Thursday, 22 March 2018
           
Home arrow Home
Positive Thinking
Written by Mary Xerri   
Wednesday, 24 February 2010

You can make the mind give you back anything you want, but remember the mind can give back only what it was first given.  So fill your mind with all peaceful experiences possible, then make planned and deliberate excursions to them in memory.

(From  Positive Thinking Every Day by Norman Vincent Peale)

 

Last Updated ( Sunday, 28 February 2010 )
 
Att ta' Mhabba
Written by Mary Xerri   
Wednesday, 24 February 2010

Att ta’ Mhabba

 

   Sinjur Gesu’ Kristu, inhares lejk u, filwaqt li jiena nemmen u nistqarr li inti Alla veru inkarnat u zvinat fuq is-salib ghas-sahha tal-bnedmin, inhoss in-natura tghidli: “Possibbli li Alla, tant maestuz u tant kbir fih innifsu, possibbli li ghamel dan il-pass, u cekken ruhu daqshekk, sar bniedem u sar oggett ta’ mewt f’tant disprezzi u  ugighat!!!”

   Dan il-hsieb, li jghaddi mill-mohh ta’ kull bniedem, li min-natura huwa supperv,  li ma jridx jitbaxxa, kien tassew jasal biex jahkimni u jiddominani serjament kieku inti ma tajtnix id-dawl biex naghraf li inti mhabba u li inti thobb ta’ Alla li inti.

  Sinjur, kemm ta’ min ihobbok!  Iva, in-natura taghna stess tqanqalna biex inhobbu ‘l min ihobbna.  U min habbna daqsek?  Il-beneficcji, li inti ghamilt u li taghmel maghna, u li hadd hliefek ma seta’ jew jista’ jaghmlilna, inehhu kull dubju fuq l-imhabba tieghek lejna mill-mohh li jirrifletti fuq il-holqien, fuq il-providenza u fuq il-fidwa. Kieku inti ma tajtniex l-ezistenza konna nibqghu nghammru fir-renju tax-xejn taghna; kieku inti ma tehux hsiebna u tghajjixna konna nintfew mill-hajja f’mument ta’ghaxwa; kieku inti ma sirtx bniedem u fdejtna b’demmek, kieku l-infern huwa d-dar taghna ghall-eternita’. Nipperswadi wisq ruhi mill-istess natura taghna li l-ingratitudni toffendik tassew, u li inti trid li ahna nirringrazzjawk b’osservanza fidila ghal-ligi divina tieghek, li hija l-istess volonta’ tieghek. Sinjur Gesu’ Kristu, ringrazzjamenti lilek, u mahfra lili.  Ammen. O Vergni mbierka, Marija Santissma jiena perswaz fuq il-kbira potenza tieghek ghax inti omm Alla, nirrikorri lejk sabiex ma nintilifx.  Inti sofrejt wisq fid-dinja minhabba Gesu’ Kristu, ibnek u Iben ta’ Alla, li gie biex isalva l-midinbin: ghalhekk jiena noffrilek dak is-sejf li niffidlek ir-ruh tieghek sabiex inti ma thallinix immur insofri wara mewti.  Ammen 

(Minn Ftuh il-Qalb 2, pag 135)

Bennie Mercieca

Superjur Museum Subien

Xewkija

 
Last Updated ( Thursday, 25 February 2010 )
 
Hsieb - Vari tal-Gimgha l-Kbira Xewkija
Written by Mary Xerri   
Wednesday, 24 February 2010

  Il-Veronika tixxotta l-Wicc ta' Gesu'

Hsieb:

Ilha hafna b'ghajnejha fuqek.  Sofriet mieghek. Ma felhitx aktar, warrbet lis-suldati u xxottatlek wiccek be drapp fin. X-xbieha ta' wiccek baqghet stampata fuq il-maktur taghha....f'qalbha din ix-xbieha baqghet zgur.

Mulej irrid nahseb fuqek fit-tul, irrid inqawwi qalbi u nhares f'ghajnejk.  Bhal ma omm thares lejn it-tarbija taghha jew ahjar bhal ma tifla thares f'ghajnejn ommha jew bhal ma tfajla thares f'ghajnejn il-mahbub taghha.  Irrid insir nixbhek, irrid insir ix-xbieha tieghek. Iebsa...Ninsab imdawwar b'bosta xbihat ohra li jhajruni nsir bhalhom.  Xbihat tal-karti, xbihat tal-films, xbihat fil-kotba u reklami.  Xbihat ta' hajja diversa, xbihat ta' gmiel artificjali, ucuh li jinbidlu minn hin ghall-iehor.  Ucuh bla ruh.  Maskri li jghattu qlub bla hajja.  Qoxra rqiqa li tghatti wcuh imdejqa.  Ucuh foloz.

Ix-xbieha tieghek fija qed tghib, gismi mxennaq ghall-pjacir imqanqal ta' xbihat tad-dinja.  Irrid inwarrab ghal kollox kull hjiel tal-prezenza tieghek f'qalbi.

Hares lejja Mulej. Ghidli.  Jien ilbist il-maskra bhall-ohrajn?  Nahseb li qed insir bhalhom.  Bla ruh, bla qalb, bla mohh, bla valuri, bla sens ta' responsabbilita'.  Kollox artificjali.  L-aqwa li jien bhall-ohrajn.

