A+ | A- | Reset

smallphoto2.jpg

 
Home
L-EPIFANIJA TAL-MULEJ IL-BNIEDEM TA’ ALLA HU DAK LI JAGHRAF LILL-MULEJ
Written by Frans Galea   
Thursday, 02 January 2014

Din hija il- Liturgija tal-Festa ta' L-Epifanija tal-Mulej 2014 bi hsibijiet min Joe Rapa.

full.jpg
                 L-Epifanija tal-Mulej

 

     L-Epifanija hija festa antika ta’ mportanza kbira fil-Knisja.  San Pawl kien l-aktar wieħed mid-dixxipli ta’ Ġesù li kellu jduq id-diżappunt mimli wġiegħ tal-falliment tax-xandir tal-Aħbar ta’ Kristu fost il-poplu Lhudi.  Għalkemm il-Knisja bdiet fosthom u għall-bidu il-predikazzjoni Nisranija kellha xi suċċess fosthom, bil-mod il-mod beda jidher ċar li għal-Lhudi normali kienet iebsa wisq biex jaċċetta li l-Messija li kienu ilhom tant jistennew fuq livell politiku, kellu jispiċċa maqtul bġala kriminal.  Iktar u iktar sabuha bi tqila jemmnu li dak il-kriminal li inagħta mewt tant kerha u umiljanti kien Alla nnifsu li niżel fid-dinja biex jifdi lill-bniedem.

   Dan il-ħajt li ma setax jiġi minfud, ikkonvinċa lil San Pawl l-ewwel, imabagħad lill-bqija tal-Appostli, li dan kien sinjal mingħand il-Mulej biex imorru jxandru fost il-pagani.  Hawnhekk, il-missjoni Nisranija kellha suċċess ferm akbar u nsibu li bdew jinbtu ħafna komunitajiet żgħar Kristjani tista’ tgħid madwar il-Mediterran kollu.  Ma kienx faċli għall-ewwel dixxipli Lhud li jaċċettaw u jifhmu dan il-pjan ta’ salvazzjoni ta’ Alla.  Huma minn dejjem kien imrobbija fil-konvinzjoni li Israel kien il-poplu waħdieni ta’ Alla u li l-bqija kien l-imwarrba minn Alla, il-barranin, il-pagani, dawk li Alla ma jagħrafx.  Saħansitra kienu jsejħulhom “il-klieb”, kif insibu li anke Kristu nnifsu sejħilhom fis-silta tal-Vanġelu li jitkellem fuq il-fejqan ta’ bint il-mara Sirjo-Feniċja.  Issa beda jidher quddiemhom fatt ġdid: il-poplu Lhudi beda jieħu s-sura ta’ poplu mwarrab li minħabba r-ras iebsa tiegħu ma fehemx il-missjoni ta’ Kristu, waqt li l-veru poplu ta’ Alla beda jikber u jinfirex fost dawk li qabel kienu bla Alla, il-pagani.

 

Read more...
 
L-EWWEL TAS-SENA 2014 IL-VERGGI MARIJA OMM ALLA (THEOTOKOS)
Written by Frans Galea   
Tuesday, 31 December 2013

Din hija il- Liturgija l-ewwel Jum tas-Sena 2014 bi hsibijiet min Joe Rapa.

addorazzjoni_tar_rghajja.jpg
           L-Addorazzjoni tar-Raghajja

 

   IL-Knisja tibda s-sena tal-kalendarju b’festa kbira f’ġih il-Verġni Marija.  Anzi nistgħu ngħidu li t-titlu ta’ Marija li nikkontemplaw f’din il-festa tal-ewwel tas-sena hu l-ikbar wieħed: Marija, Omm Alla, dik li l-Knisja tal-Lvant isejjħilha “Theotokos”.  Marija kienet dik li qalet “Iva” lil Alla u tagħtu laħam, ġisem imsawwar minnha nnifisha biex Dak li ħalaq is-sema l-art, ix-xemx, il-qamar, il-kwiekeb u l-pjaneti tal-univers kollu, mhux biss għammar għal disa xhur fl-intimità ta’ ġufha imma twieled bħala l-bniedem Ġesù ta’ Nazaret, bin Marija u, kif kienu jaħsbu n-nies, bin Ġużeppi.

