Saturday, 20 October 2018
           
Home
Sollennita ta' Pentekoste
Written by Trevor Sultana   
Saturday, 22 May 2010

Il-Knisja taghlaq il-hamsin gurnata ta' zmien il-Ghid permezz tas-sollennita tal-inzul tal-Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli.  L-Ispirtu s-Santu, id-Difensur imwieghed minn Gesu nnifsu, jaghmel possibbli l-prezenza ta' Gesu fil-Knisja wara t-tlugh tieghu fis-sema.  Permezz tal-Ispirtu s-Santu, il-misteru tal-Ghid li wettaq Gesu, jista' jsir prezenti f'kull post u f'kull zmien, fis-Sagramenti tal-Knisja.  Ejjew nitolbu ta' spiss lill-Ispirtu Qaddis biex idawwlilna mohhna u jqanqlilna qlubna biex inhobbu lill-Mulej Gesu.

Spirtu Qaddis li hlaqtna,
ejja lill-mohh dawwlilna, imla bil-grazzja tieghek, il-qlub li int hlaqtilna.
 
71 tfajla jhejju biex isiru sorijiet
Written by Mary Xerri   
Saturday, 22 May 2010
"Kont qed nidhak bija innifsi billi naħrab minn dak li lili jimlili qalbi kollha"
21 ta'Mejju 2010

Is-sens ta' ferħ, l-għaqda u l-entużjażmu fil-ħidma tagħhom huma tlett elementi li fi kliem Claudia Pace ħajjruha biex tikkunsidra l-ħajja reliġjuża.

Claudia hi novizza mas-Sorijiet Agostinjani Servi ta' Ġesù u Marija, tfajla fost għaxra li bħalissa jinsabu f’wieħed mill-istadji ta’ formazzjoni li eventwalment se jwassalhom biex jipprofessaw f’dan l-istess Ordni.

Skond ċifri ppubblikata dan l-aħħar mill-Kurja tal-Arċisqof, bħalissa f’Malta hawn 64 tfajla li qed iħejju ruħhom biex jipprofessaw f’wieħed mill-Ordnijiet reliġjużi femminili meqjusa bħala attivi. Minn dawn 35 huma studenti, jiġifieri jinsabu fil-fażi pre-novizzjat. Imbagħad hemm 16-il novizza u 13-il postulanta. Ordnijiet ta’ ħajja attiva tfisser li l-Ordinijiet inkwestjoni mhumiex klawstrali. Fil-fatt, skont l-istess statistiċi hemm ukoll seba’ tfajliet li jinsabu f’wieħed mit-tlett stadji ta’ formazzjoni għal ħajja kontemplattiva, fosthom żewġ novizzi u żewġ postulanti.

 

Read more...
 
Vestizzjoni tal-Abbatini
Written by Mary Xerri   
Saturday, 22 May 2010

Nhar it-Tnejn 21 ta' Gunju ser issir l-Vestizzjoni tal-Abbatini.

Ghalhekk, dawk kollha li jixtiequ jinghaqdu mal-Grupp ta' l-abbatini, li ser jibdew laqghat bi preparazzjoni minn nhar is-Sibt 22 ta' Mejju fl-4.15pm fic-Centru Parrokkjali.

Jekk ghandkom xi suggerimenti jew ghal aktar informazzjoni mitluba tkellmu lis-Seminarista Mario Curmi.

J'Alla hafna tfal jithajjru li jissiehbu fil grupp ta' l-abbatini fejn jistghu jitghallmu mhux biss is-servizz ta'  l-artal imma jiehdu wkoll formazzjoni spiritwali li tghinhom ghall-hajja futura taghhom.

Last Updated ( Saturday, 22 May 2010 )
 
Il-Messagg tal-Arcisqof Pawlu Cremona fl-Okkazjoni tal-Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Socjali 2010
Written by Mary Xerri   
Saturday, 22 May 2010
 

Id-diskors tal-Arċisqof Pawlu Cremona OP matul il-laqgħa ma’ dawk li jaħdmu fil-media, fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali, il-Ġimgħa, 21 ta’ Mejju, 2010, fil-Kurja tal-Arċisqof.

Jiena nixtieq nieħu din l-okkażjoni biex nirringrazzjakom talli ġejtu għal din il-laqgħa li ssir kull sena. Hija okkażjoni biex niltaqgħu u naqsmu xi ħsibijiet. Nixtieq l-ewwelnett nirringrazzjakom tas-servizz li tagħtu lis-socjeta’ maltija bil-ħidma tagħkom. B’mod speċjali nixtieq nirringrazzjakom għall-ħidma tagħkom waqt il-miġja tal-Papa Benedittu XVI f’Malta. Il-ħidma tagħkom kienet apprezzata ferm f’Malta u barra minn Malta.

Read more...
 
