Friday, 19 January 2018
           
Home
Bl-imhabba ssewwi, tfejjaq, trawwem, issewwi kollox
Written by Mary Xerri   
Monday, 08 November 2010

 Bl-imħabba ssewwi, tfejjaq, trawwem, isewwi kollox.

Mario Tabone Vassallo 

Bl-imħabba ssewwi, tfejjaq, trawwem, isewwi kollox.

Il-Gens 6 ta'Novembru 2010

Dan l-aħħar mort Żaragoża għall-għarrieda. Belt issaħħrek, bi pjazza ewlenija tgħaġġeb bi ġmielha u b'nies dħulin. F'dil-pjazza tawwalija hemm tliet knejjes, waħda isbaħ mill-oħra. Insemmi l-Bażilika tal-Madonna tal-Pilar u s-Seo, il-Kattidral.

Dan tal-aħħar kien moskea li għall-ħdax-il seklu nbidlet f'katidral. Teżor arkitettoniku, mogħni b'kappelli kbar Barokki u Rinaxximentali, skulturi u pitturi u kollezzjoni ta' tapezzeriji mill-bidu tal-ħmistax-il seklu sa nofs is-seklu sittax. Fl-istess pjazza hemm, taħt l-art, il-foru Ruman, swar Rumani u torri Medjevali fuq sisien Rumani. Dan barra palazzi tas-sittax-il seklu.

Il-Bażilika mogħnija b'ħafna koppli u kampnari tgħaxxqek fuq ġenb tal-pjazza minn naħa u timrah fix-xmara Ebro fuq il-ġenb l-ieħor. Fiha miżmuma l-kolonna li t-tradizzjoni tgħid ġabet il-Madonna magħha meta żaret lil San Ġakbu l-Appostlu fis-sena 40AD.

Hu lok ta' devozzjoni kbira u dil-kolonna dejjem imlibbsa l-isbaħ damask. Fuqha hemm statwa ċkejkna tal-Madonna bil-Bambin. Kollox f'kappella mibnija taħt waħda mill-koppli. Biex tara l-koppla tal-bażilika, il-koppla tal-kappella miftuħa bi twieqi kbar. Bażilika enormi u sabiħa. Żortha bosta drabi. Quddies ħemel, fuq l-artal maġġur u fuq l-artal ta' dil-kappella.

Ridt nisma' quddiesa wkoll fil-kappella u mort għal tal-4pm. Mort nofs siegħa qabel, iżda meta waslu l-4.30pm u ma bdietx, staqsejt. Kulmin kien hemm kien mistagħġeb bħali li ma fiġġx qassis; kienet tħassret, manku avviż imkien. Smajt tal-5pm fil-maġġur, mogħni b'reredo ta' tmiem il-ħmistax-il seklu skolpit fl-alabastru, enormi, mirqum, miżgħud bi xbihat ta' qaddisin. Quddiemu artal tal-fidda u żewġ kandelabri enormi tal-fidda. Żort dil-knisja u oħrajn bosta drabi u smajt bosta quddies, iżda mhux fuq il-ġmiel kollu li ridt nitħaddet miegħek.

Fl-ewwel quddiesa li smajt, dik posposta mill-4pm għall-5pm, kien hemm pellegrinaġġ ta' nies minn belt oħra b'konfraternità ta' Madonna oħra, bil-pavaljuni proċessjonali. Il-quddiesa kienet konċelebrata. Wara l-Vanġelu l-predikatur qal li l-Madonna tal-konfraternità u dik tal-Pilar u l-Madonni l-oħra kollha, huma kollha l-istess waħda.

Ma kienx jitkellem Kastillan mgħaġġel wisq. Għalhekk stajt nifhem il-kotra ta' dak li qal. Laqatni l-iktar x'ħin staqsa, b'sempliċità mill-ikbar: "X'għandna nitolbuha lill-Madonna?" Irrisponda hu stess: "Għandna nitolbu biss li l-Madonna tgħallimna nħobbu. Kull meta nitolbu u lil kull min nitolbu, għandna biss nitolbu li nitgħallmu nħobbu."

