Wednesday, 19 September 2018
           
Home
Ghaqdiet Kattolici Jghinu lis-Sajjieda vittmi tad dizastru fil-Golf tal-Messiku
Written by Mary Xerri   
Tuesday, 08 June 2010

Għaqdiet Kattoliċi jgħinu lis-sajjieda vittmi tad-diżastru fil-Golf tal-Messiku

Xahar wara l-isplużjoni fuq ir-rig taż-żejt Deepwater Horizon, li wasslet biex miljuni ta’ glalen ta’ żejt joħorġu fil-Golf tal-Messiku u jikkawżaw danni enormi fuq l-ekosistemi fl-inħawi, diversi għaqdiet Kattoliċi qed jgħinu lis-sajjieda affettwati minn dan id-diżastru.

Hu stmat li d-dannu lill-industrija tas-sajd fir-reġjun jammonta għal madwar $2.5 biljun. Sal-lum kien hemm madwar 5,000 familja li rċeviet xi forma ta’ għajnuna bejn kaxxi tal-ikel, ikel għat-trabi, u għajnuniet oħra.

Il-Gens illum 5 ta'Gunju 2010

 
JIZDIEDU D-DJAKNI PERMANENTI FL-ISTATI UNITI
Written by Mary Xerri   
Monday, 07 June 2010

Skont studju tal-Konferenza Episkopali tal-Istati Uniti, f’dak il-pajjiż hemm iktar minn 17,000 Djaknu Permanenti. Id-djakonat hu l-ewwel mit-tliet livelli ta’ ordinazzjoni sagra. Għal seminarist, id-djakonat normalment ikun l-ewwel pass lejn is-saċerdozju. Djoċesi tista’ tagħżel ukoll li jkollha l-hekk imsejjaħ djakonat permanenti mogħti lil lajċi li ma jridux jew ma jistgħux isiru saċerdoti, fosthom miżżewġin.

Djakni permanenti jwettqu l-ministeru ta’ servizz fil-parroċċi u d-djoċesijiet li jiffurmaw parti minnhom. L-istudju "A Portrait of the Permanent Diaconate 2010," wera li fl-Istati Uniti hemm 17,047 Djaknu Permanenti li minnhom 16,349 qed iwettqu l-ministeru tagħhom b’mod attiv.

Djoċesi waħda biss ma għandhiex Djakni Permanenti u 21 djoċesi għandhom iktar minn 200. Id-djoċesi ta’ Chicago għandha l-ikbar numru, 646. Il-maġġoranza assoluta (92 fil-mija) huma miżżewġin, erbgħa fil-mija huma romol u tnejn fil-mija qatt ma żżewġu.

Madwar 60 fil-mija għandhom iktar minn 60 sena. Kważi 30 fil-mija huma ggradwati, waqt li 18 fil-mija jitħallsu tal-ħidma ministerjali li jwettqu. Ħamsa minn kull sitt djoċesijiet jirrikjedu li d-Djakni Permanenti jirċievu xi forma ta’ formazzjoni bħala parti mill-ministeru tagħhom.

 
Is-Sacerdot mhux biss Councellor jew Social Worker
Written by Mary Xerri   
Sunday, 06 June 2010
Is-Saċerdot mhux biss counsellor jew social worker   
 
"Il-Mulej qegħidna hemm biex bl-għotja ta' ħajjitna mmexxu lill-poplu biex jersaq lejn Alla."

Responsabbiltà, komunjoni, umiltà. Dawn huma tliet valuri li dwarhom enfasizza l-Arċisqof Pawlu Cremona OP, waqt omelija fl-okkażjoni taċ-ċelebrazzjoni Djoċesana tas-Sena ddedikata lis-saċerdoti.

Ir-riflessjoni tal-Arċisqof ikkomparat iċ-ċelibat maż-żwieġ. Huwa fisser li Alla għamel bniedem sħiħ, ruħ u ġisem, raġel u mara, li fl-imħabba tagħhom, espressa anki fl-għaqda fiżika, jista’ jkun hemm kontinwità fil-ħolqien.Min-naħa l-oħra, is-saċerdozju huwa wkoll espressjoni ta’ mħabba; fi kliemu, “biex naqduH billi ngħinu lill-aħwa miżżewġin jgħixu dan il-pjan”.

