A+ | A- | Reset

smallphoto2.jpg

 
Home
L-GHID TAL-IMWIET IMHABBA LI MA TMUT QATT
Written by Frans Galea   
Friday, 31 October 2014

Din hija il- Liturgija  ta' l-Ghid ta' L-Imwiet bi hsibijiet min Joe Rapa.

 gesu_jqajjem_lil_lazzru.jpg
     Gesu jqajjem lil Lazzru mil-mewt

  In-Nisrani jemmen li hu ġie maħluq minn Alla għax Alla jħobbu.  Ħadd ma jagħmel xi ħaġa għax ma jridhiex imma għax iridha.  Ħadd ma sforza lil Alla biex joħloq il-bniedem, iżda ħalqu minn jeddu, għax ried, għax ixxennaq li jaqsam l-imħabba tiegħu ma xi ħadd.  Jien u int ġejna maħluqa għax Alla nnamra mal-ideja tagħna.  Flokna seta’ ġie xi ħadd ieħor u aħna stajna ma eżistejna qatt.  Il-fatt li nistgħu niġbdu nifs ’il ġewwa bħalissa, li għandna r-rigal stupend tal-ħajja, dan hu prova li aħna maħbubin minn Alla.  Jien neżisti għax maħbub.  Jekk niddubita minn din l-imħabba, ma jibqax iktar sens għall-eżistenza tiegħi, u din hi l-ikbar problema li għandu l-bniedem illum.  Il-bniedem ifittex l-imħabba ’l hemm u ’l hawn għax inqata mill-oriġini tiegħu, mill-bidu tiegħu, mill-imħabba li ħalqitu għax għandu dubju fuq Alla. 

   U billi Alla hu etern, kulma jagħmel hu etern.  Alla li hu l-ħajja, ħaġa waħda ma setax jivvinta: il-mewt.  Il-ħajja ma tistax toħloq il-mewt.  Il-mewt hija frott tal-firda mill-imħabba ta’ Alla.  Il-Ktieb tal-Għerf jgħid ċar u tond li l-mewt daħlet fid-dinja minħabba l-għira tax-xitan u żgur li mhix frott l-imħabba.  Infatti l-Missier bagħat lil Ibnu fid-dinja biex jitqabad mal-mewt u jegħlibha u l-bnedmin kollha huma mistiedna jemmnu f’din ir-rebħa memorabbli ta’ Kristu biex anke huma jirbħu lill-mewt u hekk jeħilsu mill-għira tax-xitan.  L-Imħabba ta’ Alla ma tmut qatt għax l-Imħabba hi Alla.  Ma jistax ikun li Alla jħobbni għal żmien limitat ta’ ħajja li għandu l-ġisem dgħajjef tiegħi.  Ma jistax ikun li mħabbtu kapaċi tasal biss għal sittin, sebgħin, tmenin sena, u kultant anke ħafna inqas.  Minn hawn titwieled it-tama tal-bniedem li jgħix għal dejjem, u din it-tama mhix fiergħa għax Alla nnifsu, meta irrivela ruħu, meta wera Hu min hu lill-poplu ta’ Israel xegħel din it-tama għall-eternità.  Imma fuq kollox Alla wriena l-eternità u fetħilna t-triq għaliha meta qajjem lil Kristu mill-qabar u għamlu spirtu li jinagħta lil dawk li jemmnuH, spirtu li ma jmut qatt, spirtu etern.  L-imħabba għalina li ntweriet fi Kristu ma setgħetx tinegħleb mill-mewt għax dan kien ifisser li l-mewt hi aqwa mill-ħajja, li l-għira u l-mibegħda tax-xitan huma aqwa mill-Imħabba li hi Alla nnifsu.  Għalhekk kull min jiskopri kemm iħobbu Alla iktar kemm isir jaf lil Kristu, iktar se jkollu garanzija, ċertezza ta’ ħajja bla tmiem.  Huwa minħabba f’hekk li meta ħaduna biex jgħammduna, fil-bidu ta’ ħajjitna, l-ġenituri u l-parrini tagħna ġew mistoqsija xi mistoqsijiet importanti ħafna: x’qed titolbu mill-Knisja għal din it-tarbija?  Il-Fidi.  U x’tagħtik il-Fidi?  Il-Ħajja ta’ Dejjem. 

 

Last Updated ( Saturday, 08 November 2014 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 26 ta' Ottubru 2014
Written by Frans Galea   
Friday, 24 October 2014
bull_26-10-2014.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 26 ta' Ottubru 2014
 
IT-TLETIN HADD MATUL IS-SENA 2014 L-IMHABBA MHIX KMANDAMENT IMMA GRAZZJA
Written by Frans Galea   
Thursday, 23 October 2014

Din hija il- Liturgija tat-Tletin il-Hadd matul is-sena bi hsibijiet min Joe Rapa.

 mose.jpg
   Mose bil Kmandamenti

  Il-Kelma ta’ Alla tgħidilna li Alla ħalaq l-univers kollu għall-Qdusija u l-bniedem qatt u qatt ma jista’ jkun f’paċi miegħu innifsu, ma’ Alla li ħalqu u mal-proxxmu li jkun imdawwar bih jekk ma jkollux din il-Qdusija.  Barra mill-Qdusija hemm biss il-biża’ minn kull tip ta’ mewt, l-egoiżmu, tħassib, tensjoni u nuqqas ta’ sens fil-ħajja.  Barra mill-Qdusija, tirnexxi kemm tirnexxi, se jasal waqt wieħed meta tinduna li kollox hu frugħa, kollox jgħaddi, kollox jintemm, kollox hu bla sens.  U dan hu terribbli.

