Monday, 20 January 2020
           
Home arrow Home
Il-Bullettin tal-Hadd 19 ta' Jannar 2020
Written by Frans Galea   
Saturday, 18 January 2020
19_jan_20.jpg
 bullettin_19-01-2020.jpg
Last Updated ( Saturday, 18 January 2020 )
 
IT-TIENI HADD TA’ MATUL IS-SENA (2020) IL-HARUF TA’ ALLA: IC-CENTRU TAL-UNIVERS
Written by Frans Galea   
Saturday, 18 January 2020

Din hija il- Liturgija tat-tieni Hadd  ta' matul is-sena (2020)  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 

san_gwann_juri_lil_gesu.jpeg

X’ħin tikkunsidra kemm jidher li hu nfinit l-univers; kemm hi setagħna u b’saħħitha n-natura, kemm taf tkun selvaġġa fit-terremoti, vulkani li jiżbruffaw, rwiefen u maltempati li jeqirdu kollox quddiemhom; x’ħin tħares lejn l-istorja tal-bniedem, mimlija ġlied, piki, qtil, mibegħda u armamenti ta’ ġens kontra ġens; abbuż totali tal-ambjent; trid iġġebbed moħħok biex timmaġina li ċ-ċentru ta’ kulma ħalaq Alla huwa l-Ħaruf mans, innoċenti, li jieħu fuqu din il-qerda kollha biex jitgħabba Hu bil-konsegwenzi tat-taħsir li daħal fil-ħolqien.  Anzi kollox inħalaq biex jitħassar imma jsib Salvazzjoni dejjiema fil-Ħaruf.  Din hija l-politika ta’ Alla: li l-umiltà, id-dgħufija, l-innoċenza, il-faqar fl-ispirtu, il-ħlewwa... fuq kollox l-Imħabba jintwerew bħala qawwiet aqwa mill-guffaġni u l-vjolenza tad-“Dnub”.

 

 

 

 

 

Bniedem maħluq mill-Imħabba

 

Alla kien jaf minn qabel dak kollu li se jiġri... minn qabel ma kiser il-baħħ u mela kollox bil-ħolqien.  Kulma għamel, għamlu għax iħobb.  Hija l-Imħabba li ħalqet kollox, u lill-bniedem, xbieha tiegħu, Alla ma setax ma jagħmlux ħieles fl-għażliet tiegħu.  Allura Alla, li hu l-Blata eterna tas-sigurtà, ma setax jaħrab milli jsawwar kollox prekarju.  Il-prekarjetà timmarka kollox, għax kollox jiddependi mill-għazliet tal-bniedem.  Lill-bniedem, l-Imħabba setgħet ħalqitu “robot”, ipprogrammat biex jagħmel it-“tajjeb” biss, ir-Rieda ta’ Alla biss, imma din kienet tkun vjolenza fuq il-ħolqien u l-bniedem ma kien ikun xbieha ta’ Alla xejn għax Alla mhux magna u lanqas l-Imħabba mhi “robot”.  L-Imħabba ma jista’ jisfurzaha ħadd għax hi kwistjoni “tal-qalb”.

 

L-Imħabba ħalqet lill-bniedem kapaċi jaħseb ħażin fiha, u dan hu li l-bniedem għamel. Dak kollu li ħaseb Alla minn qabel, seħħ.  Il-bniedem, bid-dubju fis-subkonxju tiegħu dwar min ħalqu, inqata’ mill-Ħajja, li hi l-Imħabba, li hi Alla... u miet.  U l-Imħabba sofriet l-ewwel Passjoni tagħha.  Imma dan kollu kien ix-xenarju maħsub minn qabel biex isseħħ Epifanija glorjuża, Manifestazzjoni ta’ min hu Alla.  Alla hu Mħabba li tinagħta sal-Mewt għall-għadu! 

