Friday, 27 April 2018
           
Home arrow Home
IS-SEBA’ HADD MATUL IS-SENA (2017) L-IMHABBA HI KOLLOX; MINGHAJRHA XEJN
Written by Frans Galea   
Saturday, 18 February 2017

Din hija il- Liturgija  tas-Seba' Hadd Matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

bloch-sermononthemount.jpg

 

Kull wieħed minna huwa kapolavur ta’ Alla; kull wieħed u waħda minna huwa oriġinali.  Tant billjuni li qatt għexu fuq din il-pjaneta, u xorta ma ssibx li kien hemm wieħed kopja eżatta tal-ieħor... minn barra u minn ġewwa!  Dan l-għaġeb Alla biss jista’ jagħmlu.  L-istess għall-Istorja ta’ kull bniedem li qatt għex: m’hemmx waħda bħall-oħra.  Aħna lkoll uniċi u għal kull wieħed u waħda minna Alla ħaseb Pjan meraviljuż sa minn qabel ma ħalaq kollox mix-xejn.  Nistgħu ngħidu li aħna lkoll konna minn dejjem f’moħħ Alla u se nibqgħu għal dejjem ukoll.

 

Quddiem din il-verita`, kull wieħed u waħda minna huwa, hija, mportanti mmens quddiem Alla.  Ħafna minna ma jirrispettawx lilhom infushom, imma Alla jirrispettana.  Ħafna minna ma jirrispettawx lill-oħrajn, imma Alla jirrispettahom.  Il-Pjan li Alla għandu għal kull maħluq huwa li bil-mod il-mod imexxina lejn il-Qdusija, għax Hu qaddis.  Fejn hemm il-Qdusija hemm l-għaqda u hemm l-imħabba.  Dawn huma żewġ sinjali li huma kalamita għad-dinja.  Jekk ħafna mid-dinja m’għadhiex temmen, dan hu għax dawn is-sinjali ddgħajfu.  Il-Pjan ta’ Alla għal  kull bniedem jista’ jintilef għax dan il-Pjan hu Pjan ta’ Mħabba u m’hemmx Imħabba vera imposta b’Liġi.  L-Imħabba, jew mill-qalb jew mhi Mħabba xejn.  Ħafna jirrifjutaw dan il-Patt tal-iskoperta tal-Imħabba ta’ Alla għalihom, mhux għax huma ħżiena, iżda għax ikkundizzjonati miċ-ċirkostanzi li sabu ruħhom fihom, jew mill-ġrajja li għaddew minnha, jew mill-feriti li sofrew u li għadhom iġorru f’qalbhom, jew inkella għax huma sempliċement nies għal kollox aljenati mill-idoli tad-dinja.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 12 ta' Frar 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 12 February 2017
bullettin_12-02-2017-1024.jpg
 
IS-SITT HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-LIGI MA SSALVAX
Written by Frans Galea   
Saturday, 11 February 2017

Din hija il- Liturgija  tas-Sitt Hadd Matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

st_paul.jpg

 

Il-bniedem naturali jifhem l-affarijiet naturali; il-bniedem spiritwali jifhem l-affarijiet spiritwali.  Il-bniedem naturali jifhem il-bżonn ta’ liġijiet u preċetti u drawwiet biex jikkontrollawh.  Dawn fihom infushom huma tajbin u jgħinu l-bniedem li għadu ċkejken fil-Fidi fil-Mulej biex ma jitbiegħedx għal  kollox minn Alla.  Alla niżel għal-livell tal-bniedem naturali meta lil Mose` tah l-Għaxar Kelmiet tal-Ħajja u tant u tant preċetti u modi kif jgħix.  Imma għalkemm il-Liġi ta’ Alla hi qaddisa u turina x’inhi l-Qdusija, hi mhix kapaċi ssalva lill-bniedem jew tibdillu qalbu.  Dan għaliex il-Liġi tpoġġi lill-bniedem fiċ-ċentru u titlob mingħandu ħafna sforżi u tqanżiħ biex jobdiha.  Quddiem din il-Liġi, quddiem kwalunkwe liġi, il-bniedem jirnexxielu jobdi llum, jobdi għada, imma jasal jum meta jinduna li mhux kapaċi jgħixha dejjem.  Dan għax kull bniedem għandu natura midinba li tista’ “ġġegħelha” tobdi l-Liġi, imma ma tistax “iġġegħelu” jħobb.  U l-Imħabba hija kollox.

