Saturday, 22 October 2016
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 17 ta' Lulju 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 17 July 2016
 bullettin_17-07-2016-1024.jpg
 
IS-SITTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2016) ISHAR: MA TAFX META SE JGHADDI L-MULEJ
Written by Frans Galea   
Saturday, 16 July 2016

Din hija il- Liturgija  tas-siiax il-Hadd matul is-Sena ( 2016 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

jesus_mary__martha270707_01.jpg

 

Huwa mportanti li aħna ngħaddu minn qagħda ta’ ‘reliġjożità naturali’ għal waħda fejn il-Fidi tagħna hi dejjem ‘on the move’, dejjem f’tensjoni biex tikber. Inkunu reliġjużi naturali meta nersqu lejn Alla meta jkollna bżonnu minħabba xi diffikulta, xi kriżi, xi sitwazzjoni li tidher wisq diffiċli għalina. Il-ħajja tipprovdilna ħafna minn dawn l-esperjenzi. Imma meta l-maltemp jgħaddi, hu normali li nibirdu xi ftit fir-relazzjoni tagħna ma’ Alla. Għalhekk ir-reliġjożità toffrilna mezz ta’ dixxiplina biex ma ninqatgħux għal kollox minn Alla, u dan il-mezz huwa l-Liġi. Per eżempju għandna l-Liġi li rridu nisimgħu quddiesa kull nhar ta’ Ħadd. Għandna liġi oħra li twiddibna biex nersqu għas-sagramenti tal-qrar u t-tqarbin almenu darba fis-sena fi żmien l-Għid. Imbagħad għandna jiem ta’ sawm f’Ras ir-Randan u l-Ġimgħa l-Kbira.

 

Din ir-relazzjoni ma’ Alla mibnija fuq il-bżonn li ngħoġbuh, nagħtuh il-minimu biex ma jgergirx, biex ma niftluhiex miegħu għax ma tafx fiex tiġi bżonn, hi relazzjoni infantili, żgur mhix matura, mhux mibnija fuq l-imħabba imma fuq l-egoiżmu. Bir-reliġjożità nispiċċaw ninqdew b’Alla biex Hu jagħmel ir-rieda tagħna u mhux aħna nagħmlu r-rieda tiegħu. Infatti jkollna ħafna suspetti fuq fejn tista’ teħodna r-rieda tiegħu u sikwit ma nafdawhx b’ħajjitna. Din hija Fidi ċkejkna wisq li mhix ċerta minn Alla għax Alla hu maqtugħ għalih fil-kobor tiegħu waqt li aħna rridu naħsbu għal rasna hawn isfel.

Last Updated ( Saturday, 16 July 2016 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 10 ta' Lulju 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 10 July 2016
 bullettin_10-07-2016-1024.jpg
 
IL-HMISTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-KELMA TA’ ALLA TIPPONTA LEJN IL-PROXXMU
Written by Frans Galea   
Saturday, 09 July 2016

Din hija il- Liturgija  tal-Hmistax il-Hadd matul is-Sena ( 2016 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

the-good-samaritan-82691-print-1024.jpg

IL-Ħajja vera tgħammar fil-bniedem meta l-bniedem jagħraf lil Alla.  Il-bniedem jgħix tassew, ikollu s-sliem anke meta jgħaddi mill-għawġ, ikun blata waqt it-tempesta, dar mibnija fuq sisien sodi, meta jsir ħabib ta’ Alla.  U l-bniedem jagħraf lil Alla u jsir ħabib tiegħu meta jisma’ l-Kelma tiegħu.  Il-Fidi tiġi mis-smigħ u mis-smigħ tal-Kelma; u din il-Kelma ddawwal il-Ħajja.  Għalhekk dawk li huma tassew ħbieb ta’ Alla huma mdawlin, jaraw sens fit-tbatija, għalihom il-mewt hi maqsuma, mirbuħa.

