Wednesday, 22 August 2018
           
Home arrow Home
Il-Bullettin tal-Hadd 1 ta' Ottubru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 01 October 2017
bul_1-10-17_1-1024.jpg
 
bullettin_01-10-2017-1024.jpg
 
IS-SITTA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) ID-DNUB JOQTOL
Written by Frans Galea   
Saturday, 30 September 2017

Din hija il- Liturgija  tas-Sitta u Ghoxrin Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

004-prodigal-son.jpg

 

Wara li l-Mulej Ġesù wettaq il-Missjoni l-kbira, dik li jkisser il-Mewt u jeqred il-biża’ tagħha minn fuq kull bniedem permezz tal-Misteru tal-Għid tiegħu, huwa reġa’ lura għand il-Missier, iżda fid-dinja ħalla l-Knisja biex biha jibqa’ preżenti hawn fostna.  Permezz tal-Knisja, Kristu jibqa’ sal-aħħar jum isalva l-bniedem bix-xandir tal-Aħbar it-Tajba u billi jxerred, f’qalb dawk li jemmnu din l-Aħbar, l-Ispirtu Qaddis tiegħU.  Min għandu dan l-Ispirtu fil-maturità tiegħu biss, jista’ jgħix skont il-qalb ta’ Alla.  Mingħajru, jistinka, jitqanżaħ u jkollu kemm irid intenzjonijiet tajba, l-bniedem għandu limitu sakemm jista’ jasal.  Għalhekk, xogħol il-Knisja hu li xxandar l-Imħabba li Alla għandu għall-bniedem u li ġiet murija ċara mmens fi Kristu, u tlaqqa’ l-bniedem mal-Ispirtu ta’ Kristu rebbieħ fuq kull tip ta’ mewt.

 

Din l-Aħbar li l-Knisja tagħti ħajjitha biex ixxandar, u dan l-Ispirtu, jixhdu għal ħaġa waħda: “Alla hekk ħabb lill-bniedem li ta lil Ibnu l-Waħdieni, biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem.  Għax Alla ma bagħatx lil Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaqq mid-dinja, imma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu.”  (Ġw. 3, 16-17).  B’dan jidher li Alla jħobb lil kulħadd, ħbieb u għedewwa.  U Alla lili u lilek iħobbna hekk kif aħna u m’hemmx għalfejn nimpressjonawh bil-merti tagħna biex iħobbna.  Iħobbna saħansistra meta aħna nkunu għedewwa tiegħu meta flok nagħmlu x-xewqa tiegħu, nagħmlu r-rieda tal-għadu l-kbir tiegħu li huwa satana.  Għalhekk Alla jħobbna hekk kif aħna, bit-tajjeb u l-ħażin li għandna; iħobbna u jagħdirna anke meta naħsbu ħażin fiH minħabba l-Istorja li jibagħtilna u li lilna ma togħġobniex, anzi ma tagħmilx sens.  L-Imħabba ta’ Alla tisboq l-irvell u r-rabja tagħna kontrih.  Hu joqgħod jistenna sakemm nikkalmaw, imbagħad flok jikkastigana jiġi jkellimna bil-Grazzja tiegħu u nibdew, ftit ftit, naraw is-sewwa tiegħu u l-iżbalji tagħna.  Dan jagħmlu mhux għax Hu dgħajjef, għax jekk irid jista’ jaqleb id-dinja li hu għamel, f’sekonda, imma għax iħobb, għax l-Imħabba hija Alla u l-Imħabba tissaporti kollox.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 24 ta' Settembru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 24 September 2017
24_sett_17.jpg
 bullettin_24-09-2017.jpg
 
IL-HAMSA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-GENEROZITÀ TA’ ALLA LI TMUR LIL HEMM MID-DNUB TAGHNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 23 September 2017

Din hija il- Liturgija  tal-Hamsa u Ghoxrin Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

matthew.20.1-16.jpg

 

