Saturday, 18 November 2017
           
Home
IT-TIENI HADD TAL-GHID (2017) HAMSIN JUM TA’ FESTA
Written by Frans Galea   
Sunday, 23 April 2017

Din hija il- Liturgija  tat-Tieni Hadd tal-Ghid ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

saintthomastheapostle.jpg

 

Dan huwa l-isbaħ żmien tas-Sena Liturġika tal-Knisja.  Fi Żmien il-Għid il-Knisja tilbes il-kulur abjad tal-Festa, tar-rebħa ta’ Kristu u tagħna wkoll, fuq il-mewt.  Il-Festa tal-Għid mhix jum wieħed biss, iżda ħamsin jum, tant li nistgħu nawguraw “l-Għid it-Tajjeb” matul dan iż-żmien kollu.  Daqshekk importanti huwa l-Għid il-Kbir għall-Knisja.  Mhux biss, iżda din il-festa hija x-xemx li ddawwal is-Sena Liturġika kollha u kull wieħed mit-52 Ħadd tas-sena huwa bħal qamar li jilma d-dawl, mhux tiegħu, imma tax-xemx li hi l-Għid, ir-rebħa ta’ Kristu fuq kull tip ta’ mewt li jifni lill-bniedem.   Il-Knisja ferħana tkanta: “Il-Mulej qam!  Hu qam tassew!  Hallelujah!”

 

L-Għid huwa l-eqdem festa li għandha l-Knisja, u għall-ewwel sekli kienet l-unika festa.  Il-Misteru tal-Għid kien jiddomina l-predikazzjoni kollha tal-Knisja, għax hekk kien għamar lilha Kristu mumenti qabel ma rritorna għand il-Missier: “Morru u ħabbru l-Aħbar it-Tajba lill-ġnus kollha.”  (Mk. 16, 15).  Jekk wieħed jgħid li jemmen fi Kristu, jkun qed jgħid li jemmen fil-Misteru tal-Għid tiegħu, jiġifieri li l-Missier bagħat lil Ibnu fid-dinja biex ibati u jmut bħala vittma tat-tpattija għad-dnubiet ta’ kull bniedem, u jqum mill-mewt biex igiddeb il-monstru li jbeżża’ lil kull maħluq.  Permezz tal-Misteru tal-Għid, Kristu sar Spirtu li jagħti l-Ħajja ta’ Dejjem lil kull min jemmen fih.  Din il-“Ħajja ta’ Dejjem” mhix xi frażi teoretika, fl-ajru, jew li tfisser biss Ħajja bla tmiem fil-Ġenna.  Il-“Ħajja ta’ Dejjem” imwegħda lil kull min jemmen, tibda minn hawn.  Dan hu mportanti, għax hu dan li jagħmel lill-Kristjan xhud ta’ Kristu, reklam għalih f’dinja li minnha nnifisha hi bla  kapaċita` li temmen fiH. 

 

Read more...
 
HAMISIJIET TA’ SAN GWANN BATTISTA 2017
Written by Frans Galea   
Friday, 21 April 2017

     Nhar il-Ħamis 20 ta’ April tajna bidu għall-Ħamisijiet ta’ San Ġwann bi tħejjija għall-Festa ta’ din is-sena. Fil-5.15pm saret Quddiesa solenni li għaliha kienu mistiedna b’mod speċjali t-tfal flimkien mal-ġenituri tagħhom. Din is-sena l-Ħamisijiet qed jitmexxew minn Dun Charles Sultana, Kappillan tal-parroċċa ta’ San Lawrenz. Fi tmiem il-Quddiesa t-tfal qed jingħataw sticker biex matul dawn id-disa’ Ħamisijet jiffurmaw ritratt kbir tal-istatwa titulari ta’ San Ġwann.

dsc_7911-1024.jpeg
 dsc_7965-1024.jpeg

 

 
L-GHID IL-KBIR
Written by Frans Galea   
Thursday, 20 April 2017

Nhar il-Ħadd 16 ta’ April id-dinja Kattolika ċċelebrat il-Qawmien ta’ Kristu mill-mewt. Fit-8.30am fil-parroċċa tagħna saret Konċelebrazzjoni solenni bis-sehem tal-Kor tal-parroċċa. Fi tmiem il-Quddiesa l-Arċipriet Mons. Daniel Xerri qassam lit-tfal preżenti tifkira żgħira tal-Għid u fid-9.30am ħarġet il-Purċissjoni bil-vara ta’ Kristu Rxoxt. Ħadu sehem il-Fratelli u l-Banda Prekursur.

