A+ | A- | Reset

smallphoto2.jpg

 
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 11 ta' Mejju 2014
Written by Frans Galea   
Sunday, 11 May 2014
bull11-5-2014.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 11 ta' Mejju 2014
Last Updated ( Friday, 16 May 2014 )
 
IR-RABA’ HADD TAL-GHID 2014 IR-RAGHAJ IT-TAJJEB
Written by Frans Galea   
Friday, 09 May 2014

Din hija il- Liturgija tar-Raba' Hadd tal-Ghid il-Kbir bi hsibijiet min Joe Rapa.

the-good-shepherd.jpg
               Ir-raghaj it-Tajjeb

Wieħed mit-titli l-aktar magħrufa u mimlija sinjifikat li Ġesù ddiskriva bihom lilu nnifsu huwa dak tar-Ragħaj it-Tajjeb li l-Liturġija tal-Kelma tar-Raba’ Ħadd tal-Għid se tpoġġi quddiemna.  Minn mindu kien għadu tfajjel, Ġesù kien diġa sema’ ħafna fis-sinagoga ta’ Nazaret dwar din il-figura tar-Ragħaj għaliex it-Testment l-Antik jużaha ħafna biex jiddiskrivi kemm lil Alla li jieħu ħsieb il-poplu tiegħu, kif ukoll għas-slaten li kienu l-mexxejja li jħarsu lill-poplu, l-merħla ta’ Alla.

 

Il-Bibbja tpoġġi quddiemna żewġ tipi ta’ rgħajja: dawk li fil-veru sens tal-kelma kienu rgħajja għax kienu jieħdu ħsieb il-merħliet u, kif diġa għidna, dawk li kellhom xi forma ta’ awtorità fuq il-poplu.  Ir-ragħaj kien figura mportanti fis-soċjetà kemm ta’ qabel Kristu u anke ta’ żmienu.  It-trobbija u l-kura tal-annimali, kif ukoll ix-xogħol fir-raba’ kienu l-iktar meżżi ta’ għixien primittivi u qodma fl-istorja tal-bniedem tant li l-ewwel żewġt ulied fl-Iskrittura, Abel u Kajjin kienu jaħdmu wieħed bħala ragħaj u l-ieħor bħala ħaddiem ir-raba’.  Filgħaxijiet, madwar in-nar fejn kienet tintasab il-familja, kienu jirrakkontaw l-istejjer tal-klan, tal-familja, u fosthom kienu jġeddu l-memorja ta’ rgħajja qalbiena li kienu jissugraw ħajjithom u kultant jitilfuhom ukoll biex jiddefendu n-ngħaġiet tagħhom mill-qilla ta’ annimali feroċi u mġewħa.  Mill-banda l-oħra kienu jsemmu b’disprezz rgħajja li ma kinux jagħmlu xogħolhom sewwa, li ma kinux lesti jirriskjaw li jweġġgħu minħabba l-merħla, aktarx għax kienu jkunu mikrija biex jagħmlu dan ix-xogħol minn sid li kellu wisq merħliet biex ilaħħaq magħhom kollha hu.

 

 

Last Updated ( Friday, 09 May 2014 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 4 ta' Mejju 2014
Written by Frans Galea   
Sunday, 04 May 2014
bull_4-5-2014.jpg
  Il-Bullettin tal-Hadd 4 ta' Mejju  2014
 
IT-TIELET HADD TAL-GHID 2014 IL-PREZENZA TA’ KRISTU FOSTNA
Written by Frans Galea   
Friday, 02 May 2014

Din hija il- Liturgija tat-Tielet Hadd tal-Ghid il-Kbir bi hsibijiet min Joe Rapa.

it-twaqqif_ta___l-ewkaristija.jpg
           Gesu u d-dixxipli Tieghu

   F’dan iż-żmien, il-ferħ tan-Nisrani hu li Kristu, il-Mulej tiegħu, qam mill-mewt u hu ħaj għal dejjem!  Imma iktar minn hekk, in-Nisrani jifraħ għax hu jaf li Kristu mhux biss hu ħaj għal dejjem u l-mewt m’għandha l-ebda jedd aktar fuqu, iżda hu baqa’ wkoll mal-Knisja tiegħu u qrib kull Nisrani b’mod intimu u personali ħafna.  Għax ir-rebħa ta’ Kristu fuq il-mewt hija wkoll ir-rebħa tagħna u jekk hu ħaj, hu ħaj għalina u hu dejjem magħna.  Infatti l-aħħar kelmiet li qal Ġesù qabel telaq minn din id-dinja kienu: “Araw, jiena magħkom sal-aħħar taż-żminijiet.”