   Il-ġuf ta’ Marija kien il-post fejn sab kenn Alla nnifsu.  Il-ġuf qaddis tagħha kien il-post fejn issawwar Alla u minnu ġie mwelled biex jgħammar fost il-bnedmin bħal Dawl qawwi fid-Dlam.  Dan l-għaġeb ta’ Marija li l-Knisja ma waqfet qatt taħseb fuqu matul is-sekli, jkompli jikber f’għajnejna meta nindunaw li, fil-fatt, Marija hija xbiha tal-Knisja, u għalhekk, xbiha ta’ kull Nisrani veru, ta’ kull Nisrani li fih, ż-żerreigħa tal-Fidi li rċieva fil-Magħmudija, kibret u saret siġra li għamlet kotra ta’ frott bnin. 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 29 ta' Dicembru 2013
Written by Frans Galea   
Sunday, 29 December 2013
bull_29-12-2013.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 29 ta' Dicembru
                              2013

 
IL-HADD FOST L-OTTAVA TAL-MILIED 2013 IL-FAMILJA HIJA L–QALB TAL-KNISJA
Written by Frans Galea   
Friday, 27 December 2013

Din hija il- Liturgija Hadd Fost l-Ottava tal-Milied bi hsibijiet min Joe Rapa.

joseph_and_mary_escaping_to_egypt.jpg
Guzeppi u Marija jaharbu lejn l-Egittu
          flimkien mat-Tarbija Gesu'

  Minn dejjem u għal dejjem il-Knisja hija ppersegwitata, attakkata mis-soċjetà u mill-kultura dominanti ta’ kull ġenerazzjoni.  Ħafna drabi l-persekuzzjoni hija fiżika: arresti, ħabs, torturi, kundanni għall-mewt, u bħalma qed jiġri sikwit fil-Lvant Nofsani u kif ġara fil-Lejl tal-Milied erbat ijiem ilu, xi bomba fi knisja.  Drabi oħra l-Istat jattakka l-Knisja permezz ta’ propoganda kontra l-eżistenza ta’ Alla b’kull mezz u manjiera, anke fil-lezzjonijiet tat-tfal fl-iskejjel, bħalma ġara għal sebgħin sena taħt ir-reġimi kollha komunisti.

    Imma xi drabi l-persekuzzjoni tkun ħafna aktar fina u inqas diretta minn dawn li semmejna.  Il-Knisja soffriet attakki kbar mill-filosofi u l-għorrief tad-dinja li ma kienu xejn ħlief antikristi u li bdew jidhru minn qabel ir-Rivoluzzjoni Franċiża.  Dawn bdew jattakkaw lill-Knisja mhux fiżikament imma bil-ħsieb u bit-tagħlim tagħhom fuq il-bniedem.  Dan it-tip ta’ attakk spiċċa biex kien ħafna iktar perikoluż u ta’ ħsara mill-persekuzzjonijiet fiżiċi u r-riżultat imxajtan kien li llum tista’ tgħid li l-kontinent Ewropew tilef il-Fidi u l-Ewropa saret art tal-missjoni. 

 

Last Updated ( Friday, 27 December 2013 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 22 ta' Dicembru 2013
Written by Frans Galea   
Sunday, 22 December 2013
bull_22-12-13.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 22 ta' Dicembru
                          2013
 
IR-RABA’ HADD TAL-AVVENT 2013 FID-DLAM JIDHER ID-DAWL
Written by Frans Galea   
Friday, 20 December 2013

Din hija il- Liturgija tar-Raba' Hadd tal-Avvent bi hsibijiet min Joe Rapa.

guzeppi_u_marija.jpg
            Guzeppi u Marija

 

Il-ġrajja tal-Milied hija bħal dawl kbir li jiddi fid-dlam.  Huwa ż-żernieq wara lejl twil u mudlam.  Il-Milied huwa Alla li jiġi jżur lill-bniedem fil-ħniena tiegħu, lill-bniedem li jkun għaddej mid-dlam tal-vojt u non-sens tal-ħajja.  Il-Milied huwa r-rigal ta’ Alla lill-fqar.  Dawk li huma għonja, li moħħhom mimli bid-dinja, dawk li sabu l-faraġ tagħhom fil-għana, fix-xiri sfrenat, fis-suċċess, fil-kburija tal-ħajja, dawn ftit jistennew mingħand Alla; ma jħossux il-bżonn tiegħu.  Iktar jinġibdu lejn il-palazz fin-naħa ta’ fuq tal-presepju, milli lejn l-għar fqajjar barra l-belt, fejn hemm biss ir-rgħajja foqra li mid-dinja qalgħu fuq wiċċhom.

   Għalhekk il-Milied hija l-festa tal-umli.  Mhux il-festa tat-tfal biss, imma l-festa tal-umli.  L-umli huma bħat-tfal, ċkejknin fl-ispirtu.  Aħna li kbirna, nixxennqu għal dak l-ispirtu tal-Milied li konna nħossu meta konna zgħar u nsibuha tant impossibbli li nerġgħu nesperjenzjawh.  Din hi ta’ dieqa għalina.  Iżda hu possibbli li anke aħna nerġgħu insiru żgħar u nimtlew bil-għaġeb inħarsu lejn presepju qisna qed narawh għall-ewwel darba bħal meta konna żgħar, tant snin ilu.  It-triq hi l-umiltà.  Hi l-umiltà li ċċekkinna u terġa’ tagħtina għajnejn ta’ tfal żgħar.  Huma l-umli biss li għandhom qalbhom ratba, u mingħajr qalb ratba m’hemmx Milied. 

 

 

Last Updated ( Friday, 27 December 2013 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 29 - 54 of 514
© 2014 www.xewkijaparish.org