Ghajnejja issa ccajpru u la jien ma nista' nilmah lilek u l-anqas l-ohrajn ma jistghu jaraw lilek fija.

Talba:

Mulej, carratli l-maskra minn fuq wicci.  Arani kif jien.

Nadurawk O Gesu' u nberkuk ghax b'salibek u l-mewt tieghek inti fdejtna.

(Mehud minn 'Habbejtni Mulej...u Ghadek Thobbni

Last Updated ( Sunday, 07 March 2010 )
Read more...
 
L-I Hadd tar-Randan
Written by Trevor Sultana   
Monday, 22 February 2010

Il-qari fil-liturgija ta' dan il-Hadd huwa: Qari I - Dt. 26, 4-10; Qari II - Rum. 10, 8-13; Evangelju - Lq. 4, 1-13.  Ta' kull sena (A, B u C), l-ewwel Hadd tar-Randan jipprezentalna l-episodju tat-tentazzjonijiet ta' Gesu fid-dezert.  Din is-sena (C), l-episodju huwa ipprezentat lilna minn San Luqa li, bhal Mattew, juri lil Gesu ittentat bi tliet modi.  Ir-Randan huwa mixja u l-Knisja, fil-bidu tieghu, tixtieq tfakkarna dwar xinhu l-punt tat-tluq f'din il-mixja - xinhi s-sitwazzjoni prezenti ta' kull dixxiplu ta' Gesu.  Id-dixxiplu ta' Gesu jinsab f'tensjoni kontinwa bejn dak li hu ideali u dak li hu kapaci jwettaq, bejn l-imhabba u l-egoizmu, bejn il-fiducja u l-qtigh il-qalb.  Din hi s-sitwazzjoni mnejn se jitlaq id-dixxiplu ta' Gesu.  Minkejja din is-sitwazzjoni, id-dixxiplu ta' Gesu ghandu tama, ghax l-Imghallem tieghu li kien tassew bniedem bhalna f'kollox minbarra d-dnub, irnexxielu jirbah din it-tensjoni.  Skont Santu Wistin, dan l-episodju tal-vangelu jfakkarna li f'Gesu, li hu r-Ras tal-Gisem li ahna membri tieghu, ahna rbahna lid-dinja.  Din ir-rebha hija l-possibilta sabiha li d-dixxiplu ta' Gesu jista' jesperjenza kuljum.

Mulej Gesu int irbaht id-dinja u tistieden lilna biex ma nibzghux.  Kun maghna fit-tigrib, u kun int li tirbah fina.  Amen.

 
L-Erbgha tar-Rmied - Ras ir-Randan
Written by Trevor Sultana   
Sunday, 14 February 2010

Bil-jum tal-Erbgha tar-Rmied il-Knisja tiftah zmien importanti hafna fis-sena liturgika taghha.  Iz-zmien tar-Randan huwa zmien qawwi hafna li fih id-dixxiplu ta' Gesu jipprova jidhol dahla fih innifsu u jara kemm qed jiehu bis-serjeta' l-mixja tieghu ta' fidi.  Dan iwassalna biex ingeddu l-impenn taghna favur il-Mulej Gesu, li permezz tal-Maghmudija gejna kkonsagrati lilu.  Huwa z-zmien fejn kull nisrani huwa mistieden biex jitlob, jaghmel xi sagrificcju u jhobb iktar lill-ohrajn.  Jalla dan iz-zmien iwassalna ghal qawmien gdid fil-hajja taghna.

Nhar l-Erbgha fil-Quddies kollu jitqieghed l-irmied fuq ir-ras bhala sinjal ta' xewqa ghall-konverzjoni.  Fil-5.15pm ikun hemm koncelebrazzjoni tal-bidu tar-Randan.

Nadurawk O Gesu u nberkuk ghax b'Salibek u l-mewt tieghek inti fdejtna
 
Is-Sitt Hadd taz-Zmien Matul is-Sena
Written by Trevor Sultana   
Sunday, 14 February 2010

Il-qari fil-liturgija ta' dan il-Hadd huwa: I Qari - Ger. 17, 5-8; II Qari - 1Kor. 15,12-16,20; Evangelju - Lq. 6, 17.20-26.  L-evangelju tal-lum jipprezentalna l-beatitudnijiet skont San Luqa.  Filwaqt li f'Mattew insibu serje ta' barkiet, f'Luqa nsibu serje ta' barkiet (henjin) u serje ohra ta' 'sahtiet' (hazin ghalikom).  Gesu qed jipprezenta zewg tipi ta' nies - dawk li ghandhom fiducja vera f'Alla u dawk li jafdaw biss fihom infushom u jahsbu li d-dinja taghom hija bizzejjed.  Gesu qed jistedinni biex naghraf il-faqar tieghi - naghraf li jien nista' nsib stabilita' jekk inserrah fuqu.  Huma dawk li jaghrfu l-bzonn fundamentali ta' Gesu li huma verament henjin.

Last Updated ( Sunday, 14 February 2010 )
 
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > End >>

Results 937 - 962 of 1055