 

Inkarnazzjoni fil-qalba tad-“Dnub”

 

Kollox ġie maħluq bil-ħsieb li l-Istorja timxi lejn il-punt li jidher il-Ħaruf ta’ Alla.  Kollox ġie msawwar minn Kristu, bi Kristu u għal Kristu.  L-Istorja kollha, politika, ekonomika, soċjali, militari u l-kumplament, juru u jwasslu għal Kristu, il-Ħaruf li jmut biex il-ħolqien jgħix għal dejjem!  Din l-Epifanija tal-Imħabba ta’ Alla, ta’ min hu Alla, ma setgħetx isseħħ f’ambjent perfett, f’ambjent ta’ Qdusija, imma fil-qalba tad-“Dnub”, fil-qalba tal-egoiżmu, tat-taħsir, taċ-ċaħda ta’ Alla.  Il-Ħaruf tnissel f’ġuf ta’ xebba mdawwar bil-mibegħda ta’ bniedem li ma emminx li hu maħbub u għalhekk inbidel f’annimal feroċi.  Mhix sorpriża li l-ewwel merħba li dan il-Ħaruf tas-sagrifiċċju rċieva kien bieb magħluq għalih fil-lukandi, u d-dagħdiha tal-poter politiku li biċċer saħansitra lit-tfal tat-twelid.  X’għerf artistiku fil-Knejjes tal-lvant li jpinġu l-maxtura ta’ Betlehem f’forma ta’ qabar!

 

Xi ħtija hienja!

 

M’hemmx Imħabba vera li ma tbatix.  Għalhekk li Kristu huwa l-Iljun li jirbaħ imma li sar Ħaruf biex ibati, għax ġie meħud għall-qatla mill-Istorja tal-bniedem, u bir-rieda sħiħa tal-Missier, biex jinbela’ mill-Mewt u jsir għaliha l-velenu tal-qerda tagħha.  Din il-meravilja ta’ Salvazzjoni ma kinitx isseħħ li kieku ma deherx id-“Dnub”.  Il-Knisja dan minn dejjem għarfitu tant li fil-Lejl tal-Għid tkanta “Xi ħtija hienja li stħaqqilha Feddej kbir bħal dan!  Xi ħtija hienja!”  (Exultet).  Hu għalhekk li lanqas id-“Dnub” ma jista’ jifred lill-bniedem minn Alla.  Hu għalhekk li l-Imħabba hi akbar mid-“Dnub”, mill-mibegħda, mill-vjolenza.  Hu għalhekk li, fi Kristu, il-bniedem huwa etern, jien u int aħna maħluqa biex ngħixu għal dejjem.  Kontrina hemm it-taħsir u d-“Dnub”, imma favur tagħna hemm xi ħaġa aqwa: l-Imħabba li hi Alla, u li ma tistax tmut.  Hu għalhekk li l-Knisja tkanta ferħana li d-“Dnub” ġie mdawwar fi Grazzja għax huwa x-xenarju li ġab lil Alla jgħammar fostna!

 

Dan ma jfissirx li l-bniedem għandu jidneb biex iġarrab iktar il-Ħniena ta’ Alla!  Id-“Dnub” joqtol!  Jista’ jkun li lanqas biss nafu x’inhi l-Ħajja, u din li għandna hi biss eżistenza fiżika.  Jista’ jkun li qatt ma għexna tassew għax dejjem dnibna.  Drajna fid-“Dnub”!  Alla jibki fuqna għax Hu waħdu jaf x’qegħdin nitilfu.  Tant hu kbir il-madmad li drajna nġorru li għal Alla kien vallapena li jitlaq lill-Ħaruf innoċenti fi tbatija orribbli, biex jieħu fuqU l-qrusa tal-eżistenza tagħna.  Din kienet id-dippressjoni tal-Ġetsemani.  Kristu ħareġ minn hemm imsaħħaħ għat-tbatija li kien jaf li ġejja fuqU għax fit-Talb tiegħu “ra” ċar liema hi l-qagħda tal-bniedem.

 

Mhux int li ssalva lilek innifsek!

 

Il-Ħaruf li jbati għall-għadu huwa ċ-ċentru tat-Teoloġija Nisranija.  Fuq jekk nemmnux f’dan se nkunu ġġudikati.  Kien fid-dinja, u d-dinja saret bih, imma d-dinja ma għarfitux.  Ġie f’daru, u niesu ma laqgħuhx.”  (Ġw. 1, 10-11).  Huma dawk li jilqgħu u jemmnu fil-Misteru tal-Ħaruf li jsiru wlied Alla, li jitwieldu mill-ġdid minn Alla u mhux mill-ġenituri fiżiċi tagħhom. Mhux int li ssalva lilek innifsek, imma huma l-Merti ta’ Kristu li jsalvawk. 

