Tuesday, 22 May 2018
           
Home
IL-HAMSA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-GENEROZITÀ TA’ ALLA LI TMUR LIL HEMM MID-DNUB TAGHNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 23 September 2017

Din hija il- Liturgija  tal-Hamsa u Ghoxrin Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

matthew.20.1-16.jpg

 

Alla hu Mħabba u l-Imħabba hi dejjem ġeneruża.  L-oġġett tal-Imħabba ta’ Alla huwa l-bniedem, huwa jien u huwa int.  Għalhekk Alla hu dejjem ġeneruż immens magħna u din il-ġenerożità tiegħu tmur lil hemm mid-dnubiet kollha li nwettqu.  Jekk naslu fit-tmiem tad-dnubiet tagħna, l-Imħabba ta’ Alla għalina tkun qisha għadha se tibda t-tiġrija: ma tgħejja qatt tinagħta, tinagħta u terġa’ tinagħta.  Din il-ġenerożità mmensa u l-Imħabba ta’ Alla ntwerew b’mod spettakulari meta l-Iben niżel jgħammar fostna fil-ġisem ta’ Ġesù ta’ Nazaret.  Mhux biss għammar magħna, u tgħabba bit-tbatjiet tagħna... mhux biss tħassarna u għen lil kull min iltaqa’ miegħu... mhux biss imliena bid-Dawl u l-Għerf tat-tagħlim tiegħu... imma fuq kollox Hu daħal fil-Misteru tal-Għid, u din kienet l-akbar att ta’ ġenerożita li qatt wettaq Alla.  Għalkemm huwa Alla li jista’ kollox, Hu ma jistax jisboq dik il-ġenerożità!

 

Fil-Misteru tal-Għid, Kristu daħal fit-tbatija, fil-Passjoni, fil-Mewt u fil-Qawmien Glorjuż.  Dan hu l-Misteru tal-Għid.  Imma xi tfisser din l-għotja, din il-ġenerożità?  Xi jgħidlek lilek u lili dan il-Misteru tal-Għid li Kristu ġie biex jgħix u jġarrab?  Importanti li mhux biss inkunu nafu imma li dan l-għarfien isir ħuġġieġa nar f’qalbna, ibiddilna, jsir Imħabba reċiproka lejn dak Alla li ħabbna tant u jqaċċatt minna l-irbit tal-egoiżmu biex inkunu nistgħu ninagħtaw għal ħutna l-bnedmin.  Ovvjament dan ma jistax ikun xogħolna.  Dan hu xogħol l-Ispirtu Qaddis ta’ Alla.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 17 ta' Settembru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 17 September 2017
17_sett_12.jpg
 bullettin_17-09-2017-1024.jpg
 
L-ERBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-MAHFRA TURI MIN AHNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 16 September 2017

Din hija il- Liturgija  ta' L-Erbgha u Ghoxrin Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

apostle_paul.jpg

Il-bniedem minn dejjem kien ħlejqa reliġjuża.  Minn meta kien jgħix fl-għerien u beda jibni t-tempji megalitiċi, il-bniedem għaraf li xejn ma jsir mix-xejn, u li  “Id Qawwija” kienet ħalqet lilu u l-univers ta’ madwaru, u fuq kollox għaraf li hu kellu bżonn lil dan ix-“Xi Ħadd” misterjuż.  Minn dan il-ħsieb twieldu r-reliġjonijiet kollha.  Il-bniedem beda jfittex lil Alla u jipprova jibni relazzjoni miegħu.  Iktar kemm beda għaddej iż-żmien, dawn ir-reliġjonijiet iktar bdew jimmaturaw.  Dam il-bniedem ma għadda għall-kunċett ta’ “Alla Wieħed”, imma fil-poplu ta’ Iżrael, Alla beda juri lilu nnifsu.

 

Matul din il-mixja ta’ maturazzjoni, l-bniedem għaraf id-dgħufija tiegħu u beda jħoss il-bżonn li l-azzjonijiet tiegħu ikunu kkontrollati minn liġijiet.  Għalhekk l-ewwel kodiċi ta liġijiet kienu ta’ natura reliġjuża.  Kull reliġjon kellha xi tip ta’ liġijiet: jekk il-bniedem jobdi kien ikollu lil Alla, jew l-allat, biex jgħinu, jekk le kien jibqa’ bla għajnuna.  Din hi ideja primittiva ħafna u li għadha timmarka  anke lil moħħ tagħna, tant li wieħed ma jimmaġinax reliġjon mingħajr xi tip ta’ liġijiet morali.  Anzi mill-ewwel  ngħaqqdu l-kunċett ta’ Alla ma’ liġijiet, mal-mod morali ta’ kif wieħed għandu jgħix f’soċjetà. 

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 10 ta' Settembru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 10 September 2017
bullitin_10-9-17-1024.jpg
 bullettin_10-09-2017-1024.jpg
 
IT-TLIETA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) GHANDNA B{ONN KNISJA OMM LI TWIDDIBNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 09 September 2017

Din hija il- Liturgija  tat-Tlieta u Ghoxrin Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

ezekiel_prophet.jpg

 

Alla huwa Mħabba u l-Imħabba ma tisforza lil ħadd.  Din hija ċ-ċavetta li biha wieħed jista’ jħoll il-Misteru tal-ħażen fid-dinja.  Kieku ried, Alla seta ħalaq kollox ipprogrammat għat-tajjeb biss, imma b’hekk kien joħloq dinja ta’ “robots” u mhux bnedmin ħielsa.  Dan, l-Imħabba ma tistax tagħmlu.  L-Imħabba vera tħalli lil maħbub jew lil maħbuba fil-libertà.  L-ebda ġuvni ma jista’ jisforza tfajla biex tħobbu.  L-Imħabba jew hija ħielsa jew xejn.  Jista’ jbeżżagħha jew jisforzaha b’elf mod, imma lil qalbha ma jirbaħhiex b’daqshekk.  U Alla li hu l-espert per eċċellenza tal-Imħabba, dan jafu ħafna ħafna iktar minna. 

 

Ħafna ma jidħlux fil-profond ta’ dan li qed ngħidu u jagħmlu l-mistoqsija ta’ dejjem: “Jekk Alla jħobbna daqshekk, kif iħalli tant inġustizzji fid-dinja, tant traġedji, tant kruha?”

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 3 ta' Settembru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 03 September 2017
 3-9-17-1024.jpg
 bullettin_03-09-2017-1024.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 79 - 104 of 1075