Is-Sagramenti taz-Zwieg u l-Ewkaristija
Written by Mary Xerri   
Saturday, 22 May 2010

STQARRIJA TAL-KONFERENZA EPISKOPALI

Dan l-aħħar, diversi nies staqsew jekk koppji li jgħixu flimkien mingħajr ma huma miżżewġin jistgħux jitqarbnu.

Nagħmluha ċara li l-Knisja tħobb lil dawn il-koppji kif tħobb lill-membri kollha tagħha u tibqa` toffrilhom l-għajnuna spiritwali li jkollhom bżonn. Aħna l-Isqfijiet inħeġġuhom biex fost affarijiet oħra, ikomplu jmorru għall-Quddies u jipparteċipaw fil-ħajja tal-Knisja.

Iżda l-Knisja Kattolika ssostni li dawk il-koppji li jgħixu flimkien mingħajr ma huma miżżewġin m’għandhomx jersqu għat-tqarbin.  Il-Knisja ma tagħmilx dan bħala kastig iżda għax l-istil tal-ħajja tagħhom imur kontra s-sagrament taż-żwieġ nisrani.  Barra minn hekk, din l-imġieba tmur ukoll kontra t-tagħlim dwar l-Ewkaristija, u ma tirriflettix id-dispożizzjoni li wieħed għandu jkollu biex jirċievi l-Ewkaristija.  Huwa tagħlim tal-Knisja li biex wieħed jirċievi l-Ewkaristija, hu jrid ikun f’għaqda sħiħa ma` Alla u mal-Knisja.

Il-Knisja mwaqqfa minn Kristu, ukoll bħala komunita` viżibbli, trid tagħti xhieda wkoll viżibbli ta` dan it-tagħlim permezz tal-membri tagħha.

Aħna lkoll nafu li biex wieħed jgħix il-ħajja nisranija fi ħdan il-Knisja Kattolika jgħaddi minn tbatija.  Nafu ukoll li hemm min qed iħallas prezz għoli għax biex jibqa` f’komunjoni sħiħa mal-Knisja, għalkemm iż-żwieġ tiegħu tkisser, xorta għażel li ma jidħolx f’relazzjoni ma’ persuna oħra barra miż-żwieġ.  Għalhekk dawn il-persuni separati u mhux f’relazzjoni ma` ħaddieħor jistgħu jersqu għas-sagrament tal-Qrar u tat-Tqarbin.

Aħna l-Isqfijiet nixtiequ nistiednu lil dawk il-koppji li jgħixu flimkien mingħajr ma huma miżżewġin biex iħarsu dan it-tagħlim tal-Knisja, isaħħu l-fiduċja tagħhom fil-ħniena ta` Alla, jfittxu bis-sinċerita` t-triq tal-konverżjoni vera u jagħmlu minn kollox biex jimxu fiha.  Lil dawn il-koppji nħeġġuhom biex meta jmorru l-quddies jagħmlu biss tqarbina tax-xewqa li għandha valur kbir quddiem Alla.

 
Il-Bolla Kommemorattiva ta' Madre Tereza ghal Settembru
Written by Mary Xerri   
Monday, 17 May 2010
 
 

Madre Theresa

L-uffiċċju postali Amerikan se jkun qed iniedi bolla kommemorattiva ta’ Madre Tereża ta’ Calcutta għal Settembru li ġej.  CatholicVote.org ikkonfermat dan fl-aħħar jiem, waqt li nnutat li l-kampanja organizzata fi Frar li għadda b’talba għall-appoġġ għal din il-bolla sabet is-sapport ta’ madwar 138,000 firmatarju.

Stqarrija maħruġamill-President ta’ CatholicVote.org, Brian Burch, innutat li Roy Betts, kelliem għas-servizz postali, ikkonferma li l-bolla “se rkun iddedikata għall-Bażilika tas-Santwarju Nazzjonali tal-Immakulata Kunċizzjoni f’Washington DC, fil-5 ta’ Settembru”.

Il-Fondazzjoni Freedom from Religion, fetħet front kontra l-ħruġ ta’ din il-bolla, pero CatholicVote.org insistiet li jissuktaw il-pjani biex jimmeterjalizza ruħu l-ħsieb marbut mal-ħidma tas-soru mal-foqra u l-emarġinati. Burch innota li r-regoli tas-servizz postali kienu jipprojbixxu li joħorġu bolol li jonoraw istituzzjonijiet jew individwi reliġjużi li l-kisbiet tagħhom huma assoċjati ma’ twemmin reliġjuż. Għaldaqstant, kompla jgħid, li dawn ir-regoli m’għandhomx jeskludu reliġjużi li taw kontribut qawwi lid-dinja.

Il-grupp t’azzjoni qal li fil-passat kien hemm min ingħata tali rikonoxximent bħal Martin Luther King Jr fl-1979 u fl-1999, fost l-oħrajn.

 
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > End >>

Results 937 - 962 of 1123