A+ | A- | Reset

smallphoto2.jpg

 
Home
L-ERBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 MAHFRA MINN MAHFRA
Written by Frans Galea   
Friday, 12 September 2014

Din hija il- Liturgija ta' l-Erba' u Ghoxrin il-Hadd matul is-sena bi hsibijiet min Joe Rapa.

14-9-14.jpg
                    Gesu' jghallem

 

     IL-Kelma li l-Mulej qiegħed jagħtina f’dan il-Ħadd tas-Sena Liturġika hija mportanti mmens.  Anzi nażżarda ngħid hija Kelma li tifred in-Nisrani mill-bniedem ta’ reliġjon oħra, jew mill-bniedem bla Alla.  Il-Maħfra hija dak is-sinjal li juri li inti bniedem ta’ Alla.  Il-Maħfra hija suġġett li forsi l-iktar li jinteressa għax hija l-itqal ħaġa li jista’ jasal għaliha l-bniedem.  Kristu jitlobha mingħand dawk li jimxu warajh u jitlobha mingħajr limiti.  “Aħfru dejjem u lil kulħadd” hija frażi li tiġbor it-tagħlim ta’ Kristu dwar dan is-suġġett.

     Kristu kien jaf li l-Maħfra mhix ċajta.  Hemm sitwazzjonijiet fil-ħajja meta li wieħed jaħfer lill-għadu tiegħu tkun bħal meta wieħed qiegħed joqtol lilu nnifsu.  Meta int tkun għamilt ħafna ġid lil għajrek u dan ipattihulek b’deni u ħsara serja, imma tassew serja... il-Maħfra, jekk wieħed jeħodha bħala kmandament biss, issir toqol li l-bniedem ma jistax jerfgħu.  Infatti ssib nies li batew ħafna minħabba inġustizzji jew xi għemil tasssew ħażin ta’ għajrhom u jidħlu f’inkobu ta’ nuqqas ta’ maħfra; jsibuha mpossibbli jaħfru; ma jarawx sens f’li jaħfru; jirvinaw ħajjithom fil-mibegħda;  u l-ħsara tan-nuqqas ta’ maħfra tisboq lill-ħsara li jkunu irċivew u hekk ibatu d-doppju.  Jekk xi ħadd jgħidlu lil dan l-imsejken biex jistrieħ fil-Maħfra għax hekk jixtieq Ġesù, jgħidlek li Ġesù hu Alla waqt li huwa mhux ħlief bniedem li rċieva ferita u ma tistax tfieqlu.

 

Last Updated ( Friday, 12 September 2014 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 7 ta' Settembru 2014
Written by Frans Galea   
Saturday, 06 September 2014
bull7-9-14.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 7 ta' Settembru
                             2014
 
IT-TLIETA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 IT-TWIDDIB
Written by Frans Galea   
Friday, 05 September 2014

Din hija il- Liturgija tat -Tlieta u Ghoxrin il-Hadd matul is-sena bi hsibijiet min Joe Rapa.

profeta_ezakjel1.jpg
        IL- Profeta Eżekjel

 

     Ħadd ma jista’ jagħti milli m’għandux imma mill-banda l-oħra l-ebda bniedem li iltaqa’ tassew ma’ Ġesù Kristu, li rċieva l-grazzja ta’ konverżjoni sinċiera, li nagħta li jemmen l-Aħbar it-Tajba u jġorr ġewwa fih garanzija, ċertezza, li Alla hu Missieru u li jħobbu b’imħabba eterna... dan il-bniedem ma jistax iżomm dan it-Teżor ħaj għalih waħdu.  L-għarfien veru ta’ min hu Alla jimbuttak biex taqsam dak li tkun irċivejt gratis ma’ ħaddieħor għax l-għarfien ta’ Alla jimlik b’imħabba u ħniena għal dawk li bla ma jafu qed jgħixu fid-dlamijiet. 

    Min m’għandux dan, min m’għandux ħlief tiċlieqa ta’ reliġjożità għax iħobb imur sal-Knisja, minn qatt ma jaqbad l-Iskrittura f’idejh, min għalih Alla hu Liġi u sforzi u moraliżmi, dan m’għandu xejn x’jagħti ħlief kundanni, ġudizzji, theddid u sens ta’ “jien aħjar minnek”.  Jaħasra, ħafna minna, jien ukoll, min jaf kemm-il darba għamilna reklam ħażin lil Kristu.  Għaddejna lill-oħrajn li huma mbegħda xbiha ta’ Kristu iebes, xbiha ta’ Alla li l-ħin kollu jgħidilna x’ma għandniex nagħmlu u x’għandna nagħmlu.  Din hi l-ikbar problema li għandha l-Knisja.  Bħalissa hawn storbju sħiħ fuq li l-Knisja għandha bżonn tiġġedded u kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu u kulħadd għandu parti mill-verità.  Iżda Kristu ġie fid-dinja sabiex iħaffef il-piż minn fuq dahar il-bniedem, mhux biex itaqqalulu.  Huwa ġie bl-Aħbar sorprendenti li Alla jħobb lill-għadu, ma jikkundannahx imma jrid isalvah.  Alla jaf li kull bniedem li tbiegħed, ma jafx x’inhu jagħmel, ma jafx x’inhu jitlef, għadu qatt ma ltaqa’ mad-dawl li jurih li Kristu miet u qam mill-mewt propju għalih.  Lanqas biss iħoss il-bżonn ta’ Kristu f’ħajtu.  Għandu vojt kbir, veru, imma jfittex jimlih bix-xejxi tad-dinja.  Jisker bihom.  Jaljena ruħu.  Huwa ddiżappuntat, imma ma jafx b’alternattiva.

