Sunday, 17 February 2019
           
Home arrow Home
HRUG TAL-ISTATWA TA’ SAN GWANN MIN-NICCA
Written by Frans Galea   
Saturday, 17 June 2017

Nhar il-Ħamis 15 ta’ Ġunju tajna bidu għall-Festa ta’ San Ġwann Battista 2017. Fil-5.15pm saret il-Quddiesa tal-aħħar Ħamis ta’ San Ġwann u l-ewwel jum tan-Novena, li tmexxiet minn Dun Charles Sultana, Kappillan ta’ San Lawrenz. Għaliha kienu preżenti għadd sabiħ ta’ tfal, li ngħataw l-aħħar sticker biex setgħu jikkompletaw ir-ritratt kbir ta’ San Ġwann li ġew mogħtija matul il-Ħamisijiet. Imbagħad fit-8.30pm saret Velja ta’ talb bis-sehem taż-żgħażagħ li fiha sar il-ħruġ tal-istatwa ta’ San Ġwann Battista min-niċċa. Il-Velja bdiet b’ċelebrazzjoni tal-Kelma ta’ Alla u ntemmet bil-Barka Sagramentali. Fi tmiem il-Velja rappreżentanti tad-diversi Kumitati f’rabta mal-Festa offrew bukkett fjuri lil San Ġwann. Għall-ewwel darba din il-Velja kienet imxandra live stream.

dsc_1716-1024.jpeg

Last Updated ( Saturday, 17 June 2017 )
 
L-EWWEL QRARA
Written by Frans Galea   
Monday, 12 June 2017

Nhar is-Sibt 10 ta’ Ġunju fil-parroċċa tagħna saret l-ewwel Qrara għat-tfal li ser jirċievu l-ewwel Tqarbina. Iċ-ċelebrazzjoni tmexxiet mill-Arċipriet Mons. Daniel Xerri u għaliha kienu preżenti wkoll il-ġenituri tat-tfal u l-katekisti. Wara ċelebrazzjoni tal-Kelma ta’ Alla, it-tfal resqu lejn wieħed mill-erba’ saċerdoti preżenti biex jirċievu s-sagrament tal-maħfra u mbagħad poġġew xemgħa tixgħel f’riġlejn Ġesù Ewkaristija bħala radd il-ħajr. Imbagħad, waqt li l-Arċipriet għadda bl-Ewkaristija minn quddiemhom, it-tfal kellhom iċ-ċans li jagħmlu t-talba personali tagħhom lil Ġesù. Fi tmiem iċ-ċelebrazzjoni saru refreshments għat-tfal u l-ġenituri fil-Mużew tal-Iskultura.

dsc_1432-1024.jpeg

 

 
Il-Bullettin tal-Hadd 11 ta' Gunju 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 11 June 2017
 11_gunju_2017-1024.jpg bullettin_11-06-2017-1024.jpg
 
HADD FUQ PENTEKOSTE IT-TRINITŔ QADDISA
Written by Frans Galea   
Saturday, 10 June 2017

Din hija il- Liturgija  tal-Hadd fuq Pentekoste  bi hsibijiet min Joe Rapa.

nicodemus.jpg

 

Fil-bniedem hemm imbuttatura li ġġegħlu jfittex lil Alla.  L-antropoloġisti, jiġifieri dawk li jistudjaw l-imġieba tal-bniedem, il-mod kif ġab ruħu matul l-istorja, jsejħu din il-kwalità reliġjuża fil-bniedem “reliġjożità naturali”.  Hu naturali għall-bniedem li jkun reliġjuż.  Hu l-unika ħlejqa fl-univers li għandu din il-kwalita, l-uniku esseri ħaj li hu reliġjuż.  Għalhekk, l-għaġeb mhux li l-bniedem jemmen f’Alla imma li ssib li xi wħud li jgħidulek li ma jemmnux f’Alla, għax hu naturali li wieħed jemmen.  Infatti hemm xi wħud li jaslu biex jgħidu li mhux vera li jeżisti l-ateiżmu, għax kull maħluq għandu xi tip ta’ alla.

