt li kollox hu duħħan u ġiri wara r-riħ... dan hu l-mument tad-dlam u l-bniedem ma jibqax jiddefendi iżjed lil Ħajtu għax saret xejn għalih; anzi l-mewt tidher iktar attrajenti!  Fil-mewt jibda jara dik li ssolvilu l-waħx ta’ ġo fih.  Dan l-imsejken jinduna li l-infern tassew jeżisti u jibda minn hawn.

 

Għalhekk, għall-bniedem hu tant importanti li, jew jaljena ruħu, jew isib il-verita` tal-Ħajja li timburġah bis-sens tal-eżistenza.  Importanti li tgħaddi ż-żmien, jgħidulek.  Tqatta’ ż-żmien.  Tqattgħu: litteralment teqirdu, għax iż-żmien kapaċi jeqred lilek.  Kif tgħid l-Iskrittura: il-bniedem imsejken x’ħin jisbaħ jgħid meta se jidlam, u x’ħin jidlam jgħid meta se jisbaħ.  Ħafna jiskunġraw iż-żmien billi jivvintaw idoli, allat foloz, u jiddedikaw għalihom ħinhom u l-enerġija kollha tagħhom.  Dawn l-idoli jistgħu ikunu l-flus, is-suċċess, il-poter, is-saħħa fiżika, iż-żina u s-sess bla kontroll, l-ambizjoni, eċċ.  Imma billi kulma toffri d-dinja għandu s-susa tal-mewt fih, jasal żmien meta l-bniedem jiskopri li ħela Ħajtu.  Dan jista’ jkun mumenti għal kollox negattiv u ikrah, jew inkella mument fejn wieħed jista’ jbiddel ir-rotta ta’ tiegħu.

 

 

Last Updated ( Saturday, 21 January 2017 )
Read more...
 
PUSSESS TA’ MONS. TREVOR SULTANA
Written by Frans Galea   
Sunday, 15 January 2017

Nhar is-Sibt 14 ta’ Jannar 2017 Mons. Trevor Sultana, iben il-parroċċa tagħna, ġie mogħti l-Pussess bħala arċipriet tal-parroċċa tal-Viżitazzjoni fl-Għarb. Fl-4.15pm Mons. Trevor ġie mwassal mid-Dar Parrokkjali tal-Għarb sal-knisja Bażilika akkumpanjat mill-arċipriet ta’ qablu Mons. Joseph Sultana u mill-arċipriet tax-Xewkija Mons. Daniel Xerri, flimkien mal-familjari tiegħu u għadd sabiħ ta’ parruċċani. Fil-korteo ħadu sehem il-Banda Viżitazzjoni tal-Għarb u l-Banda Prekursur tax-Xewkija. Quddiem il-bieb tal-knisja huwa ġie milqugħ mill-E.T. Mons. Isqof Mario Grech li tah ibus il-Kurċifiss u libbsu l-istola bħala sinjal tal-investitura ġdida tiegħu. Fil-5.00pm ingħata bidu għall-Quddiesa solenni li fiha Mons. Isqof ta l-Pussess tal-parroċċa lil Mons. Trevor. Minn din il-paġna aħna nawguraw lil Mons. Trevor ħidma fejjieda f’din il-komunità li l-Mulej qed jafdalu. Ad multos annos!

dsc_3637-1024.jpeg
 dsc_3797-1024.jpeg
 dsc_3868-1024.jpeg

 

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Results 261 - 286 of 1166