Saturday, 20 October 2018
           
Home arrow Home
It-Tielet Hadd ta' Matul is-Sena
Written by Trevor Sultana   
Sunday, 24 January 2010

Il-qari f'dan il-Hadd huwa: Qari I - Neh. 8, 2-10; Qari II - 1Kor. 12, 12-30; Evangelju - Lq. 1, 1-4; 4, 14-21.  Il-vangelu tal-lum jipprezentalna lil Gesu jibda l-missjoni tieghu bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu.  Fi kliem il-profeta Iżaija, Gesu kellu jwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin u l-helsin lill-imjassrin.  Din il-bxara t-tajba trid tintlaqa' bl-istess atteggjament li l-poplu Lhudi laqa' l-Kelma t'Alla fi zmien Nehemija (Qari I).  Quddiem il-persuna ta' Gesu Kristu trid tittiehed decizjoni - jew nilqghu jew nichdu - m'hemmx triq tan-nofs.

Mulej Gesu iftahli qalbi ghall-Kelma tieghek, ghall-persuna kollha tieghek, biex inkun nista nircievi minghandek il-veru helsien.  Amen.

 
Gesu fis-Sinagoga ta' Nazaret - Greg Olsen
Last Updated ( Monday, 25 January 2010 )
 
It-Tieni Hadd ta' Matul is-Sena
Written by Trevor Sultana   
Saturday, 16 January 2010

F'dan it-tieni Hadd ta' Zmien Matul is-Sena, il-qari huwa: Qari I - Iz. 62, 1-5; Qari II - 1Kor. 12, 4-11; Evangelju - Gw. 2, 1-11.  Wara li ccelebrajna zewg wirjiet ta' Kristu fl-Epifanija u fil-Maghmudija tal-Mulej il-Hadd li ghadda, il-Knisja tpoggilna ghar-riflessjoni taghna wirja ohra tal-Mulej Gesu - l-episodju tat-tieg ta' Kana, sinjal tat-tieg bejn Alla u l-bniedem.  Hawnhekk Gesu jwettaq l-ewwel sinjal tieghu, wera l-glorja tieghu u d-dixxipli tieghu emmnu fih.  L-iskop tas-sinjali f'Gesu mhux li jaghmel wirja ta' qawwa imma li jwassal lil ta' madwaru għall-fidi vera fih.  X'jimpressjonani l-aktar f'Gesu?  Nehel mal-mirakli bla ma naghmel esperjenza vera tal-imhabba tieghu?

The Wedding at Cana 
It-Tieg ta' Kana
Last Updated ( Friday, 22 January 2010 )
 
Festa tal-Maghmudija tal-Mulej
Written by Trevor Sultana   
Tuesday, 12 January 2010

Nhar il-Hadd 10 ta' Jannar il-Knisja ghamlet il-festa tal-Maghmudija tal-Mulej li taghlaq iz-zmien liturgiku tal-Milied.  Din il-festa tfakkarna meta Gesu nizel fil-Gordan u tghammed minn Gwanni l-Battista, li "ghammed bl-ilma lil min tana l-Maghmudija biex l-ilma jiehu l-qawwa li jqaddes" (mill-prefazju tas-sollennita tat-Twelid ta' San Gwann Battista).  Il-qari f'din il-festa huwa: I Qari - Iz. 40, 1-5.9-11; II Qari - Tit. 2, 11-14.3, 4-7;  Evangelju - Lq. 3, 15-16.21-22.

 Ghall-parrocca taghna din hija festa specjali minhabba li hija relatata mill-qrib mal-patrun taghna San Gwann.  Infatti l-Quddiesa tat-8.30am kienet iccelebrata minn Mons. Isqof Mario Grech li ghammed zewgt itrabi.  Fil-mument tal-Maghmudija, it-tfal prezenti gew mistiedna biex isegwu mill-qrib l-ghoti ta' dan is-sagrament u bhala tifkira nghataw xemgha bajda li tfakkarhom fil-Maghmudija li hadu.

Maghmudija ta' Gesu - Leonardo
 
Sollennita tal-Epifanija tal-Mulej
Written by Trevor Sultana   
Monday, 04 January 2010

Ghalkemm din il-festa hija tradizzjonalment marbuta mal-grajja tas-Slaten Magi, fil-verita din il-festa tfakkarna f'dawk il-grajjiet kollha li fihom il-Mulej Gesu' wera pubblikament min kien.  Allura f'dan il-jum, flimkien mal-grajja tas-Slaten Magi, il-Knisja tfakkarna wkoll fil-grajja tal-Maghmudija tal-Mulej u wkoll fit-tieg ta' Kana, fejn Kristu ghamel l-ewwel sinjal tieghu.  Il-festa tal-lum turina li s-salvazzjoni tal-Mulej hi ghal kulhadd, anke ghal dawk li jien narahom bhala minsijin minn Alla.  Il-qari f'din il-festa huwa: I Qari - Iz. 60, 1-6; II Qari - Ef. 3, 2-3a.5-6; Evangelju - Mt. 2, 1-12.

Mulej uri ruhek lil kulhadd, specjalment lil dawk li qatghu qalbhom jistennewk fit-tbatija taghhom.  Amen.

 
Bidu ta' Sena Gdida
Written by Trevor Sultana   
Monday, 04 January 2010

Nhar il-Hamis 31 ta' Dicembru kien l-ahhar jum tas-sena 2009, gurnata li fiha wiehed seta jieqaf jirrifletti fuq is-sena li ghaddiet.  Fil-5.15pm saret Koncelebrazzjoni Solenni mmexxija mill-Arcipriet Mons. Karm Mercieca.  Huwa bena l-omelija tieghu fuq it-talba ta' Dun Gorg Preca - 'grazzi Sinjur Alla u ahfirli Sinjur Alla'.  Iktar tard, l-Arcipriet qara r-rendikont tad-dhul u l-hrug matul is-sena 2009.  Wara t-tqarbin tkanta l-innu 'Te Deum' b'radd il-hajr lil Alla ghas-sena li spiccat.  L-ahhar Quddiesa tas-sena saret fil-11.00pm minn Dun Guzepp Camilleri.

Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla.

 
Vestizzjoni ta' zewg abbatini godda
Written by Trevor Sultana   
Tuesday, 29 December 2009

Nhar it-Tnejn 28 ta' Dicembru, festa tat-tfal innocenti martri, saret il-vestizzjoni ta' zewg abbatini godda, fil-Quddiesa tad-9.00am.  L-abbatini l-godda huma Joseph Cefai u Michael Xerri.  Wara l-qari tal-Evangelju dawn iz-zewgt itfal ghamlu l-weghdiet taghhom li jaqdu sewwa u kif jixraq id-dmirijiet taghhom bhala abbatini.  Wara, Dun Guzepp Camilleri, li mexxa din il-Quddiesa, bierek il-libsa ta' dawn l-abbatini.  Imbaghad, flimkien mal-Arcipriet, Dun Guzepp libbes is-suttana u l-ispellizza lil dawn iz-zewgt itfal.  Minn qalbna nifirhu lil Joseph u MIchael u nawgurawlhom li jaghtu servizz xieraq lill-Mulej fuq l-altar tieghu. [ Ritratt :Frans Galea ]

vag2.jpg
 

 Iz-zewgt abbatini godda mal-Arcipriet u s-Seminaristi

 
Last Updated ( Thursday, 31 December 2009 )
 
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > End >>

Results 1015 - 1040 of 1123