Saturday, 02 July 2022
           
Home
IS-SITTA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2021) “MIN MHUX KONTRA TAGHNA HU MAGHNA”
Written by Frans Galea   
Saturday, 25 September 2021

Din hija il-Liturgija tas-Sitta u Ghoxrin Hadd matul is-Sena (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

jesus_preaching-4298.jpg


L-Insara huma l-iktar grupp ta’ nies ippersegwitati fid-dinja!  Iva, anke fi żmienna.  Il-Komuniżmu, li prova jkisser lill-Knisja, waqa’, imma xorta l-Knisja għadha qed iġġorr is-salib tal-moħqrija, tal-ħabsijiet, tat-torturi, tal-liġijiet kontra, tal-qtil sal-ġurnata tal-lum.  Dan jagħmel mill-Knisja s-sinjal tal-“Qaddej ta’ Jahweh”, ta’ Kristu fid-dinja.  Il-Knisja hi l-ġisem ta’ Dak li mhux rebaħ lill-Mewt biss, imma wkoll bata bla ħtija, u ġie mkaxkar lejn il-forka tas-Salib fejn hu miet mewt orribbli.  Il-Knisja hija s-sinjal, ix-xhud ta’ dan. 

 

Huwa dan li jagħtiha li “tixrob mill-wied” (S. 110, 7), kif jgħid wieħed mis-Salmi, fil-mixja tagħha lejn il-Glorja ta’ dejjem.  Qatt ma tgħejja, imma dejjem tirċievi faraġ u saħħa ġodda.  Imma kull meta tkun komda, ħadd ma jikkritikaha, bla għedewwa minħabba l-kompromessi, tbeżża’ minħabba l-poter li jkollha,  allura tixrob iva, imma mhux mill-wied tal-Ispirtu s-Santu, iżda mill-ilmijiet tad-dinja, tal-korruzzjoni, tat-taħsir.

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 19 ta' Settembru 2021
Written by Frans Galea   
Saturday, 18 September 2021
 19_sett_21.jpg
 bullettin_19-09-2021.jpg
 
IL-HAMSA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2021) IL-MISTERU TAS-SALIB
Written by Frans Galea   
Saturday, 18 September 2021

Din hija il-Liturgija tal-Hamsa u Ghoxrin Hadd matul is-Sena (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

for-joyish1.jpg

 

Fil-Liturġija tal-Kelma tal-Ħadd li għadda smajna li Ġesù beda jgħallimhom fuq li kien meħtieġ li Bin il-bniedem ibati ħafna, ikun miċħud mix-xjuħ u mill-qassisin il-kbar u l-kittieba, joqtluh u wara tlitt ijiem jerġa’ jqum.  Fuq dan kellimhom ċar.  (Mk. 8, 31-32).  Dan l-għarfien ta’ min hu l-Messija u x’kienet il-missjoni tiegħu, Ġesù tennija liċ-ċirku tan-nies ta’ madwaru drabi oħra.  Anke din il-ġimgħa stress il-Knisja ċċelebrat Festa mportanti ħafna għaliha: l-Eżaltazzjoni tas-Salib, jiġifieri l-eżaltazzjoni, il-glorifikazzjoni tat-tbatijiet ta’ Kristu.  F’dan ix-xenarju kollu, il-bniedem jifhem biss il-lingwaġġ tat-tbatija u jibbies quddiemu.  Il-lingwaġġ tal-Qawmien, tal-Ħajja Ġdida, tal-Eternità, jiena u int u l-Appostli u l-bnedmin kollha nsibuh misterjuż.  Hija t-tbatija li hi konkreta u din twerwirna lkoll.  Tal-kliem “u wara tlitt ijiem jerġa’ jqum” l-Appostli ma tawx kasu għax kien kliem mitfi mid-dlam ta’ dak li ntqal qabel.