 

Imma int tista’ twaqqa’ dankollu għaċ-ċajt billi tgħid: “Mhux hekk!  Toqgħod tistenna l-bajtra taqa’ f’ħalqek!” Noqogħdu attenti, għax din li nemmnu iktar fil-merti tagħna milli f’dawk ta’ Kristu ġġib fix-xejn is-Salib tiegħU.  Il-Fariżej emmnu dan u qatlu lil Alla meta deher quddiemhom.  “Il-ġudizzju huwa dan: li d-dawl ġie fid-dinja, imma l-bnedmin ħabbew id-dlam aktar mid-dawl, għax l-għemil tagħhom kien ħażin.”  (Ġw. 3, 19).  U d-Dawl huwa l-Opra li wettaq il-Ħaruf li ġie meħud għall-qatla, il-Misteru tal-Għid.  Imma ħafna jippreferu jserrħu moħħhom bl-opri tal-Liġi li jwettqu huma milli jistrieħu fuq il-Fidi f’dak li għamel Kristu għalina, il-Ħaruf maqtul imma rebbieħ fuq il-Mewt.

 

L-Iskrittura kollha turi l-Ħaruf

 

Is-sistema tas-sagrifiċċji kollha tat-Testment il-Qadim, li aħna nsibuha tant stramba, tant maqtugħa mill-kultura tagħna, tant diffiċli biex nifhmuha, ġiet imfassla minn Alla nnifsu biex tħejji t-triq għall-Opra tremenda tal-Messija.  Il-Liturġija tat-Testment il-Qadim wettaqha Kristu f’persuntu, f’laħmu. Dwar dan, il-Kelma tgħid: Hu daħal darba għal dejjem fis-Santwarju, mhux bis-saħħa tad-demm tal-mogħoż u tal-għoġġiela imma bis-saħħa ta’ demmu stess, u hekk kiseb fidwa għal dejjem. (Lhud 9, 12). 

 

Iżrael żgur li ma fehemx l-għaliex Alla ordnalhom joqtlu l-Ħaruf fl-Eġittu u b’Demmu jċappsu l-ġnub u l-blatiet ta’ bwiebhom hawn il-Lejl tal-ħelsien tagħhom.  Minn obda mingħajr ma fehem ra l-Anġlu tal-Qerda jibża’ mid-demm “qaddis” u l-flaġell qabeż lil daru.  Min jemmen fid-Demm ta’ Kristu mxerred għalih fuq is-Salib, dan ma jmut qatt!  Jekk int temmen li Kristu qered il-Mewt, il-Mewt tibża’ minnek mhux il-kontrarju!   Ara kif il-Ħaruf meħud għall-qatla, imħabbar b’mod tal-għaġeb minn Isaija (ara Is. 42 1-4;  49, 1-6;  50, 4-7;  52, 13 – 53, 12) jsir Iljun għax Hu jagħti l-Ispirtu rebbieħ fuq il-Mewt lil min jemmen fil-Merti li rebaħ għalina.

 

Imma dan mhux ‘trick’ psikoloġiku biex nersqu lejn il-Mewt b’inqas biża’. Dan l-Ispirtu, meta hu awtentiku, jidher mill-fatti.  In-nies lill-fatti temmen.  Id-Diskors tal-Muntanja, l-ebda ‘brain-washing’ ma jġagħlek twettqu!  Id-Diskors tal-Muntanja huwa l-vera Morali Nisranija, iktar profonda mill-Għaxar Kmandamenti ta’ Mosè.  Min għandu l-Ispirtu rebbieħ fuq dak kollu li joqtolna, dan biss jista’ jixbaħ lir-ritratt tan-Nisrani li jofrilna Ġesù fid-Diskors imsemmi.

