Sunday, 25 February 2018
           
Home
Messagg mill-Isqfijiet
Written by Mary Xerri   
Tuesday, 20 April 2010

L-Isqfijiet Maltin jixtiequ jirringrazzjaw lill-poplu ta’ dawn il-Gżejjer għas-sehem tagħhom fl-Ewkaristija, madwar il-Qdusija tiegħu l-Papa, fuq il-Fosos tal-Furjana, kif ukoll dawk li segwew permezz tal-mezzi tax-xandri. Il-folla kbira ta’ nies miġbura minkejja li l-ġurnata bdiet bix-xita turi li Ġesu’ Kristu Hu fil-qalb tal-poplu tagħna.

F’din l-okkażjoni l-isqfijiet offrew lil-Papa f’isem kulħadd, għotja ta’ €35,000, għall-vittmi tat-terremot ta’ Ħaiti miġbura mill-insara tad-Djoċesijiet ta’ Malta u Għawdex. Ġie mgħoddi wkoll lill-Papa volum li fih jigbor eluf ta’ messaġġi (sms) mibgħuta lill-Qdusija Tiegħu il-Papa. F’dawn il-messaġġi ħafna qed jawguraw lill-Papa, jweduh it-talb tagħhom, juruh is-solidarjeta’ tagħhom u jistaqsuh biex jitlob għalihom u għall-familji tagħhom.

 
Il-Familja u l-Paci
Written by Mary Xerri   
Friday, 16 April 2010

Editorjal li deher fil-FamiljaKana ta' Jannar 2010 miktub minn Dun Joseph Mizzi

 

Wahda mix-xewqat profondi taghna l-bnedmin hija l-paci.  Il-paci ma tigix wahedha izda trid kontinwament tahdem ghaliha.

 B'paci qed nifhem il-paci mieghek innifsek, mal-ohrajn u mal-ambjent ta' madwarek.  Il-paci hija dak il-valur li jaghtina s-sigurta' u t-trankwillita' li ghandna bzonn biex nistghu tassew nghixu.  Il-paci fil-familja m'hemmx isbah minnha.

Li thossok f'armonija mal-gheziez tieghek hija balzmu.  M'hemmx ghafejn nghidu, xi darba jew ohra gieli ma naqblux bejnietna ghax, kif jighidu, "anki l-imsaren igergru", izda minkejja xi opinjonijiet differenti li jista' jkollna m'ghandniex nitilfu l-paci minn qalbna.

X'nistghu naghmlu biex nevitaw il-konflitt u n-nuqqas ta' qbil bejnietna fid-dar?  Hawn isfel se naghti biss tmien suggerimenti kif nistghu nahdmu ghall-paci fil-familji taghna.

Agharfu li z-zwieg mhux "jien" biss, izda "ahna".  Iz-zwieg huwa qabza mill-"jien" ghall-"ahna".  Ghaldaqstant kollox irid jigi ragunat mil-lenti ta' "ahna".  Il-glieda mal-"jien" hija iebsa, izda hija t-triq zgura ghas-success fl-armonija tal-koppja.

Ahdmu fuq il-kaz jew diffikulta' mill-ewwel u direttament.  Tidfnuhiex hajja, anzi ohorguha fil-berah u ahdmu fuqha minnufih.  Thalluhiex tkissirkom. 

Meta l-mara u r-ragel tkunu qeghdin f'diskussjoni bejnietkom ibqghu fuq dak is-suggett u solvu dik l-isfida.  Taqlaghx sfidi ohrajn maghha.  Izzidux argumenti ohra.  Iddahhlux tal-imghoddi, taqlughux hama ghax iddardar l-ilma kollu.

Tisfidawx, timpikawx, theddux, twebbsux raskom.  Fuq kollox din mhux xi kompetizzjoni min minkom ser jirbah, izda okkazjoni biex tirbah il-koppja.  Jekk xi parti tirbah u l-parti l-ohra tkun tilfet, sincerament ma jkun rabah hadd, anzi jkun tilef it-tim tal-koppja. 

Twegghux lil xulxin bi kliemkom.  Taqghux fit-tghajjir ghax toholqu hafna ugiegh.

Ippruvaw isimghu izjed u taraw kif il-parti l-ohra bil-mod il-mod tibda tisma' izjed ukoll.

Tibqghux ibsin.  Ipprattikaw il-metodu ta' give and take fejn kulhadd icedi bicca u hekk flimkien timxu pass iehor 'il quddiem.

Iccelebraw kull darba li tkunu solvejtu xi tilwima ghax dik hi rebha sabiha ghall-koppja.  Din tghinkom biex taraw il-progress taghkom bhala koppja u ssahhah il-hiliet u l-kapacitajiet taghkom li tahdmu izjed flimkine.

 Il-Mulej iberikkom

Dun Joseph Mizzi

 

Last Updated ( Friday, 16 April 2010 )
 
Messagg tal-Isqof Mario Grech
Written by Mary Xerri   
Wednesday, 14 April 2010

Il-Maltin “biddlu l-ħsieb”
Messaġġ tal-Isqof Mario Grech fi tmiem il-pellegrinaġġ nazzjonali li sar il-Gimgha 9 ta' April f’San Pawl il-Baħar

Għamilna dan il-pellegrinaġġ flimkien biex nirringrazzjaw lil Alla għall-fatt li 1950 sena ilu persuna straordinarja rifset fuq xtutna. Qed nirreferi għal San Pawl Missierna. Kien straordinarju għax kien ministru t’Alla u appostlu ta’ Ġesù Kristu! In-nawfraġju ta’ Pawlu f’pajjiżna kien l-okkażjoni biex din il-persuna straordinarja wasslitilna messaġġ straordimarju: il-Bxara t-Tajba ta’ Ġesù Kristu.

