Wednesday, 20 September 2017
           
Home arrow Home
Purcissjoni u programm f'lejlet il-Milied fix-Xewkija
Written by Frans Galea   
Monday, 26 December 2016
Nhar is-Sibt, 24 ta' Dicembru, lejlet il-Milied bhal kull sena saret il-Purcissjoni tal-Bambin organizzata mis-Socjeta tal-Museum bis-sehem tal-Banda Prekursur.  Din is-sena il-purcissjoni ghaddiet minn Triq Hamsin, ghal Triq Santa Katerina, Triq Santa Elizabetta, Triq Jean de la Valette, Triq il-Mithna u Triq Indipendenza.  It-temp sabih li kellna din is-sena kompla jghin biex bosta tfal u studenti li jattendu l-Museum taghna, flimkien mall-familji taghhom akkumpanjaw din il-purcissjoni.  

Ta' min isemmi li din is-sena, kien jahbat il-50 sena minn meta l-Banda Prekursur bdiet takkumpanja l-purcissjoni tal-Bambin bid-daqq ta' ghanjiet tal-Milied.  Il-Banda Prekursur kienet l-ewwel banda Ghawdxija li bdiet iddoqq waqt il-purcissjonijiet tradizzjonali tal-Bambin li jsiru f'bosta rhula fi gziritna.

Wara li intemmet il-purcissjoni, fil-Knisja Rotunda gie mtella' programm qasir bis-sehem tal-oqsma tas-Subien u tal-Bniet, li ghalih kien hemm attendenza sabiha hafna.  It-tfal tal-Museum tal-Bniet wasslulna diversi ghanjiet tal-Milied, filwaqt li Francesco Xuereb waslilna poezija sabiha.  Din is-sena t-tfal u l-istudenti li jattendu l-Museum tas-Subien waslulna l-play bl-isem 'Il-Kewkba tal-Milied', kitba ta' Paul Grech.  Il-priedka tradizzjonali tat-tifel din is-sena saret minn Simon Rapa.  Il-programm fil-Knisja ntemm b'messagg mis-Superjur Toni Grima u mill-Arcipriet tal-Parrocca taghna, Mons. Daniel Xerri. 
 dsc_2762-1024.jpeg
 dsc_3012-1024.jpeg
 
 
Il-Bullettin tal-Hadd 25 ta' Dicembru 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 25 December 2016
 bullettin_25-12-2016-1024.jpg

 
IT-TWELID TA’ SIDNA GESÙ KRISTU (2016) ALLA HUWA AHBAR TAJBA GHALL-BNIEDEM
Written by Frans Galea   
Sunday, 25 December 2016

Din hija il- Liturgija  tat-Twelid ta' Sidna Gesu Kristu ( 2016 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

img_3801-1024.jpeg

 

It-twemmin f’Alla ħafna drabi jaqa’ vittma ta’ organizzazzjoni żejda min-naħħa tal-bniedem li tikkomplika kollox u tgeżwer il-Fidi f’ħafna veli li jċajpru dak li hu bażiku u mportanti.  It-twemmin f’Alla hu sempliċi: Alla hu Aħbar Tajba għalik.  Hi x’inhi il-qagħda tiegħek, is-sitwazzjoni li minnha tinsab għaddej jew għaddejja, intix f’xi kriżi jew inkwiet, jew inkella għaddej minn żmien ta’ barka, Alla huwa dejjem Aħbar Tajba għalik.  Hija Aħbar Tajba għall-bniedem li huwa mhuwiex waħda f’dan l-univers infinit, mitluf fis-solitudni tiegħu.  Hija Aħbar Tajba li kollox hu maħluq b’sens u kollox hu maħluq frott Imħabba liema bħalha.  Hija Aħbar Tajba li tgħidlu li min ħalqu hu Xi Ħadd b’qalb kbira mmens, ikbar mill-istess univers maħluq minnu, u li din il-qalb tħabbat bi Mħabba totali u tant kbira għalih li hu diffiċli biex tifhimha jew temminha.  Hi Aħbar Tajba għall-bniedem li l-Istorja li hu qiegħed jgħix hi ddominata, mmexxija, b’risq tiegħu, minn din l-Imħabba li ħalqitu.

