Wednesday, 19 September 2018
           
Home
Iz-Zjara tal-Papa fi Spanja
Written by Mary Xerri   
Monday, 08 November 2010
Il-Papa jikkonsagra l-Katidral Sagrada Familja fi Spanja

Illum il-Papa jtemm iż-żjara tiegħu ta' tnejn u tletin siegħa fi Spanja,
bil-qofol tal-attivitajiet jintlaħaq f'Barcelona b'quddiesa li matulha kien
ikkonsagrat il-katidral Sagrada Familia u l-altar tagħha. Il-katidral tas-
Sagrada Familia hija opra ta' ‘Gaudi' li għal iktar minn seklu ilhom għaddejjin
b'xogħolijiet ta' kostruzzjoni fuqha, liema katidral mistenni jkun lest mill-
kostruzzjoni sas-sena elfejn u sitta u għoxrin (2026). Il-Papa ukoll ta t-titlu
ta' Basilika lil dan il-katidral. Segwiet il-quddiesa ir-reċita ta' l-Angelus fil-
pjazza ta' quddiem il-katidral.

Il-media Taljana, irrappurtat li madwar mitejn attivist gay inġabru jistennew
il-Papa waqt li jbusu lil xulxin bi protesta għall-mentalita tal-Knisja li qalu li
topponi d-dritt tagħhom li jħobbu b'mod differenti.

Għall-ħabta tas-siegħa il-Papa mistenni jiltaqa' mal-kardinali għal ċena fir-
residenza tal-Arċisqof ta' Barcellona.

Il-Papa ltaqa' wkoll mar-Re Juan Carlos u mar-reġina Sofia li assistew għall-
quddiesa ta' konsagrazzjoni tas-Sagrada Familia. Il-Papa mistenni jasal lura
Ruma għall-ħabta tad-disgħa tal-lejl.


 
Svojtajna s-Sesswalita' mill-verita' u t-tifsira taghha
Written by Mary Xerri   
Monday, 08 November 2010

"Svojtajna s-sesswalità mill-verità u t-tifsira tagħha"

Fr John Avellino - Il-Gens 6 ta' Novembru 2010 

Hemm rabta intima bejn il-ġisem tal-bniedem u s-sesswalità.

 Hemm rabta intima bejn il-ġisem tal-bniedem u s-sesswalità.

"Fl-ethos tal-bniedem tal-Punent, is-sesswalità umana m'għadhiex titqies bħala aspett serju tal-ħajja tal-bniedem. Svojtajna s-sesswalità mill-verità u t-tifsira proprja tagħha. Is-sesswalità m'għadhiex titqies bħala attività ‘sagra', u għax timpenja l-persuna bħala tali, issa qed tiġi pubbliċizzata bħala ‘attività mekkanika'."

Hekk sostna l-Isqof Mario Grech waqt konferenza nazzjonali li saret fi tmiem il-ġimgħa li għaddiet dwar ‘Is-Sbuħija tal-Ġisem: lejn it-Teoloġija tal-Ġisem'. Il-konferenza kienet organizzata minn Dar Ġużeppa Debono.

Mons Grech saħaq li llum il-pjaċir sar l-uniku kriterju biex nivvalutaw il-modi diversi ta' kif il-bniedem jeżerċita s-sesswalità tiegħu.

"Għażilna li ma nagħtux aktar kas jekk l-espressjoni sesswali hix konformi jew le man-natura u l-finalità proprja tas-sesswalità." B'riżultat ta' dan, illum is-sesswalità "tneżżgħet mill-valur intrinsiku tagħha u l-bniedem m'għadux jikkomtempla jekk huwiex liberu jew le fl-azzjoni tiegħu, imma jimxi kif ifettillu - spontanjetà".

L-Isqof Grech tkellem dwar is-sesswalità fil-kuntest tat-teoloġija tal-ġisem, li hu sejjaħlu bħala " ‘medjatur' singulari biex il-bniedem jidħol f'komunjoni personali u rispettuża mal-oħrajn u jagħraf lilu u jaċċetta lilu nnifsu".

Mons Grech spjega li b'ġisem uman kien qed jifhem il-persuna, "ikkunsidrata fid-dimensjoni korporea". . . u billi hu mezz ta' medjazzjoni, "il-ġisem uman għandu valuri simboliċi: hu l-modalità li permezz tiegħu l-persuna hija ‘preżenti'.