 

Mhux l-istess bniedem li għandu l-Fidi u ieħor li m’għandux, bħalma trid tbellaħħielna d-dinja.  Id-dinja tgħidlek: “Int emmen li trid, int ħieles temmen li trid; imma lil ħaddieħor ħallieh għax anke ħaddieħor għandu d-dritt li ma jemminx.”  Dan hu veru, għax Alla hu Mħabba u l-Imħabba ma tisforza lil ħadd.  Imma min jemmen mhux bħal min ma jemminx.  Min jemmen sab il-milja tal-Ħajja, min ma jemminx jeżisti, jiekol, jorqod, jilgħab, jistana... imma m’għandux il-Ħajja li ma tispiċċax.  Id-differenza bejniethom it-tnejn hi li lil wieħed tista’ faċilment tisraqlu l-ħajja, anke b’kelma waħda goffa, għax il-ħajja li għandu mhix Ħajja ta’ Dejjem.  Imma lill-ieħor, jekk l-ieħor tassew għandu l-Fidi u mhux paroli, tista’ tisraqlu kollox barra l-Ħajja għax il-Ħajja tiegħu mhix naturali, imma hi l-Ħajja ta’ Dejjem, hija l-Ħajja ta’ Alla nnifsu.  Altru li mhux l-istess ikollok il-Fidi u ma jkollokx.

 

 

Last Updated ( Saturday, 09 July 2016 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 03 ta' Lulju 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 03 July 2016
bullettin_02-07-2016-1024.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd  03 ta' Lulju 2016
 
L-ERBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2016) IN-NISRANI JHABBAR LIL KRISTU
Written by Frans Galea   
Saturday, 02 July 2016

Din hija il- Liturgija  ta' L-Erbatax il-Hadd matul is-Sena ( 2016 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 gesu_u_dixxipli.jpg
 Gesu jghazel id-dixxipli

 

It-tagħlim tal-Knisja jgħidilna li l-Magħmudija, fost affarijiet oħra, tagħmilna profeti.  Huwa mportanti nitkellmu ftit fuq dan u l-Liturġija tal-Kelma tal-lum għandha tgħinna.  L-ewwel nett, mhux la kemm tfaqqa’ subgħajk biex l-effetti kollha tal-Magħmudija jilħqu l-milja  tagħhom fina.  Il-Magħmudija hija sagrament li nirċevuh meta nkunu żgħar u bħas-sagramenti l-oħra, jirrikjedi l-Fidi biex jibda jaħdem b’mod meraviljuż.  Allura l-Magħmudija tikber magħna matul iż-żmien, fil-qjies li l-Fidi tikber.  Jekk il-Fidi ma tikber xejn, jew nitilfuha, l-Magħmudija tibqa’ dik iż-żerriegħa li nkunu rċivejna fir-rit, midfuna x’imkien ġo fina. 

 

Jekk il-Fidi tiġi kkurata u mkabbra, allura l-Magħmudija tagħmel minna profeti, waħda mill-kariżmi li tagħtina.  Xi jfisser dan?  Il-profeta hu dak li hu xhud għal Alla f’dinja li hi mhedija u aljenata f’affarijiet li jmutu u jgħaddu.  Hu jwassal il-Kelma tal-Ħajja dejjiema u Alla jibagħtu biex jaħji lill-bniedem li mhux biss laħam u għadam, imma għandu bżonn jisma’ Kelma li tilħaqlu l-ispirtu misterjuż tiegħu.  Għalhekk il-profeta huwa dak li jwassal dak li għandu xi jgħid Alla lill-bniedem u, barra minn dan, jinagħta dixxerniment, għarfien dwar dak li jkun qed jiġri madwaru.  Dan hu għerf qaddis.  Wieħed jista’ ma jkun xejn ta’ skola imma jkollu dan l-għerf li jgħinu jiskopri għaliex qed jiġru ċerti affarijiet, għaliex ikun qed ibati l-bniedem.  Il-profeta jara dak li għal wieħed pagan hu mistur.  Huwa minn hawn li twieldet il-fama tal-profeti li jindunaw b’dak li jkun se jiġri, imma mhux dan hu l-aktar importanti fil-missjoni tagħhom.  Bażikament, il-profeta huwa dak li jixhed li Alla hu ħaj u jimpurtah immens minn kull bniedem.

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 29 - 54 of 853