Wednesday, 19 December 2018
           
Home arrow Home
Festa tal-Maghmudija tal-Mulej
Written by Trevor Sultana   
Tuesday, 12 January 2010

Nhar il-Hadd 10 ta' Jannar il-Knisja ghamlet il-festa tal-Maghmudija tal-Mulej li taghlaq iz-zmien liturgiku tal-Milied.  Din il-festa tfakkarna meta Gesu nizel fil-Gordan u tghammed minn Gwanni l-Battista, li "ghammed bl-ilma lil min tana l-Maghmudija biex l-ilma jiehu l-qawwa li jqaddes" (mill-prefazju tas-sollennita tat-Twelid ta' San Gwann Battista).  Il-qari f'din il-festa huwa: I Qari - Iz. 40, 1-5.9-11; II Qari - Tit. 2, 11-14.3, 4-7;  Evangelju - Lq. 3, 15-16.21-22.

 Ghall-parrocca taghna din hija festa specjali minhabba li hija relatata mill-qrib mal-patrun taghna San Gwann.  Infatti l-Quddiesa tat-8.30am kienet iccelebrata minn Mons. Isqof Mario Grech li ghammed zewgt itrabi.  Fil-mument tal-Maghmudija, it-tfal prezenti gew mistiedna biex isegwu mill-qrib l-ghoti ta' dan is-sagrament u bhala tifkira nghataw xemgha bajda li tfakkarhom fil-Maghmudija li hadu.

Maghmudija ta' Gesu - Leonardo
 
Sollennita tal-Epifanija tal-Mulej
Written by Trevor Sultana   
Monday, 04 January 2010

Ghalkemm din il-festa hija tradizzjonalment marbuta mal-grajja tas-Slaten Magi, fil-verita din il-festa tfakkarna f'dawk il-grajjiet kollha li fihom il-Mulej Gesu' wera pubblikament min kien.  Allura f'dan il-jum, flimkien mal-grajja tas-Slaten Magi, il-Knisja tfakkarna wkoll fil-grajja tal-Maghmudija tal-Mulej u wkoll fit-tieg ta' Kana, fejn Kristu ghamel l-ewwel sinjal tieghu.  Il-festa tal-lum turina li s-salvazzjoni tal-Mulej hi ghal kulhadd, anke ghal dawk li jien narahom bhala minsijin minn Alla.  Il-qari f'din il-festa huwa: I Qari - Iz. 60, 1-6; II Qari - Ef. 3, 2-3a.5-6; Evangelju - Mt. 2, 1-12.

Mulej uri ruhek lil kulhadd, specjalment lil dawk li qatghu qalbhom jistennewk fit-tbatija taghhom.  Amen.

 
Bidu ta' Sena Gdida
Written by Trevor Sultana   
Monday, 04 January 2010

Nhar il-Hamis 31 ta' Dicembru kien l-ahhar jum tas-sena 2009, gurnata li fiha wiehed seta jieqaf jirrifletti fuq is-sena li ghaddiet.  Fil-5.15pm saret Koncelebrazzjoni Solenni mmexxija mill-Arcipriet Mons. Karm Mercieca.  Huwa bena l-omelija tieghu fuq it-talba ta' Dun Gorg Preca - 'grazzi Sinjur Alla u ahfirli Sinjur Alla'.  Iktar tard, l-Arcipriet qara r-rendikont tad-dhul u l-hrug matul is-sena 2009.  Wara t-tqarbin tkanta l-innu 'Te Deum' b'radd il-hajr lil Alla ghas-sena li spiccat.  L-ahhar Quddiesa tas-sena saret fil-11.00pm minn Dun Guzepp Camilleri.

Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla.

 
Vestizzjoni ta' zewg abbatini godda
Written by Trevor Sultana   
Tuesday, 29 December 2009

Nhar it-Tnejn 28 ta' Dicembru, festa tat-tfal innocenti martri, saret il-vestizzjoni ta' zewg abbatini godda, fil-Quddiesa tad-9.00am.  L-abbatini l-godda huma Joseph Cefai u Michael Xerri.  Wara l-qari tal-Evangelju dawn iz-zewgt itfal ghamlu l-weghdiet taghhom li jaqdu sewwa u kif jixraq id-dmirijiet taghhom bhala abbatini.  Wara, Dun Guzepp Camilleri, li mexxa din il-Quddiesa, bierek il-libsa ta' dawn l-abbatini.  Imbaghad, flimkien mal-Arcipriet, Dun Guzepp libbes is-suttana u l-ispellizza lil dawn iz-zewgt itfal.  Minn qalbna nifirhu lil Joseph u MIchael u nawgurawlhom li jaghtu servizz xieraq lill-Mulej fuq l-altar tieghu. [ Ritratt :Frans Galea ]

vag2.jpg
 

 Iz-zewgt abbatini godda mal-Arcipriet u s-Seminaristi

 
Last Updated ( Thursday, 31 December 2009 )
 
Festa tal-Familja Mqaddsa ta' Gesu', Marija u Guzeppi
Written by Trevor Sultana   
Monday, 28 December 2009

Fil-Hadd wara l-Milied, il-Knisja taghmel il-festa tas-Sagra Familja, biex tkompli tfakkarna kemm l-Iben t'Alla sar tassew wiehed minna, hekk li kiber u trabba f'familja bhal taghna.  Barra minn hekk, din il-familja hija wkoll ta' mudell li fuqu jistghu jinbnew il-familji taghna.  Infatti f'dan il-jum, il-Knisja taghmel enfasi fuq il-qdusija tal-familja u fuq ir-relazzjonijiet fi hdanha.  Il-qari tal-lum jitkellem dwar dan: I Qari - Sir. 3, 2-8.12-14; II Qari - Kol. 3, 12-21; Evangelju - Lq. 2, 41-52.

Gesu', Marija u Guzeppi, harsu l-familji kollha ta' pajjizna l-aktar dawk li bhalissa ghaddejjin minn mument tad-dlam.

Il-Familja Mqaddsa - Claudio Coello
 
Il-Lejl Qaddis tal-Milied
Written by Trevor Sultana   
Thursday, 24 December 2009

Sa mill-ewwel sekli tal-Kristjanezmu, dan il-lejl dejjem gie mizmum bhala lejl qaddis li fih l-Iben t'Alla, il-Jum li ma jispicca qatt, dahal fil-jiem taghna, dahal fl-istorja taghna u bidel totalment id-direzzjoni taghha.  Huwa l-lejl tas-skiet li jinkiser mill-kant ferriehi tal-angli; huwa l-lejl mudlam li jinxteghel bid-dawl ta' Gesu tarbija f'maxtura.  Min hu nisrani veru ma jistax jghix dan il-lejl bhall-iljieli l-ohra tas-sena.

Fil-knisja taghna, dan il-lejl qaddis tal-Milied se niccelebrawh bil-Quddiesa ta' Nofs il-Lejl, li tibda fil-11.30pm bil-kant tas-salmi.  Qabel, fil-11.15pm issir il-priedka tat-tifel, mill-abbati Luke Cassar. 

Il-Milied it-tajjeb lil kulhadd.

Last Updated ( Sunday, 27 December 2009 )
 
<< Start < Prev 41 42 43 44 45 Next > End >>

Results 1041 - 1066 of 1147