Tuesday, 17 July 2018
           
Home
It-3 Hadd tar-Randan
Written by Trevor Sultana   
Sunday, 07 March 2010

Il-qari fil-liturgija tal-lum huwa: I Qari - Ez. 3, 1-8.13-15; II Qari - 1Kor. 10, 1-6.10-12; Evangelju -  Lq. 12, 1-9.  Il-liturgija tal-lum theggigna ghall-indiema u l-konverzjoni - "jekk ma tindmux ilkoll xorta wahda tintilfu".  Alla jistenna minna li naghmlu l-frott - li naghmlu xi haga, niehdu decizjoni vera li ninbidlu, li naghmlu bidla radikali.  Il-kelma konverzjoni (bil-grieg 'metanoia') tfisser bidla totali fid-direzzjoni.  Lejn liema direzzjoni miexi bhalissa?  Xi frott nimmagina li Gesu jixtieqni naghmel?

 
Hjut tad-Deheb
Written by Mary Xerri   
Friday, 05 March 2010
Picture of Waves, Sandsend, North Yorkshire - Free Pictures - FreeFoto.com
Jehtieg li ma titilfux il-fidi fl-umanita'. 
L-umanita' hija ocean: jekk ftit qtar ta' l-ocean huma mahmuga
ma jfissirx li l-ocean kollu huwa mahmug.
Mahatma Gandhi
 
Hjut tad-Deheb
Written by Mary Xerri   
Wednesday, 03 March 2010
Picture of Sunset - Free Pictures - FreeFoto.com
Xi whud jithassbu ghax ma nistghux nippruvaw l-ezistenza t'Alla xjentifikament. 
Huwa biex naraw ix-xemx hemm bzonn nixeghlu xemgha?
Werner von Raun
Last Updated ( Wednesday, 03 March 2010 )
 
Hsieb - Vari tal-Gimgha l-Kbira Xewkija
Written by Mary Xerri   
Wednesday, 03 March 2010

Gesu' jmut fuq is-salib

Hsieb:

Ftit sighat ohra.....ftit minuti ohra.....ftit mumenti ohra.  Tlieta u tletin sena ilha riesqa din is-siegha.  Issa ma tistax tahrab.  Hemm int wasalt fl-ahhar ta' hajtek fi tmiem it-triq. Tinsab f'xifer l-irdum.  Issa pass iehor jonqos....L-ahhar pass ta' mhabba...L-ahhar pass qabel il-mewt.

Kif kellek tispicca, imdendel bejn zewg hallelin.  Qieghed hemm fuq l-ghuda tas-salib, ma titharrikx.  Ghad hemm sinjal ta' hajja fik, li bil-mod qed tnemnem bhad-dawl ta' musbieh li fih baqa' biss ftit qtar taz-zejt.

Issa l-hajja kwazi spiccat minn kull rokna ta' gismek.  Ismaghhom ghadhom ma xebghux, ghadhom jinsulentawk, ghadom joffenduk.  Bil-ftit hegga li ghad fadallek tlissen kelma ta' mahfra: "Ahfrilhom ghax ma jafux x'inhuma jaghmlu".  Kif jista' jkun tahfer? X'qalb bla qies!  X'qalb tfawwar l-imhabba!  Jien ma nahfirx kif gieb u lahaq, anzi gieli nixtieq id-deni lil min jixtieqli l-gid! U int hfirtilhom.....L-ahhar sforz Mulej.  Hutek il-bnedmin qeghdin jistennewk.  Qed iharsu lejk.  Bhal ma l-Lhud harsu lejn is-serp tal-bronz, li Mose' waqqaf fid-dezert.  Min ihares lejk ikollu l-hajja, isib il-fejqan, jara d-dawl, jimtela bit-tama, jitwettaq fil-fidi, jirbah is-saltna.  Hekk ghamel dak ta' hdejk.  Mugugh, imsammar fuq is-salib bhal tieghek, ftit sema' bik, ftit rak, forsi hemm iltqajtu l-ewwel darba, imma hares lejk u ghajnejh iltaqghu ma' tieghek. "Illum stess tkun fis-saltna tas-smewwiet".  L-iehor dawwar wiccu n-naha l-ohra.  Tini l-qawwa nhares f'ghajnejk.  Tista' tghid li wasal fl-ahhar, qed jiehu l-ahhar nifs bi tbatija kbira.

Sahhtu hallietu bhal ma ponn ramel jahrab minn bejn is-swaba ta' jdejk.  Bilkemm ghadu jitharrek.  Isma' l-ahhar karba tieghu. "Missier, f'idejk nerhi ruhi".

Talba: 

Kristu miet ghalija....  Ta kollox ghalina....  Jien qatt tajt xi haga ghall-ohrajn?

Nadurawk O Gesu' u nberkuk ghax b'salibek u l-mewt tieghek inti fdejtna

(Minn Habbejtni Mulej....u ghadek Thobbni)

Last Updated ( Tuesday, 09 March 2010 )
 
Hsieb - Vari tal-Gimgha l-Kbira Xewkija
Written by Mary Xerri   
Tuesday, 02 March 2010
Last Updated ( Thursday, 11 March 2010 )
Read more...
 
Hsieb - Vari tal-Gimgha l -Kbira Xewkija
Written by Mary Xerri   
Monday, 01 March 2010

L-Inkurunazzjoni bil-Kuruna tax-Xewk

Jitkellem Gesu':

Kont ghadni fil-bitha ta' Pilatu taht idejn dawk il-manigoldi - qishom klieb irrabjati - u dawn bdew jghidu wiehed lill-iehor: "U mela jista' jkun li ma naghtuhx il-gieh ta' re li hu?"  Ghalhekk imnezza' kif kont qeghduli fuq spallejja porpra hamra ta' suldat ruman, tawni f'idi l-leminija qasba bhal xettru u fuq rasi kuruna tax-xewk, bhala kuruna rjali.  Kont bilwieqfa u bdew jghaddu biex jaghtuni taparsi gieh u qima ta' re, bdew jghiduli: "Is-sliem ghalik, o re tal-Lhud." Erhilhom jaghtuni daqqiet ta' harta biex iktar izebilhuni.  Jidhol Pilatu fl-bitha u, kif rani f'dik is-sura li ggib hniena, haseb li sejjer jirnexxielu jehlisni billi juri lill-poplu l-istat tieghi.  Qeghidni fil-logga kif kont imlibbes bil-porpra u bix-xewk ma' rasi u b'lehen shish qalilhom: "Ekku l-bniedem!"  F'hin bla waqt kulhadd jghajjat: "Sallbu, Sallbu.  Nehhieh mill-wicc ta' din l-art."

Titkellem ir-ruh:

O Mulej, gieni f'qalbi l-biki tal-hniena lejk xhin rajtek mibdul f'haga tad-dahk, re taz-zuffjett.  Irrid li kull darba li nghaddi minn quddiemek sagramentat, qabel ma nilwi gharkubbtejja bi hsieb ta' qima u ta' adorazzjoni ghax inti Alla veru u haj, insellimlek b're tassew ta' kulhadd waqt li nghidlek: Is-sliem ghalik, ja Re tar-rejjiet.

Nadurawk O Gesu' u mberkuk ghax b'salibek u l-mewt tieghek inti fdejtna.

(Mehuda minn Adorazzjoni tal-Gimgha l-Kbira ta' San Gorg Preca)

vari_n.jpg
 

 Il-Vara ta' Gesu' Nkurunat

 

Last Updated ( Saturday, 06 March 2010 )
 
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > End >>

Results 963 - 988 of 1094