A+ | A- | Reset

smallphoto2.jpg

 
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 27 ta' Lulju 2014
Written by Frans Galea   
Saturday, 26 July 2014
bull27-7-2014.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 27 ta' Lulju 2014
 
IS-SBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA 2014 KRISTU: IT-TEZOR TAL-HAJJA
Written by Frans Galea   
Friday, 25 July 2014

Din hija il- Liturgija tas Sbatax il-Hadd matul is-sena bi hsibijiet min Joe Rapa.

san_pawl.jpg
            San Pawl Appostlu

 

    In-Nisrani hu dak li sab it-teżor tal-Ħajja u dan hu Kristu.  Mhux dawk kollha li jissejħu Nsara u li huma mgħammdin irnexxielhom isibu dan it-teżor li jdawwal il-Ħajja u jagħtiha sens ġdid.  Infatti, jekk tistaqsi lil ħafna nies, Insara jew pagani, x’jifhmu b’teżor, huma jgħidulek li jirbħu xi lotterija kbira, jew jirtu ħafna flus, jew li jsibu tfajla tal-ġenn, jew li jagħmlu suċċess kbir mill-karriera tant li barra li jistagħnu biha, jakkwistaw fama, jkunu stmati fis-soċjetà.  Oħrajn, li bdew jikbru u japprezzaw il-valur tas-saħħa jgħidulek li s-saħħa hi t-teżor tal-ħajja u għomor twil hu l-iktar ħaġa li għandu jixxennaq għaliha bniedem.

    Issa dawn kollha huma affarijiet sbieħ tassew u huma rigali ta’ Alla imma għandhom duda moħbija fihom, li tnawwar u tiekol minnhom fil-moħbi.  Għax il-ħwejjeġ tad-dinja, sbieħ kemm huma sbieħ, kollha jgħaddu.  Għandna tentazzjoni kbira li naħsbu bħall-pagani li din il-ħajja biss teżisti.  Allura kulma nixtiequ għandu x’jaqsam ma’ din il-ħajja.  Dak li tara u tmiss b’idejk li jgħodd.  Imma l-bniedem hu ferm iktar minn hekk u għalhekk issib nies li ma jonqoshom xejn u huma l-għira ta’ ħaddieħor, li fil-fatt huma vojta u qed jgħixu ħajja bla sens, ‘bored’ għall-aħħar u dejjem jippruvaw jaraw x’jivvintaw biex iqattgħu il-ħin, jaħarqu l-ħin.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 20 ta' Lulju 2014
Written by Frans Galea   
Tuesday, 22 July 2014
bull_20-07-2014.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 20 ta' Lulju 2014
 
IS-SITTAX IL HADD MATUL IS-SENA 2014 IL-MISTERU TAL-HAZEN
Written by Frans Galea   
Saturday, 19 July 2014

Din hija il- Liturgija tas Sittax il-Hadd matul is-sena bi hsibijiet min Joe Rapa.

parabola_1.jpg
            Il-Parobbla tas-Sikrana

 

   Mitt bniedem mitt fehma u kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu fuq kollox.  Kulħadd għandu l-ideja tiegħu ta’ kif għandha tkun il-perfezzjoni u fil-bluha tagħna lkoll kemm aħna, jien l-ewwel wieħed, nindaħlu saħansitra lil Alla ta’ kif messu għamel l-affarijiet aħjar, kemm fl-univers li ħalaq kif ukoll fl-Istorja li ta lil kull wieħed minna. 

    M’hemmx bniedem fid-dinja li, kieku kellu jinagħta ċans ta’ żewġ minuti li  jkun flok Alla, ma jbiddilx ħafna affarijiet minn ħajtu.  F’ħajjitna, ilkoll inġorru dawk l-irkejjen mudlama li ma nafux għaliex ġejna mwikkija bihom u jiġri li kultant jiskandaliżżawna fuq Alla wkoll.  Jekk Alla hu ġust u jħobbna tant li tana lil Ibnu biex imut għalina sabiex insalvaw għal ħajja aħjar, għaliex ippermetta li jien ikolli karattru daqshekk diffiċli, jew li ma naċċettax lili n-nifsi daqshekk, jew li m’għandix kunfidenza fija nnifsi, jew li għandi dik il-marda, jew li m’inix intelliġenti, jew li ma żżewwiġtx, jew iżżewwiġt lil dan ir-raġel u mhux ieħor, lil din il-mara u mhux oħra, għaliex dawn it-tfal...? U tista’ tagħmel lista twila mmens u tolqot il-problema li tkidd lil dak u lill-ieħor. 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 13 ta' Lulju 2014
Written by Frans Galea   
Tuesday, 15 July 2014
bull13-7-2014.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 13 ta' Lulju 2014
 
IL-HMISTAX-IL HADD MATUL IS-SENA 2014 Il-QAWWA TAL-KELMA
Written by Frans Galea   
Sunday, 13 July 2014

Din hija il- Liturgija tal Hmistax il-Hadd matul is-sena bi hsibijiet min Joe Rapa.

