Sunday, 13 June 2021
           
Home
IL-HAMES HADD TAL-GHID (2019) KNISJA LI TAGHMEL DIFFERENZA PDF Print E-mail
Written by Frans Galea   
Sunday, 19 May 2019

Din hija il- Liturgija tal-Hames Hadd tal-Ghid ( 2019 )  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

lastsupper.jpg

 

Kristu ġie fid-dinja biex isalva d-dinja.  Hu wettaq din il-Missjoni enormi billi ġarrab f’ġismu l-Misteru tal-Għid li bih Hu ġab fix-xejn l-ikbar għadu tal-bniedem li hi l-Mewt ta’ dejjem.  Meta l-Missier qajmu mill-Mewt Hu għamlu Spirtu ta’ Ħajja ta’ Dejjem li jinagħta lil dawk kollha li jemmnu fiH.  Minn issa ’l quddiem is-salvazzjoni tal-bniedem ma  tiddependix iktar mill-isforzi tiegħu kemm hu kapaċi jobdi l-Liġi.  Fuq il-Liġi kien ibbażat il-Patt tat-Testment l-Antik li kien falla għal kollox għax l-ebda bniedem ma nstab kapaċi li jobdi l-Liġi tal-Qdusija. Il-bniedem kien hemm bżonn li tinbidillu qalbu u din il-ħaġa hu Alla biss li kapaċi jagħmilha u mhux il-bniedem innifsu.

 

Dawk kollha li jemmnu fi Kristu u fil-Mewt u l-Qawmien tiegħU, jinagħtaw Spirtu ġdid, natura ġdida, qalb ġdida.  Fihom jibda jgħammar Dak li rebaħ il-Mewt, Dak li ma jafx x’inhu dnub u hekk anke huma jsiru ħlejjaq li jgħixu għal dejjem.  Iktar kemm tikber il-Fidi fina u iktar kemm ngħarfu iktar li l-Għid ta’ Kristu hu l-Għid tagħna, li l-merti tiegħU huma l-merti tagħna, allura nibdew ngħixu, b’xi mod, il-Ġenna, il-Ħajja għal dejjem ġa minn hawn.  Dawn huma n-nies li jiffurmaw il-Knisja ta’ Kristu.

 

Kollox jiddependi mill-Fidi.  Fejn qabel il-bniedem prova jobdi l-Liġi u jsalva biha imma falla, issa bl-Ispirtu ta’ Ġesù ġewwa fih isir kapaċi jgħix il-Liġi fis-sħuħija tagħha, għax hu Kristu li jgħix fih, hu Kristu li jobdi l-Liġi fih, hu Kristu li jħobb lil Alla u lill-proxxmu fih.  Dan huwa l-Patt il-Ġdid u dejjiemi li l-Missier minn dejjem kellu f’moħħu li jwettaq magħna b’Ibnu. 

 

Fl-Apokalissi hemm xena mpressjonanti ħafna fejn jinġieb il-Ktieb tal-Ħajja issiġillat b’seba’ siġilli.  Il-ħolqien kollu waqaf sieket imxennaq li jinfetaħ il-Ktieb li jagħti l-Ħajja ta’ Dejjem lil kulħadd u jeqred il-Mewt għal dejjem u nerġgħu lura lejn l-oriġini tal-Ġnien tal-Għeden.  Iżda, ħaġa tal-għaġeb, ma nstab ħadd mill-bnedmin jew mill-anġli li kien kapaċi jiftaħ il-Ktieb u jkisser is-siġilli tiegħu, u l-Appostlu Ġwanni, li kien qed jara din id-deħra, infexx, flimkien mal-ħolqien kollu, f’bikja kbira u ddisprata.  Imma f’dak il-ħin jidher Ħaruf, dgħajjef imma fl-istess ħin b’saħħtu, b’għonqu mħanxar għax kien maqtul imma fl-istess ħin kien ħaj.  U dan il-Ħaruf inagħtalu l-Ktieb li jagħti l-Ħajja u Hu fetħu!  Kristu fetaħ il-bieb tal-Ħajja għalina!  Il-Mewt hi mirbuħa, hallelujah!