Mons Grech kompla jgħid li permezz tal-medjazzjoni tal-ġisem, "il-persuna tidħol f'relazzjoni mal-oħrajn" u hekk tinbena "l-komunità inter-personali". Hu permezz ta' dawn ir-relazzjonijiet, kompla l-Isqof t'Għawdex, li "l-bniedem jibni lilu nnifsu. Fuq livell espressiv, il-komunità tinbena permezz tal-lingwaġġ, mentri fuq livell affettiv, permezz tal-għaqda sesswali".

Madankollu l-Isqof Grech jara li s-sesswalità umana "ġiet snaturata mis-serjetà għaliex ġiet miftuma mill-persuna, liema separazzjoni timplika xpakkaturi ferm aktar serji.

"Infatti, għaddej kurrent biex il-ġisem jinfired mill-persuna u hekk il-bniedem jittratta lil ġismu, jew ġisem ħaddieħor daqslikieku hu oġġett distint mill-persuna. Meta l-ġisem uman inħall mill-persuna u bdejna nħarsu lejh daqslikieku kien parti oħra tan-natura - meta l-ġisem kien spersonalizzat, is-sesswalità kienet maħtufa mit-tifsira naturali tagħha u l-bniedem ħassu liberu li jagħtiha t-tifsira li ried hu.
"Hekk is-sesswalità, flok ma hija lingwaġġ tal-imħabba li jesprimi l-għotja tal-persuna u l-ftuħ għall-ħajja, saret mezz ta' gratifikazzjoni, strumentalizzazzjoni, sfruttament u kummerċ."

F'dan il-proċess kollu, jafferma l-Isqof t'Għawdex, is-sesswalità spiċċat biex saret "attività newtrali (insinjifikanti)", li jfisser li l-bniedem jista' jinqeda biha għal liema għan irid hu.

X'inhu r-riżultat ta' dan kollu?

"F'dan il-kuntest," ikompli l-Isqof Grech, "naslu biex nikkonvinċu ruħna li mhux biss l-attività eterosesswali hi umanament denja, imma l-attività omosesswali wkoll hija attività tajba u jistħoqqilha l-istess għarfien bħall-attività eterosesswali. B'din il-premessa, allura wieħed jasal biex jikkonkludi li mhux veru li hemm żewġ tipi ta' sesswalità - dik maskili u dik femminili, imma hemm "ir-raġel" u l-"mara": ir-raġel jista' jirrelata, kemm mal-mara, kif ukoll ma' raġel ieħor; u l-mara tista' tirrelata ma' raġel jew mara oħra!"

Jitkellem ukoll fil-kuntest dwar l-imħabba "eros", li fil-verità hi "degradazzjoni tad-dinjità tal-bniedem", kif jistqarr Benedittu XVI fl-Enċiklika Deus Caritas Est. Din l-espressjoni ta' mħabba bħala "eros" twassal biex is-sesswalità "jibqagħlha biss dimensjoni erotika li ssaħħaħ l-aspett edonistiku tagħha", u li b'konsegwenza, "tissepara s-sesswalità miż-żwieġ u ż-żwieġ mill-familja".

 
Bl-imhabba ssewwi, tfejjaq, trawwem, issewwi kollox
Written by Mary Xerri   
Monday, 08 November 2010

 Bl-imħabba ssewwi, tfejjaq, trawwem, isewwi kollox.

Mario Tabone Vassallo 

Bl-imħabba ssewwi, tfejjaq, trawwem, isewwi kollox.

Il-Gens 6 ta'Novembru 2010

Dan l-aħħar mort Żaragoża għall-għarrieda. Belt issaħħrek, bi pjazza ewlenija tgħaġġeb bi ġmielha u b'nies dħulin. F'dil-pjazza tawwalija hemm tliet knejjes, waħda isbaħ mill-oħra. Insemmi l-Bażilika tal-Madonna tal-Pilar u s-Seo, il-Kattidral.

Dan tal-aħħar kien moskea li għall-ħdax-il seklu nbidlet f'katidral. Teżor arkitettoniku, mogħni b'kappelli kbar Barokki u Rinaxximentali, skulturi u pitturi u kollezzjoni ta' tapezzeriji mill-bidu tal-ħmistax-il seklu sa nofs is-seklu sittax. Fl-istess pjazza hemm, taħt l-art, il-foru Ruman, swar Rumani u torri Medjevali fuq sisien Rumani. Dan barra palazzi tas-sittax-il seklu.