 

Read more...
 
Gesu' nieqes mis-sens komun
Written by Mary Xerri   
Sunday, 06 June 2010
Patri Elija Vella OFM Conv
 
Qiegħed hemm, fit-Tabernaklu... jistenniek.

 


 

Xi ħadd qalli li s-sens komun mhux daqshekk komuni. Għandu raġun mija fil-mija. L-istramberiji li l-bniedem jagħmel huma għaġeb tal-għeġubijiet.

Jason fettillu jagħmel xagħru forma ta’ għala ta’ serduq!

Marija riedet tagħmel tattoo fil-qiegħ ta’ sieq it-tarbija!

Ġola ddejnet mill-bank biex tagħmel tork ħdejn it-taraġ tal-kewba!

Xandru biegħ il-karozza biex ikun jista’ jixtri żiemel, u issa qed ikollu jmur bix-xarabank għax-xogħol!

Naturalment, stramberiji għalija, imma… sens komun għal min jagħmilhom!

Imma naħseb ħadd iżjed minn Ġesù ma għamel stramberiji.

Qal lil xi rġiel jiftħu l-qabar ta’ mejjet li kien ilu midfun erbat’ijiem.

Hu dan sens komun?

Qal lil Filippu u lil sħabu biex jagħtu huma jieklu lil eluf ta’ nies li kienu mexjin warajh. Hu dan sens komun?

Waqt tempesta qalila, Ġesù baqa’ rieqed fuq imħadda. Imn’Alla Pietru qajmu! Hu dan sens komun?

Meta kien quddiem Pilatu, qallu li kieku ried seta’ jsejjaħ leġjuni ta’ anġli biex jiddefenduh. Intant... ħallihom isallbuh. Hu dan sens komun?

Imma forsi l-ikbar stramberija li Ġesù wettaq kienet dik li jagħtina ġismu bħala ikel u demmu bħala xorb. Tgħidlix li dan hu sens komun!

L-istess Inkarnazzjoni u Redenzjoni jmorru kontra s-sens komun.

Li jilqa’ fi ħdanu lill-Iben il-Ħali, li jiddefendi lill-mara adultera, li jaċċetta fis-Saltna l-ħalliel imsallab miegħu, li jieħu gost bil-mara midinba taħsillu riġlejh bid-dmugħ... kollox hu kontra s-sens komun.

Ma nagħtihomx tort sal-aħħar lill-Fariżej u l-Kittieba li tathom rashom quddiem dawn l-istramberiji kollha.

Imma x’ġiegħel lil Ġesù jasal s’hawn?

Kienet u hija biss l-imħabba. Din m’għandhiex fruntieri.
Din ma tafx x’inhu s-sens komun.

Kienet l-imħabba li ġiegħlitu jagħtina l-Ewkaristija.

Hija l-imħabba li ġgiegħlu jibqa’ magħna, naċċettawh jew ma naċċettawhx.

Hija l-imħabba li saqqietu biex jintreħa f’idejna akkost li nistgħu nonqsu minn kull rispett lejh.

Hija l-imħabba li ġgiegħlu jiftaħ idejh biex jibqa’ jaċċettana, naħarbu kemm naħarbu minn daru.

Qiegħed hemm, fit-Tabernaklu... jistenniek.

U int tibqa’ għaddej, daqslikieku ma kien xejn.

Tassew li l-imħabba mhix imħallsa b’imħabba oħra!

 
GHELUQ IS-SENA DDEDIKATA LIS-SACERDOTI
Written by Mary Xerri   
Sunday, 06 June 2010

Punti mill-omelija tal-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. waqt il-Quddiesa li saret nhar l-Erbgħa, 2 ta’ Ġunju, 2010, fil-Katidral tal-iMdina, f’għeluq is-Sena Saċerdotali.