Issa din min jaf kemm smajtha qabel, iżda laqtitni b'mod ikbar; seta' kien il-predikatur jew il-lokal. Iżda kemm hu tassew hekk. Alla Hu Mħabba, l-istess kif il-Fidi hi t-Tama. Ma tistax tgħaddi mingħajr it-tnejn. Bihom ma tinħtieġ xejn iktar. Bl-imħabba ssewwi, tfejjaq, trawwem, isewwi kollox. Jekk tassew tħobb, ma tabbużax lil min tħobb sesswalment. Jekk tassew tħobb, ma tinqediex minn għajrek u wara tarmih/a bħal paljazza maħmuġa. Lanqas tidħol fid-diskussjoni ta' kondom jew le. Ħobb u gawdi d-don tas-sess fil-kuntest tal-imħabba. Hekk l-abbużi jitwarrbu waħedhom.

Iżda fit-tagħlim tal-kelma, l-imħabba baqgħet biss kelma, ma saritx il-kew, l-essri tagħna. Biex tiżra' l-imħabba trid tkun fik. Mhux hekk biss, trid tidher, tixgħel fik. Mhux lakemm tlissinha, trid tgħaddiha bħan-nefħa tar-ruħ li Alla ta lil Adam; aħfirli l-allegorija romantika, ktibtha biex niftiehmu. Jekk tħobb ma twarrabx lil martek / żewġek, ma tabbużax mit-tfal, ma tabbużax minnek innifsek bid-drogi jew eċċessi oħra. Jinħtieġ li nitgħallmu nħobbu. Is-setgħa tal-imħabba, l-iktar għodda setgħana.
  

 
L-Intenzjonijiet tal-Papa
Written by Mary Xerri   
Monday, 08 November 2010

L-Intenzjonijiet tal-Papa

L-Intenzjonijiet tal-Papa għal Novembru huma biex il-vittmi tad-droga jew dipendenzi oħra, permezz tal-appoġġ tal-komunità Nisranija, jiskopru l-qawwa ta' Alla li jsalva, biex ibiddlu ħajjithom radikalment. L-intenzjoni missjunarja hi biex il-knejjes tal-Amerika Latina jsegwu l-missjoni proposta mill-isqfijiet tal-kontinent u jagħmluha parti mill-missjoni universali tal-poplu ta' Alla.

 
Il-Familja u l-Hajja umana
Written by Mary Xerri   
Monday, 08 November 2010

 

Il-Familja u l-ħajja umana

Waqt l-omelija, fl-okkażjoni tal-festa ta' Sant'Ursula li saret illum [il-Ħamis 21 ta' Ottubru 2010] fil-Katidral t'Għawdex, l-Isqof Mario Grech wassal dan il-messaġġ:

Wieħed japprezza li hawn bnedmin li tant iħobbu l-ħajja li jixtiequ jgħinu biex tintrebaħ l-infertilità. Ikun jagħmel dmiru meta l-bniedem jgħożż u jġib 'il quddiem il-ħajja; imma għax mhux sid il-ħajja, il-bniedem jista' biss jilqa' l-ħajja bħala don minn Alla. Il-ġenituri għandhom dritt għall-att li jista' jwassal għat-tnissil tal-ulied, iżda l-ulied ma huma dritt ta' ħadd.  Meta l-ulied isiru oġġett ta' gratifikazzjoni personali, dan imur kontra d-dinjità umana tagħhom. Huwa għalhekk li l-att prokreattiv ma jistax jinfired mill-att unittiv tar-raġel u l-mara li, għax jinħabbu, ingħaqdu fiż-żwieg.

Il-familja mibnija fuq żwieġ hija l-ambjent naturali fejn jitnisslu u jitwieldu l-ulied.  Min inissel l-ulied għandu jkun responsabbli biżżejjed li lil uliedu jiggarantilhom ambjent ta' familja fejn l-ulied isibu min iħobbhom u fejn huma jistgħu jħobbu.  Iċ-ċivilità tkun tonqos serjament jekk toftom minn xulxin it-tnissil tal-ulied mill-kuntest tal-familja.