Il-Bażilika mogħnija b'ħafna koppli u kampnari tgħaxxqek fuq ġenb tal-pjazza minn naħa u timrah fix-xmara Ebro fuq il-ġenb l-ieħor. Fiha miżmuma l-kolonna li t-tradizzjoni tgħid ġabet il-Madonna magħha meta żaret lil San Ġakbu l-Appostlu fis-sena 40AD.

Hu lok ta' devozzjoni kbira u dil-kolonna dejjem imlibbsa l-isbaħ damask. Fuqha hemm statwa ċkejkna tal-Madonna bil-Bambin. Kollox f'kappella mibnija taħt waħda mill-koppli. Biex tara l-koppla tal-bażilika, il-koppla tal-kappella miftuħa bi twieqi kbar. Bażilika enormi u sabiħa. Żortha bosta drabi. Quddies ħemel, fuq l-artal maġġur u fuq l-artal ta' dil-kappella.

Ridt nisma' quddiesa wkoll fil-kappella u mort għal tal-4pm. Mort nofs siegħa qabel, iżda meta waslu l-4.30pm u ma bdietx, staqsejt. Kulmin kien hemm kien mistagħġeb bħali li ma fiġġx qassis; kienet tħassret, manku avviż imkien. Smajt tal-5pm fil-maġġur, mogħni b'reredo ta' tmiem il-ħmistax-il seklu skolpit fl-alabastru, enormi, mirqum, miżgħud bi xbihat ta' qaddisin. Quddiemu artal tal-fidda u żewġ kandelabri enormi tal-fidda. Żort dil-knisja u oħrajn bosta drabi u smajt bosta quddies, iżda mhux fuq il-ġmiel kollu li ridt nitħaddet miegħek.

Fl-ewwel quddiesa li smajt, dik posposta mill-4pm għall-5pm, kien hemm pellegrinaġġ ta' nies minn belt oħra b'konfraternità ta' Madonna oħra, bil-pavaljuni proċessjonali. Il-quddiesa kienet konċelebrata. Wara l-Vanġelu l-predikatur qal li l-Madonna tal-konfraternità u dik tal-Pilar u l-Madonni l-oħra kollha, huma kollha l-istess waħda.

Ma kienx jitkellem Kastillan mgħaġġel wisq. Għalhekk stajt nifhem il-kotra ta' dak li qal. Laqatni l-iktar x'ħin staqsa, b'sempliċità mill-ikbar: "X'għandna nitolbuha lill-Madonna?" Irrisponda hu stess: "Għandna nitolbu biss li l-Madonna tgħallimna nħobbu. Kull meta nitolbu u lil kull min nitolbu, għandna biss nitolbu li nitgħallmu nħobbu."

Issa din min jaf kemm smajtha qabel, iżda laqtitni b'mod ikbar; seta' kien il-predikatur jew il-lokal. Iżda kemm hu tassew hekk. Alla Hu Mħabba, l-istess kif il-Fidi hi t-Tama. Ma tistax tgħaddi mingħajr it-tnejn. Bihom ma tinħtieġ xejn iktar. Bl-imħabba ssewwi, tfejjaq, trawwem, isewwi kollox. Jekk tassew tħobb, ma tabbużax lil min tħobb sesswalment. Jekk tassew tħobb, ma tinqediex minn għajrek u wara tarmih/a bħal paljazza maħmuġa. Lanqas tidħol fid-diskussjoni ta' kondom jew le. Ħobb u gawdi d-don tas-sess fil-kuntest tal-imħabba. Hekk l-abbużi jitwarrbu waħedhom.

Iżda fit-tagħlim tal-kelma, l-imħabba baqgħet biss kelma, ma saritx il-kew, l-essri tagħna. Biex tiżra' l-imħabba trid tkun fik. Mhux hekk biss, trid tidher, tixgħel fik. Mhux lakemm tlissinha, trid tgħaddiha bħan-nefħa tar-ruħ li Alla ta lil Adam; aħfirli l-allegorija romantika, ktibtha biex niftiehmu. Jekk tħobb ma twarrabx lil martek / żewġek, ma tabbużax mit-tfal, ma tabbużax minnek innifsek bid-drogi jew eċċessi oħra. Jinħtieġ li nitgħallmu nħobbu. Is-setgħa tal-imħabba, l-iktar għodda setgħana.
  

