Friday, 27 April 2018
           
Home arrow Home
IT-TNEJN U TLETIN HADD MATUL IS-SENA 2017 NISHRU!
Written by Frans Galea   
Friday, 10 November 2017

Din hija il- Liturgija  tat-Tnejn u Tletin Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

image14.jpeg

Kemm għandna bżonn nikbru fil-Għerf!  Kemm għandna bżonn, ħuti, li nikbru f-Għerf Nisrani, fl-Għerf ta’ Alla.  L-għerf tal-art hu bżonnjuż fis-soċjeta’ li fiha qed ngħixu, biex naqilgħu x’nieklu, x’nilbsu u x’nonqfu fil-bżonnijiet tal-ħajja.  Imma dan l-għerf, li aħna tant nagħtuh importanza, hu sekondarju, ħafna sekondarju għall-Għerf li jdaħħalna fil-Ħajja ta’ Dejjem ġa minn hawn.  Dan hu l-Għerf li ma jiddependix mill-intelliġenża, imma mill-Ispirtu Qaddis ta’ Alla.  Dan l-Għerf idawwalna fuq il-Ħajja, fuq il-Mewt, fuq it-tbatija, fuq l-Imħabba, fuq kollox, l-Imħabba ta’ Alla għalina.  Dan l-Għerf jurina li l-uniku sens tal-Ħajja, l-uniku Ferħ, l-uniku sodisfazzjon, li l-bnedmin kollha jfittxu ’l hawn u ’l hinn, jinsab fil-fejqan tagħna minn ġewwa u f’li ninsew lilna nfusna u ninagħtaw f’qadi għal ħaddieħor.  Dan l-Għerf jgħallimna niskopru li aħna maħbubin minn Alla, u kif għandna nħobbu lil xulxin.  F’kelma waħda: dan l-Għerf hu Ġesù Kristu.  Iktar kemm tagħraf minn hu Kristu, iktar tagħraf x’inhi l-Imħabba.  Iktar kemm tagħraf x’inhi l-Imħabba, iktar tgħix, tgħix tassew, u tgħix għal dejjem.

 

Ħdejn dan l-Għerf, dan l-għarfien ta’ Kristu li jiġi jgħammar fik, l-għerf tal-art, tal-universitajiet, hu dell, għerf sekondarju, għerf li jagħtik “pounds, shillings and pence”.  L-għerf t’hawn saħansitra jista’ jkun perikoluż, u flok grazzja jsir diżgrazzja għax jimlilek moħħok li int xi ħaġa speċjali, xi xemx li bħalha d-dinja qatt ma rat, li int kapaċi tivvinta r-rota għax għadhom ma vvintawhiex, u li dak li taħseb int hu biss veru u dak li jaħseb ħaddieħor, speċjalment il-Fidi ta’ ħaddieħor f’Alla, hu biss ħmerija, għanqbut, ‘fairy tales’ li ma jixirqux lill-bniedem modern.  L-għerf ta’ din id-dinja jista’ jkun, mhux bilfors imma jista’ jkun li jagħmlek bniedem kburi, insopportabbli u li tara lill-oħrajn dubbien.  Dan hu l-oppost tal-Imħabba li l-Għerf veru jagħtik.

 

 

Read more...
 
TKOMPLI L-VISTA PASTORALI FIL-PARROCCA TAG&HA
Written by Frans Galea   
Thursday, 09 November 2017

Nhar it-Tlieta 31 ta’ Ottubru l-Isqof Mario Grech iltaqa’ mal-membri tal-Azzjoni Kattolika tal-parroċċa tagħna. Il-laqgħa saret fid-Dar tal-Azzjoni Kattolika fil-5.00pm. Fil-bidu tal-laqgħa Kerry Sacco għamlet indirizz lill-isqof f’isem dawk preżenti, fejn irringrazzjatu taż-żjara tiegħu u tagħtu ħjiel dwar l-istorja u l-attività tal-Azzjoni Kattolika fix-Xewkija. Imbagħad l-Isqof indirizza lil dawk preżenti u ddiskuta magħhom xi temi ta’ attwalità. Kienu preżenti wkoll l-Assistenti Ekkleżjastiċi tad-diversi fergħat tal-Azzjoni Kattolika fix-Xewkija.

 

Il-Ħamis 2 ta’ Novembru 2017, il-jum li fih il-Knisja tfakkar il-fidili mejtin kollha, l-Isqof mexxa Konċelebrazzjoni fiċ-Ċimiterju tal-parroċċa tax-Xewkija bħala parti mill-Vista Pastorali. F’din il-Quddiesa ġew imfakkra b’mod partikulari l-membri tal-komunità li mietu matul l-aħħar sena. Fi tmiem il-Quddiesa l-Isqof bierek l-oqbra u ltaqa’ ma’ x’uħud mill-familjari li kienu preżenti ħdejn il-qabar tal-għeżież tagħhom.

 

Il-Ġimgħa 3 ta’ Novembru 2017 l-Isqof kompla l-Vista Pastorali tiegħu fix-Xewkija billi żar xi familji, akkumpanjat mill-arċipriet, u mbagħad ħa sehem fl-adorazzjoni tal-ewwel Ġimgħa tax-xahar li saret fil-knisja Rotunda mit-8.00pm sad-9.00pm.

