Sunday, 21 July 2019
           
Home
IT-TIELET HADD MATUL IS-SENA (2019) IL-QAWWA TAL-KELMA TA’ ALLA
Written by Frans Galea   
Saturday, 26 January 2019

Din hija il- Liturgija  tat-tielet Hadd matul is-sena (2019) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

jesus-in-nazareth-synagogue-03.jpg

 

Kemm rigali tana Alla biex jassigura s-Salvazzjoni tagħna!  Kemm għajnuniet imprezzabbli!  Sa tana lil Ibnu biex bħall-Ħaruf tat-Testment l-Antik, jiġi maqtul biex jinħeles mill-ħtija l-poplu.  Il-Liġi Qaddisa tgħid li min jidneb imut għax id-dnub joqtol u dan il-fatt ma jista’ jbiddlu ħadd, lanqas Alla l-Imbierek.  Fejn hemm id-dnub hemm il-Mewt u ma tistax teżisti l-Ħajja. Tista’ tiekol, tixrob, tixxala, taħdem, tħossok b’saħħtek... jekk dnibt inti mejjet, u mejjet bis-serjetà fuq livell ontiku u psikoloġiku profond ħafna.  U jekk inti mejjet int ma tistax tħobb għax iħobb biss min hu Ħaj.

 

Kien għalhekk li deher Ġesù Kristu fid-dinja, għax il-bnedmin kollha dinbu u għalhekk kulħadd kien mejjet, tgħid l-Iskrittura.  Hu miet biex jilqa’ fuqu dak li suppost waqa’ fuq ras il-midneb.  Din hi l-Imħabba enormi tal-Missier.  Dan hu l-mod waħdieni kif seta’ jinħeles il-bniedem mill-mewt li hi l-frott naturali tal-qagħda midinba li fiha nitwieldu.  Dan hu l-ikbar rigal, l-ikbar grazzja li seta’ jagħtina Alla, għax fi Kristu tana kollox.

 

 

Last Updated ( Saturday, 26 January 2019 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 20 ta' Jannar 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 19 January 2019
20_jan_19-2000.jpg
 bull_20-01-19-2000.jpg
 
IT-TIENI HADD MATUL IS-SENA (2019) HAJTEK HIJA ILMA BLA TOGHMA JEW INBID TAL-FESTA?
Written by Frans Galea   
Saturday, 19 January 2019

Din hija il- Liturgija  tat-tieni Hadd matul is-sena (2019) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

miraklu_ta_kana.jpg

 

Is-sejba ta’ Kristu  mill-Maġi, il-Magħmudija minn Ġwanni u l-ewwel miraklu f’tieġ f’Kana tal-Galilija huma t-tliet manifestazzjonijiet tal-Messija quddiem id-dinja.  Nistgħu ngħidu, allura, li b’dan il-Ħadd qed inġibu fi tmiem iċ-ċiklu, iż-żmien tal-Epifanija tal-Mulej, tant li fil-Lvant, il-Knisja tiċċelebra f’daqqa dawn it-tliet okkażjonijiet importanti.

 

Ħafna għandhom karikatura ta’ Alla u tal-Messija tiegħU u għalhekk li minn dejjem il-Knisja ħasset il-bżonn li turi lid-dinja Kristu min hu tassew.  Jien u int għandna bżonn urġenti li tidher f’Ħajjitna, fl-Istorja tagħna Epifanija glorjuża tal-Mulej.  Jien ngħidlek li dan ikun tassew mument hieni, laqgħa ħajja mal-waħdieni li miet għalina, mal-uniku wieħed li tassew jista’ jibdel il-Ħajja tagħna.

 

 

Read more...
 
FESTA TAL-MAGHMUDIJA TAL-MULEJ
Written by Frans Galea   
Saturday, 19 January 2019

Nhar il-Ħadd 13 ta’ Jannar 2019 il-Knisja Kattolika ċċelebrat il-festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Fil-parroċċa tagħna din ġiet iċċelebrata b’aktar solennità minħabba r-rabta li għandha ma’ Ġwanni l-Battista, li għammed lil Ġesù. Fid-9.30am saret Konċelebrazzjoni li tmexxiet mill-Isqof Mario Grech li fiha huwa amministra s-sagrament tal-magħmudija liċ-ċkejkna Giulia, bint Matthew u Ġuża Xuereb. Fi tmiem il-Quddiesa Mons. Isqof semma’ żewġ inizjattivi ġodda li ħadet dan l-aħħar il-parroċċa tagħna: il-laqgħat tal-Lectio Divina u l-Kor tat-tfal Ulied il-Battista. Huwa esprima l-apprezzament tiegħu għal dawn l-inizjattivi u feraħ lill-komunità parrokkjali li permezz ta’ dawn l-inizjattivi qed tagħti aktar importanza lill-Kelma t’Alla u liċ-ċelebrazzjoni tal-Liturġija.

20190113_103505-2000.jpg

 

 
Il-Bullettin tal-Hadd 13 ta' Jannar 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 12 January 2019
13_jan_19-2000.jpg
 bullettin_13-01-2019.jpg
 
IL-MAGHMUDIJA TAL-MULEJ (2019) NIFFESTEGGJAW IL-MAGHMUDIJA TAGHNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 12 January 2019

Din hija il- Liturgija  tal-Maghmudija tal-Mulej (2019) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

-stained-glass-the-baptism-of-our-lord-jesus-christ-.jpg

 

Il-Magħmudija ta’ Ġwanni mhix il-Magħmudija tagħna.  Il-Magħmudija tagħna hi ferm aqwa, ferm iktar effikaċi u meraviluża minn dik li Ġwanni kien jagħti lill-midinbin li kienu jersqu biex jinħaslu fil-Ġordan bħala wirja minn barra tal-indiema li taqla’ l-maħfra ta’ Alla.  Din jagħmilhielna ċara Ġwanni nnifsu meta lin-nies qalilhom: “Jien, ngħid għalija ngħammidkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni, li ma jistħoqqlix inħollu l-qfieli tal-qorq tiegħu.  Hu jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu u n-nar.”  (Lq. 3, 16). 

 

Il-Magħmudija ta’ Ġwanni kien rit popolari li bih in-nies kienet taqla’ l-maħfra, bħalma n-nies kellha s-sagrifiċċju tat-tpattija fit-Tempju.  Iż-żewġ riti kien parti mit-Testment l-Antik, biex ngħidulhom hekk.  Is-sagrifiċċji tal-annimali fit-Tempju għall-maħfra kienu “uffiċċjali” għax kienet titlobhom il-Liġi li Alla nnifsu kien ta lil Mosè.  Il-Magħmudija ta’ Ġwanni kien rit “devozjonali” li bħalu nsibu wkoll f’reliġjonijiet oħra ta’ dak iż-żmien.  Imma la l-wieħed u lanqas l-ieħor ma kien, fihom infushom, jaqilgħu il-maħfra ta’ Alla għax kif tgħid l-Iskrittura d-demm tal-bhejjem jew il-ħasil tal-ġisem minn barra ma jistgħu qatt iħassru d-dnub.  Id-dnub kien tassew jinħafer imma b’antiċipazzjoni tal-Maħfra l-kbira għal kull bniedem li l-Messija kellu jaqla’ bl-Ubbidjenza tiegħu sa fuq is-Salib, u bil-Qawmien tiegħu fuq il-Mewt. 

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 53 - 78 of 1211