Saturday, 22 July 2017
           
Home arrow Home
Il-Bullettin tal-Hadd 19 ta' Gunju 2016
Written by Administrator   
Sunday, 19 June 2016
 bullettin_19-06-2016-1024.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 19 ta' Gunju 2016
Last Updated ( Sunday, 19 June 2016 )
 
IT-TNAX-IL HADD MATUL IS-SENA MIN HU GESÙ GHALIK?
Written by Administrator   
Friday, 17 June 2016

Din hija il- Liturgija  tat-tnax il-Hadd matul is-Sena ( 2016 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 infantjesus_johnbaptist.jpg
 Gesu u Gwanni l-Battista

 

Għaliex il-kurċifiss kien dejjem importanti tant fil-ħajja tal-Qaddisin u ta’ kull Nisrani veru?  Għax hu jurina min hu tassew Ġesù għalina.  Għax illum, fil-Liturġija tal-Kelma, ġejja tiltaqa’ magħna mistoqsija mportanti li mhux lakemm wieħed iweġibha kif imiss: “Min hu Ġesù għalik?”  Kristu nnifsu jsaqsihielna lili u lilek.  Tant hi mistoqsija mportanti li Kristu ħass il-bżonn lijistaqsija lid-dixxipli tiegħu.  Hu kien jaf ċar min kienu jaħsbu li hu u li kellhom ħafna idejat imħawdin fuqu, imma Hu staqsihom din il-mistoqsija biex jikkonċentralhom moħħhom fuqha.  Hu faċli li neħduh ‘for granted’ lill-Mulej u Hu jridna naħsbu fil-fond fuq min hu Hu għalina għax dan hu mportanti ħafna, mhux għalih imma għalina.

 

“Min hu Ġesù għalik?”  Tant mhix mistoqsija faċli, li malli sema’ t-tweġiba ispirata ta’ Pietru, Kristu ċċassa lejh u qallu, fi kliem ieħor, li mhux hu kien li skopra min hu, bl-għerf jew bl-intelliġenza tiegħu, imma kien l-Ispirtu Qaddis ta’ Alla li lluminah, dawlu, kellimlu lil qalbu, biex seta’ jasal għall-konklużjoni tiegħu li kienet:  “Inti l-Messija ta’ Alla l-Ħaj!”

 

Last Updated ( Sunday, 19 June 2016 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 12 ta' Gunju 2016
Written by Administrator   
Sunday, 12 June 2016
bullettin_12-06-2016-1024.jpg
   Il-Bullettin tal-Hadd 12 ta' Gunju 2016
Last Updated ( Sunday, 19 June 2016 )
 
IL-HDAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2016) KEMM HU FACLI NKUNU NGANNATI!
Written by Administrator   
Saturday, 11 June 2016

Din hija il- Liturgija  tal-Hdax il-Hadd matul is-Sena ( 2016 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

spikenard-anointing-feet-of-jesus.jpg
 Il-mara midimba tahsel riglejn
il-Mulej

 

Dawk li qegħdin ifittxu lil Kristu bis-serjetà fil-ħajja tagħhom u għalihom il-konverżjoni mhux sempliċi kelma oħra imma hi esperjenza vera, jafu tajjeb kemm hu faċli għall-bniedem li jkun ingannat, li jaħseb li hu xi ħaġa meta ma hu xejn!  Il-bniedem li jixxennaq li jiskopri l-Imħabba ta’ Kristu, jibda jiskopri wkoll kemm huma setagħna l-qawwiet tad-dlamijiet u li x-xitan mhux xi ċajta, xi karattru ikrah mill-comics tat-tfal, imma hu dell li jgħatti x-xemx ta’ Alla u jgħammar fina, fl-għerien profondi tal-ġewwieni tagħna. 