 

Is-Sibt 4 ta’ Novembru 2017 filgħodu l-Isqof Mario Grech iltaqa’ mas-saċerdoti tal-parroċċa. Il-laqgħa bdiet b’mumenti ta’ talb flimkien u mbagħad l-Isqof iddiskuta magħhom xi temi pastorali attwali. Fi tmiem il-laqgħa s-saċerdoti kienu mistiedna għall-ikel ta’ nofsinhar flimkien mal-Isqof għand l-Eldorado Restaurant, ir-Rabat. Aktar tard wara nofsinhar l-Isqof iltaqa’ mal-animaturi tal-adoloxxenti u ż-żgħażagħ u magħhom iddiskuta dwar ir-realtà taż-zghazagh.

dsc_9681-1024.jpg
 dsc_9795-1024.jpg
 dsc_9888-1024.jpg
 laqgha_gharajess_01.jpg

 

 
Il-Bullettin tal-Hadd 05 ta' Novembru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 05 November 2017
bull5-11-17_1-1024.jpg
 bullettin_05-11-2017-1024.jpg
 
IL-WIEHED U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-GERARKIJA TAL-POPLU TA’ ALLA
Written by Frans Galea   
Saturday, 04 November 2017

Din hija il- Liturgija  tal-Wiehed u Tletin Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 

pharisees.jpg

 

Matul l-elfejn sena ta’ Storja tal-Knisja, kienu ħafna dawk li ħaduha kontra l-ideja li fil-Knisja jkun hemm ġerarkija ta’ tmexxija li tibda mill-Papa, tgħaddi għal għand l-Isqfijiet, il-kappillani u l-Presbiteri.  Kien hemm żminijiet meta tassew il-Knisja ma kinitx immexxija tajjeb u wieħed wasal biex qal li jekk il-Knisja ma qerduhiex dawk li kienu jmexxuha, veru li mhi se tinqered qatt.  Biex inġib eżempju, il-Knisja kienet immexxiha bl-agħar mod mill-Papiet ta’ żmien ir-Rinaxximent, meta dawn kienu iktar ħsiebhom fil-poter u l-għana tagħhom milli fil-kura spiritwali tan-nies.  U lanqas setgħu jieħdu ħsieb spiritwalment lill-membri tal-Poplu ta’ Alla għax huma kienu materjalisti u korrotti iktar minnhom.  Kien f’dan iż-żmien li l-Mulej ippermetta li titnissel ir-Riforma Protestanta li bħalissa qegħda tiċċelebra l-ħames mitt sena tagħha.

 

Għal min ma jafx l-Istorja, dan hu diffiċli biex jaċċettah, speċjalment meta f’dawn l-aħħar sekli l-Knisja gawdiet minn tmexxija ta’ Papiet qaddisa li ċaħdu dak kollu li jlellex fid-dinja u ħarqu ħajjithom fis-servizz tal-Knisja.  Aħna mdorrijin b’Papiet kbar li jħobbu lil Kristu u l-Knisja tiegħu.  Anke Ġesù nnifsu xtaq li l-merħla li kien se jħalli hawn warajH kellha tkun immexxija minn ġerarkija ta’ kariżmi.  Hu għażel tnax mill-ħafna dixxipli li kellu; u minn dawn it-tnax għażel tlieta, Pietru, Ġakbu u Ġwanni, li kienu ċ-ċirku ta’ ġewwa tiegħu u li kienu huma biss preżenti f’ċerti mumenti mportanti bħat-trasfigurazzjoni fuq it-Tabor. 


 

Last Updated ( Saturday, 04 November 2017 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 29 ta' Ottubru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 29 October 2017
bull29-10-17-1024.jpg
 bullettin_29-10-2017-1024.jpg
 
IT-TLETIN HADD MATUL IS-SENA GHAN-NISRANI, L-IMHABBA KOLLOX
Written by Frans Galea   
Saturday, 28 October 2017

Din hija il- Liturgija  tat-Tletin Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 
jesus-teaches-about-the-greatest-commandment-1024.jpg

 

Ir-reliġjonijiet kollha tad-dinja jistrieħu xi ftit jew wisq fuq sett ta’ liġijiet morali li juru lill-bniedem il-mod rispettabbli kif għandu jgħix.  F’dan ir-rigward, ir-reliġjonijiet kważi kollha għamlu ġid għax “immansaw” lill-bniedem u  firduh mill-ħajja selvaġġa tal-annimali.  Naturalment, fl-antik, kien hemm reliġjonijiet pagani li flok  immaturaw lill-bniedem kienu rifless tal-istint annimalesk li kultant jisponta fina.  Kien hemm reliġjonijiet ta’ sagrifiċċji umani, per eżempju.  Imma ġeneralment, il-morali reliġjuża għolliet lill-bniedem ’il fuq mil-livell tal-ħlejjaq l-oħra.

 

Anke l-Kristjaneżmu minn dejjem kellu xi forma ta’ “guide-lines”, jew preċetti li fuqhom in-Nisrani serju kellu jimxi.  Wara kollox il-Kristjaneżmu ħareġ mill-Ġudajiżmu, ir-reliġjon tal-Lhud, reliġjon li kienet ibbażata fuq il-Liġi ta’ Mosè u tant u tant preċetti oħra li daħlu matul iż-żmien biex iservu ta’ sur madwar dawk l-Għaxar Kelmiet primittivi li inagħtaw fuq is-Sinaj.

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 53 - 78 of 1067