Thursday, 22 June 2017
           
Home arrow Home
IS-SBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2016) TASSEW, IT-TALB GHANDU QAWWA QUDDIEM ALLA
Written by Frans Galea   
Saturday, 23 July 2016

Din hija il- Liturgija  tas-sbatax il-Hadd matul is-Sena ( 2016 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

gesu_jghallem.jpg

 

Mill-ibgħad żminijiet il-bniedem dar lejn Alla, jew lejn Dak ix-Xi Ħadd li kien jimmaġina li hu setgħan u qawwi, biex jgħinu fil-mumenti mwiergħa tal-Ħajja.  Għax il-Ħajja hi rigal tassew, imma sikwit hi kumbattiment serju u jiġu mumenti meta l-Ħajja tissupera l-bniedem, iġġibu dahru mal-ħajt, bla saħħa.  Huwa f’dan il-mument li l-bniedem jilħaq l-ogħla quċċata tan-nobiltà tiegħu li tagħmlu differenti mill-annimali.  Fl-qiegħ li jkun jinsab jogħla lejn Dak li ħalqu u fl-umiltà tiegħu jittallab mingħandu l-għajnuna.  Il-bniedem biss hu kapaċi jagħmel dan.  Għalhekk il-mument tal-prova, il-forġa tat-tbatija, l-umiljazzjoni tal-falliment meta r-rejaltà taqa’ fuqek bħal tunnellati ta’ toqol, dan il-mument huwa qaddis, sagru.  Għax hu f’mumenti bħal dawn li l-bnedmin iltagħu ma’ Alla, iltaqgħu mal-Għerf veru, raw b’għajnehom li Alla tassew jeżisti, li ‘Hu Huwa’... Jaħweh, kif skoprih Mosè u  forsi l-ġara tiegħek li ilha ddur is-snin b’żewġha marid.

 

Jekk il-Ħajja tista’ tkun kumbattiment, it-Talb hu taqtigħa, taqbida li l-bniedem ikollu jitqabad miegħu nnifsu.  Kollox jiddependi mill-Fidi.  In-nies li skoprew lil Alla jgħidulek li meta jmorru jitolbu, imorru jitqabdu.  It-Talb huwa taqbida għax ħafna drabi jmur kontra n-natura tagħna li hi għażżiena f’dawn l-affarijiet u trid kollox issa stess.  It-Talb jiddependi mill-Fidi, naturalment, imma l-Fidi titqawwa mit-Talb u għalhekk Alla nnifsu jibgħat ċirkostanzi diffiċli biex fit-Talb titqawwa l-Fidi u ngħaddu, kif jgħid San Pawl, minn Fidi għal Fidi akbar.  Kollox fih sens, għax Hu huwa Sid l-Istorja.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 17 ta' Lulju 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 17 July 2016
 bullettin_17-07-2016-1024.jpg
 
IS-SITTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2016) ISHAR: MA TAFX META SE JGHADDI L-MULEJ
Written by Frans Galea   
Saturday, 16 July 2016

Din hija il- Liturgija  tas-siiax il-Hadd matul is-Sena ( 2016 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

jesus_mary__martha270707_01.jpg

 

Huwa mportanti li aħna ngħaddu minn qagħda ta’ ‘reliġjożità naturali’ għal waħda fejn il-Fidi tagħna hi dejjem ‘on the move’, dejjem f’tensjoni biex tikber. Inkunu reliġjużi naturali meta nersqu lejn Alla meta jkollna bżonnu minħabba xi diffikulta, xi kriżi, xi sitwazzjoni li tidher wisq diffiċli għalina. Il-ħajja tipprovdilna ħafna minn dawn l-esperjenzi. Imma meta l-maltemp jgħaddi, hu normali li nibirdu xi ftit fir-relazzjoni tagħna ma’ Alla. Għalhekk ir-reliġjożità toffrilna mezz ta’ dixxiplina biex ma ninqatgħux għal kollox minn Alla, u dan il-mezz huwa l-Liġi. Per eżempju għandna l-Liġi li rridu nisimgħu quddiesa kull nhar ta’ Ħadd. Għandna liġi oħra li twiddibna biex nersqu għas-sagramenti tal-qrar u t-tqarbin almenu darba fis-sena fi żmien l-Għid. Imbagħad għandna jiem ta’ sawm f’Ras ir-Randan u l-Ġimgħa l-Kbira.

