Friday, 19 January 2018
           
Home
AGENZIJI KATTOLICI DIZAPPUNTATI BL-IMPENN TAL-PAJJIZI TAL-G8 U L-G 20
Written by Mary Xerri   
Monday, 12 July 2010

G8 and G20 summit

“Il-wegħda solenni ta’ vot ta’ $7.3 biljun, inkluż $5 biljuni mill-pajjiżi tal-Ġ8, mhix biżżejjed biex jitwaqqfu l-imwiet bla bżonn ta’ miljuni ta’ nies inkluż nisa tqal u tfal żgħar. Lanqas ma hu biżżejjed li l-pajjiżi tal-Ġ8 jgħidu li qed jerfgħu r-responsabbiltajiet tagħhom”.

Dan qaluh rappreżentanti ta’ gruppi kattoliċi ta’ għajnuna.

“Ninsabu diżappuntati bil-mexxejja tal-Ġ8”, qal Michael Casey, direttur eżekuttiv tal-Organizzazzjoni Kattolika Kanadiża għall-iżvilupp u l-paċi. Huwa kien qed jagħti reazzjonijiet għas-summit tal-aħħar ġimgħa ta’ Ġunju f’Huntsville, Ontario. “Huwa falliment”, qal Alexis Anagnan mill-Aġenzija Kattolika Franċiża ta’ għajnuna WORLD SOLIDARITY.

Bħala msieħba tal-aġenzija umanitarja u ta’ żvilupp fi ħdan il-Knisja Kattolika, CARITAS INTERNATIONALIS, iż-żewġ organizzazzjonijiet tefgħu pressjoni fuq il-mexxejja tal-Ġ8 sabiex dawn jimpenjaw irwieħhom għat-tħassib ta’ saħħet in-nisa u t-tfal, b’mod partikolari, taħt l-inizjattiva ta’ Muskoka.

Il-gruppi ta’ żvilupp appellaw ukoll lill-grupp ta’ pajjiżi tal-Ġ20 fis-summit ekonomiku ta’ Toronto sabiex jeskalaw l-isforzi tagħhom għat-tnaqqis tal-faqar estrem madwar id-dinja sas-sena 2015, kif stabbilit fil-miri ta’ żvilupp tal-Millenju mill-Ġnus Maqgħuda. Minkejja kollox, rappreżentanti tal-ikbar ekonomiji fid-dinja fiż-żewġ summits, kienu ffukati fuq tħassib ieħor relatat mar-riċessjoni dinjija li tissokta.

Finalment, id-Direttur tal-Biblical Justice Consultancy, ir-Redemptorista Fr Paul Hansen, qal li “dħana f’dinja fejn l-unika lingwa li jimportana minnha hi dik ekonomika”.

 
SPANJA TIPPREPARA GHAZ-ZJARA STORIKA TAL-PAPA
Written by Mary Xerri   
Monday, 12 July 2010

Pope in Spain

Il-vjaġġ tal-Papa Benedittu XVI lejn Spanja fix-xhur li ġejjin għas-sena ġubilari li tfakkar lil Ġakbu l-Appostlu hu l-ewwel vjaġġ fl-istorja – l-ebda Papa qatt ma mar Spanja għal dit-tip t’attivita. Benedittu XVI se jasal Santiago fis-6 ta’ Novembru.

Dan ikkonfermah l-Arċisqof Julian Barrio f’konferenza tal-aħbarijiet dwar iż-żjara tal-Papa.

L-Arċisqof f’Santiago tkellem dwar l-uniċita ta’ dan il-vjaġġ: “Hi l-ewwel darba fl-istorja tal-Knisja li f’sena qaddisa l-Papa esprima x-xewqa li jiġi”. Qal hekk waqt li kkjarifika li l-Papa Ġwanni Pawlu II kien żar il-Belt fl-1982 – li kienet sena ġubilari – “pero kien għamel hekk fl-okkażjoni ta’ żjara pastorali li dik is-sena għamel fi Spanja. F’din l-okkażjoni l-Papa esprima x-xewqa li jiġi u għalhekk in-natura eċċezzjonali ta’ din l-attivita”.

Fiċ-ċelebrazzjoni tal-appostlu Ġakbu hemm is-sena ġubilari kull darba li l-25 jum tax-xahar ta’ Lulju, festa tiegħu, jaħbat il-Ħadd.

Last Updated ( Monday, 12 July 2010 )
 
IL-VATIKAN JIKKONFERMA IL-VJAGG TAL-PAPA FIR-RENJU UNIT
Written by Mary Xerri   
Monday, 12 July 2010

Pope to visit UK

Kelliemi għall-Vatikan qed jikkonferma ż-żjara li l-Papa ppjana li jagħmel fir-Renju Unit bejn is-16 u d-19 ta’ Settembru li ġej. Fi stqarrija għall-istampa maħruġa mill-Uffiċċju Stampa tal-Vatikan, id-Direttur Ġiżwita Federico Lombardi afferma “l-aċċettazzjoni tal-istedina tar-Reġina Eliżabetta II, tal-konferenzi episkopali tal-Ingilterra u Wales u tal-iSkozja min-naħa tal-Kap tal-Knisja Kattolika”.

