Thursday, 22 June 2017
           
Home arrow Home
Il-Bullettin tal-Hadd 05 ta' Frar 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 05 February 2017
bullettin_05-02-2017-1024.jpg
 
IL-HAMES HADD MATUL IS-SENA X’INHI L-KNISJA ?
Written by Frans Galea   
Saturday, 04 February 2017

Din hija il- Liturgija  tal-Hames Hadd Matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 gesu_melh.jpg

Il-Knisja hi ffurmata minn ġemgħa ta’ nies li temmen li « Alla hekk ħabb id-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni, biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem. » (Ġw. 3, 16).  Ma nafx kif wieħed jista’ jsib diskrizzjoni tan-Nisrani aħjar minn dan il-vers mill-Evanġelju ta’ Ġwanni, vers li hu l-iktar ikkwotat mill-Iskrittura kollha.  Li temmen fi Kristu ma jfissirx biss li temmen li kien bniedem ġust, li kien profeta, li kien jagħmel ħwejjeġ li bniedem normali ma jagħmilhomx, jew li għallem ħwejjeġ profondi dwar Alla.  Dawn l-affarijiet jemmnuhom anke dawk li m’humiex Insara. 

 

Li temmen fi Kristu jfisser temmen fil-Misteru tal-Għid tiegħu.  Temmen li, kif iddiskrivih il-Prekursur, Huwa hu l-Ħaruf ta’ Alla li ġie ssagrifikat fuq il-Kalvarju bi tpattija għad-dnubiet tad-dinja kolllha.  Kristu huwa l-Imħabba eterna tal-Missier ippersonifikata f’laħam ta’ bniedem bħalna.  Din l-Imħabba inagħtat għal kull bniedem maħluq biex jekk dan jemmen, anke jekk ikun wettaq ħafna dnubiet, isir “ġust” f’għajnejn il-Missier... ikun iġġustifikat, mhux bl-opri tajba tiegħu iżda bl-opra kbira ta’ Kristu. 

 

 

 

Last Updated ( Saturday, 04 February 2017 )
Read more...
 
SKOLA TA’ TALB
Written by Frans Galea   
Monday, 30 January 2017

Nhar it-Tlieta li ġejja, 31 ta’ Jannar 2017, fil-parroċċa tagħna ser nibdew esperjenza ġdida: Skola ta’ Talb, kull nhar ta’ Tlieta, fis-7.00pm, fil-knisja Rotunda. Imexxi l-Arċipriet Mons. Daniel Xerri. Skop ta’ din il-laqgħa huwa li nitgħallmu nitolbu aħjar. Fid-dawl tal-Kelma ta’ Alla u fuq l-eżempju ta’ Ġesù nnifsu, ser nippruvaw nistaqsu: X’inhu t-talb? Għaliex għandi nitlob? Kif nitlob? Għaliex ħafna drabi nitlob u ma nħoss xejn? X’effett għandu t-talb fil-ħajja tiegħi u fil-ħajja tal-familja jew tal-komunità li ngħix fiha?... u tant mistoqsijiet oħra. Mal-appostli nixtiequ npoġġu lilna nfusna f’riġlejn il-Mulej u l-Imgħallem tagħna Ġesù, u ngħidulu: “Mulej, għallimna nitolbu!”. Esperjenza li tista’ tibdillek ħajtek! Titlifhiex! Ejja int ukoll u ġib oħrajn miegħek...

poster_a4_skola_ta_talb-1024.jpg

 

 
Il-Bullettin tal-Hadd 29 ta' Jannar 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 29 January 2017
bullettin_29-01-2017-1024.jpg
Last Updated ( Sunday, 29 January 2017 )
 
IR-RABA’ HADD TA’ MATUL IS-SENA (2017) IL-FOQRA TAL-MULEJ
Written by Frans Galea   
Saturday, 28 January 2017

Din hija il- Liturgija  tar-Raba' Hadd Matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

jesus-teaches-the-sermon-on-the-mount-600x300.jpg

 

Għad-dinja Alla huwa stramb.  Ma tifhmux. Triqatu mhumiex triqatha.  Pjanijietu mhumiex pjanijietha.  Dak li hu dawl għaliH, għaliha huwa dlam.  Dak li hu ta’ valur għaliH, għaliha hu ta’ min jistmerru.  Ma jisax ikun hemm kompromess bejn l-Ispirtu ta’ Alla u l-ispirtu tad-dinja, bejn l-ispiritwali u l-materjali.  Għad-dixxipli tiegħu Kristu talab hekk: “Jiena tajthom il-Kelma tiegħek, u d-dinja bagħdithom, għaliex huma mhumiex tad-dinja, kif jiena m’iniex tad-dinja.”  (Ġw. 17, 14).  Kristu ċaħad l-ispirtu tad-dinja fil-bidu tal-ministeru tiegħu meta fit-taqbida kontra x-xitan fid-deżert ġie ttentat serjament biex  jinġibed mit-tlellix tagħha, l-istess kif kull bniedem jiġi ttentat.  Għalhekk, in-Nisrani huwa dak li, bħal Kristu, ċaħad il-fehmiet tad-dinja, il-mod kif taħseb, dak kollu li jiġbidha, dak kollu li hu mportanti għaliha.  Hu jpoġġi qalbu band’ oħra.  Għad-dinja anke hu, huwa stramb.

 

Tant m’hemmx kompromessi bejn il-materjaliżmu tad-dinja u s-Saltna tas-Smewwiet, illi l-membri ta’ din is-Saltna huma msejħa biex ikunu magħżula, huma l-Fdal tad-dinja, huma ċ-ċkejknin li huma dejjem imgerrxin mill-agħa u l-ambizzjonijiet tagħha.  Huma l-Fdal li l-Mulej isejjaħ u jiġbor mill-ġnus.  Mhux għax huma aħjar minn ħaddieħor.  Huma msejħa biex jiġu magħmula aħjar.  Hemm differenza.  Mhux huma li huma aħjar, imma hu Alla li jagħmilhom aħjar mill-oħrajn.  Għalhekk l-Antifona tal-lum titlob bil-ħerqa lil Alla fil-bidu tal-Ewkaristija: “Salvana, Mulej, Alla tagħna, u iġmagħna minn fost il-ġnus, biex irroddu ħajr lill-isem qaddis tiegħek u niftaħru bit-tifħir tiegħek.” (minn S. 105).

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 22 ta' Jannar 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 22 January 2017
bullettin_22-01-2017-1024.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 53 - 78 of 958