gh1.jpeg
 gh2.jpeg

 

 
VELJA TA’ SIBT IL-GHID
Written by Frans Galea   
Thursday, 20 April 2017

It-tlett ijiem qaddisa tal-Għid laħqu l-qofol tagħhom nhar is-Sibt 15 ta’ April fil-Velja solenni tal-Għid, li fil-parroċċa tagħna ġiet iċċelebrata fit-8.00pm. Il-Velja bdiet bit-tberik tan-nar u l-mixegħla tal-Blandun, imbagħad kompliet bil-Liturġija tal-Qari, it-tiġdid tal-wegħdiet tal-magħmudija u l-liturġija Ewkaristika. Fi tmiem il-Velja dawk preżenti komplew jaqsmu l-ferħ tal-Għid flimkien waqt bibita li saret fil-Mużew tal-Iskultura.

sgh.jpeg
 sgh1.jpeg

 

 
Il-Bullettin tal-Hadd 16 ta' April 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 16 April 2017
bull_16-4-17_l-ghid_il-kbir-1024.jpg
 
IS-SAHRA TAL-LEJL QADDIS TAL-QAWMIEN TAL-MULEJ MILL-IMWIET (2017)
Written by Frans Galea   
Saturday, 15 April 2017

Din hija il- Liturgija  tas-Sahra tal-Lejl Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

xewkija_irxoxt_2.jpg

 

Il-Festa l-Kbira tal-Insara mad-dinja kollha sseħħ bil-lejl.  Il-Knisja mferrxa ma’ kullimkien fid-dinja tiċċelebra l-lejl.  Għax hu fil-lejl li dejjem isseħħ il-mogħdija tal-Mulej.  Fil-lejl, dejjem tinvadina l-Grazzja.  Fil-lejl, li kull laqgħa ħajja ma’ Kristu sseħħ.  Għax hu l-lejl li huwa sinjal tal-kriżi, tal-inkwiet, tal-biża’, tat-tħassib, tal-uġigħ fiżiku u tal-uġigħ tal-qalb, tal-mard, tal-mewt.  Il-lejl.  Il-bniedem jidħol fil-lejl tal-Istorja tiegħu biex hemm jiltaqa’ ma’ Alla tiegħu.  Hu fil-lejl tal-esperjenza tiegħek li int tiskopri jekk Alla jeżistix jew le.  Alla li hu Mħabba, jiskandaliżżana kif jippermetti l-lejl f’ħajjitna, imma huwa fil-lejl li lilek jiġrulek l-akbar affarjiet f’ħajtek.  Kont fil-lejl meta inti stennejt risposta mingħand dik li xtaqt tagħmilha martek.  Kont fil-lejl meta int stennejt ir-riżultat ta’ eżami li kellu jitfgħek fil-karriera li xtaqt.  Kont fil-lejl meta int kont mimlija wġigħ li wasslek biex sirt omm.  Kont fil-lejl meta stennejt risposta mingħand it-tabib tiegħek.  Il-lejl jimmarka lil ħajjitna. 

 

Huwa bil-lejl li Jahweh dejjem għadda biex iġorr miegħu lil Iżrael.  Kull esperjenza hi Għid, mogħdija mid-dlam għad-dawl, mill-mewt, fiżika jew mentali, għall-Ħajja.  Dan huwa l-lejl li fih inqatel il-Ħaruf fid-dlam tal-Eġittu u b’demmu, li werwer lill-Anġlu tal-mewt, ċappsu l-bibien ta’ djarhom.  Dan huwa l-lejl li fih il-Mulej ħareġ  lil Iżrael mill-Eġittu u qasamlu l-baħar li fih għereq l-Eġittu u twieled Iżrael, sinjal ċar tal-Magħmudija.  Dan huwa l-lejl li fih tkeċċew id-dlamijiet ta’ dnubietna permezz tal-kolonna tan-nar li kienet iddawwal id-deżert u tħarrab  l-annimali u l-għedewwa.  Dan huwa l-lejl li fih Kristu qered il-mewt u qam rebbieħ fuq is-setgħa tal-ħażen.  Dan huwa l-lejl li jdawwal lil ħajjitna għax x’kien jiswielna li twelidna u għexna fuq din l-art li kieku ma ġejniex mifdija u inagħtajna b’wirt il-Ħajja għal Dejjem? 

 

Last Updated ( Thursday, 20 April 2017 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 79 - 104 of 1016