Wednesday, 26 February 2020
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 2 ta' Gunju 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 01 June 2019
2_un_19-2000.jpg
 bullettin_02-06-2019.jpg
 
IS-SEBA’ HADD TAL-GHID (2019) TLUGH IL-MULEJ FIS-SEMA (LAPSI)
Written by Frans Galea   
Saturday, 01 June 2019

Din hija il- Liturgija tas-Seba' Hadd tal-Ghid ( 2019 ) ( Tlugh il-Mulej fis-Sema ( Lapsi)  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

lapsi.jpg

 

Żmien il-Għid u anke l-ġranet wara li jispiċċa, joffrulna festi u solennitajiet li jitfgħu dawl u jiċċelebraw il-Misteru tal-Mulej.  Tlugħ il-Mulej fis-Sema mhix sempliċi festa oħra.  Missirijietna kienu jsejħulha Lapsi, l-Għid ta’ Tlugħ il-Mulej fis-Sema li kienet tiġi ċelebrata erbgħin jum wara l-Għid il-Kbir, skont il-kronoloġija tal-Iskrittura li tgħid li erbgħin jum wara l-Qawmien Glorjuż tiegħu, il-Mulej Ġesù ġie meħud fis-Sema u sħaba ħbietu minn quddiem għajnejn id-dixxipli tiegħu.  Kien f’dan il-waqt, li l-aħwa rċivew il-Wegħda li Hu għad jerġa’ jiġi, “il-Parusija”, fl-aħħar taż-żmien.

 

Din il-Festa hi Kelma ta’ Alla għalina llum!  Hija tistedinna biex b’ħarsitna ninfdu s-Sema bil-Fidi u niddawlu bit-Tama ta’ Ħajja oħra, ta’ Pajjiż ġdid, li hu Pajjiżna bil-wisq iktar minn din l-art, Pajjiż li qed jistenniena bil-ħerqa biex jagħmlilna Festa liema bħalha meta nidħlu fih.  Hi Festa kbira din, għax għandha sens kateketiku qawwi.  Il-materjaliżmu, l-ekonomija li tjassarna, u li lanqas ma ħallietna niċċelebraw iktar din il-Festa fil-jum propju tagħha imma fl-eqreb Ħadd biex ma nitgħażżnux mix-xogħol u ma nitilfux il-qligħ, din il-Festa qegħda xxandar, (forsi hija għajta fid-deżert, ma nafx), li mhux din il-ħajja biss teżisti; mhux din il-ħajja miżżewġa lill-mewt biss teżisti; mhux din l-art, fejn kollox qed imut il-ħin kollu madwarna, fejn xejn mhu eterna, sigur, biss teżisti.  Din il-Festa tipproklama li hemm Pajjiż ieħor, misterjuż u moħbi minn għajnejna kemm tridu, imma Pajjiż ieħor, hemm Ħajja oħra, hemm etrnità fejn il-Mewt hi biss ġrajja li ġrat, bieb li nfetaħ biex stajna nidħlu f’Pajjiżna tas-Sema.

 

 

Read more...
 
IS-SITT HADD TAL-GHID (2019) RELIGJOZITÀ U FIDI
Written by Frans Galea   
Saturday, 25 May 2019

Din hija il- Liturgija tas-Sitt Hadd tal-Ghid ( 2019 )  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 apostle-preaching-760x581.jpg

 

Waħda mis-siltiet klassiċi li nsibu fl-Evanġelji hija dik li tiddiskrivi l-laqgħa bejn Kristu u Nikodemu bil-lejl.  Nikodemu kien magħruf bħala bniedem tajjeb u ġust, iżda Kristu jgħidlu li jekk irid jidħol fis-Saltna ta’ Alla jrid jitwieled mill-ġdid!  Dan ħasad lil Nikodemu u jaħsad lilna wkoll.  Għaliex kien hekk iebes il-Mulej ma’ bniedem ta’ intenzjoni tajba li kien qed jagħmel l-almu tiegħu biex jobdi l-Liġi ta’ Alla? 

 

Din il-Kelma, Kristu kien jgħidha l-ħin kollu lid-dixxipli tiegħu ukoll taħt suriet oħra.  Hija l-Kelma li kienet moħbija wara r-reazzjoni ta’ Kristu meta Pietru fl-aħħar ċena qallu li lest li jmut għalih.  “Inti tagħti ħajtek għalija?  Tassew tassew ngħidlek li s-serduk ma jkunx idden qabel ma tkun ċħadtni tlett darbiet!”  (Ġw. 13, 38).  Pietru wkoll kellu intenzjoni tajba imma kien għad kellu l-bżonn jgħaddi mill-esperjenza stupenda ta’ twelid ġdid.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 19 ta' Mejju 2019
Written by Frans Galea   
Monday, 20 May 2019
 19_mejju_19-2000.jpg
 bullettin_19-05-2019.jpg
 
IL-HAMES HADD TAL-GHID (2019) KNISJA LI TAGHMEL DIFFERENZA
Written by Frans Galea   
Sunday, 19 May 2019

Din hija il- Liturgija tal-Hames Hadd tal-Ghid ( 2019 )  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

lastsupper.jpg

 

Kristu ġie fid-dinja biex isalva d-dinja.  Hu wettaq din il-Missjoni enormi billi ġarrab f’ġismu l-Misteru tal-Għid li bih Hu ġab fix-xejn l-ikbar għadu tal-bniedem li hi l-Mewt ta’ dejjem.  Meta l-Missier qajmu mill-Mewt Hu għamlu Spirtu ta’ Ħajja ta’ Dejjem li jinagħta lil dawk kollha li jemmnu fiH.  Minn issa ’l quddiem is-salvazzjoni tal-bniedem ma  tiddependix iktar mill-isforzi tiegħu kemm hu kapaċi jobdi l-Liġi.  Fuq il-Liġi kien ibbażat il-Patt tat-Testment l-Antik li kien falla għal kollox għax l-ebda bniedem ma nstab kapaċi li jobdi l-Liġi tal-Qdusija. Il-bniedem kien hemm bżonn li tinbidillu qalbu u din il-ħaġa hu Alla biss li kapaċi jagħmilha u mhux il-bniedem innifsu.

 

Dawk kollha li jemmnu fi Kristu u fil-Mewt u l-Qawmien tiegħU, jinagħtaw Spirtu ġdid, natura ġdida, qalb ġdida.  Fihom jibda jgħammar Dak li rebaħ il-Mewt, Dak li ma jafx x’inhu dnub u hekk anke huma jsiru ħlejjaq li jgħixu għal dejjem.  Iktar kemm tikber il-Fidi fina u iktar kemm ngħarfu iktar li l-Għid ta’ Kristu hu l-Għid tagħna, li l-merti tiegħU huma l-merti tagħna, allura nibdew ngħixu, b’xi mod, il-Ġenna, il-Ħajja għal dejjem ġa minn hawn.  Dawn huma n-nies li jiffurmaw il-Knisja ta’ Kristu.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 12 ta' Mejju 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 11 May 2019
12_mejju_19-2000.jpg
 bullettin_12-05-2019.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 79 - 104 of 1275