Wednesday, 20 September 2017
           
Home
It-30 Hadd ta' Matul is-Sena
Written by Trevor Sultana   
Saturday, 24 October 2009

             Il-qari tal-liturgija f'dan il-Hadd huwa: I Qari - Ger. 31, 7-9; II Qari - Lhud 5, 1-6; Evangelju - Mk. 10, 46-52.  Il-vangelu jipprezentalna lil Gesu jfejjaq lill-Bartimew l-għama li malli nduna bil-prezenza ta' Gesu beda jghajjat: "Gesu bin David ikollok hniena minni".  Ghal Bartimew il-laqgha ma' Gesu tatu d-dawl t'ghajnejh li tant kien ilu jixtieq.  U jien x'dawl ghandi bzonn bhalissa?  Konvint li Gesu kapaci jixhet dawl fuq il-problemi kollha ta' hajti?  Kemm lest li numilja ruhi u nitolbu jhenn ghalija?

Gesu bin David ikollok hniena minni ghax jiena midneb.  Ghinni ninxtehet quddiemek ghax "fid-dawl tieghek naraw id-dawl" O Alla.  Amen.

Gesu jfejjaq lil Bartimew - Carl Bloch

 
Id-29 Hadd ta' Matul is-Sena
Written by Trevor Sultana   
Friday, 16 October 2009

                    Il-qari tal-Liturgija f'dan il-Hadd huwa: I Qari - Is. 53, 10-11; II Qari - Lhud 4, 14-16; Evangelju - Mk. 10, 35-45.  Il-vangelu tal-lum jipprezentalna lil Gesu miexi flimkien mal-Appostli meta Gakbu u Gwanni staqsewh jekk setghux joqoghdu wiehed fuq il-lemin u l-iehor fuq ix-xellug fis-Saltna tiegħu.  Jidher li l-Appostli kienu ghadhom ma fehmu xejn dwar il-missjoni ta' Gesu.  Aktarx hasbu li Gesu kien se jkun Messija politiku li jgib bidla bil-qawwa militari.  Jien x'ideat ghandi dwar Gesu?  X'nistenna minghandu?  Ghandi bzonn inbiddel xi mentalita li mhix thallini nara lil Gesu kif suppost?

Mulej ghinna biex inharsu lejk kif tassew int u mhux kif jaqbel lilna.  Amen.

 

 
It-28 Hadd ta' Matul is-Sena
Written by Trevor Sultana   
Saturday, 10 October 2009

                Il-qari tal-liturgija f'dan il-Ħadd huwa: I Qari - Gherf 7, 7-11, II Qari - Lhud 4, 12-13 u l-Evangelju - Mk. 10, 17-30.  L-Evangelju jipprezentalna x-xena taz-zaghzugh ghani li minkejja x-xewqat tajba li kellu li jimxi wara Gesu u jghix hajja tajba, hu ma kienx kapaci jaghmel dak il-pass, xi ftit iebes, li jitlaq mill-kumdita tieghu.  Illum, x'inhu dak il-pass difficli li hemm bzonn li naghmel biex nimxi wara Gesu?  X'qed ibezzaghni milli naghmel dan il-pass?

 Mulej aghtini d-dawl biex naghraf x'inhu dak il-pass li bhalissa jqarribni iktar lejk u l-qawwa biex jirnexxieli naghmlu.  Amen.

rich young man
Gesu u z-zaghzugh ghani
Last Updated ( Saturday, 10 October 2009 )
 
Seminarista gdid assenjat fil-parrocca taghna
Written by Trevor Sultana   
Tuesday, 06 October 2009

                Nhar is-Sibt 3 t'Ottubru, is-seminarista Mario Curmi, mill-parrocca tax-Xaghra, beda l-hidma tieghu fil-parrocca taghna.  Mario, li jinsab fit-tieni sena tal-formazzjoni fis-seminarju, se jibda jkun fil-parrocca taghna fil-weekend, u se jkun jiehu hsieb il-gruppi tal-abbatini u tal-vokazzjonijiet, u anke janima l-liturgija tat-tfal il-Hadd filghodu.  Mario se jkun jiehu hsieb ukoll l-animazzjoni tal-Quddiesa tas-Sibt flghaxija u tad-9.30am, nhar ta' Hadd.  Minn qalbna nawgurawlu hidma fejjieda f'dawn is-sentejn li gejjin.  Nixtiequ nirringrazzjaw lis-seminarista John Meilak li matul is-sena li ghaddiet wettaq hidma pastorali fil-parrocca taghna, u li gie assenjat fil-parrocca tal-Madonna ta' Loretu, Ghajnsielem.  Is-seminaristi tal-parrocca, Trevor Sultana u Franklin Vella, gew assenjati fil-parrocci ta' San Lawrenz u tal-Fontana rispettivament.

Last Updated ( Tuesday, 06 October 2009 )
 
Festa tal-Madonna tar-Ruzarju
Written by Trevor Sultana   
Tuesday, 06 October 2009

                   Nhar il-Hadd 4 t'Ottubru saret il-festa tal-Madonna tar-Ruzarju.  Filghodu sar nofs ta' nhar adorazzjoni fil-kappella tal-Madonna tal-Hniena.  Fl-4.00pm saret koncelebrazzjoni mis-sacerdoti Xewkin u wara harget il-purcissjoni bl-istatwa tal-Madonna tar-Ruzarju.  Fi tmiem il-purcissjoni inghatat il-Barka Sagramentali. [ Ritratt: Frans Galea ]

mr2.jpg
 

 Dettal ta' l-Istatwa tar-Ruzarju
tax-Xewkija

Last Updated ( Friday, 09 October 2009 )
 
Is-26 Hadd ta' Matul is-Sena
Written by Trevor Sultana   
Monday, 28 September 2009

    Il-qari ghall-liturgija f'dan il-Hadd hu: Lezzjoni I - Num. 11, 25-29; Lezzjoni II - Gak. 5, 1-6; Vangelu - Mk. 9, 38-48.  Fil-vangelu tal-lum, Gesu juri lill-appostli li anke barra mill-grupp taghhom jista' jkun hemm persuni li jemmnu fih u jahdmu ghalih.  Juri wkoll li kull azzjoni tajba li ssir f'ismu ma tibqax minghajr hlas.  Kif ingib ruhi ma dawk li mhumiex tal-istess fehma tieghi?  Nemmen li Alla jinqeda bihom ukoll?

Mulej Gesu, thallix li jien nghir ghal min jaghmel il-gid, imma mlieni bil-hegga biex nahdem bil-qalb mieghek u ghalik.  Amen.

 
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Next > End >>

Results 911 - 936 of 995