Friday, 27 April 2018
           
Home arrow Home
IT-TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-FQAR U L-MAGHKUSA M’HUMIEX ABBANDUNATI
Written by Frans Galea   
Saturday, 22 October 2016

Din hija il- Liturgija  tat-Tletin Hadd matul is-Sena ( 2016 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

parobla_farizew_u_publikan.jpg

 

Jekk tħares madwarek fid-dinja jkollok tistaqsi lill-Mulej: “Dan kif, Mulej, ħallejt lill-għadu tiegħek jirvinalek kollox?  Kif ħallejt is-sikrana tikber tant bla ma taqlagħha mill-għeruq, tant li waslet biex toħnoq il-qamħ kollu?”  Jekk toħroġ filgħodu kmieni u tara x-xemx tiela, titbellah bis-sbuħija tal-ħolqien, bil-frisk tal-għodwa ta’ jum ieħor tal-Ħarifa, bl-għasafar tal-passa li jistrieħu fuq gżejritna... Imbagħad tisma’ l-ħsejjes tal-armi tan-nar u għasafar bla difiża jaqgħu mal-art b’kelb daqshiex irvillat għalihom... u tgħid: “Gidba hija s-sbuħija tan-natura; hija r-‘wrapping paper’ li taħbi traġedji ta’ tant ħajjiet bla tama.” 

 

Nies ċkejknin bla saħħa li huma mwerwra f’darhom fi żwiġijiet terribbli; tfal li qed jgħixu faqar ġdid u ħadd ma jinnotahom; trabi fil-ġuf lesti għas-sikkina ta’ ommhom; priġunieri f’moħqrija bla tmiem waqt interrogazzjonijiet; gwerer tal-biża’ li fihom il-bniedem jogħxa jivvinta ħniżrijiet ġodda; inġustizzji... u dawk li jpappuha mxaħxħa fuq il-friex jivvintaw vizzji ġodda u jonfqu fil-ħala dak li jisilħu minn fuq dahar il-maġġoranza siekta.

 

Read more...
 
l-Assemblea tal-Azzjoni Kattolika fir-Rotunda tax-Xewkija
Written by Frans Galea   
Saturday, 22 October 2016

    Nhar is-Sibt 15 t'Ottubru saret l-Assemblea tal-Azzjoni Kattolika fir-Rotunda.  Din hija ċelebrazzjoni li fiha, il-membri kollha tal-Azzjoni Kattolika f'Għawdex, quddiem l-Isqof, iġeddu l-impenn tagħhom ta' ħidma fi ħdan din l-għaqda.  Din iċ-ċelebrazzjoni bdiet fil-5.30pm permezz tat-talb u ta' diskors mill-President Djoċesan Antoine Vassallo.  Wara mbagħad ġew preżentati 3 figuri li b'ħajjithom kienu konferma tal-motto tal-Azzjoni Kattolika għal din is-sena: "Inxandru l-ħniena permezz tal-verità" - Ġwanni l-Battista, Gianna Berretta Molla u Roża Magro, mix-Xewkija stess.  Imbagħad taw l-esperjenza tagħhom il-koppja John u Anna Cassar li jattendu l-laqgħa tal-koppji tal-Azzjoni Kattolika.  Fis-6.30pm imbagħad bdiet Quddiesa mmexxija minn Mons Isqof Mario Grech li fiha l-membri ġeddew l-impenn tagħhom fi ħdan din l-għaqda.

dsc_0378-1024.jpeg

 

 
45 sena mill-mewt tal-Arcipriet Grech
Written by Frans Galea   
Wednesday, 19 October 2016
   Nhar it-Tlieta 18 ta' Ottubru 2016 kien jahbat il-45 anniversarju mill-mewt tal-Arcipriet Guzeppi Grech. Fil-5.15pm l-Arcipriet Daniel Xerri ccelebra l-Quddiesa b'suffragju ghal ruhu, li kienet imxandra wkoll fuq Radju Prekursur. L-Arcipriet Grech jibqa' mfakkar ghall-imhabba u d-dedikazzjoni tieghu lejn il-parrocca tax-Xewkija, specjalment ghall-bini tal-knisja Rotunda. Huwa miet wara incident li kellu huwa u sejjer Malta biex jordna l-hgieg tat-twieqi ghall-koppla.
21dunguzeppgrechlres.jpg
 
