Friday, 21 June 2019
           
Home arrow Home
Il-Bullettin tal-Hadd 17 ta' Marzu 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 16 March 2019
 17_marzu_19-2000.jpg
 bullettin_17-03-2019.jpg
 
IT-TIENI HADD TAR-RANDAN (2019) KONVERZJONI = “TARA”
Written by Frans Galea   
Saturday, 16 March 2019

Din hija il- Liturgija tat-Tieni Hadd tar-Randan (2019) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

transfiguration_of_christ.jpg

 

Ir-Randan ikellimna l-ħin kollu fuq konverżjoni, u l-Liturġija tal-Kelma fl-Ewkaristiji kollha matul dan iż-żmien tagħmel l-istess, għalkemm, ngħiduha kif inhi, min għandu widnejh “miftuħa”, is-sena kollha jisma’ l-ilmijiet tal-Magħmudija iħaxwxu ġewwa fih bi stedina ħelwa biex ngħarfu iktar lil Kristu u l-Misteru tal-Għid tiegħU. 

 

Konverżjoni tista’ tfisser “tisma’”.  Ħafna għandhom widnejn torox għall-Kelma tas-salvazzjoni, u miftuħin beraħ għall-istorbju tad-dinja.  Konverżjoni tista’ tfisser ukoll “tara”.  X’tara?  Tara bl-għajnejn tal-Fidi li anke fis-Salib, fil-mumenti li ma jogħġbukx, hemmhekk, propju hemmhekk hemm l-Imħabba ta’ Alla li qed jgħaddik mit-tiġrib biex jgħaddik għaż-żerniq ta’ glorja li għadek ma tafx x’inhi.  Mhux dan hu l-Għid?  Ħajjitna hi mimlija Għidijiet.  Li kieku kellna nirrakkontaw!  Problemi, mumenti ta’ kriżi, tbatija, dlam, Alla donnu rieqed... imbagħad, jekk tistenna bis-sabar, jekk issib saħħa ta’ fiduċja fik, jisbaħ żgur.  Żgur fuq li hu żgur li kull tbatija twelled iktar Ħajja, iktar Fidi, iktar Imħabba u Salvazzjoni.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 10 ta' Marzu 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 09 March 2019
 10_marzu_19-2000.jpg
 bullettin_10-03-2019.jpg
Last Updated ( Saturday, 16 March 2019 )
 
L-EWWEL HADD TAR-RANDAN (2019) INTI TAF MIN INT?
Written by Frans Galea   
Saturday, 09 March 2019

Din hija il- Liturgija  l-ewwel Hadd tar-Randan (2019) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 the-temptation-of-christ-by-the-devil-felix-joseph-barrias.jpg

 

Ir-Randan isejħilna għall-konverżjoni.  Din il-kelma “konverżjoni” nisimgħuha ħafna imma hi aktar profonda milli wieħed jaħseb.  Mhix kwistjoni li naqtgħu xi vizzju biss jew inżidu xi għemejjel tajba u nitolbu xi ftit iktar.  Konverżjoni serja tibda l-ewwel nett biex dak li jkun jibda jagħraf lilu nnifsu; jinduna min hu fid-Dawl tal-Ispirtu s-Santu.  Aħna lkoll ninsabu ngannati dwarna nfusna.  Billi drajna f’ambjent ħafna legalista u moralista, fejn is-salvazzjoni tiddependi minn dak li nagħmel jien, jekk inkunx tajjeb jien, jekk ngħaddix mill-eżami jien, allura nibżgħu inħarsu lejn il-verità li skont l-Aħbar it-Tajba hi li l-ebda bniedem ma hu ġust quddiem Alla.  Ebda bniedem ma jistħoqqlu jidħol fis-Saltna.  Aħna lkoll ninsabu fl-istess dgħajsa tal-ħalliel “it-tajjeb” (li ma kien tajjeb xejn!), li sab is-salvazzjoni, ħatafha, iggranfa magħha għax ħares lejn l-imsallab ta’ maġenbu u, bi Grazzja divina, emmen li l-Ħajja ta’ Dejjem tiegħu tiddependi mill-merti ta’ dak l-imsejken innoċenti.  Kienet il-Fidi fil-Persuna ta’ Ġesù Kristu li salvat lil dak il-midneb fl-aħħar nifsijiet ta’ Ħajtu.

 

Imma aħna ttrenjati naħsbu li kollox jiddependi minna.  Għalhekk nitħawdu meta nxommu l-medjokrità spiritwali tagħna.  Il-fatt hu li jien kaxxa magħluqa għalija nnifsi; qiesni bir fond u mudlam li niddejjaq inħares ġo fih; anzi nibża’ ninfed id-dlam tiegħu.  Il-verità tniggeż lil kulħadd, imma jekk il-Mulej irid li jiena u inti nsiru nafu lilna nfusna, il-mard ġewwieni tagħna, in-natura mwaqqa’ li writna minn Adam, dan mhux biex naqtgħu qalbna. 

 

Read more...
 
BDEJNA Z-ZMIEN TAR-RANDAN
Written by Frans Galea   
Friday, 08 March 2019

Nhar l-Erbgħa 6 ta’ Marzu 2019 kien jaħbat Ras ir-Randan. Fil-Quddies kollu sar ir-rit tat-tqegħid tal-irmied. Fil-5.15pm saret Konċelebrazzjoni solenni li għaliha kienu mistiedna b’mod speċjali t-tfal flimkien mal-ġenituri tagħhom. Anke din is-sena, fl-Erbgħat kollha tar-Randan, it-tfal qed jiġu mistiedna biex jattendu flimkien mal-ġenituri għal din il-Quddiesa li fiha issir katekeżi speċjali għalihom. Peress li ninsabu fis-Sena Marjana, din is-sena qed nirriflettu fuq is-sehem ta’ Marija fil-ħajja pubblika u l-passjoni ta’ Ġesù. Is-suġġett tal-ewwel Erbgħa kien meta Ġesù telaq mid-dar ta’ Nażaret biex jibda l-ħajja pubblika tiegħu. Wara li sellem lil Ommu Marija, Ġesù mar jitgħammed minn Ġwanni fil-Ġordan u mbagħad l-Ispirtu ħadu fid-deżert fejn dam erbgħin jum isum u jitlob. Ir-Randan irid idaħħalna ma’ Ġesù f’din l-esperjenza tad-deżert. Fi tmiem il-Quddiesa t-tfal ġew mogħtija ktejjeb bħala gwida għal dawn l-Erbgħat tar-Randan, u kull nhar ta’ Erbgħa qed tingħatalhom sticker f’rabta mat-tema tal-ġurnata biex iwaħħluha fl-istess ktejjeb, ħdejn is-silta tal-vanġelu. F’dawn l-Erbgħat qed janima l-kant il-Kor tat-tfal tal-parroċċa “Ulied il-Battista”.

randan_1.jpg

 

 
Il-Bullettin tal-Hadd 3 ta' Marzu 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 02 March 2019
3_marzu_19-2000.jpg
 bullettin_03-03-2019.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 27 - 52 of 1201