   Din hi wegħda solenni magħmula lili u lilek li qed tismagħni.  Kristu huwa magħna sal-aħħar nifs ta’ ħajjitna hawn fuq din l-art.  Iktar kemm tikber il-fidi tagħna fih, iktar tikber is-sigurtà tagħna, iktar tikber iċ-ċertezza li magħna, allejat tagħna, anzi, l-maħbub tagħna huwa Dak li hu aqwa minn kull tip ta’ mewt, kull tip ta’ nkwiet, kull tip ta’ biża’ li jista’ jersaq lejna.  Kellha raġun Santa Tereża ta’ Avila tgħid “Alla waħdu, biżżejjed!”  Jekk infittxu l-għajnuna tal-bnedmin iktar minn tiegħu, jekk nixxennqu għall-imħabbiet tal-oħrajn iktar minn tiegħu, jekk nagħtu qima lill-affarijiet li jserrħulna moħħna f’did-dinja iktar milli nagħtu qima lilu, aħna ngannati u l-fidi tagħna hi fi kriżi u għandna bżonn nikkonvertu. 

 

Last Updated ( Friday, 02 May 2014 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 27 ta' April 2014
Written by Frans Galea   
Monday, 28 April 2014
 bull_27-4-2014.jpg
  Il-Bullettin tal-Hadd 27 ta' April 2014
 
IT-TIENI HADD TAL-GHID 2014 ZMIEN IT-TWELID GDID
Written by Frans Galea   
Saturday, 26 April 2014

Din hija il- Liturgija tat-Tieni Hadd tal-Ghid il-Kbir bi hsibijiet min Joe Rapa.

gesu_u_tumas.jpg
                    Gesu u Tumas

  Dawn il-ħamsin jum ta’ wara l-Għid huwa l-isbaħ żmien tas-sena għall-Knisja.  Infatti huma ħamsin jum ta’ festa, li fihom in-Nisrani hu pprojbit li jagħmel penitenzi, għax l-Għarus reġa’ lura magħna mill-qabar.  Dan huwa ż-żmien li fih niċċelebraw dak li hu l-Kristjaneżmu: Aħbar Tajba.  Il-komunità tal-Appostli ma ridux jemmnu lil għajnejhom, tant kbir kien il-ferħ tagħhom.  Mhux biss ferħu għax raw b’għajnejhom u missew b’idejhom lill-Imgħallem li ġie lura miċ-ċimiterju... dan kienu ġa rawh fil-qawmien ta’ Lażżru, ta’ bin l-armla ta’ Najm u ta’ bint Ġajru..., mhux biss ferħu għax Dak li huma kienu ħabbew reġa’ kien magħhom... iżda ferħu wkoll għax il-ħtija kbira li kienet qed ittaqqal il-kuxjenza tagħhom meta kienu ħallewh imur waħdu għall-mewt u huma ħarbu, issa kienet maħfura.  Ir-risposta ta’ Kristu għall-infedeltà tagħhom kienet: “Il-paċi magħkom!”  Dawn kienu l-ewwel kelmiet li qalilhom.  Huma ħassewhom għal kollox irrikonċiljati miegħu u għarfu kemm kbira hi l-Imħabba ta’ Alla għall-midneb, għal min hu dgħajjef.

   Il-Knisja tifraħ għax il-Misteru tal-Għid juriha ħaġa waħda:  m’hemmx dnub li hu akbar mill-Imħabba li Alla għandu għalina u li wriha fi Kristu Ibnu.  Xejn ma jista’ jifridna mill-Imħabba tiegħu.  Anzi, fil-lejl tal-Għid il-Knisja kantiet kollha ferħana: “Xi ħtija hienja li stħaqqilha Feddej kbir bħal dan!”  F’daqqa waħda id-dnub li hu saħta, li hu mewt, li għandu kastig imdendel miegħu, f’daqqa waħda d-dnub sar okkażjoni biex Alla juri min hu: Imħabba totali għall-għadu tiegħu.  Il-Knisja, li hi magħmula minn midinbin, tifraħ quddiem dan id-Dawl tal-Għid;  tifraħ fuq li tifraħ, u bir-raġun għax il-mewt ta’ Kristu u l-qawmien tiegħu ħassru l-konsegwenzi u d-djun li kien hemm marbuta ma’ kull dnub li wettaqna u li għad irridu nwettqu.  Dan ma jfissirx li allura, ejjew nidinbu għax kollox maħfur.  Min jitkellem hekk juri li għadu ma fehemx li fid-dnub hemm il-mewt u li din il-mewt li taħkem lilna swietlu tant lil Kristu.  Barra minn dan, minn tassew jemmen fi Kristu u għaraf x’għamel għalih jibda jħobbu fuq kull ħaġa oħra u jobgħod id-dnub għax issa hu mimli bl-Ispirtu ta’ Kristu u bejn Kristu u d-dnub qatt u qatt ma jista’ jkun hemm xirka. 

 

Last Updated ( Saturday, 26 April 2014 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 29 - 54 of 550
© 2014 www.xewkijaparish.org