 

Mhux kulħadd jemmen f’dan.  Dan hu ċar.  Imma l-Missier għażel għalih Ġemgħa qaddisa ta’ nies li jikbru fil-Fidi, li huma mejta bil-għatx għal għarfien dejjem akbar ta’ dan il-Misteru tal-Ħaruf.  Hu għażilhom biex jagħmilhom Knisja, Ġemgħa li temmen.  Hu żejjinha lil din il-Knisja b’Fidi li ddawwalha għal dejjem, u din il-Fidi hi Grazzja, rigal b’xejn bla mhu mistħoqq.  Hu jagħżel nies dgħajfa, forsi agħar mill-oħrajn, biex fihom tidher il-qawwa tiegħU u tiegħU biss, u jimlihom bl-Ispirtu tiegħu ta’ Ħajja għal dejjem.

 

Issa dan jagħmlu mhux b’risq tagħhom biss.  Alla jrid isalva lid-dinja kollha.  Hu jpoġġi l-Knisja f’nofs dinja mejta, biex permezz tal-Knisja li hi l-Ġisem ta’ Kristu, d-dinja ssalva, tieħu l-Ħajja, tieħu togħma tajba, tiġi mdawla.  Kristu għadu jgħix fid-dinja fil-Ġisem mistiku tiegħu li hu l-Knisja.  Fejn hemm il-Knisja hemm Kristu.  Fejn hemm Ġemgħa ta’ nies li kibru fil-Fidi u li l-Magħmudija tagħhom ma baqgħetx biss rit li rċivew meta kienu trabi imma mmaturat fil-qjies li ried il-Missier, hemm jgħammar Kristu, huma Kristu.  In-Nisrani matur fil-Fidi huwa Kristu bi Grazzja, b’rigal.  Mhux għax kien jistħoqqlu jew kien aħjar mill-pagani, imma Alla għamlu xbiha ta’ Kristu b’risq il-pagani biex kulħadd ikun imdawwal b’xi mod u hekk isalva.

 

Din hi l-Missjoni tal-Knisja.  Mhux li tkun istituzzjoni setagħna, mimliha privileġġi. Lanqas li kulħadd ikun membru tagħha.  Kristu sejħilha l-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja.  Fil-borma, ftit huwa l-melħ, imma mingħajru tarmi l-borma b’kollox għax tkun bla togħma.  Fil-kamra, ftit spazju hu okkupat min-nar jew mill-bozza li ddawwal, imma l-kamra kollha tiddi minħabba fiha.  M’hemmx bżonn ta’ Knisja “kbira” fin-numru, imma tassew għandna bżonn ta’ Knisja “kbira” fil-Fidi li minnha joħroġ Dawl qawwi ta’ xhieda u tkun melħ li ma qatax.  Anzi, iktar kemm tkun ċkejkna u umli iktar qawwi d-dawl tagħha, u iktar kemm titfa’ melħ bil-qjies, iktar taqdi l-borma.

 

Issa, kif tmellaħ jew iddawwal lid-dinja l-Knisja?  Billi tati sinjali li fiha tassew hemm Kristu ħaj u li l-membri tagħha tassew ircivew il-Ħajja għal dejjem ġewwa fihom.  Għax hawn qed nitkellmu fuq ħwejjeġ serji.  Jekk ngħidu li nemmnu fil-Ħajja għal dejjem, dan wieħed irid jurih b’għemilu!  U liema huma dawn is-sinjali li d-dinja tixxennaq li tara.  Huma tnejn: l-Għaqda ta’ bejn l-aħwa u l-Imħabba lejn il-proxxmu fil-qjies tas-salib, jiġifieri l-Imħabba lejn l-għadu. 

 

L-Għaqda u l-Imħabba għal kulħadd huma virtujiet li l-ebda bniedem bin-natura mwaqqa’ tiegħu ma jista’ jipproduċi u meta d-dinja tarahom f’ġemgħa ta’ nies, hi tgħid: “Hawn tassew li jinsab Alla!”  Jekk tnejn min-nies huma ħaġa waħda bejniethom u jħobbu lill-għadu tagħhom, dan hu ovvju u ċar li mhux biċċa xogħol tagħhom imma hu Alla li ħadem fihom bi Kristu.  Id-dinja hi mimlija b’nies imjassra mill-bniedem il-qadim li jibża’ mill-mewt u li hu egoist.  Dawn jiddefendu lilhom infushom il-ħin kollu u m’għandhomx saħħa jinagħtaw għax il-mewt li timmarkahom ma tħallihomx.  Sinjal ta’ dan hu l-kriżi taż-żwieġ u l-familja.  Minflok l-Għaqda naraw il-firda għax wieħed jara rival fl-ieħor.  Biex tfieq u tikkonverti minn din it-tensjoni kollha, d-dinja trid tara.  Trid tara sinjali.  U Alla jrid juriha sinjali li tassew il-mewt ġiet mirbuħa minn Kristu.  Hu għalhekk li Kristu jixxennaq li f’dinja msejkna bħal tagħna jidher dawl qawwi, melħ li jagħti togħma, u dawn l-affarijiet huma li jagħmlu l-Knisja.