Meta titnissel il-ħajja umana din għandha d-dritt li tkun rispettata u megħjuna.  Tkun offiża lid-dinjità tal-persuna, anke jekk tkun għadha kif tnisslet, jekk tiġi "ipparkjata" fil-freezer għal meta jkun hemm bżonnha.  Jekk ma tinħoloqx l-okkażjoni biex dik il-"persuna" tiġi impjantata fil-ġuf,  x'garanzija hemm li din ma tintremiex?

Wieħed jawgura li x-xjenza u l-medicina, b'rispett lejn in-normi etici, iħarsu l-ħajja umana mill-mument tat-tnissil naturali sal-mewt naturali.  Ikun ħafna xieraq li soċjetà jkollha liġijiet li verament jirrispettaw id-drittijiet taċ-ċittadini, partikularment ta' dawk l-aktar dgħajfa għax ikunu għadhom kemm tnisslu.

 
Messagg mill-Isqof Mario Grech
Written by Frans Galea   
Thursday, 04 November 2010
MARIUS GRECH 

EPISCOPUS GAUDISIENSIS

                                         KOMUNIKAT LID-DJOĊESIDWAR IL-KUNDIZZJONI TA’ MONS NIKOL CAUCHIISQOF EMERITUS TA’ GĦAWDEX   Wara li bħal-lum ġimgħa l-Isqof Nikol Cauchi ddaħħal l-isptar u l-kundizzjoni tiegħu kienet kritika ħafna; billi huma ħafna dawk li b’interess u rispett lejn l-Isqof Cauchi qed jistaqsuna jew jiktbulna biex ikunu jafu kif għadda; nikkomunikalkom illi l-Isqof Cauchi kuljum qed jagħmel progress sinifikattiv. Barra mill-fatt li l-mediċina ħadmet fuqu, l-attenzjoni u l-kura li tah l-istaff kemm fl-iSptar Ġenerali ta’ Għawdex kif ukoll fl-iSptar Mater Dei għenu biex minn nhar it-Tlieta Mons Cauchi m’għadux f’induced coma u beda jikkomunika bis-sinjali u bil-kitba. 
Last Updated ( Thursday, 04 November 2010 )
Read more...
 
Messagg ta' Mons Isqof Mario Grech
Written by Mary Xerri   
Wednesday, 06 October 2010

FORZI TA MALTA - DIFIZA TAL-HAJJA

Dalghodu, il-Gimgha, fil-Kon-Katidral ta' San Gwann, Mons Isqof Mario Grech mexxa koncelebrazzjoni fl-okkazzjoni tal- 40 anniversarju mil-fondazzjoni tal-Forzi Armati ta Malta. Fl-omelija tieghu l-Isqof Grech wassal dan il-messagg:

"Fi zmienijiet ta paci bhal taghna, il-Forzi Armati ta Malta ghandhom missjoni li jiddefendu l-hajja. Hafna drabi biex il-hajja, specjalment ta min hu dghajjef, zghir jew vittma, tigi mharsa jehtieg jittiehdu decizjonijiet u azzjonijiet azzardati u kuraggjuzi b'riskju li ma jghobux lil kulhadd!

Spiss nisemghu bl-interventi tal-membri tal-Forzi Armati f'attivita biex jigu salvati persuni f'periklu li jintilfu fl-ibhra.

Wiehed japprezza l-azzjoni f'waqtha tal-Forzi Armati biex jitrazznu dawk li jittraffikaw id-droga - sustanza omicidjali li tkisser individwi u familji.

Il-Forzi Armati gie li jintervjenu biex ma jkunx hemm traffikar tal-persuni. Ghax hemm nies bla skruplu li japproffittaw mit-tamiet ta persuni li jixtiequ jibdew hajja gdida u jitilquhom bejn sema u bahar b'riskju kbir ghal hajjithom.

Din il-hidma mhix hafifa, specjalment kontra l-kriminali tat-traffikar tad-droga u n-nies. Sfortunatament hemm min ghandu l-qawwa tal-flus u jipprova jikkorrompi; hemm min juza l-arma tat-terrorismu biex ibezza lil min jixtieq jahdem; hemm ukoll min irnexxilu jikseb l-protezzjoni ta l-amministrazzjoni u tal-politici.

Napprezza l-impenn ta l-Istat li permezz tal-Forzi Armati u l-Korp tal-Puluzija qed jindirizza dawn il-problemi. Konvint li f'dawn l-istituzzjonijiet hemm persuni onesti, validi u gentlomi li jridu jiddefendu l-hajja.