    Issa Kristu wriena x’inhi din il-Qdusija.  Il-Qdusija hi l-Imħabba.  Alla ħalaq kollox għall-Imħabba u d-dnub hu meta wieħed ma jħobbx.  Fejn m’hemmx Qdusija u Mħabba kollox hu mqiegħed taħt is-saħta.  Tista’ timla l-bank bil-flus, tixtri li trid, tagħmel li trid... tpoġġi rasek fuq l-imħadda bil-lejl u tistaqsi, “X’jonqosni nagħmel biex inkun tassew ferħan?”  Il-bniedem dineb serjament kontra l-Imħabba u l-Qdusija.  Kollha kemm aħna dnibna kontra l-Imħabba u l-Qdusija.  Qatt ma eżista bniedem minn Adam ’l hawn li ma dinibx serjament kontra l-Qdusija li hi l-Imħabba.  Għalhekk l-Univers kollu hu marid u l-bniedem qatt ma jista’ jfejjaq lilu nnifsu jew ipatti u jirranġa t-taħwid li għamel mill-ħolqien. 

 

Last Updated ( Thursday, 23 October 2014 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 19 ta' Ottubru 2014
Written by Frans Galea   
Friday, 17 October 2014
 bull_19-10-2014.jpg
     Il-Bullettin tal-Hadd 19 ta' Ottubru
                              2014
 
ID-DISGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 HUWA ALLA SID L-ISTORJA
Written by Frans Galea   
Friday, 17 October 2014

Din hija il- Liturgija tad-disgha u Ghoxrin il-Hadd matul is-sena bi hsibijiet min Joe Rapa.

geasu_u_cesari.jpg
 Il-Vangelu tal llum  

 

    Il-Liturġija tal-Kelma tal-lum tittratta suġġett importanti ħafna: il-firda bejn Stat u Knisja; jiġifieri l-Istat, il-politika, għandhom xogħolhom x’jagħmlu b’risq is-soċjetà waqt li l-Knisja għandha xogħolha.  It-tnejn m’għandhomx jidħlu fl-għalqa tal-ieħor, għalkemm dan mhux dejjem hu faċli li jseħħ.  Il-Vanġelu qatt ma jimbotta lill-Knisja biex ikollha poter politiku, setgħa tad-dinja, anzi jagħmel għażla kif se naraw fil-Vanġelu tal-lum.  Mill-banda l-oħra, quddiem inġustizzji, speċjalment kontra ż-żgħir u l-fqir u quddiem liġijiet li jxekklu x-xogħol tal-Knisja u jeħduha kontra l-Pjan ta’ Alla, il-Knisja għandha tgħolli leħenha bla ma tibża’.  Imma hi tista’ biss tinfluwenza n-nies, turihom it-triq ta’ Alla skont kif murija fl-Iskrittura u tappella għall-fidi tan-nies.  S’hemm tasal l-influwenza tal-Knisja.  Hi qawwa enormi għal min għandu l-fidi, imma qawwa spiritwali mhux materjali.  Gwaj għall-Knisja meta tgħaddi minn żmien fejn it-tlellix tal-poter politiku jħajjarha u jinfluwenzaha għax l-ewwel vittma tkun il-qdusija tagħha, l-awtentiċità u s-safa’ tagħha.  Dan ġie li ġara fl-Istorja u r-riżultat dejjem kien li l-Knisja ddakkret mid-dinja materjali, ikkorrompiet ruħha u l-affarijiet tad-dinja saru għaliha iktar importanti minn dawk tas-sema.  Dan hu tradiment ta’ Kristu u l-Knisja llum hi ħafna attenta li ma taqax f’din ix-xibka tax-xitan.

     L-Islam hu differenti mill-Kristjaneżmu f’dan il-lat.  Hu sistema mhux biss reliġjuża imma wkoll politika.  Jindaħal ħafna fil-politka biex jassigura li l-liġijiet tal-pajjiż ikunu skont il-Koran li wara kollox mhux ħlief ġabra ta’ liġijiet biex juru lill-bniedem kif għandu jgħix quddiem Alla.  Hu minħabba dan li hawn tant inkwiet fid-dinja, inkwiet u ħniżriiet li qegħdin jagħtu dehra tant kerha u orribbli lir-reliġjon fost dawk li huma ateji u pagani u li qed jgħidu li d-dinja kienet tkun post ferm aħjar mingħajr reliġjonijiet.

 

Last Updated ( Friday, 17 October 2014 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 12 ta' Ottubru 2014
Written by Frans Galea   
Saturday, 11 October 2014
bull12-10-2014.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 12 ta' Ottubru
                              2014
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 29 - 54 of 601
© 2015 www.xewkijaparish.org