 

Last Updated ( Friday, 05 September 2014 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 31 t'Awwissu 2014
Written by Frans Galea   
Friday, 29 August 2014
 bull_31-8-2014.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 31t'Awwissu 2014
Last Updated ( Friday, 29 August 2014 )
 
IT-TNEJN U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 IS-SALIB LI JGORR KULL BNIEDEM
Written by Frans Galea   
Friday, 29 August 2014

Din hija il- Liturgija tat tnejn u Ghoxrin il-Hadd matul is-sena bi hsibijiet min Joe Rapa.

geremija1.jpg
          Il-Profeta Geremija

   Fuq Ġesù Kristu, il-Kristjaneżmu, l-Aħbar it-Tajba eċċ. eċċ. nistgħu nitkellmu kemm irridu u niktbu kotba daqshiex, imma dan kollu jista’ jtir mar-riħ fil-waqt tal-prova, tat-tbatija, fil-waqt tas-salib.  San Ġorġ Preca kien ilissen sikwit: “Fil-prova kollox!”  U biex wieħed jitkellem fuq it-tbatija u s-salib li kull bniedem iġorr, irid joqgħod attent xi jgħid, jieqaf u jitlob lil Alla jagħtih li jitkellem skont ir-rieda tiegħu għax paroli kulħadd għandu, imma t-tbatija tibqa’ dejjem problema, anzi għal xi wħud skandlu dwar Alla li ngħidu li jħobbna tant.

    X’inhu s-salib tagħna, ħuti?  Is-salib huwa dak kollu li lilna jeqridna.  Huwa dak kollu li jġegħelna nbatu.  Huma dawk il-ġrajjiet li nħossuhom li qed jheddu l-ħajja tagħna, jisirqulna l-paċi.  Huma persuni konkreti li jwebbsulna qalbna.  Jew dik il-marda li għandek.  Jew l-istorja ta’ ħajtek, kif sviluppat.  Jista’ jkun il-fatt li l-ġenituri tiegħek stess qed jagħmlulek ħajtek infern, dejjem jgħassu fuqek, u ma tistax taċċettahom. Is-salib huwa dik is-sitwazzjoni li lilna ġġegħelna nbatu, li lilna ġġegħelna nidgħu fil-profond tagħna kontra Alla.

    Is-salib jinqeda bih ix-xitan biex jgħidilna:  Mhux vera li Alla jħobbok lilek.  Lil ħaddieħor, iva, jħobbu, imma lilek le.  U aħna, din il-katekeżi tax-xitan nemmnuha u nniżluha f’qalbna.  Dan id-dubju fuq Alla joħloq il-mewt ġo fina, ħajjitna ssir bla sens.  Bit-tbatija, x-xitan jirnexxilu jwebbsilna qalbna; ningħalqu fina nfusna, dejjem irrabjati.  “Inħobb lill-proxxmu tiegħi?  U ħallina!”  Dan huwa ċ-ċirku tal-mewt li jdur madwarna li ma jħalliniex inħobbu la lil Alla, la lill- proxxmu u lanqas lilna nfusna.

 

Last Updated ( Friday, 05 September 2014 )
Read more...
 
Jigi ffirmat il-kuntratt ghax-xiri u nstlazzjoni ta' l-Orgni gdid ghal-Knisja Rotunda tax-Xewkija
Written by Frans Galea   
Sunday, 24 August 2014

       Nhar is-Sibt 16 t'Awwissu 2014, fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija gie ffirmat il-kuntratt ghax-xiri u nstallazzjoni ta' l-orgni gdid ghal-Knisja Rotunda tax-Xewkija. Dan l-orgni ser ikun jahdem bit-tubi  u ser jigi jiswa madwar 260,000 Ewros . Il-ftihim gie ffirmat mil-Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca, Dun Gorg Mercieca u Noel Gallo. Prezenti kien hemm ukoll l-Avukat Kevin Mompalao. [ Ritratt: Noel Gallo ]

20140816_124532-1024.jpg
  L-Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca u
Dun Gorg Mercieca jiffirmaw il-kuntratt

 

Last Updated ( Sunday, 24 August 2014 )
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 29 - 54 of 586
© 2014 www.xewkijaparish.org