Pero l-fatt li llum f'pajjizna d-droga tista tinkiseb b'facilita u sikwit nerfghu vittmi godda mill-art; il-fatt li l-bahar ghadu qabar miftuh biex jidfen tant persuni nvoluti fit-traffikar klandestin, ifisser li hemm min suppost qed jghasses imma xi darba qed jonghos!

Nawgura li l-membri tal-Forzi Armati jkollhom genbejhom mhazmin bil-verita dwar il-valur assolut ta kull hajja. Inheggighom jilbsu l-kurazza tal-gustizzja li taghti lil kulhadd dak li haqqu minghajr ma thares lejn il-kulur tal-gilda jew il-posizzjoni socjali ta dak li jkun.Il-gustizzja trid tkun imsiehba mill-imhabba peress li xi darba l-gustizzja legali wahidha mhix bizzejjed - summum ius, summa iniuria!

B'dan il-mod il-Forzi Armati jkomplu joffru garanzija ghall-harsien tal-hajja tac-cittadini u l-istorja taghhom tkun glorjuza kif kienet matul dawn l-40 sena.

Last Updated ( Wednesday, 06 October 2010 )
 
Messagg ta' Mons Isqof Mario Grech
Written by Mary Xerri   
Wednesday, 29 September 2010

Bżonn ta’ bilanċ fil-familja 

 Messaġġ ta’ Mons Isqof Mario GrechSeminar għall-membri tal-Kummissjonijiet Parrokkjali Familja, Koppji animaturi Mixja Għarajjes u Saċerdoti responsabbliĊentru ta’ Kana, Rabat, Għawdex – Is-Sibt 25 ta’ Settembru 2010 
 
Meta  dalgħodu (is-Sibt 25 ta’ Settembru 2010) fiċ-Ċentru ta’ Kana, Victoria, Għawdex, l-Isqof Mario Grech ikkonkluda Seminar organizzat mill-Kummissjoni Familja tad-djoċesi t’Għawdex għall-koppji li qed iwettqu ħidma pastorali fil-parroċċi mal-għarajjes u l-familji, huwa wassal dan il-messaġġ: 
 
“In-nuqqas ta’ bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħin hieles qed ikun kawża ta’ problemi fil-ħajja tal-koppji u tal-familji. Il-kompetizzjoni tas-suq u l-mira li jinkiseb il-profitt massimu qed iwasslu biex mhux biss ikunu ssagrifikati d-drittijiet tal-ħaddiem, imma wkoll id-drittijiet tal-familja!
Mhux biss dejjem qed jitnaqqar il-ħin liberu li wieħed jista’ jiddedika għall-familja, imma xi drabi hemm fostna imprendituri li jorganizzaw huma stess il-ħin liberu tal-ħaddiema tagħhom b’mod u manjiera li jfixklu l-ħajja taż-żwieġ u l-familja!  Il-mod kif wieħed iħares lejn ix-xogħol jinfluwenza l-għażliet tiegħu fil-kuntest tal-familja, ir-relazzjonijiet bejn l-għarajjes, bejn il-koppja miżżewġa u bejn il-ġenituri u l-ulied. Meta persuna tinħakem fl-ingranaġġi tax-xogħol, tiftaqar il-kwalità tal-komunikazzjoni mal-ohrajn u wieħed ma jibqagħlux ħin biex jinvesti fil-ħbiberija, fil-kultura, sports, eċċ
Meta jintrikeb mill-għejja tax-xogħol, hemm ir-riskju li l-bniedem ma jħarisx lejn il-ftit ħin liberu bħala ħin biex jinvesti fir-relazzjonijiet familjari, imma pjuttost bħala mezz ta’ ħarba mir-realtà, u biex jinsa jfittex okkażjonijiet tal-massa u storbjużi; għalhekk, hekk anke il-ħin liberu jitlef it-tifsira tiegħu. Ix-xogħol huwa barka meta jgħin fl-iżvilupp sħiħ tal-persuna; imma importanti li jkunu rispettati l-aspetti kollha tal-bniedem: dak individwali, familjari u komunitarju. Huwa fatt li minħabba l-ħin twil applikat għax-xogħol, l-individwaliżmu qed jikber u kemm il-bniedem kif ukoll il-familja kull ma jmur qed dejjem jinqatgħu għalihom! 
 
