Friday, 24 May 2019
           
Home arrow Home
Il-145 Anniversarju mit-Twaqqif tad-Djocesi t'Ghawdex
Written by Trevor Sultana   
Wednesday, 16 September 2009

Nhar l-Erbgha 16 ta' Settembru jahbat il-145 anniversarju minn meta l-Papa Piju IX ghamel lill-Ghawdex Djocesi distinta minn Malta.  Dan sehh fis-16 ta' Settembru 1864 bil-Bulla Singulari Amore (Bi Mhabba Specjali) tal-Papa Piju IX.  Dan kien ifisser li Ghawdex kien se jkollu Isqof tieghu, Katidral, Seminarju u dak kollu li hu proprju ta' Djocesi.  F'dan il-jum inroddu hajr lil Alla ghall-imhabba li dejjem wera mal-poplu tieghu li hawn fil-gzira Ghawdxija.

Pope Pius IV
Il-Papa Piju IX li waqqaf id-Djocesi ta' Ghawdex
 
Il-Vergni Mqaddsa Marija tad-Duluri
Written by Trevor Sultana   
Monday, 14 September 2009

      Fil-15 ta' Settembru l-Knisja taghmel it-tifkira ta' Marija Addolorata, f'rabta mal-festa tas-Salib Imqaddes li tigi iccelebrata fil-gurnata ta' qabel.  Ghall-parrocca taghna, it-tifkira ta' Marija Addolorata hija wahda ghaziza minhabba d-devozzjoni li hawn lejha.  Ta' min isemmi l-istatwa tad-Duluri li ghandna fix-Xewkija li minn meta waslet fostna,f'nofs is-seklu dsatax, gibdet lejha ghadd kbir ta' devoti.  Mis-snin sebghin 'il quddiem din l-istatwa bdiet tohrog f'purcissjoni-paegent, qrib il-Gimgha Mqaddsa.

Inqimuk Marija u nberkuk ghax bid-duluri tieghek inti ssehibt ma' Kristu fil-fidwa taghna.

 L-Istatwa artistika ta' Marija Addolorata
meqjuma fir-Rotunda tax Xewkija

Last Updated ( Tuesday, 15 September 2009 )
 
L-24 Hadd ta' Matul is-Sena
Written by Trevor Sultana   
Sunday, 13 September 2009

Fil-Vangelu tal-24 Hadd ta' Matul is-Sena (Mk. 8, 27-35), il-Knisja tipprezentalna l-episodju ta' Gesu mad-dixxipli f'Cesarija ta' Filippu.  Hawnhekk Gesu jistaqsihom: "Intom min tghidu li jien?"  Hija mistoqsija li jekk napplikawha ghalina ggieghlna nahsbu.  Min hu Gesu ghalija?  Semplici persunagg importanti, bhal hafna ohrajn?  Ir-relazzjoni tieghi ma' Gesu tiddependi hafna mit-tip ta' tweġiba li naghti ghal din il-mistoqsija.

Mulej Gesu, kompli kuljum gharrafni lilek u triq li ghandi niehu biex nimxi warajk. (Mill-bullettin tal-Hadd)

Ara l-istampa bil-qies kollu taghha.
Last Updated ( Sunday, 13 September 2009 )
 
It-Twelid tal-Vergni Mqaddsa Marija
Written by Trevor Sultana   
Monday, 07 September 2009

                 Nhar it-Tlieta 8 ta' Settembru l-Knisja ticcelebra l-festa tat-twelid tal-Vergni Mqaddsa Marija.  Ghalina l-Maltin hija wkoll festa Nazzjonali li tfakkarna meta missirijietna flimkien mal-Kavallieri ta' San Gwann irnexxielhom jirbhu fuq l-ghadu li ried jahtaf il-gzejjer taghna.  Il-Maltin hassew l-id ta' Marija f'din ir-rebha li kisbu.  Ghalkemm f'dan il-jum m'hemmx l-obbligu tal-Quddies, tkun haga sabiha li wiehed jiehu sehem fl-Ewkaristija f'din il-gurnata ghaziza.  Il-hin tal-Quddies, fil-Knisja taghna, se jkun bhal nhar ta' xoghol, jigifieri: Filghodu - 5.30, 6.00, 6.45 u 9.00 u filghaxija - 5.30 u 6.30. 

It-Twelid tal-Vergni Mqaddsa Marija - Murillo
Last Updated ( Saturday, 12 September 2009 )
 
It-23 Hadd ta' Matul is-Sena
Written by Trevor Sultana   
Sunday, 06 September 2009

         Illum il-Knisja ccelebrat it-23 Hadd ta' Matul is-Sena.  Il-Vangelu (Mk. 7, 31-37) jirrakkontalna l-fejqan li Gesu wettaq fuq ragel trux u mutu.  Gesu jsib ruhu quddiem bniedem li minhabba d-difett fiziku tieghu ma setax jidhol f'kuntatt ma' dawk ta' madwaru.  Jien ukoll nista' nittarrax ghal dawk ta' madwari, meta ma naghtihomx attenzjoni.  Nista' nittarrax għall-vuci t'Alla li jixtieq jidhol f'relazzjoni mieghi.

 Mulej Gesu iftahli widnejja ghall-Kelma tieghek biex qalbi timtela bl-Ispirtu tieghek u minnha johrog innu ta' mhabba lejk.  Amen.

 
Il-Jum tad-29 t'Awissu
Written by Trevor Sultana   
Monday, 31 August 2009

              Nhar is-Sibt 29 t'Awissu, il-Knisja mad-dinja kollha fakkret il-martirju ta' San Gwann Battista.  F'kull Quddiesa, fil-knisja taghna, saret omelija dwar din il-festa ghaziza ghall-parrocca taghna.  Fis-6.30pm imbaghad saret koncelebrazzjoni mmexxija mill-Isqof Nikol G. Cauchi, Isqof Emeritus ta' Ghawdex.  Fl-omelija tieghu hu sahaq fuq li ahna nibqghu maghqudin mar-Ras taghna li hu Kristu, kif ghamel Gwanni.  Ghal din il-koncelebrazzjoni hadet sehem ukoll l-orkestra taht id-direzzjoni ta' Mro. Colin Attard, u l-kor tal-parrocca Vox Clamantis.  Wara l-koncelebrazzjoni ndaqqet l-antifona u nghatat il-Barka Sagramentali.  Fl-ahhar sar il-bews tar-Relikwija.

 

ps3.jpg 
 
ps5.jpg

 

Last Updated ( Monday, 07 September 2009 )
 
<< Start < Prev 41 42 43 44 45 46 Next > End >>

Results 1119 - 1144 of 1194