 

It-tnebbih ta’ Ġwanni l-Għammiedi

 

San Ġwann Battista kien l-aħħar profeta, imma kien il-Bieb tat-tiġdid ta’ kollox fi Kristu.  Kien hu l-ewwel li mdawwal mill-Ispirtu s-Santu “ra”  (xi Grazzja!) il-Pjan ta’ Alla għall-bniedem, għalija u għalik!  Minn fommu, l-ħolqien sema’ għall-ewwel darba l-Kelmiet li regħdu l-infern: “Araw il-Ħaruf ta’ Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja.”  (Ġw. 1, 29).  Mela m’għadux il-bniedem li jneħħi d-dnub tiegħu, li jixtri l-Ġenna bl-għemejjel imsejkna tiegħu, imma l-ħtija titneħħa bi Grazzja, l-ilsier jinħeles għax Ħaddieħor ħallas għalih.  “Kollox hu Grazzja!” għajjat Santu Wistin.  Is-Sorpriża, li tagħmel l-Aħbar Nisranija għal kollox differenti mill-idejat kollha umani, hija li fiċ-ċentru m’hemmx iktar Alla magħmul xbiha tal-bniedem u li hu “mħallef” bħall-imħallfin tagħna, iżda l-“Alla-Ħaruf” li jħallas Hu l-prezz tad-dnub.

 

Hija din l-iskoperta ta’ x’inhi tassew l-Imħabba vera li tbiddel qalb il-bniedem.  bħalma jgħid is-Salm tal-lum: “Int ma titgħaxxaqx b’sagrifiċċji u offerti; imma widnejja inti ftaħtli; ma tlabtnix vittmi tal-ħruq u tat-tpattija.  Imbagħad jien għidt: ‘Hawn jien ġej biex nagħmel ir-rieda tiegħek’.  (S. 40, 7w).

 

Il-Liturġija tal-Kelma tal-lum:

 

Qari I

Jiena nagħmel minnek dawl għall-ġnus.

Is 49, 3.5-6

 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija

 

Il-Mulej qalli:

Iżrael, inti l-qaddej tiegħi,

bik jiena nkun imfaħħar”.

Issa tkellem il-Mulej,

li minn ġuf ommi għamilni qaddej tiegħu,

biex għandu nraġġa’ lura lil Ġakobb,

u biex Iżrael jinġabar miegħu mill-ġdid

– għax jien kont imfaħħar f’għajnejn il-Mulej,

u Alla tiegħi kien il-qawwa tiegħi –

u Hu qalli:

“Tkun ħaġa żgħira wisq għalik,

li inti tkun il-qaddej tiegħi,

biex tqajjem it-tribù ta’ Ġakobb,

u traġġa’ lura l-fdal ta’ Iżrael.

Jien nagħmel minnek dawl għall-ġnus,

biex is-salvazzjoni tiegħi sa truf l-art tinfirex”.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Salm Responsorjali

Salm 39 (40), 2.4ab.7-8a.8b-9.10

 

R/. (8a.9a): Hawn jien, Mulej, ġej nagħmel ir-rieda tiegħek

 

Ittamajt b’tama qawwija fil-Mulej;

hu niżel ħdejja u sama’ l-għajta tiegħi.

Qegħedli fuq fommi għanja ġdida,

għanja ta’ tifħir lil Alla tagħna. R/.

 

Int ma titgħaxxaqx b’sagrifiċċji u b’offerti;

imma widnejja inti ftaħtli;

ma tlabtnix vittmi tal-ħruq u tat-tpattija.

Imbagħad jien għedt: “Hawn jien, ġej”. R/.

 

Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi

li nagħmel ir-rieda tiegħek.

Alla tiegħi, dan jogħġobni;

il-liġi tiegħek ġewwa qalbi”. R/.

 

Xandart il-ġustizzja f’ġemgħa kbira;

xufftejja ma żammejthomx magħluqa.

Mulej, dan inti tafu. R/.

 

Qari II

Grazzja lilkom u sliem minn Alla Missierna u Sidna Ġesù Kristu.

1 Kor 1, 1-3

 

Bidu tal-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin

 

Pawlu, li Alla ried isejjaħlu biex ikun appostlu ta’ Kristu Ġesù, u Sòsteni ħuna, lill-knisja ta’ Alla li qiegħda f’Korintu; lil dawk li tqaddsu fi Kristu Ġesù, imsejħa biex ikunu qaddisin flimkien ma’ dawk kollha li f’kull pajjiż isejħu l-isem ta’ Ġesù Kristu, is-Sid tagħhom u tagħna; grazzja u sliem mingħand Alla missierna u l-Mulej Ġesù Kristu.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Ġw 1, 14a.12a

 

Hallelujah. R/. Hallelujah

Il-Verb sar bniedem u għammar fostna,

u lil dawk li laqgħuh

tahom is-setgħa li jsiru wlied Alla.