isaija1.jpg
                 Il-Profeta Isaija

Il-fidi hija l-melħ li jagħti togħma lid-dinja.  F’isem it-taparsi fidi saru attroċitajiet mill-agħar u numru bla għadd ta’ nies ġew maqtula.  Imma dan ma jnaqqasx mill-fatt li l-fidi f’Alla hija s-sinsla tal-umanità li l-għadu jipprova jimmina u jnawwar.  Il-fidi vera, safja, skont l-Ispirtu ta’ Alla twassal għall-Imħabba, għall-mogħdrija, għall-ħniena, għall-għotja ta’ dak li jkun għall-ieħor. Fuq kollox il-fidi skont il-qalb ta’ Alla twassal għall-paċi tal-bniedem ma’ Alla, miegħu innifsu u mal-proxxmu kollu.  Il-fidi tilħaq il-quċċata tagħha meta wieħed jemmen (tasssew!) li Alla hekk ħabb lid-dinja li bagħat lill-Ibnu l-Waħdieni sabiex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta’ dejjem.  Li jkollok il-ħajja ta’ dejjem minn hawn stess ifisser li tkun taf li int bin Alla u billi inti iben int ukoll werriet ta’ dak kollu li għandu Alla.  U l-aqwa ħaġa li għandu Alla, il-glorja ta’ Alla hija l-eternità.  Meta l-bniedem jakkwista din iċ-ċertezza, ikollu din il-garanzija mogħtija lilu mill-Ispirtu s-Santu li hu mhu se jmut qatt, il-mewt ma tibqax tbeżżgħu iktar.  Jinkiser iċ-ċirku tal-mewt li qabel kien jagħmel minnu bniedem egoist li bil-fors isib ruħu jiġbed għalih f’kollox.  Dan il-miraklu morali li jseħħ fil-bniedem bil-fidi, jagħmilha faċli għalih li jsib il-ferħ f’illi jinsa lilu nnifsu u jaħseb fl-ieħor, saħanistra jekk dan ikun għamillu l-ħsara.  Hija l-fidi biss li għandha s-setgħa tbiddel qalb il-bniedem, tfejqu minn ġewwa b’tali mod li jagħmel ħwejjeġ li huma mpossibbli skont in-natura.  Il-fidi tiftaħ qalb il-bniedem biex jiġi Alla nnifsu jgħammar fiha u hekk mhux hu iktar li jgħix imma Alla li jgħix fih.  Dan hu l-punt fejn hi programmata li tasal il-fidi li għandna.

    Din il-fidi hi dejjem rigal ta’ Alla.  Ħadd ma jitwieled bil-fidi.  Il-fidi mhix naturali imma don ta’ Alla.  Kif jasal għandna dan ir-rigal?  Permezz tal-Kelma.  Il-fidi tiġi mis-smigħ tal-Kelma ta’ Alla li għan-Nisrani hi x-xandir tal-Aħbar it-Tajba ta’ Ġesù Kristu.  M’hemmx fidi mingħajr smigħ tal-Kelma.  Imma biex il-Kelma tħalli l-frott, trid tkun akkompanjata mill-Ispirtu s-Santu li jrattab il-qalb għaliha, jiftaħ il-moħħ u jagħmel minn Kelma sempliċi, nar jaqbad.  Jista’ jkun hemm tnejn li qed jisimgħu l-istess Kelma: wieħed jibqa’ fejn kien qisu ma sema’ xejn, waqt li sieħbu jinbidel għal kollox, jibqa’ mbellah b’dak li jkun qed jisma’, anke jekk forsi l-isess ħaġa jkun semagħha qabel bla ma ta kas.  Did-darba l-Ispirtu Qaddis ta’ Alla jkun għamillu ‘underlined’ il-Kelma, ikun akkompanja l-Kelma, ikun għamel mill-Kelma xabla taqta’ miż-żewġ naħat li tinfed sal-mudullun tal-bniedem.  Quddiem din il-qawwa setagħna tal-Kelma ta’ Alla, qalb il-bniedem tirtab, tiddawwal, tinbidel u anke jekk tkun iebsa daqs il-blat, issir ratba f’idejn Alla.  Dan ma jneħħix il-libertà li Alla ta lill-bniedem li jwebbes qalbu u jibgħat kollox jixxejjer.  Il-biċċa l-kbira tal-bnedmin iċedu quddiem il-Kelma, imma hemm dawk li huma ‘Ġuda’ li qalbhom tibqa’ iebsa u li xogħolhom fl-Istorja tas-Salvazzjoni huwa li jippersegwitaw lil min ikun ikkonverta bil-Kelma.  Għax il-fidi tissaħħaħ bil-persekuzzjoni.  Kristu kellu l-‘Ġuda’ tiegħu.  L-istess il-Knisja.  L-istess int u jien. 

 

Last Updated ( Sunday, 13 July 2014 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 29 - 54 of 572
© 2014 www.xewkijaparish.org