 

Dan it-twmmin f’Alla/Mħabba hu l-ħin kollu ċċalinġjat, imħabbat u assedjat mit-tbatija li timmarka l-Ħajja fuq din il-pjaneta.  Għall-bniedem hu ferm diffiċli jirrikonċilja l-istraġi li jara madwaru, kemm fuq livell internazzjonali kif ukoll fuq livell personali tiegħu innifsu, ma’ din l-Aħbar li tgħidlu li hu maħbub, li hu għażiż u li, fi kliem qaddisa antika Ngliża, Ġuljana ta Norwich: “Kollox għad jispiċċa tajjeb u kollox għad jispiċċa tajjeb u kull ħaġa għad tispiċċa tajjeb. ‘All shall be well, and all shall be well, and all manner of things shall be well!” 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 18 ta' Dicembru 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 18 December 2016
bullettin_18-12-2016_-_copy-1024.jpg

 
NOVENA TAL-MILIED 2016
Written by Frans Galea   
Saturday, 17 December 2016

   Nhar il-Ħamis 15 ta’ Diċembru bdiet in-Novena tal-Milied. Din is-sena wkoll fil-knisja Rotunda qed issir in-Novena bis-sehem tat-tfal u l-ġenituri, immexxija mill-Arċipriet Mons. Daniel Xerri. Is-suġġett ta’ din is-sena huwa: “Niltaqgħu mal-persunaġġi tal-Presepju”. L-iskop huwa li naraw dawn x’għandhom x’jgħallmuna lilna li qegħdin ngħixu llum. Diversi tfal imlibbsin ta’ dawn il-persunaġġi qed jgħinu biex joħroġ aħjar il-messaġġ mixtieq. Fl-ewwel ġurnata tqassmet ukoll chart lit-tfal kollha u kuljum qed tingħatalhom sticker bil-persunaġġ tal-ġurnata ħalli bil-mod il-mod jiffurmaw presepju li jibqgħalhom tifkira ta’ dan il-Milied. In-Novena qed tkun kuljum fil-5.15pm u għadd sabiħ ta’ tfal u adulti qed jattendu kuljum.

 img_3856-1024.jpeg

 

 
IR-RABA’ HADD TAL-AVVENT (2016-17) HA JQATTAR IS-SHAB LILL-MESSIJA !
Written by Frans Galea   
Friday, 16 December 2016

Din hija il- Liturgija  tar-Raba' Hadd ta' l-Avvent ( 2016 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 annunciation2.jpg

 

L-Ewkaristija ta’ dan l-aħħar Ħadd qabel il-Festa kbira tal-Milied, tibda b’Antifona qawwija ferm li tgħid: “Smewwiet qattru mill-għoli; o sħab ibgħat il-Qaddis; ja art, infetaħ ja art u jinbet il-Feddej!”  Huwa vers meħud minn Isaija (45, 8) u jesprimi ferm tajjeb l-ansjeta`, il-ħerqa tal-Knisja biex ikollha esperjenza dejjem akbar u aktar ċara ta’ Ġesù Kristu, l-Għarus tagħha.  Tant hu misteru kbir il-Misteru ta’ Ġesù li għalkemm ir-rivelazzjoni, il-wirja li ried jagħtina l-Missier tiegħu innifsu għalqet biH, xorta l-Knisja tkompli titħabat biex tifhem iktar l-Għarus tagħha sal-aħħar jum tal-ħolqien, meta Hu għad jerġa’ jiġi fil-Glorja u dak in-nhar il-Knisja taraH hekk kif inhu.

 

Kif għidna ħafna drabi, l-Avvent jimmarka l-Ħajja kollha tal-Knisja, tan-Nisrani.  Hu veru li bħala Żmien Liturġiku, huwa jiġi darba fis-sena biex iħejjina għall-Milied, imma l-ispirtu tal-Avvent hu l-Ħajja tal-Knisja kollha kemm hi.  L-Avvent jindika stennija, tħejjija kontinwa għax ġej xi ħadd importanti; resqin lejn miġja li tista’ tibdel ħajjitna.  Dan hu l-atteġġjament tan-Nisrani veru.  Hu diffiċli ssibu f’ħafna.  Hu diffiċli ssib ‘Insara’ li jinsabu fi proċess ta’ maturita` fil-Fidi.  Hi diżgrazzja li għal ħafna, saħansitra għal ħafna nies ‘reliġjużi’, Alla hu xi ħadd li għalih tiddedika ħin limitat matul il-jum, per eżempju quddiesa, imma mbagħad il-Ħajja tingħax skont l-istint, skont kif wieħed ifettillu.  Hemm divorzju, kien qal darba Pawlu VI, hemm divorzju f’ħafna min-nies bejn il-ħajja fil-knisja u l-ħajja barra minnha.

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 105 - 130 of 995