Il-Ġiżwita kompla jikkonferma ż-żjara tal-Papa lir-Reġina fil-Palazaa ta’ Holyroodhouse f’Edinbera. Qal li l-Papa “se jkun qed jippresiedi wkoll iċ-ċelebrazzjoni ewkaristika f’ Bellahouston Park fi Glasgow. F’Londra “huwa se jiltaqa’ f’Westminister Hall ma’ rappreżentanti tad-dinja politika, mill-qasam tal-kultura u minn dak tan-negozju”. L-istqarrija żiedet li l-Papa se jipparteċipa f’ċelebrazzjoni ekumenika f’Westminister Abbey u se jippresiedi ċelebrazzjoni ewkaristika fil-katidral ta’ Westminister, kif ukoll vġili ta’ talb f’Hyde Park.

Patri Lombardi ssokta li “finalment il-Papa se jippresiedi ċelebrazzjoni tar-rit tal-beatifikazzjoni tal-Venerabbli, il-Kardinal John Henry Newman f’Cofton Park, Birmingham.

It-tema magħżula għaż-żjara tal-Papa “Heart Speaks Unto Heart” tirrifletti l-kliem tal-Kardinal Newman u t-tama li l-qlub ta’ ħafna nies jintmessu f’din l-attivita.

Last Updated ( Monday, 12 July 2010 )
 
IL-PAPA F’CASTELGANDOLFO MILL-ERBG&A
Written by Mary Xerri   
Saturday, 10 July 2010

Pope at Castel Gandolfo

Il-Papa Benedittu XVI minn nhar l-Erbgħa se jkun f’Castel Gandolfo għall-perjodu tas-sajf.

Dan sar pubbliku mill-Prefettura tal-Casa Pontificia permezz ta’ stqarrija għall-media maħruġa mill-Uffiċċju Stampa tal-Vatikan.

“Matul is-sajf mhu se jsiru ebda udjenzi speċjali u privati”, qalet l-istqarrija. L-Erbgħa 14, 21 u 28 ta’ Lulju lanqas mhu se jsiru udjenzi ġenerali.

Fil-Ħdud u s-Solennitajiet matul is-sajf, l-Angelus se jkun iċċelebrat minn Castel Gandolfo. L-udjenzi ġenerali jissuktaw imbagħad minn nhar l-Erbgħa 4 t’Awissu.

 
IL-FAMILJA BENNIENA TAL-VOKAZZJONI
Written by Mary Xerri   
Tuesday, 06 July 2010
  Sintesi ta l-omelija li ghamel l-Isqof Mario Grech il-bierah il-Hadd, waqt pontifikal li qaddes fil-parrocca ta l-Gharb fl-okkazzjoni tal-festa tal-Vizitazzjoni tal-Madonna lil Elizabetta.

Wahda mill-isfidi li ghandu l-bniedem illum hija li jipprova ma f’hajtu ma jaqbadx triq li ma tkunx triqtu. Miskin hu dak li jsib ruhu qed jaghmel xoghol li ma jkunx ghal qalbu jew ma jkunx konvint mill-istat li jkun ha! Biex ikun f’paci mieghu nnifsu u jkun jista jipproduci, il-bniedem ma jistax jizbalja l-vokazzjoni tieghu.  

