Saturday, 10 April 2021
           
Home
IL-HMISTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2020) IMWIELDA MILL-GDID BIL-KELMA
Written by Frans Galea   
Saturday, 11 July 2020

Din hija il- Liturgija tal-Hmistax il-Hadd matul is-sena ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa .

parobola_taz-zerriegha.jpg

 

L-Ewkaristija ta’ dan il-Ħadd tiftaħ bl-Antifona tad-dħul meħuda minn Salm 17 li tgħid: “Imma jien fil-ħaqq għad nara lil wiċċek; meta nqum, nithenna bid-dehra tiegħek.”  (S. 17, 15).  Hija l-għajta tal-bniedem tal-Fidi li l-fallimenti u d-diżappunti u t-traġedji tal-Ħajja tassew li assedjawlu l-Fidi tiegħu u ħabbtuh u ġarrbuh, imma ma ċediex għax it-twemmin tiegħu kien mibni fuq is-sod.  Huwa jibqa’ jittama fl-Imħabba ta’ Alla u jibqa’ nnamrat miegħU anke jekk l-għadu jinterpretalu l-Istorja biex jikkonvinċih li kollox hu kwistjoni ta’ xorti u kumbinazzjonijiet. 

 

L-Istorja neżżegħtu mix-xewqat materjali, mill-pjanijiet tiegħu... l-idoli tiegħu kollha waqgħu wieħed, wieħed u issa hu mneżża’ għal kollox u d-dinja hi msallba għalih u hu għad-dinja (Gal. 6, 14) kif jgħid San Pawl.  Iżda dan il-fqajjar hu għani, tassew għani, għax hu jħobb lil Alla u xewqa waħda għad baqagħlu: li jara l-Wiċċ jiddi tal-Imħabba ta’ Alla. Kollox għosfor, imma issa jaf li dak kollu li kien jidher ikrah, dak kollu li ġagħlu jissuspetta fil-fedeltà ta’ Alla kien xogħol l-Imħabba, xogħol Alla li welldu mill-ġdid u għamlu bniedem ħaj għal dejjem.  Dan il-bniedem tilef kollox imma rebaħ kollox għax mat-telfien tal-ħwejjeġ tad-dinja huwa ħaddan miegħu r-Rebħa fuq il-Mewt li rebaħ għalih Kristu.

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 5 ta' Lulju 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 05 July 2020
5_july_20.jpg
 bullettin_05-07-2020.jpg
 
L-ERBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2020) IL-VANGELU JIEHU SENS FIL-KUNTEST TAL-QAWMIEN
Written by Frans Galea   
Saturday, 04 July 2020

Din hija il- Liturgija ta l-Erbatax il-Hadd matul is-sena ( 2020 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa .hsibijiet  min Joe Rapa .

zakarija_profeta-2000.jpg

 

Il-Vanġelu u t-Testment il-Ġdid kollu, jieħu sens biss fil-kuntest tal-Qawmien; fl-isfond tar-Rebħa dejjiema ta’ Kristu fuq il-Mewt tagħna, fuq kull tip ta’ Mewt li tkerrħilna l-Ħajja.  Kristu ma ġiex fid-dinja biex ineħħi s-Salib mill-Ħajja tal-individwu, biex ifejjaq u jerġa’ jfejjaq lil kulħadd mill-mard u minn dak kollu li jġagħlu jbati.  Imma huwa dawwal is-slaleb tagħna bis-Salib tiegħu u rebaħ il-Mewt tagħna bil-Mewt u l-Qawmien tiegħU. 

 

Imma noqogħdu attenti! Ilkoll għandna bżonn nimxu dejjem aktar fil-Fidi f’dak li wettaq għalina il-Mulej Ġesù.  Għax huma ħafna dawk li jgħidu li jemmnu u huma midħla ħafna tal-Knisja, imma xorta baqgħu imwerwra quddiem il-Mewt u dejjem ħosbiena fuq il-Ħajja.  Għaliex dan?  Jaqaw il-Misteru tal-Għid ta’ Kristu m’għadux b’saħħtu quddiem l-esiġenzi tal-Ħajja tal-lum?  Jaqaw l-Ispirtu s-Santu m’għadux dak ir-Riħ ivenven ikaxkar kollox, dak in-Nar li jsir Ħuġġieġa f’qalb min jemmen, dik iż-żiffa ħelwa li tkebbek fil-qilla tal-prova?

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 28 ta' Gunju 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 28 June 2020
 
bullettin_last_28-06-2020.jpg
 
Il-Bullettin tal-Hadd 21 ta' Gunju 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 21 June 2020
 
bullettin_21-06-2020.jpg
 
IS-SOLENNITÀ TAT-TWELID TA’ GWANNI L-BATTISTA (2020) IL-FESTA TAL-PARROCCA
Written by Frans Galea   
Saturday, 20 June 2020

Din hija il- Liturgija tas- Solennita' tat-Twelid tal-Battista (2020) Il-Festa tal-Parrocca bi hsibijiet  min Joe Rapa .hsibijiet  min Joe Rapa .

cusg.jpg

 

Dieqa timmarka l-qalb ta’ kull membru ta’ din il-parroċċa li, bħall-parroċċi l-oħra, ma tistax tiċċelebra bil-kbir din is-Solennità tat-Twelid ta’ Ġwanni l-Battista, Protettur tagħha minħabba l-miżuri ta’ saħħa li kulħadd jaf bihom.  Hi sena, din, tassew partikulari.  Nittamaw li s-sena li ġejja tkun xorta oħra!  Imma min jaf...  mid-dlam Alla kapaċi joħroġ dawl kbir u Hu jdawwar kollox għal-ġid ta’ dawk li jfittxuH.  Imbierek il-bniedem li dejjem jishar u jistenna ħwejjeġ kbar mingħand il-Mulej f’kull sitwazzjoni.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 79 - 104 of 1394