Ix-xoghol stabli huwa serħan il-moħħ mhux biss ghal ħaddiem, imma ukoll għall-familja. Meta l-impjiegi jkunu ncerti u d-dħul ma jkunx assigurat, kemm l-haddiem kif ukoll l-familja tieghu jew taghha jsibu ruhhom f’sitwazzjoni mhix soda u dan normalment jiġġenera tensjoni u uzu u tqassim sbilancjat tal-hin li l-familja tkun tixtieq tirriserva ghaliha! Politika favur il-familja tieħu ħsieb kemm l-ekonomija tal-familja kif ukoll it-tisħiħ tar-relazzjonijiet familjari. Għalhekk, jekk irridu ngħinu lill-familja, huwa l-mument li niskopru l-valur tal-ħin flimkien, partikularment fil-Jum tal-Ħadd li, barra li huwa jum ta’ festa reliġjuża, huwa wkoll jum ta’ festa għall-familji.   Il-Pjan Pastorali  għal din is-sena għad-djoċesi t’Għawdex jaħseb biex jgħin lill-komunità Nisranija tapprezza aktar l-Ewkaristija (Quddiesa) tal-Ħadd bit-tama li nerġgħu rroddu lill-Ħadd it-tifsira proprja tiegħu: il-Jum tal-Mulej, tal-bniedem, tal-familja u tal-komunità. Nistieden li kull komunita nisranija biex frott ta riflessjoni u talb, taghmel is-suggerimenti taghha lil min hu responsabli biex isir l-aġġornament liturġiku li hemm bzonn halli ma nibqgħux “naħlu” il-jum tal-Ħadd. Mhux ġust li fil-jum tal-Hadd wieħed imur il-knisja għal quddiesa u flok ma jieħu sehem f’”celebrazzjoni”, jkollu jissaporti jew jittollera l-azzjoni liturgika!  Proprju nhar il-Ġimgħa li għaddiet ġiet ippubblikata ittra li l-Papa Benedittu kiteb lill-Kardinal Ennio Antonelli li huwa l-President tal-Kunsill Pontifiċju għall-Familja dwar il-Laqgħa Dinjija għall-Familji li ser issir f’Milan fl-2012.  F’din l-Ittra, il-Papa ħabbar li t-tema għal din il-ġrajja mondjali ser tkun: “Il-Familja: xogħol u ħin liberu” – xieraq li l-familji tagħna, il-gruppi u l-parrocci jagħmlu riflessjoni u tħejjija għal din il-ġrajja. Fl-istess Ittra l-Papa ħabbar li s-sena li ħejja niċċelebraw it-30 anniversarju tal-Eżortazzjoni Apostolika tal-Papa Ġwanni Pawlu II Familiaris Consortio. Nappella lil dawk kollha li għandhom għal qalbhom il-ġid tal-familji tagħna biex nerġgħu naqbdu f’idejna din il-magna charta tal-pastorali tal-familja, speċjalment fiċ-ċirkustanzi li qegħdin ngħixu fihom, fejn hemm bżonn tasal il-bxara t-tajba dwar il-familja. Irrodd ħajr lil Dun Anton Teuma, Delegat tiegħi għall-pastorali tal-Familja fid-djoċesi, kif ukoll lill-Kummissjoni Djoċesana Familja, lilom koppji membri tal-Kummissjonijiet Parrokkjali Familja u lill-Moviment ta’ Kana li f’ħidma flimkien qed iwettqu azzjoni pastorali sfieqa mal-għarajjes, il-koppji miżżewġa u l-familji. Il-preżenza ta’ wċuħ ġodda f’dawn il-Kummissjonijiet tagħmlilna kuraġġ għax hija konferma tal-vitalità tal-ħajja Nisranija fil-parroċċi tagħna.  Ta’ dan kollu nrodd ħajr lil Alla u nitolbu jżomm idejh fuqhom.
Last Updated ( Wednesday, 29 September 2010 )
 
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > End >>

Results 781 - 806 of 1033