Last Updated ( Wednesday, 19 October 2016 )
 
Assemblea Parrokkjali
Written by Frans Galea   
Wednesday, 19 October 2016

     Nhar il-Hadd 16 ta' Ottubru 2016 il-parrocca tax-Xewkija organizzat Assemblea Parrokkjali f'Dar Manresa, ir-Rabat, li ghaliha attendew numru sabih ta' parruccani. L-iskop ta' din l-Assemblea kien li nieqfu u nirriflettu dwar l-identita' u l-missjoni taghna bhala parrocca fiz-zminijiet li qed nghixu fihom illum. L-arcipriet Mons. Daniel Xerri tkellem mill-komunita' bhala "poplu ta' Alla", "Gharusa ta' Kristu" u "Gisem Mistiku ta' Kristu". Imbaghad tkellem mit-tliet pilastri li fuqhom tinbena l-hajja tal-komunita', jigifieri l-Katekezi, il-Liturgija u d-Djakonija. Fid-dawl ta' dawn ir-riflessjonijiet dawk prezenti kienu mistiedna jaghtu s-suggerimenti taghhom dwar dawk li jhossu li huma l-bzonnijiet tal-parrocca llum. Huwa mahsub li frott ta' din l-Assemblea jibda jinhadem Pjan Pastorali Parrokkjali ghas-snin li gejjin. Lejn tmiem l-Assemblea kien ukoll prezenti l-Isqof Mario Grech li ghamel messagg tal-okkazjoni. Huwa wera l-apprezzament tieghu ghal din l-inizjattiva u nkuraggixxa lill-komunita' biex tkompli taqdi l-missjoni taghha ta' evangelizzazzjoni fit-terittitorju li fih tghix.
ass_1.jpeg
 ass2.jpeg
 
Last Updated ( Wednesday, 19 October 2016 )
 
Il-Bullettin tal-Hadd 16 ta' Ottubru 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 16 October 2016
bullettin_16-10-2016-1024.jpg
 
ID-DISGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IN-NISRANI U L-BIBBJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 15 October 2016

Din hija il- Liturgija  tad-Disa' u Ghoxrin Hadd matul is-Sena ( 2016 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 howtopray.jpg

 

Ħafna jibqgħu mistagħġba kif nofs il-poplu għadu jmur il-Quddies nhar ta’ Ħadd imma mbagħad ma jsibhiex bi tqila ma jaqbilx ma’ u ma jifhimx it-tagħlim tal-Knisja fuq ħwejjeġ ta’ mportanza kbira morali u soċjali.  Malta qegħda tinbidel b’mod mgħaġġel immens u dan qed jidher fil-liġijiet soċjali li l-pajjiż qed jadotta.  Kien hemm min qal li dak li dam ħmistax-il sena biex daħal ġol-Italja, dam ħmistax-il xahar biex daħal Malta! 

 

Dawn il-liġijiet jgħaddu għax ħafna nies, li jiddikkjaraw li jemmnu billi jmorru l-knisja, jaċċettawhom.  Din tidher kontradizzjoni kbira u xi ħaġa li qegħda tħasseb lil ħafna għax dan hu punt importanti kemm għall-Knisja kif ukoll għall-pajjiż.  Għaliex qiegħed jiġri dan il-fenomenu?  Għaliex l-attendenza għall-Quddiesa tal-Ħadd qiegħed jonqos b’mod mgħaġġel u allura l-Fidi qegħda tnin f’pajjiżna?  Għaliex għad għandna kultura ħafna Kattolika b’użanzi, drawwiet, festi u staġuni li fil-qoxra huma Nsara, imma mbagħad il-bini (il-Fidi), li hu mdawwar minn dan l-iscafolding sabiħ (kultura), huwa mmermer?

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 209 - 234 of 1067