Friday, 14 December 2018
           
Home arrow Home
Il-25 Hadd ta' Matul is-Sena
Written by Trevor Sultana   
Sunday, 20 September 2009

                 Il-qari f'dan il-Hadd: I Lezzjoni - Gherf 2, 17-20; II Lezzjoni - Gak. 3,16-4,3; Evanġelju - Mk. 9, 30-37.  Fil-vangelu tal-lum Gesu jurina li l-veru kobor quddiem Alla mhux kemm ikollna poter u popolarita izda kemm ahna kapaci naqdu lill-ohrajn u naghtu hajjitna ghalihom.

Mulej Gesu, iftahli qalbi ghal dak li tkun qed thabbarli biex nidhol fil-hsieb tieghek u naqsam mieghek is-servizz ghall-gid tal-bnedmin.  Amen.

 
Festa tal-Madonna tal-Hniena
Written by Trevor Sultana   
Sunday, 20 September 2009

           Nhar il-Gimgha 18 ta' Settembru saret il-festa tal-Madonna tal-Hniena.  Fis-7.00pm beda l-korteo mill-Knisja parrokkjali, bil-kwadru tal-Madonna, li hu kopja tal-kwadru titulari li nsibu fil-kappella, xoghol ta' Gian-Nikol Buhagiar.  Fis-7.30pm imbaghad bdiet koncelebrazzjoni mmexxija mill-Isqof Nikol G. Cauchi flimkien mas-sacerdoti Xewkin.  Fl-omelija l-Isqof Cauchi tkellem fuq il-hniena li Marija turi lejna, u fuq kif ahna nistghu nuru hniena mal-proxxmu taghna.

                 Ara l-istampa bil-qies kollu taghha.

 

 

Last Updated ( Sunday, 20 September 2009 )
 
Ruzarju mat-toroq f'Tal-Barmil
Written by Trevor Sultana   
Friday, 18 September 2009

Fl-okkazjoni tal-festa tal-Madonna tal-Hniena, nhar il-Hamis 17 ta' Settembru fis-7.15pm, gie rrecitat ir-Ruzarju madwar it-toroq f'Tal-Barmil.  Bejn posta u ohra kull darba saret waqfa quddiem xi statwa mzejna apposta mill-familji tal-post.  Kull posta giet offruta ghal intenzjonijiet partikulari marbutin mal-parrocca taghna.  Numru sabih ta' nies, fosthom anke tfal, attendew ghal dan ir-Ruzarju.  Wara t-tfal prezenti nghataw snack kull wiehed.

Infakkru li l-festa tal-Madonna tal-Hniena se ssir nhar il-Gimgha 18 ta' Settembru.  Fis-7.00pm jitlaq il-korteo mill-Knisja Rotunda, bil-kwadru tal-Madonna tal-Hniena merfugh mill-abbatini.  Fis-7.30pm imbaghad issir Koncelebrazzjoni fil-kappella, immexxija mill-Isqof Nikol G. Cauchi.

 
Il-145 Anniversarju mit-Twaqqif tad-Djocesi t'Ghawdex
Written by Trevor Sultana   
Wednesday, 16 September 2009

Nhar l-Erbgha 16 ta' Settembru jahbat il-145 anniversarju minn meta l-Papa Piju IX ghamel lill-Ghawdex Djocesi distinta minn Malta.  Dan sehh fis-16 ta' Settembru 1864 bil-Bulla Singulari Amore (Bi Mhabba Specjali) tal-Papa Piju IX.  Dan kien ifisser li Ghawdex kien se jkollu Isqof tieghu, Katidral, Seminarju u dak kollu li hu proprju ta' Djocesi.  F'dan il-jum inroddu hajr lil Alla ghall-imhabba li dejjem wera mal-poplu tieghu li hawn fil-gzira Ghawdxija.

Pope Pius IV
Il-Papa Piju IX li waqqaf id-Djocesi ta' Ghawdex
 
Il-Vergni Mqaddsa Marija tad-Duluri
Written by Trevor Sultana   
Monday, 14 September 2009

      Fil-15 ta' Settembru l-Knisja taghmel it-tifkira ta' Marija Addolorata, f'rabta mal-festa tas-Salib Imqaddes li tigi iccelebrata fil-gurnata ta' qabel.  Ghall-parrocca taghna, it-tifkira ta' Marija Addolorata hija wahda ghaziza minhabba d-devozzjoni li hawn lejha.  Ta' min isemmi l-istatwa tad-Duluri li ghandna fix-Xewkija li minn meta waslet fostna,f'nofs is-seklu dsatax, gibdet lejha ghadd kbir ta' devoti.  Mis-snin sebghin 'il quddiem din l-istatwa bdiet tohrog f'purcissjoni-paegent, qrib il-Gimgha Mqaddsa.

Inqimuk Marija u nberkuk ghax bid-duluri tieghek inti ssehibt ma' Kristu fil-fidwa taghna.

 L-Istatwa artistika ta' Marija Addolorata
meqjuma fir-Rotunda tax Xewkija

Last Updated ( Tuesday, 15 September 2009 )
 
L-24 Hadd ta' Matul is-Sena
Written by Trevor Sultana   
Sunday, 13 September 2009

Fil-Vangelu tal-24 Hadd ta' Matul is-Sena (Mk. 8, 27-35), il-Knisja tipprezentalna l-episodju ta' Gesu mad-dixxipli f'Cesarija ta' Filippu.  Hawnhekk Gesu jistaqsihom: "Intom min tghidu li jien?"  Hija mistoqsija li jekk napplikawha ghalina ggieghlna nahsbu.  Min hu Gesu ghalija?  Semplici persunagg importanti, bhal hafna ohrajn?  Ir-relazzjoni tieghi ma' Gesu tiddependi hafna mit-tip ta' tweġiba li naghti ghal din il-mistoqsija.

Mulej Gesu, kompli kuljum gharrafni lilek u triq li ghandi niehu biex nimxi warajk. (Mill-bullettin tal-Hadd)

Ara l-istampa bil-qies kollu taghha.
Last Updated ( Sunday, 13 September 2009 )
 
<< Start < Prev 41 42 43 44 45 Next > End >>

Results 1067 - 1092 of 1145