Saturday, 20 January 2018
           
Home arrow Home
Il-Bullettin tal-Hadd 22 ta' Ottubru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 22 October 2017
bull_22-10-17_1-1024.jpg
 bull_22-10-17_2-1024.jpg
 
ID-DISGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-KNISJA U L-ISTAT GHALL-GID TAL-BNIEDEM
Written by Frans Galea   
Saturday, 21 October 2017

Din hija il- Liturgija  tad-Disgha u Ghoxrin Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

tributo-al-csar.-.jpg

 

Iil-bniedem li jersaq lejn Alla u jimmatura fir-relazzjoni tiegħu miegħu, jiskopri li Alla hu Mħabba u li lilu, fuq livell personali u intimu ħafna, Alla jħobbu mmensament.   Anzi, l-Imħabbba ta’ Alla tisboq kulma l-bniedem jista’ jixtieq; u dwar dan titfa’ xaqq dawl l-Antifona tad-Dħul tal-Ewkaristija tal-lum... antifona li ħafna drabi tinqabeż minn min iqaddes, imma li sikwit tkun ferm sabiħa.  L-Antifona li għandna tgħid: “Insejjaħlek, għax inti tweġibni, o Alla; ressaq widintek lejja, isma’ kliemi.  Bħal ħabba tal-għajn ħarisni, għad-dell ta’ ġwenħajk kenninni.”  (S. 16, 68). 

 

L-iktar parti sensittiva ta’ ġisem il-bniedem, u li hu jħarisha l-iktar, hija l-għajn.  U meta jsemmi l-ħabba tal-għajn qed jirreferi għal dik il-parti ċkejkna ta’ ġismu li hi l-iktar dgħajfa, imma l-iktar li l-ġisem kollu jiddefendi b’qawwa.  Is-salmista li kiteb dawn il-versi qosra huwa bniedem li għaraf b’liema għożża hu mkebbeb minn Alla u allura jista’ juża dan il-kliem hekk teneru.  Alla jħarisna bħalma l-bniedem iħares il-mimmi, il-ħabba ta’ għajnu.  Hu mportanti li nżommu dan f’moħħna fil-mumenti diffiċli tal-Ħajja.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 15 ta' Ottubru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 15 October 2017
bullit15-10-17-1024.jpg
 bullettin_15-10-2017-1024.jpg
 
ASSEMBLEA PARROKKJALI 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 15 October 2017

Nhar il-Ħadd 8 ta’ Ottubru 2017 il-parroċċa tagħna organizzat Assemblea Parrokkjali f’Dar Manresa, ir-Rabat, li għaliha attendew numru sabiħ ta’ persuni. L-Assemblea bdiet fit-3.00pm bit-talb tas-Salmi. Il-programm kien varjat b’mumenti ta’ talb u riflessjoni fuq il-Kelma ta’ Alla kif ukoll b’waqtiet ta’ rikreazzjoni. Fid-dawl tar-riflessjoni u s-suġġerimenti li kienu ħarġu mill-Assemblea tas-sena li għaddiet, ġie ppreżentat ukoll Pjan Pastorali Parrokkjali għas-snin li ġejjin. L-Assemblea ntemmet fis-7.00pm bi ftit waqtiet ta’ adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija u bit-talba tal-Għasar.

20171008_184526-1024.jpg
 
IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-HNIENA U L-MOGHDRIJA TA’ ALLA
Written by Frans Galea   
Saturday, 14 October 2017

Din hija il- Liturgija  tat-Tmienja u Ghoxrin Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 parobola_tieg.jpg

 

Alla hu l-ikbar misteru li jeżisti.  Kemm tħabat il-bniedem biex jifhmu!  Minn meta kien għadu jgħix fl-għerien u l-ħajja kienet tant prekarja li ħadd ma kien jaf filgħodu jekk kienx se jibqa’ ħaj sa filgħaxija, il-bniedem beda jħares ’il fuq lejn il-kwiekeb bil-lejl jew lejn ix-xemx tiela maż-żerniq u jistaqsi u jerġa’ jistaqsi: Min ħalaqni?  Minn għamel dan kollu?  Għalfejn qiegħed hawn jien?  Għax ġejt propju jien u mhux ħaddieħor floki?  Huma dawn li jagħmel lill-bniedem ħlejqa kbira: il-mistoqsijiet tiegħu.  Illum moħħ il-bniedem żviluppa u jagħmel mistoqsijiet ħafna iktar profondi: Jekk Alla huwa Mħabba għaliex hawn tant tbatija u nġustizzja fid-dinja?  Jekk Hu jħobbni lili, għaliex qiegħed ngħix din l-Istorja ta’ dieqa u tribulazzjoni?

 

Dawn u tant mistoqsijiet oħra  jimmarkaw it-taqbida li kull bniedem għandu ma’ Dak li jimla kollox u li għaliH tixhed ix-xjenza meta tgħid li xejn ma jista’ jibda mix-xejn għax bil-fors irid ikun hemm “principju” li minnu jibda kollox.  Il-verità hi li moħħ il-bniedem ma jistax “jaħtaf” lil Alla u jippossedih għax l-intellett tiegħu hu ċkejken wisq anke jekk forsi għad jiżviluppa ħafna iktar sakemm jilħaq il-potenzjal tal-għaġeb li għandu.  Kien għalhekk li Alla nnifsu jissorprendi lill-bniedem billi juri lilu nnifsu lil din il-ħlejqa tiegħu.  Miegħu biss għamel dan.  Hu beda proċess ta’ Rivelazzjoni, sensiela ta’ ġrajjiet, proċess bil-mod il-mod, sakemm niżel Hu nnifsu jgħammar mal-bniedem biex jgħinu jifhem Hu min hu u jkollu tweġiba għall-mistoqsijiet dejjiema tiegħu.

 

 

Last Updated ( Saturday, 14 October 2017 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 8 ta' Ottubru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 08 October 2017
bull_8-10-17-1024.jpg
 bullettin_08-10-2017-1024.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 27 - 52 of 1033