R/. Hallelujah

 

Evanġelju

Hawn hu l-Ħaruf ta’ Alla, li jneħħi d-dnubiet tad-dinja.

Ġw 1, 29-34

 

Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann

 

F’dak iż-żmien, Ġwanni, ra lil Ġesù riesaq lejh, u qal: “Araw il-Ħaruf ta’ Alla, li jneħħi d-dnub tad-dinja. Dan hu li għalih għedtilkom: “Warajja ġej bniedem li hu aqwa minni, għax kien qabli”. Anqas jien stess ma kont nafu, imma jien għalhekk ġejt ngħammed bl-ilma, biex hu jkun mgħarraf lil Iżrael”.

 

U Ġwanni xehed għalih u qal: “Jiena rajt l-Ispirtu nieżel mis-sema bħal ħamiema u joqgħod fuqu. Tabilħaqq, anqas jien ma kont nafu; imma dak li bagħatni ngħammed bl-ilma, hu stess qalli: “Fuq min tara l-Ispirtu jinżel u joqgħod, dak hu li jgħammed bl-Ispirtu s-Santu”. Dan rajtu b’għajnejja, u għalhekk xhedt, dan hu l-Iben ta’ Alla”.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

 

 

 

 
Il-Bullettin tal-Hadd 12 ta' Jannar 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 12 January 2020
12_jan_20.jpg
 bullettin_12-01-2020.jpg
 
IL-HADD FUQ L-EPIFANIJA (2020) FL-ILMIJIET TAL-GORDAN: EPIFANIJA OHRA
Written by Frans Galea   
Saturday, 11 January 2020

Din hija il- Liturgija tal-Hadd  fuq L-Epifanija (2020)  Fl-ilmijiet tal-Gordan (Epifanija ohra )  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

maghmudija.jpg

 

Kemm hi kerha l-Mewt!  Ixxoqq il-għadam, iż-żiffa tagħha.  Terribbli, l-biża’ tagħha.  Idallam, id-dell tagħha.  Hi bħall-frosta tal-argużin fuq dahar l-ilsir, il-ħsieb tagħha.  Hi bħan-niggieża ma’ sieq il-bagħal, it-tifkira tagħha, dejjem iġġiegħel lill-bniedem jerfa’ l-madmad tat-tagħbija.  Hu jipprova jaħrab, imma kollu ta’ xejn.  Jaljena ruħu, jinganna ruħu li telqet, imma hemm qegħda, siekta, tistenna, tistenna...

 

Last Updated ( Saturday, 11 January 2020 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 05 ta' Jannar 2020
Written by Frans Galea   
Saturday, 04 January 2020
5_jan_20.jpg
 bullettin_05-01-2020-2000.jpg
 
IL-HADD FUQ L-1 TA’ JANNAR (2020) KRISTU MURI LID-DINJA BHALA S-SALVATUR WAHDIENI (L-EPIFANIJA)
Written by Frans Galea   
Saturday, 04 January 2020

Din hija il- Liturgija tal-Hadd  fuq l-ewwel ta' Jannar (2020) Kristu muri lid-dinja bhala s-Salvatur (L-Epifanija) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

slaten_magi.jpg

 

Epifanija hi kelma Griega li tfisser “Wirja”.  Ħafna drabi kienet tintuża għal meta xi sultan kbir, jew imperatur kien jgħaddi minn xi belt biex juri ruħu lilha, jagħmel manifestazzjoni, Epifanija tiegħu nnifsu.  Il-belt kienet toħroġ bi ħġara, sa lill-morda kienu joħorġu, biex almenu darba f’ħajjithom jaraw lis-sultan, jew lill-imperatur, fi żmien meta ma kellhomx l-għerf teknoloġiku li għandna llum. 

 

 

Last Updated ( Saturday, 04 January 2020 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 26 of 1264