 

Is-suġġett “Alla” hu aktarx l-iktar suġġett jaħraq u li jolqot lill-bniedem, anke jekk dan is-suġġett hu moħbi taħt ħafna terrapien ta’ idejat oħra bħas-saħħa, x-xogħol, il-politika, il-passatemp, id-divertiment eċċ.  Normalment hu moħbi għax hu suġġett personali ħafna u li hu marbut mal-ħajja nfisha.  Meta wieħed jgħid li hu “ma jemmix” aktarx li jkun irid ifisser li ma jemminx fir-“reliġjon organiżżata”, mhux tal-knisja, jew addirittura ma jemminx f’Alla li ħalaq kollox.  Imma xi tip ta’ “alla” kulħadd għandu.  Il-flus jistgħu ikunu “alla” għall-bniedem u nfatti jiġu fl-ewwel post fil-ħajja ta’ ħafna.  Is-saħħa, id-delizzju, xi persuna maħbuba, il-politika... dawn u ħafna affarjiet oħra jistgħu jiġbdu l-adorazzjoni tal-bniedem li jitfa’ fuqhom l-imbuttatura tar-“reliġjożità naturali” li jħoss ġo fih.  Anzi, sikwit jiġri li l-bniedem ikun ċert li hu jemmen f’Alla tar-reliġjon u jmur il-knisja sikwit, imma fil-prattika, dan l-Alla mhux fl-ewwel post fil-kategorija ta’ affarijiet li jagħtihom importanza... mhux veru hu l-Alla tiegħu.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 4 ta' Gunju 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 04 June 2017
4_unju_2017-1024.jpg
bullettin_04-06-2017-1024.jpg
 
PENTEKOSTE – GHID IL-HAMSIN IL-QAWWA TAL-ISPIRTU S-SANTU TINVADI D-DINJA U TWELLED IL-KNISJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 03 June 2017

Din hija il- Liturgija  ta' Pentekoste- Ghid l-Hamsin ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

19.jpg

 

Il-kelma “Pentekoste” tindika li din il-festa taħbat ħamsin jum wara l-Għid il-Kbir.  Is-suġġett tal-festa nbidel maż-żmien.  Fil-bidu kienet festa marbuta mal-agrikultura: festa tal-ħsad fir-rebbiegħa, festa ta’ ferħ kbir għax l-għixien tal-bniedem u l-annimali tiegħu kien jiddependi għal kollox mill-ħsad ta’ kull sena.  Dan kien fiż-żmien bikri ta’ qabel ma Iżrael niżel jgħammar fl-Eġittu u anke matul is-sekli li dam hemm.  Imma mal-ħelsien ta’ Iżrael, it-tema tal-Pentekoste, jew Għid il-Ħamsin, inbidel, bħalma nbidlet ukoll it-tifsira tal-Għid.  L-Għid sar il-ħruġ tal-poplu mill-jasar u ħamsin jum eżatt wara dan, Iżrael wasal quddiem il-muntanja Sinaj fejn Alla għamel Patt magħhom.  Mhux biss tahom il-Liġi, imma għamel ftehim magħhom, u dan għadu sal-lum ta’ mportanza fenomenali għal dan il-poplu.  Għax Alla għażlu biex ikun il-poplu partikulari tiegħu.  Iżrael sar iben Alla, waqt li l-ġnus l-oħra kienu l-għedewwa tiegħu, il-pagani, dawk li jemmnu f’allat foloż.  Iżrael biss irċieva l-verità, u kull sena kien jiċċelebra din il-ġrajja li ħabtet fi żmien il-Pentekoste.  Allura sa żmien Ġesù din il-festa kienet tfakkar lill-poplu f’dak li kien ġara fuq is-Sinaj.

 

Għall-Insara, l-Pentekoste, jew Għid il-Ħamsin f’ilsienna, huwa l-jum meta l-Knisja terġa’ tgħix u tiċċelebra l-Memorjal tal-invażjoni tal-Ispirtu s-Santu fuq grupp ta’ nies fqar, sempliċi, imħawdin għal kollox, biex b’hekk twieldet il-Knisja.  Permess ta’ Profeti bħal Goel, Geremija u Eżekjel, it-Testment il-Qadim kien ġa ħabbar minn qabel li kellu jasal żmien li fih il-Mulej kien se jimla bl-Ispirtu tiegħu lil dawk kollha li jixtiequH, ikunu minn liema ġens ikunu.  San Ġwann il-Battista ħabbar ukoll li warajh kien ġej Dak li kellu jgħammed mhux biss bl-ilma imma wkoll bl-Ispirtu.  Anke Ġesù nnifsu, kemm matul il-ħajja pubblika tiegħu, kif ukoll wara l-Qawmien, wiegħed li fi ftit jiem wara kellhom jitgħammdu fl-Ispirtu.

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 209 - 234 of 1166