Alla hu Mħabba u l-Imħabba hi dejjem ġeneruża.  L-oġġett tal-Imħabba ta’ Alla huwa l-bniedem, huwa jien u huwa int.  Għalhekk Alla hu dejjem ġeneruż immens magħna u din il-ġenerożità tiegħu tmur lil hemm mid-dnubiet kollha li nwettqu.  Jekk naslu fit-tmiem tad-dnubiet tagħna, l-Imħabba ta’ Alla għalina tkun qisha għadha se tibda t-tiġrija: ma tgħejja qatt tinagħta, tinagħta u terġa’ tinagħta.  Din il-ġenerożità mmensa u l-Imħabba ta’ Alla ntwerew b’mod spettakulari meta l-Iben niżel jgħammar fostna fil-ġisem ta’ Ġesù ta’ Nazaret.  Mhux biss għammar magħna, u tgħabba bit-tbatjiet tagħna... mhux biss tħassarna u għen lil kull min iltaqa’ miegħu... mhux biss imliena bid-Dawl u l-Għerf tat-tagħlim tiegħu... imma fuq kollox Hu daħal fil-Misteru tal-Għid, u din kienet l-akbar att ta’ ġenerożita li qatt wettaq Alla.  Għalkemm huwa Alla li jista’ kollox, Hu ma jistax jisboq dik il-ġenerożità!

 

Fil-Misteru tal-Għid, Kristu daħal fit-tbatija, fil-Passjoni, fil-Mewt u fil-Qawmien Glorjuż.  Dan hu l-Misteru tal-Għid.  Imma xi tfisser din l-għotja, din il-ġenerożità?  Xi jgħidlek lilek u lili dan il-Misteru tal-Għid li Kristu ġie biex jgħix u jġarrab?  Importanti li mhux biss inkunu nafu imma li dan l-għarfien isir ħuġġieġa nar f’qalbna, ibiddilna, jsir Imħabba reċiproka lejn dak Alla li ħabbna tant u jqaċċatt minna l-irbit tal-egoiżmu biex inkunu nistgħu ninagħtaw għal ħutna l-bnedmin.  Ovvjament dan ma jistax ikun xogħolna.  Dan hu xogħol l-Ispirtu Qaddis ta’ Alla.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 17 ta' Settembru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 17 September 2017
17_sett_12.jpg
 bullettin_17-09-2017-1024.jpg
 
L-ERBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-MAHFRA TURI MIN AHNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 16 September 2017

Din hija il- Liturgija  ta' L-Erbgha u Ghoxrin Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

apostle_paul.jpg

Il-bniedem minn dejjem kien ħlejqa reliġjuża.  Minn meta kien jgħix fl-għerien u beda jibni t-tempji megalitiċi, il-bniedem għaraf li xejn ma jsir mix-xejn, u li  “Id Qawwija” kienet ħalqet lilu u l-univers ta’ madwaru, u fuq kollox għaraf li hu kellu bżonn lil dan ix-“Xi Ħadd” misterjuż.  Minn dan il-ħsieb twieldu r-reliġjonijiet kollha.  Il-bniedem beda jfittex lil Alla u jipprova jibni relazzjoni miegħu.  Iktar kemm beda għaddej iż-żmien, dawn ir-reliġjonijiet iktar bdew jimmaturaw.  Dam il-bniedem ma għadda għall-kunċett ta’ “Alla Wieħed”, imma fil-poplu ta’ Iżrael, Alla beda juri lilu nnifsu.

 

Matul din il-mixja ta’ maturazzjoni, l-bniedem għaraf id-dgħufija tiegħu u beda jħoss il-bżonn li l-azzjonijiet tiegħu ikunu kkontrollati minn liġijiet.  Għalhekk l-ewwel kodiċi ta liġijiet kienu ta’ natura reliġjuża.  Kull reliġjon kellha xi tip ta’ liġijiet: jekk il-bniedem jobdi kien ikollu lil Alla, jew l-allat, biex jgħinu, jekk le kien jibqa’ bla għajnuna.  Din hi ideja primittiva ħafna u li għadha timmarka  anke lil moħħ tagħna, tant li wieħed ma jimmaġinax reliġjon mingħajr xi tip ta’ liġijiet morali.  Anzi mill-ewwel  ngħaqqdu l-kunċett ta’ Alla ma’ liġijiet, mal-mod morali ta’ kif wieħed għandu jgħix f’soċjetà. 

 

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 105 - 130 of 1104