A+ | A- | Reset

smallphoto2.jpg

 
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 21 ta' Gunju 2015
Written by Frans Galea   
Tuesday, 23 June 2015
bull21_6__2015.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 21 ta' Gunju 2015
 
Il-pontifikal ta' jum il-festa
Written by Matthew Attard   
Sunday, 21 June 2015

Il-konċelebrazzjoni pontifikali ta' dalgħodu li kienet mmexxija mill-Isqof tagħna Mons Mario Grech bdiet fid-8:45am u ġiet kkonċelebrata minn numru sabih ta' saċerdoti Xewkin. Għaliha attenda bi ħġaru l-poplu Xewki flimkien mal-onorevoli Ministru għal Għawdex Anton Refalo, is-segretarju parlamentari Justine Caruana flimkien ma' membri parlamentari taż-żewġ naħat tal-kamra, is-sindku, kunsilliera  u membri tal-għaqdiet tar-raħal. Il-paninġierku ġie minsuġ minn Patri Pawl Galea OFM. Fih hu semma kif il-kliem  ta' San Ġwann il-Battista għadu jgħodd għaż-żminijiet tal-lum. Hu enfasizza li bħal San Ġwann aħna għandna nkunu prekursuri għan-nies ta' żmienna billi nxandru l-maħfra, l-ħniena u nibżgħu għall-valuri li jgħammluna segwaċi ta' Kristu. Bħalma San Ġwann kien li wera lil Kristu lin-nies ta' żmienu, aħna l-parruċċani Xewkin għandna nhossuna fid-dmir li nsegwu l-passi tal-patrun tagħna u bħalu nkunu leħen u musbieħ għan-nies ta' madwarna.

dsc_4798-1024.jpg
 Waqt il-Pontifikal Solenni

 

Last Updated ( Tuesday, 23 June 2015 )
 
Il-wasla tar-Relikwa tad-driegh San Gwann u Transulazzjoni Solenni
Written by Matthew Attard   
Sunday, 21 June 2015

 


2015-06-21_12.57.53.jpg

 

 Is-Sibt 20 ta' Gunju 2015 ir-Relikwa tad-driegh ta' San Gwann telqet mill-kappella tal-Hniena eskortata min-numru sabih ta' muturi. Mal-wasla taghha fil-pjazza sabet tistennieha lill-poplu Xewki li taha merhba mill-isbah. Dan ta' bidu ghat-Transulazzjoni permezz ta' purcissjoni mill-muzew tal-Iskultura li daret mal-Knisja u kienet segwita mill-membri tal-Ordni tal-Kavallieri ta' San Gwann, emigranti Xewkin u l-komunita' ta' Ragusa fi Sqallija li gew apposta biex igawdu l-festa taghna. Mat-tmiem ta' dan il-Korteo bdiet Koncelebrazzjoni Ewkaristika ippreseduta mill-kappillan tal-Katidral ta' San Gwann f'Ragusa  Don Girolamo Alessi flimkien mal-asistent tieghu u l-Arcipriet taghna Mons Carmelo Mercieca. Numru sabih ta' sacerdoti kkoncelebraw din il-quddiesa li fiha attenda numeruz l-poplu Xewki. Fl-Omelija li kienet minsuga mill- Kan. Dun Eddie Zammit silet siltiet mill-hajja tal-patrun taghna biex juri l-kobor ta' dan il-qaddis u fisser l-imhabba li missirijietna wrew lejn dan il-qaddis sa mill-ibghad zminijiet li waslet biex mija u sebghin sena ilu laqghu fosthom ghal-ewwel darba il-vara artistika u kapulavur fl-injam maghmula mill-iskultur Belti Pietru Pawl Azzopardi.

Last Updated ( Sunday, 21 June 2015 )
 
It-Tieni u t-Tielet jum tat-Tridu
Written by Matthew Attard   
Saturday, 20 June 2015

 2015-06-20_13.11.40.jpg  

Il-Hamis li ghadda kien it-tieni jum tat-Tridu. Il-funzjoni bdiet bhas soltu fis-7:30. Ikkoncelebra Dun Mikiel Xuereb filwaqt li il-predikatur kien Mons Girgor Grech. Il-bierah il-Gimgha kien it-tielet jum tat-Tridu. Il-koncelebbrant kien Dun Gorg Mercieca filwaqt li l-priedka ghamilha Patri Robert Grech

 2015-06-20_13.12.42.jpg

 