Mark 12, 18-27

  • Dawl li qiegħed jagħtina l-Mulej fuq iż-żwieġ u bħala konsegwenza fuq iċ-ċelibat.
  • Qiegħed ifakkarna fil-pjan sabiħ ta’ Alla li fit-temporalità tagħna li tinkludi l-bniedem shih – ruħ u ġisem – huwa għamel dan il-pjan li jagħmel lill-bniedem raġel u mara biex permezz tal-imħabba tagħhom, li tesprimi ruħha anki fl-għaqda fiżika, jista’ jkun hemm kontinwità fil-ħolqien tiegħu li l-bnedmin jitkattru. Aħna ġejna msejħin minn Alla l-Imbierek biex naqduh billi ngħinu lill-aħwa miżżewġin jgħixu dan il-pjan.
  • Izda Ġesù jitkellem ukoll fuq l-eternità, u waqt li jgħid li dan il-pjan taż-żwieġ huwa fundamentali għall-ħajja waqt din l-art, jgħid ukoll li fl-eternità, “la jżewġu u l-anqas jiżżewġu”. Issa l-bniedem ikun f’ħajja eterna, l-ebda bniedem ma jkollu bżonn jipperpetwa lilu nnifsu permezz tat-tfal. Fl-eternità r-relazzjoni fundamentali tkun dik tad-dehra ta’ Alla l-Imbierek wiċċ imb’wiċċ. Aħna msejħin biex ngħixu dan l-istil ta’ ħajja permezz taċ-ċelibat: l-ulied tagħna huma dawk li nwelldu lill-Mulej mhux fil-­ġisem iżda fl-Ispirtu.
Last Updated ( Sunday, 06 June 2010 )
Read more...
 
10 PAJJIZI NKLUZ MALTA, JIDDEFENDU L-KURCIFISS MAL-ITALJA
Written by Mary Xerri   
Saturday, 05 June 2010
 

A crucifix in the classroom

Il-każ tal-kurċifiss fil-kalssijiet fil-Qorti Ewropea tad-Drittijiet Umani wassal għal intervent ikkunsidrat straordinarju jew uniku ta’ għaxar pajjiżi, inkluż Malta, bħala terzi fil-każ. Kien iċ-Ċentru Ewropew għal-Liġi u l-Ġustizzja, li kien awtorizzat ukoll biex isib postu fil-każ tal-qorti fis-smigħ dwar il-leġittimita tal-espożizzjoni tal-kurċifiss fl-iskejjel Taljani, li rrapporta dan.

Il-każ kien riferut lill-Grand Chamber meta l-gvern Taljan appella min deċiżjoni maħruġa mit-tieni sezzjoni tal-Qorti f’Novembru li għadda, li kienet tkellmet dwar il-preżenza tal-kurċifiss fil-klassijiet.

Il-pajjiżi li ngħaqdu fil-kawża bħala terzi. B’appoġġ għall-Italja, huma l-Armenja, il-Bulgarija, Ċipru, il-Greċja,  il-Litwanja, Malta, Monaco, San Marino, ir-Rumanija u l-Federazzjoni Russa.

L-istatus tat-terzi jippermetti li dawn il-pajjiżi jissottomettu quddiem il-Qorti l-osservazzjonijiet orali u miktuba tagħhom b’mod uffiċjali. Smigħ pubbliku mill-Grand Chamber tal-Qorti għandu jsir fit-30 ta’ dan ix-xahar u l-ġudizzju finali fuq il-każ hu mistenni sa tmiem dis-sena.

Id-Direttur taċ-Ċentru Ewropew għal-Liġi u l-Ġustizzja, Gregor Puppinck, qal f’komunikat li “dan hu preċedent importanti fil-prattika tal-Qorti, għax normalment l-ebda Stat ma jintervjeni  jew inkella jintervjeni biss meta jkun involut xi ċittadin minn tiegħu”.

Il-komunikat innota wkoll dik li sejjaħ “importanza tremenda” tal-fatt li din hi wkoll manifestazzjoni unika ta’ alleanza bejn il-pajjiżi Kattoliċi u Ortodossi kontra l-ideoloġija liberali u sekulari.

 
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > End >>

Results 911 - 936 of 1114