 
L-Intenzjonijiet tal-Papa
Written by Mary Xerri   
Monday, 08 November 2010

L-Intenzjonijiet tal-Papa

L-Intenzjonijiet tal-Papa għal Novembru huma biex il-vittmi tad-droga jew dipendenzi oħra, permezz tal-appoġġ tal-komunità Nisranija, jiskopru l-qawwa ta' Alla li jsalva, biex ibiddlu ħajjithom radikalment. L-intenzjoni missjunarja hi biex il-knejjes tal-Amerika Latina jsegwu l-missjoni proposta mill-isqfijiet tal-kontinent u jagħmluha parti mill-missjoni universali tal-poplu ta' Alla.

 
Il-Familja u l-Hajja umana
Written by Mary Xerri   
Monday, 08 November 2010

 

Il-Familja u l-ħajja umana

Waqt l-omelija, fl-okkażjoni tal-festa ta' Sant'Ursula li saret illum [il-Ħamis 21 ta' Ottubru 2010] fil-Katidral t'Għawdex, l-Isqof Mario Grech wassal dan il-messaġġ:

Wieħed japprezza li hawn bnedmin li tant iħobbu l-ħajja li jixtiequ jgħinu biex tintrebaħ l-infertilità. Ikun jagħmel dmiru meta l-bniedem jgħożż u jġib 'il quddiem il-ħajja; imma għax mhux sid il-ħajja, il-bniedem jista' biss jilqa' l-ħajja bħala don minn Alla. Il-ġenituri għandhom dritt għall-att li jista' jwassal għat-tnissil tal-ulied, iżda l-ulied ma huma dritt ta' ħadd.  Meta l-ulied isiru oġġett ta' gratifikazzjoni personali, dan imur kontra d-dinjità umana tagħhom. Huwa għalhekk li l-att prokreattiv ma jistax jinfired mill-att unittiv tar-raġel u l-mara li, għax jinħabbu, ingħaqdu fiż-żwieg.

Il-familja mibnija fuq żwieġ hija l-ambjent naturali fejn jitnisslu u jitwieldu l-ulied.  Min inissel l-ulied għandu jkun responsabbli biżżejjed li lil uliedu jiggarantilhom ambjent ta' familja fejn l-ulied isibu min iħobbhom u fejn huma jistgħu jħobbu.  Iċ-ċivilità tkun tonqos serjament jekk toftom minn xulxin it-tnissil tal-ulied mill-kuntest tal-familja.

Meta titnissel il-ħajja umana din għandha d-dritt li tkun rispettata u megħjuna.  Tkun offiża lid-dinjità tal-persuna, anke jekk tkun għadha kif tnisslet, jekk tiġi "ipparkjata" fil-freezer għal meta jkun hemm bżonnha.  Jekk ma tinħoloqx l-okkażjoni biex dik il-"persuna" tiġi impjantata fil-ġuf,  x'garanzija hemm li din ma tintremiex?

Wieħed jawgura li x-xjenza u l-medicina, b'rispett lejn in-normi etici, iħarsu l-ħajja umana mill-mument tat-tnissil naturali sal-mewt naturali.  Ikun ħafna xieraq li soċjetà jkollha liġijiet li verament jirrispettaw id-drittijiet taċ-ċittadini, partikularment ta' dawk l-aktar dgħajfa għax ikunu għadhom kemm tnisslu.

 
Messagg mill-Isqof Mario Grech
Written by Frans Galea   
Thursday, 04 November 2010
MARIUS GRECH 

EPISCOPUS GAUDISIENSIS

                                         KOMUNIKAT LID-DJOĊESIDWAR IL-KUNDIZZJONI TA’ MONS NIKOL CAUCHIISQOF EMERITUS TA’ GĦAWDEX   Wara li bħal-lum ġimgħa l-Isqof Nikol Cauchi ddaħħal l-isptar u l-kundizzjoni tiegħu kienet kritika ħafna; billi huma ħafna dawk li b’interess u rispett lejn l-Isqof Cauchi qed jistaqsuna jew jiktbulna biex ikunu jafu kif għadda; nikkomunikalkom illi l-Isqof Cauchi kuljum qed jagħmel progress sinifikattiv. Barra mill-fatt li l-mediċina ħadmet fuqu, l-attenzjoni u l-kura li tah l-istaff kemm fl-iSptar Ġenerali ta’ Għawdex kif ukoll fl-iSptar Mater Dei għenu biex minn nhar it-Tlieta Mons Cauchi m’għadux f’induced coma u beda jikkomunika bis-sinjali u bil-kitba. 
Last Updated ( Thursday, 04 November 2010 )
Read more...
 
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > End >>

Results 859 - 884 of 1114