 
IT-TWELID TA’ GWANNI L-BATTISTA LEHEN JGHAJJAT FID-DEZERT
Written by Frans Galea   
Saturday, 20 June 2015

Din hija il- Liturgija tat-Twelid ta' Gwanni l-Battista bi hsibijiet  min Joe Rapa.

saint-_john_the_baptist_birth_1.jpg
     It-Twellid ta' San Gwann Battista

 

L-Antifona tad-Dħul għall-Ewkaristija tal-Jum tal-Festa tat-Twelid ta’ Ġwanni, tixħet dawl qawwi ta’ għarfien fuq il-missjoni li għaliha Alla bagħatu fid-dinja.  L-Antifona tgħid: “Kien hemm raġel mibgħut minn Alla, jismu Ġwanni.  Dan ġie bħala xhieda, biex jixhed għad-dawl, ħalli b’hekk lill-Mulej ilestilu poplu mhejji sewwa.”  Nistgħu ngħidu li din kienet ukoll il-missjoni ta’ kull profeta li ġie qabel Ġwanni, imma f’bin Żakkarija il-qawwa u s-setgħa tal-profezija hi miġbura b’mod tal-għaġeb u dan bir-raġun għax, bħalma ngħidu, iż-żmien isajru l-bajtar, u ż-żmien kien sar, l-Istorja tas-Salvazzjoni kienet laħqet il-milja tagħha, l-istennija għas-Salvatur, għall-Messija kienet waslet fi tmiemha għax Dak li kellu jiġi, ara kien fil-bieb.  Huwa f’dawn iċ-ċirkustanzi li naraw kemm kienu mportanti l-missjoni u l-figura ta’ Ġwanni.  Huwa kien l-aħħar Kelma ta’ Alla qabel il-ġrajja l-kbira, l-avveniment, l-istorja li biha Alla kellu jgħaddi u jsalva l-umanità kollha bi Kristu.

 

Ġwanni kien l-aħħar profeta tar-Rabta l-Qadima; kien il-bieb li jinagħlaq u ieħor li jinfetaħ.  Huwa kien il-leħen jgħajjat fid-deżert. Liema deżert?  Mhux dak tar-ramel, mhux ix-xagħri fiżiku li nsibu ’l hemm u ’l hawn fil-ġeorgrafija tad-dinja, imma d-deżert li hemm f’kull wieħed minnha, id-deżert li kienet fi żmienu d-dinja u li jeżisti fi żmienna wkoll.  Id-deżert huwa l-post fejn m’hemmx ħajja għax m’hemmx ilma.  Huwa l-post mejjet bil-għatx fejn tgħammar il-mewt.  Dan il-post huwa l-ġewwieni tal-bniedem li minħabba l-waqgħa ta’ Adam u Eva, wiret mingħandhom natura miġruħa, feruta, marida għax fil-Ġnien tal-Għeden daħal suspett f’moħħ il-bniedem dwar jekk Alla jħobbux jew le, jekk Alla hux miegħu jew rival tiegħu.  Dan il-ħsieb daħal bħal serp jitkgħawweġ f’moħħ il-bniedem u dejjem jiġi biex jagħtina interpretazzjoni dwar l-Istorja, ifissrilna dak li jiġrilna, il-gwaj li ngħaddu minnu.  Kull bniedem jisma’ leħen, protesta li tqum imqanqla ġewwa fih, għajta vjolenti: “Kieku Alla lilek iħobbok, kien jippermetti li jseħħ dan?”

 

Last Updated ( Saturday, 20 June 2015 )
Read more...
 
L-ewwel u t-tieni jum tat-Tridu
Written by Matthew Attard   
Thursday, 18 June 2015
 
dscf14gfdz.jpg

 Ilbieraħ l-Erbgha 17 ta' Ġunju 2015 kien l-ewwel jum tat-tridu tal-Festa ta' din is-sena. Barra dan kien ukoll Jum it-Tikira tal-Konsagrazzjoni tar-Rotunda. Fis 7.30pm kien hemm Koncelebrazzjoni mmexxija min Fr. Alfred Grima fejn il W.R. Kappilan Anthony Galea Scannura ghamel il-priedka. Wara kien hemm l-Antifona u l-Barka Sagrementali min Dun Ġwann Mizzi. Infakkrukom li illejla it-tridu jibda' fl-istess ħin jiġifieri fis-7:30 u se jippriedka Mons Girgor Grech

Last Updated ( Sunday, 21 June 2015 )
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 29 - 54 of 683
© 2015 www.xewkijaparish.org