A+ | A- | Reset

smallphoto2.jpg

 
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 20 ta' Lulju 2014
Written by Frans Galea   
Tuesday, 22 July 2014
bull_20-07-2014.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 20 ta' Lulju 2014
 
IS-SITTAX IL HADD MATUL IS-SENA 2014 IL-MISTERU TAL-HAZEN
Written by Frans Galea   
Saturday, 19 July 2014

Din hija il- Liturgija tas Sittax il-Hadd matul is-sena bi hsibijiet min Joe Rapa.

parabola_1.jpg
            Il-Parobbla tas-Sikrana

 

   Mitt bniedem mitt fehma u kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu fuq kollox.  Kulħadd għandu l-ideja tiegħu ta’ kif għandha tkun il-perfezzjoni u fil-bluha tagħna lkoll kemm aħna, jien l-ewwel wieħed, nindaħlu saħansitra lil Alla ta’ kif messu għamel l-affarijiet aħjar, kemm fl-univers li ħalaq kif ukoll fl-Istorja li ta lil kull wieħed minna. 

    M’hemmx bniedem fid-dinja li, kieku kellu jinagħta ċans ta’ żewġ minuti li  jkun flok Alla, ma jbiddilx ħafna affarijiet minn ħajtu.  F’ħajjitna, ilkoll inġorru dawk l-irkejjen mudlama li ma nafux għaliex ġejna mwikkija bihom u jiġri li kultant jiskandaliżżawna fuq Alla wkoll.  Jekk Alla hu ġust u jħobbna tant li tana lil Ibnu biex imut għalina sabiex insalvaw għal ħajja aħjar, għaliex ippermetta li jien ikolli karattru daqshekk diffiċli, jew li ma naċċettax lili n-nifsi daqshekk, jew li m’għandix kunfidenza fija nnifsi, jew li għandi dik il-marda, jew li m’inix intelliġenti, jew li ma żżewwiġtx, jew iżżewwiġt lil dan ir-raġel u mhux ieħor, lil din il-mara u mhux oħra, għaliex dawn it-tfal...? U tista’ tagħmel lista twila mmens u tolqot il-problema li tkidd lil dak u lill-ieħor. 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 13 ta' Lulju 2014
Written by Frans Galea   
Tuesday, 15 July 2014
bull13-7-2014.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 13 ta' Lulju 2014
 
IL-HMISTAX-IL HADD MATUL IS-SENA 2014 Il-QAWWA TAL-KELMA
Written by Frans Galea   
Sunday, 13 July 2014

Din hija il- Liturgija tal Hmistax il-Hadd matul is-sena bi hsibijiet min Joe Rapa.

isaija1.jpg
                 Il-Profeta Isaija

Il-fidi hija l-melħ li jagħti togħma lid-dinja.  F’isem it-taparsi fidi saru attroċitajiet mill-agħar u numru bla għadd ta’ nies ġew maqtula.  Imma dan ma jnaqqasx mill-fatt li l-fidi f’Alla hija s-sinsla tal-umanità li l-għadu jipprova jimmina u jnawwar.  Il-fidi vera, safja, skont l-Ispirtu ta’ Alla twassal għall-Imħabba, għall-mogħdrija, għall-ħniena, għall-għotja ta’ dak li jkun għall-ieħor. Fuq kollox il-fidi skont il-qalb ta’ Alla twassal għall-paċi tal-bniedem ma’ Alla, miegħu innifsu u mal-proxxmu kollu.  Il-fidi tilħaq il-quċċata tagħha meta wieħed jemmen (tasssew!) li Alla hekk ħabb lid-dinja li bagħat lill-Ibnu l-Waħdieni sabiex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta’ dejjem.  Li jkollok il-ħajja ta’ dejjem minn hawn stess ifisser li tkun taf li int bin Alla u billi inti iben int ukoll werriet ta’ dak kollu li għandu Alla.  U l-aqwa ħaġa li għandu Alla, il-glorja ta’ Alla hija l-eternità.  Meta l-bniedem jakkwista din iċ-ċertezza, ikollu din il-garanzija mogħtija lilu mill-Ispirtu s-Santu li hu mhu se jmut qatt, il-mewt ma tibqax tbeżżgħu iktar.  Jinkiser iċ-ċirku tal-mewt li qabel kien jagħmel minnu bniedem egoist li bil-fors isib ruħu jiġbed għalih f’kollox.  Dan il-miraklu morali li jseħħ fil-bniedem bil-fidi, jagħmilha faċli għalih li jsib il-ferħ f’illi jinsa lilu nnifsu u jaħseb fl-ieħor, saħanistra jekk dan ikun għamillu l-ħsara.  Hija l-fidi biss li għandha s-setgħa tbiddel qalb il-bniedem, tfejqu minn ġewwa b’tali mod li jagħmel ħwejjeġ li huma mpossibbli skont in-natura.  Il-fidi tiftaħ qalb il-bniedem biex jiġi Alla nnifsu jgħammar fiha u hekk mhux hu iktar li jgħix imma Alla li jgħix fih.  Dan hu l-punt fejn hi programmata li tasal il-fidi li għandna.