 F’termini psikologici, wiehed ma jistax ma jkunx jaf lilu nnifsu. Huwa ghandu janalizza x’inhuma l-inklinazzjonijiet naturali, ix-xewqat profondi u l-abilitajiet tieghu biex imbaghad f’hajtu jkun jista jaghmel ghazliet halli jhossu nwettaq u rejalizzat. Hekk bl-ghazliet partikulari li jaghmel huwa jkun qed iwiegeb ghal vokazzjoni tieghu biex hu jkun hu u mhux dak li hadd iehor jew ic-cirkustanzi jriduh li jkun. F’termini teologici, il-bniedem tal-fidi jemmen li Alla, ghax ihobb lil bniedem, ghandu pjan individwali ghal kull persuna. Alla jaghmel sejha lil bniedem u dan jibqa fil-liberta jekk iwegibx jew le ghal din il-vokazzjoni.Fost il-kawzi li jistghu jwasslu lil bniedem biex jizbalja fl-gharfien tas-sejha tieghu, hemm in-nuqqas ta kuncetti cari ta dak li l-bniedem irid f’hajtu. Per ezempju, il-bniedem jhossu migbud ghaz-zwieg, imma imbaghad huwa konfuz dwar x’inhi n-natura taz-zwieg!  Raguni ohra li tista twassal biex bniedem jaghti determinazzjoni zbaljata lil hajtu, hija n-nuqqas ta liberta. L-influwenzi u l-kundizzjonamenti ta zmienijietna facli jnaqqru l-helsien li suppost igawdi l-bniedem meta jigi biex jaghmel ghazliet fundamentali. Il-familja hija l-“guf” li fih titwieled u tikber il-vokazzjoni [fis-sens wiesa tal-kelma] ta l’individwu.  Il-familja hija l-benniena fejn titrabba u hija kkurata l-vokazzjoni. Il-familja hija l-mixtla fejn iz-zerriegha tal-vokazzjoni, tinzera, tnebbet u tarma!  Il-kapacita tat-tfal li jaghrfu l-valur tal-hajja u r-responsabilita taghhom li jimmiraw ghal ideali gholja, tiddependi hafna mix-xhieda tal-genituri li huma kuntenti bil-vokazzjoni taghhom.  Din il-kapacita tal-familja li tincidi b’mod diskrett imma effikaci fit-tfittxija tal-vokazzjoni tal-membri taghha, tinsab fil-kapacita edukattiva taghha. Il-familja li teduka hija dik li tghin lil membri taghha jgharfu lilhom infushom, l-aktar billi jsiru konxji tal-potenzjal interjuri ta kull wiehed. Flimkien mal-kodici genetiku, kull persuna ghandha “kodici vokazzjonali” jew “programm ta hajja unika”; jekk dan il-programm ikun rispettat, il-persuna tghix hajjitha!  Biex il-membri fi hdana jifthu u jwettqu dan il-programm vokazzjonali, l-familja teduka ghal-valuri umani: onesta, sincerita, gustizzja, imhabba, ghaqal etc.  Imbaghad il-familja li trid tkabbar il-“vokazzjoni nisranija”, trid ukoll teduka fil-fidi billi tghin lil membri jfaslu hajjithom taht il-harsein t’Alla. Il-Knisja, permezz tal-Koncilju Vatikan II, ma theddix tishaq fuq il-missjoni edukattiva tal-familja. Infatti l-genituri ghandhom id-dmir gravi li jedukaw ghaliex huma l-ewwel edukaturi principali. Id-dritt taghhom bhala edukaturi huwa dritt originali u primarju, insostitwibli u inaljenabli, li la ghandhom iceduh u anqas ihallu li min jehodulhom. Bil-prudenza kollha huma jghinu lil uliedhom fl-ghazla tal-vokazzjoni taghhom.  L-ikona tal-Visitazzjoni tal-Madonna lil Santa Elizabetta tipprezentalna zewg nisa li huma tqal – wahda ggor fi hdanha lil Gesu u l-ohra lil Gwanni l-Battista. Il-guf ma jiggenerax biss hajja bijologika, imma hajja umana li jekk tircievi l-ghajnuna biex timmatura, twassal ghal generazzjoni gdida.  Kif Marija u Elizabetta weldu lil uliedhom u ghinuhom biex jikbru “fiz-zmien, fl-gherf u fil-grazzja”, hekk kull genitur fi kuntes tal-familja jista jghin hafna biex l-ulied jaghrfu l-vokazzjoni taghhom u jsegwuha. Dan huwa s-sigriet ta hajja kuntenta u producjenti.
Last Updated ( Tuesday, 06 July 2010 )
 
GIMGHA TA’ TALB GHALL-GHAQDA NISRANIJA 2011: IT-TEMA MAGHZULA MILL-KNEJJES TA’ GERUSALEMM
Written by Mary Xerri   
Monday, 05 July 2010

Christian Unity

It-tema tal-44 edizzjoni tal-ġimgħa ta’ talb għall-għaqda nisranija 2011, li saret l-ewwel darba fl-1968,  hija “One in the apostles’ teaching, fellowship, breaking of bread and prayer”, magħżula minn grupp ta’ mexxejja nsara minn Ġerusalemm, inkluż Michel Sabbah, il-Patrijarka Latin Emeritus ta’ Ġerusalemm Munib Younan, l-Isqof tal-Knisja Luterana Evanġelika fil-Ġordan u l-Art Imqaddsa u membri oħra tal-Patrijarkat Grieg Ortodoss ta’ Ġerusalemm u tal-knejjes Sirja-Ortodossa, Melkita-Kattolika, Armenja-Ortodossa u Episkopalijana.

It-tema u “l-materjal għall-ġimgħa – tgħid stqarrija maħruġa mill-Kunsill Dinji tal-Knejjes – huma koordinati konġuntament mill-Kummissjoni Fidi u Ordni tal-Kunsill Dinji tal-Knejjes u mill-Kunsill Pontifiċju għall-Promozzjoni tal-Għaqda Nisranija” u “huma sejħa sabiex wieħed jiftakar fiż-żmien meta l-Knisja kienet waħda”.

“Għall-insara f’Ġerusalemm, li jgħixu f’kontinwita mal-komunita appostolika ta’ Ġerusalemm, il-Knisja-Madre tagħhom ilkoll, din l-unita tinvolvi talb, riflessjoni u sofferenza. Flimkien magħhom nafdaw u nemmnu li Alla jisma t-talb għall-paċi u l-ġustizzja ta’ dawk kollha li jgħammru fl-Art Imqaddsa”.

Din il-ġimgħa ta’ talb għall-għaqda nisranija se tkun tradizzjonalment ċċelebrata bejn it-18 u  l-25 ta’ Jannar 2011.

Last Updated ( Monday, 05 July 2010 )
 
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > End >>

Results 807 - 832 of 1033