A+ | A- | Reset

smallphoto2.jpg

 
Home
IS-SEBA’ HADD TAL-GHID 2014 TLUGH IL-MULEJ FIS-SEMA – LAPSI
Written by Frans Galea   
Thursday, 29 May 2014

Din hija il- Liturgija tas-Seba Hadd tal-Ghid il-Kbir Tlugh il-Muley fis-sema Lapsi bi hsibijiet min Joe Rapa.

_ascension_of_christ_-_wga08474.jpg
           Tlugh tal-Muley fis-Sema

 

    Issa qed noqorbu lejn tmiem Żmien il-Għid li jispiċċa b’żewġ festi kbar għall-Knisja: Tlugħ il-Mulej fis-Sema, ir-ritorn glorjuż tiegħu lejn dak li kien tneżża’ minnu b’imħabba għalina, festa li fi lsienna nsejħulha Lapsi; u l-festa ta’ Għid il-Ħamsin, bil-Grieg: Pentekoste, festa antika fil-Knisja saħansitra iktar mill-Milied li timmarka t-twelid tal-Knisja, l-Ġisem li jidher ta’ Kristu fid-dinja.

   Il-festa ta’ Lapsi tiċċelebra l-glorifikazzjoni sħiħa ta Kristu.  Dak li obda lil Missieru sal-mewt, anzi sal-mewt fuq salib, il-forka tal-agħar kriminali, issa narawh imsebbaħ, merfugħ ’il fuq u bil-ġisem u l-laħam ta’ bniedem qiegħed f’Alla nnifsu, wieħed mit-tliet persuni tas-Santissima Trinità.  Meta kien ikun fi swied il-qalb f’din id-dinja minħabba li kien iżomm f’moħħu li hu kien ġie hawn għal siegħa waħda, jiġifieri għas-siegħa tas-salib u tal-qawmien minn ġol-qabar, Kristu kien jerfa’ għajnejh miksura lejn is-sema u jokrob quddiem il-Missier biex jigglorifika lil Ibnu, jagħtih glorja, jerġa’ jagħtih dak li kien tiegħu qabel ma libes ġisem ta’ lsir.  U l-Missier kien fidil miegħu u lil Kristu għamlu Sid fuq kulħadd, fuq il-kosmos jiġifieri fuq l-univers maħluq kollu, imma, u lilna dan l-iktar li jinteressana, għamlu Sid fuq kull tip ta’ mewt li ddalmilna l-menti tagħna, sija jekk tkun il-mewt fiżika u kemm jekk tkun il-mewt ontika, jiġifieri dawk it-tipi kollha ta’ mwiet li niltaqgħu magħhom fil-mixja tal-ħajja: inkwiet, theddid, saram, qtigħ il-qalb, mard u wġigħ, inġustizzji, fallimenti u tant u tant affarijiet bħal dawn.  Kristu hu Sid ta’ kollox, li jfisser li iktar kemm nikbru fil-fidi fih u fl-intimità ta’ mħabbtu, iktar se nkunu nistgħu nimxu fuq il-baħar imqallem tal-imwiet li jippruvaw jisirqulna l-ferħ u s-sliem tagħna.

 

Last Updated ( Thursday, 29 May 2014 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 25 ta' Mejju 2014
Written by Frans Galea   
Sunday, 25 May 2014
bull25-5-2014.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 25 ta' Mejju 2014
 
IS-SITT HADD TAL-GHID IR-RIGAL TAL-ISPIRTU S-SANTU
Written by Frans Galea   
Friday, 23 May 2014

Din hija il- Liturgija tas-Sitt Hadd tal-Ghid il-Kbir bi hsibijiet min Joe Rapa.

trinita_qaddisa.jpg
              It-Trinita Qaddisa

 

   Riesqa l-Festa tal-Pentekostè, jew Għid il-Ħamsin; isimha magħha kemm fil-Grieg kif ukoll fil-Malti għax taħbat ħamsin jum fuq l-Għid il-Kbir.  Kemm hi sabiħa s-sena liturġika li tgħaddina minn żmien għal żmien;  kull żmien u kull festa bil-kuluri u l-karatteristiċi differenti tagħha!  Imbierek il-pajjiż li għandu l-kultura tiegħu marbuta b’mod intimu ma’ dan iċ-ċiklu liturġiku tal-Knisja.  Hekk kienet darba l-Ewropa kollha, imma llum dan il-kontinent ftaqar għax tilef dan kollu.  l-Ingliżi żammew xi jien ta’ vaganzi u kollha jaqgħu nhar ta’ Tnejn biex ikollhom ‘long weekend’ u dawn il-vaganzi jsejħulhom ‘Bank Holidays’.  X’faqar!  Kemm hu ikrah il-paganeżmu modern!