 

Il-Liturġija tal-Kelma tal-Ħames Ħadd tal-Għid

 

Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli.  14, 21-27.

 

F’dak  iż-żmien: Pawlu u Barnaba reġgħu lura lejn Listra, Ikonju u Antjokja,  jagħmlu l-qalb lid-dixxipli u jħeġġuhom biex jibqgħu fil-fidi, għaliex, kif kienu jgħidulhom, jeħtiġilna nbatu ħafna biex nidħlu fis-Saltna ta' Alla.  Għamlulhom ukoll presbiteri f'kull Knisja, u bit-talb u s-sawm ħallewhom f'idejn il-Mulej, li fih kienu emmnu. 

 

Mbagħad għaddew minn Pisidja u ġew  fil-Pamfilja.  Wara li xandru l-kelma f'Perġe, niżlu Attalija;  minn hemm marru bil-baħar lejn Antjokja, mnejn kienu bagħtuhom u rrikkmandawhom f'idejn il-grazzja ta' Alla  għax-xogħol li temmew.  

 

Meta waslu, laqqgħu l-membri tal-Knisja u qagħdu jgħarrfuhom b'dak kollu li Alla għamel magħhom, u wrewhom kif fetaħ il-bieb tal-fidi għall-pagani.

 

Salm Responsorjali:  Salm 145

 

Ritornell:  Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.

 

Twajjeb u ħanin il-Mulej,

idum biex jagħdab u kollu tjieba.

Twajjeb ma' kulħadd il-Mulej,

tjubitu fuq kull ma għamel.

 

Kull ma għamilt iroddlok ħajr,Mulej;

iberkuk il-ħbieb tiegħek kollha.

Is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru,

fuq is-setgħa tiegħek jitkellmu.

 

Biex jgħarrfu lill-bniedem il-qawwa tiegħek,

u s-sebħ u l-ġmiel tas-saltna tiegħek.

Saltnatek hi saltna għaż-żminijiet kollha,

minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek.

 

Qari mill-Kteib tal-Apokalissi ta’ San Ġwann.  21, 1-5a

 

Jiena Ġwanni, rajt sema ġdid u art ġdida, għax is-sema ta' qabel u l-art ta' qabel għabu, u ma kienx hemm iżjed baħar.  U l-Belt il-qaddisa, Ġerusalemm il-ġdida, rajtha nieżla mis-sema mingħand Alla, imħejjija bħal għarusa mżejjna għall-għarus tagħha. 

 

U smajt leħen qawwi ġej mit-tron jgħid: "Din hi l-għamara ta' Alla mal-bnedmin; u hu jgħammar magħhom, u huma jkunu l-poplu tiegħu, u Alla nnifsu jkun magħhom, Alla tagħhom.  Hu jixxuttalhom kull demgħa minn għajnejhom; ma jkunx hemm iżjed mewt, anqas biki jew għajat jew tbatija ma jkun hemm iżjed, għax għabu l-ħwejjeġ ta' qabel."

 

Mbagħad dak li hu bilqiegħda fuq it-tron qal: "Ara, se nġedded kollox." 

 

Qari mill-Evanġelju ta’ San Ġwann.  13, 31-33a,  34-35.

 

Kif ħareġ Ġuda miċ-ċenaklu, Ġesù qal: "Bin il-bniedem huwa gglorifikat issa, u permezz tiegħu huwa gglorifikat Alla. Jekk Alla huwa gglorifikat permezz ta' Bin il-bniedem, Alla wkoll permezz tiegħu nnifsu għad jigglorifika lilu, u dalwaqt jigglorifikah. 

 

Uliedi, ftit ieħor se ndum magħkom.  Nagħtikom kmandament ġdid, li tħobbu lil xulxin. Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin.   Minn dan jagħraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi, jiġifieri, jekk ikollkom l-imħabba bejnietkom."

 

 
< Prev   Next >