Tuesday, 21 August 2018
           
Home arrow Home
Il-Bullettin tal-Hadd 8 ta' Jannar 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 08 January 2017
bullettin_08-01-2017_-_a-1024.jpg
 
L-EPIFANIJA TAL-MULEJ (2017) MIN IFITTEX LILL-MULEJ, ISIBU
Written by Frans Galea   
Saturday, 07 January 2017

Din hija il- Liturgija  ta'  L-Epifanija tal-Mulej ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

epifanija.jpg

 

Il-fatt tremend li seħħ fl-ewwel Milied kienet l-Inkarnazzjoni: Alla sar bniedem, Alla libes il-laħam ta’ bniedem, ħa fuqu ġisem il-bniedem bil-ġibdiet kollha tiegħu, bl-egoiżmi kollha tiegħu, bit-tentazzjonijiet kollha li bihom ibati l-bniedem... u dan għal skop wieħed: biex iġorr dan il-ġisem marid u mjassar tal-umanita` lejn il-forka biex hemm jinqered u minfloku jqum ġisem ġdid, il-ġisem li kellu Adam, anżi iktar glorjuż, iktar setgħan.  Din it-trasformazzjoni tan-natura tagħna tant impressjonat lill-Missirijiet tal-Knisja li l-Papa Ljuni l-Kbir, fl-ewwel sekli tal-Knisja, mar igħid f’Omelija, li tassew in-Nisrani hu kbir għax hu qiegħed fi proċess li jiġi magħmul Alla!  Din il-ħaġa qatt ma naħsbu fuqha u ftit titwemmen, imma dan hu t-tagħlim tal-Knisja mibni fuq dak li tgħid l-Iskrittura.  Mhux il-bniedem jagħmel lilu nnifsu Alla, imma jiġi magħmul Alla, jinagħta n-natura ta’ Alla nnifsu.  Adam tilef l-innoċenza tiegħu meta emmen li seta’ jsir Alla billi jiġġieled ma’ Alla u ma jobdihx.  Spiċċa lsir, maħqur, itturrufnat.  Fi Kristu, aħna nerġgħu niksbu l-innoċenża tal-bidu, u aktar minn hekk insiru parti minn Alla bl-istess natura tiegħu.

 

Imma kif diġa għidt, ftit iħossu din il-Wegħda.  Ftit jemmnuha.  Aħna iktar ħsiebna fuq dak li qed jiġrilna f’dawn il-ftit snin hawn f’did-dinja u t-talb tagħna juri dan għax il-ħin kollu nitolbu l-grazzji żgħar u qatt ma nitolbu l-Grazzja l-Kbira.  Aħna lkoll morda b’cancer spiritwali li jeqridna kuljum u mmorru quddiem il-professur u ngħidulu jagħtina xi ħaġa, jekk jogħġbu, biex ifejqilna subgħajna ż-żgħir ta’ saqajna għax ilqatnih ma’ ġebla.  Mhux din il-problema vera tagħna.  Aħna morda serjament u iktar kemm ngħarfu dan malajr, iktar nersqu quddiem it-Tabib il-Kbir u nitolbuh il-Miraklu Morali li għandna bżonn.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 1 ta' Jannar 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 01 January 2017
bullettin_01-01-2017-1024.jpg
 
L-EWWEL TAS-SENA – 2017 IT-THEOTOKOS: IL-VERGNI MARIJA OMM ALLA
Written by Frans Galea   
Sunday, 01 January 2017

Din hija il- Liturgija  ta' L-Ewwel tas-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

rghajja_jaduraw_lil_gesu_1.jpg

 

Għall-Knisja, l-Ewwel tas-Sena huwa l-Ewwel Ħadd tal-Avvent.  Hu dak in-nhar li tibda sena ġdida għall-poplu ta’ Alla, jekk xejn, almenu fis-sens liturġiku.  Xorta waħda l-Knisja tati mportanza lill-kalendarju ‘ċivili’ biex ngħidulu hekk: ‘ċivili’ sa ċertu punt għax il-kalendarju li tuża tista’ tgħid id-dinja kollha ġie ntrodott minn Papa Girgor XIII fl-1582 u għalhekk jissejjaħ il-Kalendarju Gregorjan.  Qabel kien hemm kalendarju differenti li kien ġie mdaħħal minn Ġulju Ċesri li miegħu għadha tmexxi s-sena liturġika tagħha l-Knisja Ortodossa.