   Għall-grazzja ta’ Alla, il-kultura tagħna għadha marbuta ħafna mas-sena liturġika.  Wara ż-żmien tar-Randan li daħħalna għall-Ġimgħa Mqaddsa, issa ninsabu resqin lejn tmiem Żmien il-Għid bil-festi ta’ Lapsi u l-Pentekostè: it-Tlugħ tal-Mulej fis-Sema u l-Inżul tal-Ispirtu s-Santu fuq il-Knisja.  Għid il-Ħamsin hija festa partikularment qawwija u l-qari tal-Ewkaristiji ta’ dawn l-aħħar ġimgħat iħejjuna għalija.  Huwa mportanti li nkunu mħejjijin għal din il-festa u li jkollna stennija għaliha.

 

Last Updated ( Friday, 23 May 2014 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 18 ta' Mejju 2014
Written by Frans Galea   
Sunday, 18 May 2014
bull_18-05-2014.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 18 ta' Mejju 2014
 
IL-HAMES HADD TAL-GHID 2014 KRISTU T-TRIQ, IL-VERITÀ U L-HAJJA
Written by Frans Galea   
Friday, 16 May 2014

Din hija il- Liturgija tal-Hames Hadd tal-Ghid il-Kbir bi hsibijiet min Joe Rapa.

gesu_jghallem_2.jpg
          Gesu jghallem lil Appostli

  Nista’ nimmaġina li ħafna Lhud għedewwa ta’ Kristu kienu jibqgħu b’ħalqhom miftuħ beraħ, imbellhin b’dak li kienu jisimgħuh jgħid.  Għax l-ebda bniedem qablu ma kien ażżarda jgħid il-ħwejjeġ li kien qed jgħid Hu.  Huma lil Kristu m’għarfuhx, m’għarfux minn kien.  M’għarfux li kien il-ġebla tax-xewka li l-kotba mqaddsa tagħhom kienu tkellmu fuqha, u għalhekk Kristu sar għalihom ġebla ta’ tfixkil, litteralment skandlu, tgħid il-Bibbja.  Ara x’ħaġa tal-għaġeb!  L-Iben ta’ Alla, il-Mibgħut biex isalva l-bniedem, il-Messija mistenni mill-ibgħad żminijiet, il-Qaddis innifsu, jiġi fost niesu u jispiċċa li jkun flok blata ta’ salvazzjoni, skandlu għal ħafna minnhom.  Aħna nafu kif spiċċat l-istorja: tawh il-forka fuq akkuża li kien qed jidgħi. 

   Nistgħu nimmaġinaw lil dawn in-nies isoddu widnejhom meta semgħu lil Kristu jgħid, “Jien u l-Missier ħaġa waħda!” jew “Min jemmen fija ma jmut qatt!” jew dak li se nisimgħu fl-Evanġelju tal-lum:  “Jiena hu it-triq, il-verità u l-ħajja.  Ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux bija.”  F’widnejn min kellu intenzjoni ħażina, dan kien kliem ta’ ftaħir li ħadd ma kien qalu qabel.  Kif jiġi dan il-Galilew minn raħal minsi, familja fqira u bla skola, li ma tgħallimx fl-iskejjel tar-rabbini...  kif jiġi dan u jgħid dan il-kliem li qabel kienu jiddiskrivu bih lil Alla nnifsu?  Imma għal dawk li bi grazzja ġew mogħtija mill-Ispirtu s-Santu li jaraw f’dan il-bniedem il-Mibgħut, it-tama ta’ Israel, it-twettiq tal-profeziji kollha, dan il-kliem kien jimlihom b’tama għalkemm qajla kien jifhmu dak li kien jgħid. 

 

Last Updated ( Friday, 16 May 2014 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 11 ta' Mejju 2014
Written by Frans Galea   
Sunday, 11 May 2014
bull11-5-2014.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 11 ta' Mejju 2014
Last Updated ( Friday, 16 May 2014 )
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 29 - 54 of 555
© 2014 www.xewkijaparish.org