 

Fil-Liturġija tal-lum, insibu lil San Mark jerġa’ jikkwota lil Ġesù jgħid kważi l-istess kliem, imma f’kuntest differenti, u kapitlu biss wara l-istorja tal-ġimgħa l-oħra.  Iktar kemm bdiet toqrob is-siegħa tiegħu, Ġesù beda jħoss tagħfas fuqu l-urġenza li ma jħallix lix-xitan jidħaq b’dawk li kien iħobb.  L-unika triq lejn is-Salvazzjoni, lejn ir-rebħa fuq il-Mewt hija appuntu li wieħed jidħol fil-Mewt biex jiskopri li wara kollox il-Mewt ma toqtolx!  Din hija s-sejba meraviljuża tal-bniedem ta’ Alla.  Din l-esperjenza ngħaddu minnha aħna lkoll, ħafna drabi fuq livell ċkejken, imma xi drabi b’mod serju, sakemm fl-aħħar ngħaddu minn din l-esperjenza fuq livell qawwi ħafna meta ġisimna jidħol fil-Mewt fiżika tassew.  B’ħafna esperjenzi ta’ tbatija u mwiet żgħar il-Mulej ikun qed jgħallimna nemmnu li l-Mewt fil-fatt hija mirbuħa u min jemmen f’Ġesù jinduna li fiH u biH il-Mewt ma toqtlux.

Last Updated ( Saturday, 25 September 2021 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 12 ta' Settembru 2021
Written by Frans Galea   
Saturday, 11 September 2021
12_sett_21.jpg
 bullettin_12-09-2021.jpg
 
L-ERBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2021) IL-METODU LI BIH ALLA JIMXI MAGHNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 11 September 2021

Din hija il-Liturgija ta' l-Erbgha u Ghoxrin Hadd matul is-Sena (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 maxresdefault.jpg

 

Biex wieħed jagħmel ir-Rieda ta’ Alla irid ikun armat b’doża qawwija ta’ umiltà.  Din hi l-virtu li mingħajrha ninfixlu u naqgħu wiċċna fl-art malli nibdew nimxu.  U jekk ma jkollna xejn minnha fil-bidu tar-relazzjoni tagħna ma’ Alla, malajr nibdew nikbru fiha għax it-Triq tal-konverżjoni ma tiħux ’il fuq mill-ewwel.  L-ewwel tibda nieżla ’l isfel... nagħrfu min aħna aħna qabel ma nibdew biex ngħarfu xi ftit min hu l-Mulej.  Ngħarfu li aħna midinbin ħafna iktar milli konna naħsbu, biex meta jasal il-waqt, il-Mulej jurina li Hu jħobbna anke bid-dnub tagħna f’idejna, u ssallab għalina appuntu għax aħna midinbin.  Huwa min hu konvint mid-dnub tiegħu biss li jista’ jifhem il-misteru ta’ Kristu msallab għalih.  L-Umiltà hija l-Verità u l-Verità tgħidllna li aħna lkoll midinbin u għandna bżonn urġenti ta’ Salvazzjoni li m’aħniex kapaċi nakkwistawha aħna iżda hija Grazzja li l-Missier jixtieq jagħtina.

 

L-Umiltà qaddisa tagħtina s-skiet quddiem il-metodu li juża Alla biex jimxi mal-bniedem lejn is-Salvazzjoni.  Dan, għaliex Alla ma jirraġunax bħalna u “daqs kemm huma ogħla s-smewwiet mill-art daqshekk ieħor huma triqati ’l fuq minn triqatkom, u l-fehmiet tiegħi mill-fehmiet tagħkom.”  (Is. 55, 9). Il-bniedem supperv jirvilla malli l-Istorja li jippreżentalu Alla ma tkunx dik li għandu f’moħħu hu, u huwa bħal dik iż-żerriegħa li taqa’ fejn hemm biss ftit ħamrija.  Tieħu mill-ewwel, ħafna entużjażmu fil-bidu, imma kollox jinxef u jmut malli titfaċċa ftit tbatija.  Jien u int għandna bżonn skiet u fiduċja u anke dawl biex naraw li l-mod kif jimxi magħna l-Missier uriehulna l-Iben; u dan il-mod huwa l-Misteru tal-Għid. 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 5 ta' Settembru 2021
Written by Frans Galea   
Saturday, 04 September 2021
 5_sett_21.jpg
 bullettin_05-09-2021.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 79 - 104 of 1523