 

Il-Knisja tiftaħ is-Sena tal-Kalendarju b’festa mportanti ħafna liturġikament: Is-Solennita` tal-Beata Verġni Marija Omm Alla, titlu li bil-Grieg insibuh bħala it-Theotokos.  Dan hu l-ogħla titlu li l-Knisja tati lill-Verġni Marija.  Il-fatt misterjuż li hi nisslet lill-Iben ta’ Alla bħala bniedem, bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu waqt li hi baqgħet Verġni, huwa l-ġrajja li tpoġġi lill-Madonna ’l fuq minn kull ħlejqa oħra.  Tkompli tkabbar il-figura ta’ Marija l-“Iva” tagħha lill-Anġlu għax mingħajr din l-“Iva” totali tagħha, l-Inkarnazzjoni kienet issib ostaklu serju... fil-konkret: mingħajr Marija ma kienx ikollna lil Ġesù.  Din l-“Iva” tagħha u l-konċepiment uniku, u mhux skont in-natura, li seħħ fiha immedjatament wara, għolliha fil-qima ta’ kull ġenerazzjoni lil din iċ-ċkejkna qaddejja ta’ Alla, kif hi stess tiddiskrivi lilha nnifisha fil-Magnficat.  Għall-poplu hemm festi Marjani oħrajn li huma iktar popolari, imma l-Festa tat-Theotokos, ta’ Marija Omm Alla hi l-ikbar waħda li għandha Marija.

 

Read more...
 
Purcissjoni u programm f'lejlet il-Milied fix-Xewkija
Written by Frans Galea   
Monday, 26 December 2016
Nhar is-Sibt, 24 ta' Dicembru, lejlet il-Milied bhal kull sena saret il-Purcissjoni tal-Bambin organizzata mis-Socjeta tal-Museum bis-sehem tal-Banda Prekursur.  Din is-sena il-purcissjoni ghaddiet minn Triq Hamsin, ghal Triq Santa Katerina, Triq Santa Elizabetta, Triq Jean de la Valette, Triq il-Mithna u Triq Indipendenza.  It-temp sabih li kellna din is-sena kompla jghin biex bosta tfal u studenti li jattendu l-Museum taghna, flimkien mall-familji taghhom akkumpanjaw din il-purcissjoni.  

Ta' min isemmi li din is-sena, kien jahbat il-50 sena minn meta l-Banda Prekursur bdiet takkumpanja l-purcissjoni tal-Bambin bid-daqq ta' ghanjiet tal-Milied.  Il-Banda Prekursur kienet l-ewwel banda Ghawdxija li bdiet iddoqq waqt il-purcissjonijiet tradizzjonali tal-Bambin li jsiru f'bosta rhula fi gziritna.

Wara li intemmet il-purcissjoni, fil-Knisja Rotunda gie mtella' programm qasir bis-sehem tal-oqsma tas-Subien u tal-Bniet, li ghalih kien hemm attendenza sabiha hafna.  It-tfal tal-Museum tal-Bniet wasslulna diversi ghanjiet tal-Milied, filwaqt li Francesco Xuereb waslilna poezija sabiha.  Din is-sena t-tfal u l-istudenti li jattendu l-Museum tas-Subien waslulna l-play bl-isem 'Il-Kewkba tal-Milied', kitba ta' Paul Grech.  Il-priedka tradizzjonali tat-tifel din is-sena saret minn Simon Rapa.  Il-programm fil-Knisja ntemm b'messagg mis-Superjur Toni Grima u mill-Arcipriet tal-Parrocca taghna, Mons. Daniel Xerri. 
 dsc_2762-1024.jpeg
 dsc_3012-1024.jpeg
 
 
Il-Bullettin tal-Hadd 25 ta' Dicembru 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 25 December 2016
 bullettin_25-12-2016-1024.jpg

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 209 - 234 of 1104