 

Għalhekk il-Liġi tjassar, u kull minn jittama li jsalva permezz tagħha għadu lsir li jgħix fil-kantina tas-Sultan il-Kbir.  Għadu mhux iben adottat minn Alla.  L-ilsir jipprova jagħmel it-tajjeb għax “hekk suppost” u għax jaf li min  ma jobdix liġi hemm kastig jistennih.  F’dan kollu ma tidher imkien l-Imħabba.  L-iben, imma, jħobb lill-Missier u għalhekk li Kristu jiftħilna orizzonti ġodda meta jgħidilna li hemm bżonn li nħallu lil Alla jwellidna mill-ġdid.  Hemm żewġ twelidijiet għan-Nisrani: l-ewwel twelid hu meta jitwieled mill-ġenituri tiegħu bin-natura l-qadima u midinba u t-tieni twelid meta jitwieled minn Alla b’mod misterjuż.

 

 

Last Updated ( Saturday, 11 February 2017 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 05 ta' Frar 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 05 February 2017
bullettin_05-02-2017-1024.jpg
 
IL-HAMES HADD MATUL IS-SENA X’INHI L-KNISJA ?
Written by Frans Galea   
Saturday, 04 February 2017

Din hija il- Liturgija  tal-Hames Hadd Matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 gesu_melh.jpg

Il-Knisja hi ffurmata minn ġemgħa ta’ nies li temmen li « Alla hekk ħabb id-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni, biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem. » (Ġw. 3, 16).  Ma nafx kif wieħed jista’ jsib diskrizzjoni tan-Nisrani aħjar minn dan il-vers mill-Evanġelju ta’ Ġwanni, vers li hu l-iktar ikkwotat mill-Iskrittura kollha.  Li temmen fi Kristu ma jfissirx biss li temmen li kien bniedem ġust, li kien profeta, li kien jagħmel ħwejjeġ li bniedem normali ma jagħmilhomx, jew li għallem ħwejjeġ profondi dwar Alla.  Dawn l-affarijiet jemmnuhom anke dawk li m’humiex Insara. 

 

Li temmen fi Kristu jfisser temmen fil-Misteru tal-Għid tiegħu.  Temmen li, kif iddiskrivih il-Prekursur, Huwa hu l-Ħaruf ta’ Alla li ġie ssagrifikat fuq il-Kalvarju bi tpattija għad-dnubiet tad-dinja kolllha.  Kristu huwa l-Imħabba eterna tal-Missier ippersonifikata f’laħam ta’ bniedem bħalna.  Din l-Imħabba inagħtat għal kull bniedem maħluq biex jekk dan jemmen, anke jekk ikun wettaq ħafna dnubiet, isir “ġust” f’għajnejn il-Missier... ikun iġġustifikat, mhux bl-opri tajba tiegħu iżda bl-opra kbira ta’ Kristu. 

 

 

 

Last Updated ( Saturday, 04 February 2017 )
Read more...
 
SKOLA TA’ TALB
Written by Frans Galea   
Monday, 30 January 2017

Nhar it-Tlieta li ġejja, 31 ta’ Jannar 2017, fil-parroċċa tagħna ser nibdew esperjenza ġdida: Skola ta’ Talb, kull nhar ta’ Tlieta, fis-7.00pm, fil-knisja Rotunda. Imexxi l-Arċipriet Mons. Daniel Xerri. Skop ta’ din il-laqgħa huwa li nitgħallmu nitolbu aħjar. Fid-dawl tal-Kelma ta’ Alla u fuq l-eżempju ta’ Ġesù nnifsu, ser nippruvaw nistaqsu: X’inhu t-talb? Għaliex għandi nitlob? Kif nitlob? Għaliex ħafna drabi nitlob u ma nħoss xejn? X’effett għandu t-talb fil-ħajja tiegħi u fil-ħajja tal-familja jew tal-komunità li ngħix fiha?... u tant mistoqsijiet oħra. Mal-appostli nixtiequ npoġġu lilna nfusna f’riġlejn il-Mulej u l-Imgħallem tagħna Ġesù, u ngħidulu: “Mulej, għallimna nitolbu!”. Esperjenza li tista’ tibdillek ħajtek! Titlifhiex! Ejja int ukoll u ġib oħrajn miegħek...

poster_a4_skola_ta_talb-1024.jpg

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 157 - 182 of 1067