 

Hu faċli li nilagħbu bl-affarijiet ta’ Alla, li nagħmlu passatemp minn ħwejjeġ qaddisa.  Meta konna żgħar, ħafna minna s-subien konna nilagħbu b’ xi knisja ċkejkna d-dar, bl-istatwi u l-gandlieri taċ-ċomb.  Din in-nostalġija tibqa’ magħna u nħobbu nilagħbu ta’ kbar bil-knisja bla ma nikkonvertu qatt, bla ma nindunaw kemm għandna bżonn konverżjoni;  kemm, għalkemm nidhru ‘tajbin’ u ‘puliti’, il-ħin kollu nirvinaw il-ħolma li Alla għandu għalina.  Sikwit, il-bniedem ma jissaportix iħares lejn ir-rejaltà tiegħu, lejn il-‘Jien’ veru tiegħu, u jdawwar ħarstu fuq ħaddieħor, jinnota d-difetti ta’ ħaddieħor, jiġġudika lil ħaddieħor u jagħti prosit lilu nnifsu.  Din il-ħaġa Alla jistmella għax hi l-kontra tal-konverżjoni sinċiera.  Ħaddieħor għandu bżonn jinbidel, mhux jien.  Kemm nies jinsabu fil-Knisja bl-ispirtu tal-iben il-kbir fil-parabbola tal-‘Iben il-Ħali’!  Min tassew jagħraf lilu nnifsu ma jiġġudika lil ħadd, anzi, bil-mod il-mod, għax din hi ħaġa ferm diffiċli, jibda jara lil ħaddieħor aħjar minnu. 

 

Last Updated ( Sunday, 19 June 2016 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 05 ta' Gunju 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 05 June 2016
bullettin_05-06-2016.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 05 ta' Gunju
2016
Last Updated ( Tuesday, 07 June 2016 )
 
L-GHAXAR HADD MATUL IS-SENA (2016) ALLA TAL-GHEGUBIJIET
Written by Frans Galea   
Saturday, 04 June 2016

Din hija il- Liturgija  ta' L-Ghaxar Hadd matul is-Sena ( 2016 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

widows_son_02.gif
 Gesu jqajjem mil-mewt lil Bin
l-armla

Laqtitni l-Antifona qawwija tal-Ewkaristija ta’ dan il-Ħadd, meħuda minn Salm 26: “Il-Mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi; minn min għandi nibża’?  Il-Mulej hu l-kenn tiegħi; quddiem min għandi nitwerwer?”  (S. 26 1-2).  Kristu Ġesù ġie fid-dinja mibgħut mill-Missier propju għal dan: biex ineħħi mill-bniedem il-biża’ tal-mewt li jdur madwaru malli titfaċċa problema.  Salm ieħor jgħid: “Bħan-naħal daru miegħi, bħan-nar tax-xewk madwari jħeġġu” (S. 118, 12).  Il-biża’ jġiegħel lill-bniedem iwettaq ħwejjeġ orribbli, dnubiet kbar għax in-niggieża tal-mewt hija d-dnub.  L-insigurtà, il-fatt li jiġu waqtiet li jħossu mhedded, inkwetat, dawn l-affarijiet joħolqu biża’ fil-bniedem li jġagħluh ikun egoistà u mneżża’ mill-kapaċità li jgħaddi għall-ieħor, li jħobb lill-ieħor, li jaħseb fil-bżonnijiet tal-ieħor.

 

Dan il-biża’ quddiem l-Istorja, quddiem xi ġrajja, xi sitwazzjoni, ġej mill-fatt li l-Fidi tkun qed tiġi attakkata.  Il-bniedem iħossu waħdu meta jiddubita jekk Alla hux Missieru jew le, jekk l-Imħabba li hi Alla hix Sidt l-Istorja jew le.  Il-Fidi tidher glorjuża fil-bniedem meta hu jidħol f’sitwazzjoni ta’ mewt waqt li jafda fil-Missier li jdawwar għall-ġid tal-għeżież tiegħu kulma jiġri.  Mhux ta’ b’xejn li San Pawl jgħid: “Inbelgħet il-mewt fir-rebħa.  Fejn hi ja mewt ir-rebħa tiegħek? Fejn hi ja mewt in-niggieża tiegħek?”  (1 Kor. 15, 55); waqt li San Ġwann fl-Ewwel Ittra tiegħu jgħid: “Fl-imħabba ma hemmx biża’; l-imħabba tkeċċi l-biża’ ’il barra.”  (1 Ġw. 4, 18).  Liema Mħabba?  L-Imħabba tal-Missier, tal-Abba, tal-Pa tagħna li Hu wriha ċara meta ċeda u ta lil Ibnu biex isir il-Ħaruf tas-sagrifiċċju u hekk ikollna bi grazzja l-biljett u l-jedd għall-Ħajja li ma tispiċċa qatt. 

 

 

Last Updated ( Tuesday, 07 June 2016 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 157 - 182 of 973