Fl-Atti tal-Appostli naqraw li meta l-Maltin laqgħu lil Pawlu u l-messaġġ tiegħu u indunaw b’din l-istraordinarjetà, “huma biddlu l-ħsieb” (Atti 28,6), fis-sens li bdew jirraġunaw b’mod differenti.

Jien nitlob lil Alla biex f’din it-tifkira tal-1950 sena minn meta seħħet din il-ġrajja providenzjali, il-ġens tagħna wkoll jerġa’ jiltaqa’ ma’ dak Kristu li xandar Pawlu biex hekk “ibiddel l-ħsieb”. Għaliex xi drabi għalina jgħodd dak li Pawlu qal lill-Galatin: li aħna nies bla moħħ! Fostna hemm min għandu ħsieb illoġiku li jwassal għal konklużjonijiet bla sens. Hemm ukoll il-ħsieb li jserraħ fuq il-falsità. Qed ngħixu f’epoka maħkuma mill-“ħsieb dgħajjef”. Biżżejjed wieħed jifli ftit kif qed nitkellmu lum dwar iż-żwieġ u l-familja! Fis-soċjetà jeżistu ħafna sinjali li juru li hemm bżonn “nibdlu l-ħsieb”.

Billi fil-jiem li ġejjin aħna ser nilqgħu fostna l-Qdusija Tiegħu l-Papa Benedittu XVI, nawgura li l-kelma tiegħu tgħinna “nibdlu l-ħsieb” fis-sens li nirriformaw il-ħsieb għal wieħed imdawwal mill-verità. Iż-żjara apostolika tal-Papa fostna jista’ jkollha dan l-effett mhux biss jekk aħna niftħu qalbna għad-diskorsi li hu ser jagħmel, imma fuq kollox jekk nixtarru l-Maġisteru tiegħu.

Nixtieq inwassal dan il-messaġġ lil kulħadd, kbar u żgħar, imma partikularment lil dawk li, minħabba l-uffiċċju tagħhom, kemm fis-soċjetà kif ukoll fil-Knisja, għandhom ir-responsabiltà li jgħinu fit-tiswir tal-ħsieb ta’ ħafna oħrajn! Ħsieb fqir jiġġenera faqar ta’ kull tip; mentri ħsieb mibni fuq is-sewwa jissarraf f’kotra ta’ ġid. Il-Bxara t-Tajba ta’ Ġesù Kristu, li hija l-aqwa riżorza li għandu Benedittu XVI, għandha tistimula u tassigura dak il-ħsieb ġenwin li huwa l-bażi ta’ kull deċiżjoni għaqlija li jagħmel il-bniedem

 
Positive Quotes
Written by Mary Xerri   
Wednesday, 14 April 2010

 

“One of the most tragic things I know about human nature is that all of us tend to put off living. We are all dreaming of some magical rose garden over the horizon--instead of enjoying the roses that are blooming outside our windows today.” --Dale Carnegie

 
Kliem tad-Deheb
Written by Mary Xerri   
Tuesday, 13 April 2010
Osserva l-hajja tieghek jekk hijiex skond il-qalb ta' Alla.  Inti taf li kollox huwa ordinat ghac-centru tieghu;  il-gebla tibqa' titgerbeb sakemm tasal fil-wita, l-ilma jibqa' jigri sakemm jingabar f'soddtu, il-fjamma tibqa' tlebleb sakemm issib il-kalma, u l-qalb tal-bniedem tikkwieta meta ssib il-paci.  Ara issa l-hajja tieghek

mill-opri: kull opra tajba ma tistax tinfired mill-farag ta' min jaghmilha' u kull opra hazina ma tistaxtinfired mill-inkwiet ta' min jaghmilha; din hija rabta li ma tinhall b'ebda forza fl-opri tal-bnedmin.  Hajtek immela hija skond il-qalb ta' Alla meta tissieheb mal-vera paci, ghax Alla huwa Alla tal-paci u ta' kull konsolazzjoni.

 

(Minn Is -Sena tas-Sinjur ta' San Gorg Preca)

 

 
It-Tieni Hadd tal-Ghid
Written by Trevor Sultana   
Sunday, 11 April 2010

Dan il-Hadd jaghlaq dik li tissejjah l-Ottava tal-Ghid, jew it-tmint ijiem li l-Knisja ddum ticcelebra l-festa tal-Ghid bhallikieku jum wiehed.  Il-qari fil-liturgija tal-lum huwa: I Qari - Atti 5, 12-16; II Qari - Apok. 1, 9-19; Evangelju - Gw. 20, 19-31.  Il-Kelma t'Alla f'dan il-jum tkompli tlaqqaghna mal-misteru tal-qawmien tal-Mulej mill-mewt bhala grajja li tista' tigi mifhuma biss fid-dawl tal-fidi.  Infatti llum jispikka Tumas li naqsitu l-fidi hekk li kellu bzonn tal-prova vizibbli u tangibbli.  Gesu jfahhar lil dawk li bla ma raw xejn, emmnu.  F'din il-barka ta' Gesu' nidhol  jien u tidhol int, li ghalkemm qatt ma rajna ebda prova vizibbli jew tangibbli, xorta ghamilna dak il-pass fid-dlam imma cert, u emminna fil-Mulej Gesu, fuq il-kelma tax-xhieda li huwa ghazel.  Hieni int li tipprova tibqa' fidil lejn Gesu, anke jekk b'mod konkret qatt ma rajtu!

Tumas u Kristu - Caravaggio
 
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > End >>

Results 885 - 910 of 1049