    Din il-fidi hi dejjem rigal ta’ Alla.  Ħadd ma jitwieled bil-fidi.  Il-fidi mhix naturali imma don ta’ Alla.  Kif jasal għandna dan ir-rigal?  Permezz tal-Kelma.  Il-fidi tiġi mis-smigħ tal-Kelma ta’ Alla li għan-Nisrani hi x-xandir tal-Aħbar it-Tajba ta’ Ġesù Kristu.  M’hemmx fidi mingħajr smigħ tal-Kelma.  Imma biex il-Kelma tħalli l-frott, trid tkun akkompanjata mill-Ispirtu s-Santu li jrattab il-qalb għaliha, jiftaħ il-moħħ u jagħmel minn Kelma sempliċi, nar jaqbad.  Jista’ jkun hemm tnejn li qed jisimgħu l-istess Kelma: wieħed jibqa’ fejn kien qisu ma sema’ xejn, waqt li sieħbu jinbidel għal kollox, jibqa’ mbellah b’dak li jkun qed jisma’, anke jekk forsi l-isess ħaġa jkun semagħha qabel bla ma ta kas.  Did-darba l-Ispirtu Qaddis ta’ Alla jkun għamillu ‘underlined’ il-Kelma, ikun akkompanja l-Kelma, ikun għamel mill-Kelma xabla taqta’ miż-żewġ naħat li tinfed sal-mudullun tal-bniedem.  Quddiem din il-qawwa setagħna tal-Kelma ta’ Alla, qalb il-bniedem tirtab, tiddawwal, tinbidel u anke jekk tkun iebsa daqs il-blat, issir ratba f’idejn Alla.  Dan ma jneħħix il-libertà li Alla ta lill-bniedem li jwebbes qalbu u jibgħat kollox jixxejjer.  Il-biċċa l-kbira tal-bnedmin iċedu quddiem il-Kelma, imma hemm dawk li huma ‘Ġuda’ li qalbhom tibqa’ iebsa u li xogħolhom fl-Istorja tas-Salvazzjoni huwa li jippersegwitaw lil min ikun ikkonverta bil-Kelma.  Għax il-fidi tissaħħaħ bil-persekuzzjoni.  Kristu kellu l-‘Ġuda’ tiegħu.  L-istess il-Knisja.  L-istess int u jien. 

 

Last Updated ( Sunday, 13 July 2014 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 6 ta' Lulju 2014
Written by Frans Galea   
Friday, 04 July 2014
bull_6-7-2014.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 6 ta' Lulju 2014
 
L-ERBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA 2014 IL-HLEWWA U L-UMILTA' TA’ KRISTU
Written by Frans Galea   
Friday, 04 July 2014

Din hija il- Liturgija ta' l-Erbatax il-Hadd matul is-sena bi hsibijiet min Joe Rapa.

san_pawl.jpg
           San Pawl Appostlu

  Kull min jisma’ l-aħbarijiet internazzjonali jaf liema hu l-iktar suġġett perikoluż li qed  jikkawża mwiet, ġlied, gwerer, atroċitajiet u mibegħda fid-dinja.  Ir-reliġjon hi l-iktar li qegħda tikkawża insigurta u theddid fid-dinja u meta nsemmu l-kelma ‘reliġjon’ f’dan il-kuntest imdemmi u kollu ġlied, qed nirreferu għall-Islam.  M’hemmx għalfejn noqogħdu nduru mal-lewża għax hemm min jgħid li hemm bżonn li r-reliġjonijiet jersqu lejn xulxin biex tikber il-paċi fid-dinja, il-fraternità u l-għaqda.  U ħalluna!  L-Ingliżi jgħidu “It takes two to tango” u inutli tagħti idek b’sinjal ta’ ħbiberija meta l-ieħor irid biss il-ġlied u l-qtil.

   L-Islam qed jipprova jaħkem id-dinja bix-xabla, bil-gwerra u mhux bil-konvinzjoni.  Hemm min jiddefendih u jgħid li dawn l-affarijiet ma jinstabux fil-Koran, imma fil-Koran issib l-idejal tal-‘Gwerra Qaddisa’ u anke fil-bidu tagħha din ir-reliġjon inferxet ’l hemm u ’l hawn permezz tal-gwerra, permezz tas-sejf.  Per eżempju, l-Afrika ta’ Fuq: l-Eġittu, l-Libja, t-Tuniżija u l-Alġerija fejn kien Isqof Santu Wistin, kienet territorju Nisrani fejn il-Knisja kienet ferm b’saħħitha.  Inqerdet mix-xabla, l-ewwel tal-Vandali imbagħad tal-Musulmani u llum l-Afrika ta’ Fuq hija dinja Musulmana li twieldet f’din ir-reliġjon mhux mill-konvinzjoni imma mill-biża’. 

 

Last Updated ( Friday, 04 July 2014 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 29 - 54 of 570
© 2014 www.xewkijaparish.org