 

Din ir-relazzjoni ma’ Alla mibnija fuq il-bżonn li ngħoġbuh, nagħtuh il-minimu biex ma jgergirx, biex ma niftluhiex miegħu għax ma tafx fiex tiġi bżonn, hi relazzjoni infantili, żgur mhix matura, mhux mibnija fuq l-imħabba imma fuq l-egoiżmu. Bir-reliġjożità nispiċċaw ninqdew b’Alla biex Hu jagħmel ir-rieda tagħna u mhux aħna nagħmlu r-rieda tiegħu. Infatti jkollna ħafna suspetti fuq fejn tista’ teħodna r-rieda tiegħu u sikwit ma nafdawhx b’ħajjitna. Din hija Fidi ċkejkna wisq li mhix ċerta minn Alla għax Alla hu maqtugħ għalih fil-kobor tiegħu waqt li aħna rridu naħsbu għal rasna hawn isfel.

Last Updated ( Saturday, 16 July 2016 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 10 ta' Lulju 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 10 July 2016
 bullettin_10-07-2016-1024.jpg
 
IL-HMISTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-KELMA TA’ ALLA TIPPONTA LEJN IL-PROXXMU
Written by Frans Galea   
Saturday, 09 July 2016

Din hija il- Liturgija  tal-Hmistax il-Hadd matul is-Sena ( 2016 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

the-good-samaritan-82691-print-1024.jpg

IL-Ħajja vera tgħammar fil-bniedem meta l-bniedem jagħraf lil Alla.  Il-bniedem jgħix tassew, ikollu s-sliem anke meta jgħaddi mill-għawġ, ikun blata waqt it-tempesta, dar mibnija fuq sisien sodi, meta jsir ħabib ta’ Alla.  U l-bniedem jagħraf lil Alla u jsir ħabib tiegħu meta jisma’ l-Kelma tiegħu.  Il-Fidi tiġi mis-smigħ u mis-smigħ tal-Kelma; u din il-Kelma ddawwal il-Ħajja.  Għalhekk dawk li huma tassew ħbieb ta’ Alla huma mdawlin, jaraw sens fit-tbatija, għalihom il-mewt hi maqsuma, mirbuħa.

 

Mhux l-istess bniedem li għandu l-Fidi u ieħor li m’għandux, bħalma trid tbellaħħielna d-dinja.  Id-dinja tgħidlek: “Int emmen li trid, int ħieles temmen li trid; imma lil ħaddieħor ħallieh għax anke ħaddieħor għandu d-dritt li ma jemminx.”  Dan hu veru, għax Alla hu Mħabba u l-Imħabba ma tisforza lil ħadd.  Imma min jemmen mhux bħal min ma jemminx.  Min jemmen sab il-milja tal-Ħajja, min ma jemminx jeżisti, jiekol, jorqod, jilgħab, jistana... imma m’għandux il-Ħajja li ma tispiċċax.  Id-differenza bejniethom it-tnejn hi li lil wieħed tista’ faċilment tisraqlu l-ħajja, anke b’kelma waħda goffa, għax il-ħajja li għandu mhix Ħajja ta’ Dejjem.  Imma lill-ieħor, jekk l-ieħor tassew għandu l-Fidi u mhux paroli, tista’ tisraqlu kollox barra l-Ħajja għax il-Ħajja tiegħu mhix naturali, imma hi l-Ħajja ta’ Dejjem, hija l-Ħajja ta’ Alla nnifsu.  Altru li mhux l-istess ikollok il-Fidi u ma jkollokx.

 

 

Last Updated ( Saturday, 09 July 2016 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 03 ta' Lulju 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 03 July 2016
bullettin_02-07-2016-1024.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd  03 ta' Lulju 2016
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 131 - 156 of 958